Apostagi Napló, 2001 (10. évfolyam, 1-12. szám)

2001-01-01 / 1. szám

APOSTAG KÖZSÉG IDŐSZAKI LAPJA X. ÉVF. 1. SZÁM ÁRA: 40.- Ft 2001. január Újévi kös Tisztelt Apostagiak, Polgárok! K napjaiban. K­vökkel teli, békés éveket. S­zeretettel üdvözlöm a XX. szá­­zad utolsó évében született 19 ifjú apostagi polgárt és kívánok nekik és családtagjaiknak emberhez méltó öszöntöm Önöket az új évez­red, vagyis a XXI. század első hosszú életet. K­egyelettel és tisztelettel gondo­____lók arra a 32 apostagi lakosra, akiktől elhalálozásuk miatt kellett el­búcsúzni családtagjaiknak, a község Ivánok mindannyióju­knak to­­____vábbi jó egészséget és örö­lakosságának. K­öszöntöm az Apostagra betele­___pülő 90 új lakost és remélem, hogy életükkel, tevékenységükkel hozzájárulnak szeretett lakóhelyünk kulturális és anyagi gyarapodásához, értékeink megőrzéséhez. Kérem a ka­landvágyból és a munkakerülő élet re­ményével beköltözőket, illetve beköl­tözni szándékozókat, hogy hagyjanak fel gyakorlatukkal, dolgozzanak be­csületesen, éljenek saját jövedelmi szintjüknek megfelelően és tiszteljék az önfenntartásra törekvő tisztességes polgárokat. V­isszatekintve az elmúlt évre, túlzás nélkül megállapíthatjuk, hogy ismét gyarapodtunk. Községünk vagyona - új illetve felújított létesít­ményekkel - és a település komfor­tossága nőtt, intézményeink működése maradéktalanul kielégítette a lakosság igényeit annak ellenére, hogy önkor­mányzatunk bevételi forrásai rajtunk kívül álló okok miatt jelentős hiányt mutatnak ü­nnepekkel, színes rendezvé­nyekkel volt tele a 2000. év. Il­lő tisztelettel emlékeztünk meg az ál­lamalapítás 1000. és Jézus születésé­nek 2000. évfordulójáról. Köszönöm mindazok munkáját, akik az esemé­nyek megszervezésében, rendezésé­ben közreműködtek, azokon részt vet­tek. Sajnos a résztvevők alacsony szá­mából, továbbá a magukat a község felelős polgárainak kikiáltók távolma­radásából levonható következtetések­ben jelentős helyet foglal el, a 10 - vagy lehet, hogy több - év óta működő helyi intrikusok máig tartó önzése. U­gyanis ha a szervezők szándé­­­­kainak megfelelően, legalább a községünkbe érkező vendégeink iránti tiszteletből is, sokkal több apostagi la­kos megjelenik a KÖZÖS KÖZSÉGI ÜNNEPSÉGEINKEN - szerényen, csendesen, egymást tisztelve alakít­hattuk volna ki közös együttlétünket, amely együttlétben még a legeleset­tebbek is megajándékozhatták volna magukat a lelkek egymásra találásá­nak kegyelmével, az összetartozás boldog tudatával - olyan szép és ma­radandó emléke keletkezhetett volna mindannyiónknak. Kár, hogy az el­múlt jeles év adta esélyt nem használ­tuk ki kellően. Szabó József polgármester • •­­ Január Bizakodó hangulatot keltenek az új évszázad, évezred első napjai. Egy-két kivételtől eltekintve ve­rőfényesek, naposak a délelőttök, csak az éjszakák fagyosak. Tőlünk északra, nyugatra és a tengerentúl hóviharok dúlnak. Tombol a tél. Itt a Duna-Tisza közén az a kevés „por­hó” is elolvadt, ami eddig leesett. „Ráfizetünk mi még erre!” - mon­dogatjuk. A télnek a második fele még kemény lehet, hozhat még ha­vat, jeget. Vízkereszttől hamvazószerdáig (jan. 7 - febr. 28-ig) tart a farsangi időszak. Községünkben nincsenek felújított hagyományok (helyi) far­sangi szokások. Legfeljebb egyesü­leti vacsorák, teaesték, báli rendez­vények, (farsangi fánksütés). A farsangi vígasság a világi örö­mök légkörétől merőben különbö­zik az alábbi két januári program: az egyik a lelki „egészség-gondozás”, az ökumenikus imahét. A másik: testünk, szervezetünk egészség-megóvását, az újra „fel­éledő népbetegség”, a tbc megelő­zését célzó akció, a tüdőszűrés. Aztán - februárban - majd a lakos­ság számbavétele: a népszámlálás. A költővel valljuk: ... „szívünk míg vágyat érlel nem kartoték adat....” B. P.

Next

/
Thumbnails
Contents