Aradi Ujság, 1923. május (22. évfolyam, 98-118. szám)

1923-05-02 / 98. szám

­ Ára 2 lei. TELEFON: 503. 1923. május 2. XXII. évfolyam 98. szám, ARADI U­J­SÁG Franciaország és Belgium nem tárgyalnak Németországgal. Paris, a Le Journal a Poincaré é Barthou közti tárgyalásokról a következőket jelenti: A tárgyalások során a két fran­cia politikus elhatározta, hogy mel­lőznek minden újabb megbeszélést a belgákkal a német javaslatot il­­lőleg, mert a legjobb eszköz, hogy egyszerűen kijelentik : Németországtól csak egyet várnak, a tartozások elismeré­sét, úgy amint az az 1921 má­jus 5-iki fizetési tervezetben megállapíttatott, amit Német­ország is aláírt. Páris. Az Echo National szerint párisi politikai körök a januárban megszakadt jóvátételi konferencia újrafelvételéről tárgyalnak, ame­lyet most lord Curzon elnöklete alatt Londonban tartanának meg. Ma nyújtják át a német jegyzéket­­ a szövetségesek kormányainak.­­ Berlin­ Cuno kancellár tegnap délután fogadta a pártvezéreket és­­ ismertette velük a jegyzék szöve­gét. A jegyzéket ma nyújtják át Németország követei Londonban, Parisban és Rómában a szövetsé­gesek kormányainak. A jegyzék tartalmáról eddig semmi sem szi­várgott ki. Krupp von Bohlen! letartóztatták a Krupp-gyár letartózta­tott igazgató­ttaJ0­!%ell­en a tár­gyalásra megidézték Krupp­-n­en Bohlent is, aki Berlinből Essenbe utazott tanúkihallgatásra. Rövid ki­hallgatása után a vizsgálóbíró, egy k­n­nd­ó százados kijelentette, hogy Kruppot letartóztatja. Poincaré ragaszkodik a londoni feltételekhez. Franciaország csak akkor tárgyal, ha megszűnik a passzív ellenállás. Berlin, Párisból érkezett jelenté­sek szerint ott minden elkövetnek,­­hogy Németországban kedvezőtlen hagulatot idézzenek elő. Egyes új­ságoknak azt az értesülését, hogy a francia kormány addig nem is érdeklődik a német javaslatok iránt, amí­g a passzív ellenállás meg em szilik, hivatalos helyről­em erősítik ugyan meg, de mind­amellett mély hatást keltett. A kormány sajtója mindennap meg­ismétli, hogy Németországnak Franciaországhoz intézendő javas­latai teljesen jelentőségnélküliek lennének, mert a legjobb estben manővernek tekintenék azokat. En­nek a politikának erősítéséhez az a jelentés is hozzájárult, ameyet két egymástal ellentétes irányú lap, az Echo de Paris és az Ere Nouvelle egyidejűleg közöl, hogy tudniillik a jóvátételi fizetések számára Bar­thou és Delacroix által kidolgo­zott tervezett már készen van, de ez idő szerint nem jöhet figyelem­be, mert Poincaré ezt a tervezetet meg sem vizsgálta és ragaszkodik a Londonban megállapított fizetési feltételekhez. Berlin. Nagyon figyelemreméltó az a beszéd, amelyet dr. Heintze igazságügyminiszter ma a választó­kerületében tartott. Azt mondta, hogy a londoni tárgyalások játé­kát — hogy tudniillik erős nyomás aatt a tejesíthetetent is efogadják — nem ehet még egyser végigját­szani. A mi ellenállásunknak — mondotta — erősnek és szilárdnak kell lenni úgy külső, mint belső okokból. Véget kell érnie a gyen­geség politikájának. A világháború folyamán emiatt fenyegette vesze­delem Keletporoszországot, ez gyengítette meg a nyugati frontot és emiatt­­vesztettük el a világhá­borút. Legközelebb elmegy a né­met jegyzék Franciaországhoz. Ha ennek tárgyalás lesz az eredmé­nye, az mindenesetre jó de Német­ország az ellenkező esetben sem engedi a tárgyalások fonalát el­vágni. A Rajdánál és a Ruhr-vidé­­ken való céltudatos és rettenhetet­­len harccal áll vagy bukik bukik a Duna-kormány. Újabb kiutasítások Csehszlovákiából. A magyar-cseh határincidens vizsgálata. Prága. A budapesti egyetemről a hulslvéti ünnepekre visszatérő egyetemi hallgatóktól — mint a Kassai Napló jelenti — a rendőr­­igazgatóság elvette útleveleiket és azok viss­zaadását megtagadta.­ A rendőrigazgató erről a következő információt adta: Az egyetemi hallgatóiknak, akik Budapestre akarnak menni, nem adnak útle­­velet, akiknek volt, azoktól meg­vonják. Ezzel elejét akarják ven­ni annak, hogy a pesti egyetemen uralkodói szellem megfertőzze az e­gy­e­tem­­i 1­­al­lgatóikat. Prága. A represiszáriákkal kap­­csolatosan kiutasított magyar lampolgárok névjegyzékét hivatr *­­losan még beim állíttatták össz' ^ Az eddigi jelentések alapján ' úgynégyen kaptak húszon; r órás ki­fé^*fixéry.és^est. A Pozsonyiból kiutasították , mind elhagyták a köztársaság te­rületért. A pozsonyi rendőrség utó­lag ujab­b kiutasításokra késze­k A legutóbb kiutasítottak között van Szabó Jenő kassai biztosítás­i tiszt­viselő, Höhnt Alfréd vol vasúti hivatalnok és Laicza Ján­ kassai káplán. Komáromból kifasitották Erdős Vilmos pansky­-t­ zsifeót, Mo­rdicz Emil és Gosztonyi Nándor bencésrendi tanárokat, Várady Béla kereskedőt, báró Mah­omer földbirtokost és Józsa Árpád ka­tolikus lelkészt. Prága. A pozssonyi minisztérium — mint ismeretes — az összes ki­utasításokat jóváhagyta és min­den fellebbezéssit elutasított. Kassán, a felleb­bezé­st elutasító­­Végzést a teleknek azonnal kézbe­sítették, ezzel egyidejűleg a kiuta­sítottak lakásán megjelentek adó­­­ vonult fel, de__. közbelépésrek­a­ került sor. A vonatjáratok Hidasnémeti és Csány között szünetelnek. Ma­gyar utasoknak Csánytól Hidas­németiig, cseheknek Hidasnémeti­től Csányig gyalog, vagy kocsira megengedték a közlekedést. Bethlen Magyarország Összeomlása akarja megakadályozni Párásban. Pak­s. Bethlen István gróf ma­gyar­­miniszter­elnök és Kállay pénzügyminiszter kedden megér­keztek ide. A magyar politikusok de hó 4-én tartják meg expozéju­kat Poincaré előtt. Bethlen uta­zásával az angol lapok részletesen foglalkoznak. A Manchester Guar­dian és a Morningpoist szerint a körutazást Magyarország súlyos gazdasági helyzete tette szüksé­gessé. A lapok véleménye szerint Bethlen igyekeztette arra irányult hogy a jóvátételi bizottságnál új­jáépítési kölcsönt szerezzen Ma­gyarország részére. Amennyiben akciója ered­ménytelen marad, Magyar­­országnak ugyanolyan pénz­ügyi összeomlása fog bekö­vetkezni, aminő Ausztriában történt. Budapest. A Pesti Napló érte­sülése szerint Bethlen arra fogja VM­SSIRFN­ Milye­n leszállított árait az összes raktáron Mlárusnál

Next