Aradi Ujság, 1923. január (22. évfolyam, 5-22. szám)

1923-01-07 / 5. szám

2 Esett a magyar korona. Mi okozza a valuták zuhanását. A mai zürichi nyitásban két ki­emelkedő momentum van,, az egyik a magyar korona újólagos esése. A magyar valuta tudvalevőleg öt nappal ezelőtt 2275-ről 2175-re esett, majd lassanként 21-re ment le. A mai zürichi nyitás szerint a magyar korona újból negyedpont­­tal 2075-re esett, szóval néhány nap alatt két teljes ponttal. A másik momentum a francia frank és német márka emelkedése. Az emelkedés nem nagy, de mégis az a tény, hogy ez a két egybekap­csolt valuta nem esett tovább, biz­tató reményt nyújt a továbbiakra térve. A mai zürichi nyitás külön­ben a következő: A magyar korona esése folytán az aradi bankok 1550-ért adnak budapesti kifizetést. Munkatársunk beszélgetést foly­tatott­­­egy aradi bankigazgatóval, aki talán a legjobban tájékozott Aradon valutaü­gyekben és aki a következőket mondotta : — Nemcsak a magyar korona esik, hanem az angol és amerikai valuta kivételével minden más pénz nem értéke hanyatlik, még a fran­cia frank is. Azokat a külpolitikai viszonyokban kell keresni, a párisi konferencia eredményeiben. A ma­gyar korona esése nem meglepe­tés előttünk, mi már hetek óta vár­tuk ennek a bekövetkezését. Nem hiszü­nk egy háborús veszélyben Magyarország részéről, sőt nem is valószínű, hogy Magyarország egy ilyen kétségbeesett kalandra gon­dolna, azonban nem valószínűtlen, hogy ezek a háborús vakhírek is hozzájárultak a magyar pénz esé­seihez. A pénzpiac Aradon vára­kozó álláspontra helyezkedett. A legutóbbi napok pénzügyi forgalma nagyon szélsőségteljes volt. Olyan értékeket, amelyeket délelőtt nagy­ban kínáltak, délután nagyban ke­restek. ítéletet ma igazán nem le­he­t mondani az események moz­gató erőiről. ket folytatott elmebetegekkel és rabokkal. A legnagyobb sikere­köz ; is tartozik egy végrendelet hami­sítás leleplezése. Mikrofotográfia segítségével megállapította, hogy egy gróf nevét ráhamisították egy végrendeletre, amelyen két tanú aláírása is szerepelt. Kétségtelenül megállapította, hogy az idős úr, a­ki halálos ágyán feküdt, nem írha­tott le olyan kemény, szilárd betű­ket és nem járhatott olyan gyorsan a keze, mint aminőre az írás val­lott. Csak az első vonás volt a grófé, akinek aztán valaki meg­lógta a kezét és vezetet a tollat. Az iráshamisítást abból is megállapít­ja, hogy a hamisító, aki utánozni akarja valakinek az írását, termé­szetszerűleg rajzolja a betűket, míg az eredeti kézírás szaggatott. Ér­dekes esete volt az, amikor vaka­rást állapított meg egy üzleti könyv­ben. Egy kereskedő az ügyfele ja­vára beírt „engedmény“ szót ké­­sőb eltüntette a könyvből. A papír­lap felületén nem látszott semmi. Fischer azonban benn a papírré­­tegben fölfedezte a felülről eltűrné­getett betűk rostjait, amelyeket ki­lencszázszoros nagyításban fény­képezett le. A háború idején különöse­n a had­bíróságok részére dolgozott Fisch­­hof, aki számos kémkedési ügy földerítésénél érvényesítette tudá­sát. Jelentős szerep jutott neki a szabadkai híres katemaszabadítási bű­nperben is. Sok esetben kiderí­tette névtelen levelek íróit. Dakti­loszkópiai kísérletei is értékesek. Újabban ezüst por réti, kaucsukle­­mezzel veszi fel az ujjlenyomatot. Ez a módszer külföldön kitűnően bevált. Passzióval igyekszik le­szűrni egyes írásjelekből bizonyos egyéni, például jellembeli követ­keztetéseket. — Sajnos — mondta a bank­igazgató — mostanában csak ke­vés időm van a grafológiai kutatá­sokra. Inkább csak a késő esti órákban dolgozom, mert napra teljesen lefoglalnak a bank ügyeim, a valuták és devizák. Pihenés és szórakozás számomra, ha este — séta után — bemegyek a labora­tóriumba dolgoz­ni. A bankigazgató alig várja, hogy elkészüljön a könyve, amelynek kliséit különös­ gonddal gyűjtögeti. Délamerikába vándorolt ki két aradi hivatalnok. Havi 9000 lej fizetés egy sörgyári felügyelőnek. Petrán János városi hivatalnok Argentiniában. Hónapok óta nagy kivándorlási láz uralkodik Erdé­lyszerte. Nem­csak­ a földmivelők a­karnak az Újvilágba hajózni, hanem az intel­ligenciához tartozó iffjaik i­s új bol­dogulást akarnak keresni Ameri­ká­ban, a dollárok hazájában. A múlt évben tíz aradi fiatalember elhatározta, hogy kimennek Ame­rikába, de nem az Egyesült­ Álla­mokba, ahová nagyon nehéz a ki­jutás, mert az amerikai konzulá­tus nem vízám az útlevelet, ha­nem Déllamerikába, ahova arány­lag nagyon könnyű a kijutás. Az argentínai konzul könnyen ad viz­a­mot és az útiköltség is sok­kalta kevesebb, mint az Egye­sült Államok országaiban. A tíz­tagú társaság közül, akik vala­mennyien­ állami és magánhivata­lokban dolgoztak eddig, elsőnek Petrán János városi tisztviselő utazott Argen­tinába, aki az elmúlt évben augusztus­ban Brémába hajóra szállt és a Hamburg- Amerika Lim­e hajóján Buenos­ Ayresbe hajózott. Egy hónappal, később Derestye Gyula vagyon­­í g nyári tisztviselő követte, akinek­ Argentina fővárosában egy dús­gazdag nagybátyja él, aki tizen­hét évvel ezelőtt vándorolt ki Dél­­avijgnkába és azóta szorgalmas munkával hatalmas vagyont gyűj­tött. A napokban levél érkezett Pet­rán János bátyjához, amelyben a kivándorolt volt tisztviselő el­mondja, hogy nagyon jól megy a sora Délam­er­ikában. Derestye nagybátyja, Szmrec­sányi Miklós, aki kellő összeköttetések felett rendelkezik, állást szerzett a volt­­városi tisztviselőnek. Havi 180 pezo fizetést kap Petrán, aki egy sörgyáriban felügyelői állást vál­lalt. A megélhetésre öt­ven pezo kell havonta és ezért a volt tiszt­viselő havonta tisztán száz pe­zót tud félretenni. A valuta mai állása mellett 180 pezo 9000 leinek felel meg, szóval a tisztviselő havonta 5000 leit tud megtakarítani amellett, hogy ki­tűnő ellátást tud magának bizto­sítani. Petrán csak magyarul beszél és azt írja, hogy aki a német vagy angol nyelveket beszéli, az­­köny­­nyen bejuthat irodába is. Hivatal­nokok kezdő fizetése 150 pezo, de ezt csak a teljesen kezdő gyakor­nok kapja. A használható ügyes hivatalnok, aki pláne az ország nyelvén, spanyolul is beszél, az ezer pezo fizetésig is felmegy ha­vonta, ami 50.000 jent jelent ha­vonta. Idegeneket szívesen vesz­nek fel hivatalokba, még állami hivatalba is, ha az állam nyelvét beszélik. A volt tisztviselő, aki a városnál mindössze hétszáz lejt keresett részletesen beszámolt ar­ról is, hogy általános munkásvi­szonyok kedvezőtlenek, nagy a munkanélküliség, és vannak mun­kások, akik naponta csak egy pe­zót, 500 lejt keresnek, azonban ügyes iparos és szakember feltét­lenül el tud helyezkedni Délame­rikában. A szakmunkásoknak és iparosoknak nem kell angolul, vagy spanyolul tudniok, azonban a más foglallkozásbeliek jól teszik, ha megtanulják a spanyol, az an­gol vagy német nyelvet, mert e nélkül nem igen boldogulhatnak. Derestye Gyula vagyongyári hivatalnok, aki egy hónappal ké­sőbb vándorolt ki­, az is elhelyez­kedett nagybátyja révén. Ő is szépen keres. A társaságnak még nyolc tagja van Aradon és dacára annak, hogy útleveleik is ki van­nak már állítva, nem mennek egy­előre el Délamerikába. Nappai bankigazgató, éjjel grafológus, Budapest. A bécsi Scherman mesternek konkurrenciája akadt szegeden. Fischhaff Gyula, a Ma­gyar-Olasz Bank szegedi fiókjának igazgatója, tudományos alapon foglalkozik grafológiával, milliókat érő modernül felszerelt laborató­riuma van és szenzációs eredmé­nyeket ért el az írásvizsgálat te­rén. Finom optikai műszerek, vil­lanyerőre berendezett készülékek, gépek vannak a bankigazgató la­kásának gyik szobájában, a labo­ratóriumban, amelynek falán érde­kes fényképek, mikrofotográfiai fel­vételek tanúskodnak a bankdirek­tor tudományos búvárkodásáról. Érdekes, hogy Fischhof Gyula csendben, szerényen visszavonulva dolgozik, olyannyira, hogy szű­­kebb hazájában i­s csak nagyon kevesen tudnak grafológiai kuta­tásairól. Pedig már készül a köny­ve is, amelyben összefoglalja ed­digi kutatásainak eredményeit. Fischhof Bertillon híres francia írásszakértőtől tanulta tudomá­nyát. Ifjababn különös patológiai meg­állapítások szempontjából vizsgál­ja az egyes kéziratokat, összefüg­gésben az agy működése és a kéz mozdu­ltaival. Érdekes kísérlete­ t ARADI UJLAG A nadlaci gyilkos fogva marad. A nadlaci gyilkosság ügyében az aradi királyi törvényszék vád­­tanácsa ma délelőtt ülést tartott. Flocos Péter földbirtokos, a­ki Ivascu tanítót agyonl­őte, ugyanis kérelmet intézett a vizsgálóbíró­hoz, hogy helyezzék százezer lei kaució­ ellenében szabadlábra. A visgálóbíró azonban elutasította a kérelmet, mire Flocos felfolyamo­dást jelentett be a vádtanácshoz. A vád­tanács azonban szintén nem helyezte szabadlábra, mert Flo­­cost még részletesen ki sem hall­gatták és az ügy még nem tisz­tázódott egészen, így Flocos egy­elő­re fogva marad az aradi ügyészség fogházában. 1923. január 7. Rendszeres forgalom Brémától Southampton, Cherbourgon át New­­yorkig, az amerikai kormány tulajdonát képező nagyszerűen berendezett United States Lines gőzösökön. IOPOPOJO INDULÁSI SORREND: President Roosevelt január 17, február 28, április 4. Amerika — — —február 7, április 11, május 16. President Harding február 14, március 21, április 25. George Washington február 21, március 28, május 2. Chesm­ius és South­amptonb­ól való indulás egy nappal késik­. Kérjen prospektusokat és hajózási listákat 225 szám alatt. IIMITED STATES LINES Romániai vezérképviselet: „MERCUR** Oscar Grünberg București Calea Moșilor 51. Kékszakál nyolcadik felesége Vígjátékbemutató. A legfelkapottabb francia író, Alfred Savoir régi r­öcipéjű, de ügyes beállítású v­igjá­tékát mu­tatta be tegnap este az aradi szín­ház zsúfolt nézőtér előtt. Heltai Jenő szinte átdolgozó fordítása harsány kacagásra élezte ki a hu­mor minden jelenetét. Az előadás friss volt, élénk és zökkenés nél­küli. Gergely Gizi nagyszerű toa­lettjei mellett játékával önmagát múlta felül. Jávor kitűnő alakítást nyújtott rál, Brown nehéz szere­pében. Sipos kissé bohócos verv­­vel játszotta meg szerepét. Dar­vas kabinetalakítást nyújtott. Ki­sebb­­szerepekben Gellért­rén, Kál­mán Sári, Szántó ügyes igyeke­zettel segítették sikkerre a da­rabot. — Jäger közismert női szabó szabászati tanfolyama január 15-én megkezdődik. — ZENI-TILALOM. A rendőr prefectura intézkedése következ­tében ma szombaton (gör. keleti karácsony előeszélyén) úgy a nyilvános helyiségekben, mint magánlakásokban zenélni tilos.­­ Szenzációs eseménye lesz vasárnap Aradnak, Prib­oda Vasa, a világ legnagyobb hegedűművé­szének­ hngverse­nye. A huszonn­­kétéves fiatal hegedűművész csak néhány­ hónappal ezelőtt tűnt fel a nyugati metropolisok koncert­termeiben és rövid idő alatt tüne­ményes karriert futott meg. An­gliában, Franciaországban és­­Amerikában mindenütt ünnepelték azt a fiatal zsenit, akiről a legel­ismertebb zenekritikusok állapí­tották meg, hogy ’ Paganini dia nem volt párja. Ő ma a világ leg­nagyobb művésze, aki messze túl­szárnyalta Kubeliket Prihoda Olaszországból jött Romániába. Milanóban olyan óriási sikere volt az első hangversenyén, hogy a második koncertjét Paganini üveg­­bura alatt tartott hegedűjével ját­szotta végig. Eddig ebben a ki­tüntetésben a milánóiak csak Ku­­beliket részesítették. Bucuresti­­be­n is forró ünneplésben volt ré­sze a nagy szin­vésznek. A tegnapi hangversenye után a közönség megvárta és az utcán is tüntető ová­ciót rendezett mellette. Pri­hoda aradi hangversenyére a Bloch-cég árusítja a jegyeket. A hangverseny kilenc órakor kez­dődik. Orvosi hír: Dr. Goldschmidt Lipót gyermekorvos, a berlini egyetem gyermek­klinika v. v. assistense, rendelését Strada Moise Nicoara (Petőfi­ utca) 7/a. alatt megkezdte. Rendel: dél­után 3—5. FÉNYKÉPEZŐ­GÉPEK, lemezek, papírok, egyéb kellékek és alkat­részek legolcsóbb bevásárlási for­rása Deák papír- és fotóüzletében, Strada Med­anu (Forray-utca). Telefon 902. 3709 négyszögöl föld a város kö­zelében, lakóház, integházakkal stb. felszereléssel együtt eladó. Cím a kiadóban. Farsangi estélyi toilettek a leg­újabb divat szerint raktáron van­nak. Mérték­ utáni megrendelések felvétetnék. Reiner György női divatáruháza Strada Eminescu (Deák Ferenc­ utca) 1. Egy instruktort vagy corepeti­tort keresek f­­ikereskedelmista fiamhoz. Bővebbet a kiadóhiva­talban. Keresünk azonnali belépésre iro­dai munkaerőket. Román nyelv tu­dása kötelező. A német nyelvet is bírók, gép- és gyorsírók előnyben részesülnek. Csakis elsőrendű munkaerők jöhetnek számításba. Cím a kiadóban. Villanyszerelést, csengőberende­­zést legolcsóbban vállal Schwarcz műszerész Strada Bra­nc­ovi­ci (Lá­zár­ utca) 3. Házakat, stilikis megvételre keres, •sronneli átvevőkkel rendelkezik* HALMAI forgalmi irodája Strada Emi nescu (Deák Ferenc-utca) 5. S­zámtalan köszönőlevél igazolja, hogy a valódi Zeisz-n­e JLinínfortru­ minden más arcszépitőt felülmúl Egy tégely ára 12 faj. Kapható a készítőnél Vojti­k gyógyszertár, továbbá Hanzu, Vas Wes és Weisz é® Lázár drogériákban .....ma­r víllépyerőre berendezett KEFEGYÁRA Arad, d­r. Eminescu, Defik P.-a. 1-Állandóan nagy raktár a legjobb minőségi kefeárukból. Viszonteladóknak nagy árkáde vezmény. Pontos munka. Marna és lég­aért bármely mennyiségben a legmaga­­abb árban veszek. Telefoni 2011. 1330 Apró hirdetések. Fordítható billiard disizitál teljes fel­szereléssel olcsón eladó. Cím a kiadóhivatalban. Mindenes főzőnő azonnali belé­pésre kerestetik. Cím Wallin­ger hirdetőjében. Friss schapirográf tekercsek ér­keztek Szegfű írógépvállalat, Lu­­ther­ utca 1. Telefon 111. Bejárónő jó fize­tés­sel fedhteti­k. Csim a kiadóban. Nyomatott a CORVIN könyvnyomdái műin­téze­tben. Lányi si Pichlern­ét, Arad iTRIB il 1ITELBA» Ü MISÉM 8.-T. hml Sífgán lllsxdRsk­i (Salasz-utca) 6. *« Elfogad betéteket magas kamatozással. PO­PO Arany és ékszertárgyakra zálogkölcsönt nyújt. Színház. Ma, szombat délután 5 órai kezdettel „Hazudik a muzsikaszó“ Este nincs előadás.

Next