Aradi Ujság, 1923. szeptember (22. évfolyam, 193-215. szám)

1923-09-01 / 193. szám

L­EGÚJABB. Az olasz flotta megtakarta szállói Korfu görög szigetet. Megadásra szólította fel a görög katonai parancsnokot. Paris A nagyköveti értekezlet azon tanácskozása, ame­lyen a Görögországnak küldött távirat szövegét állapították meg, igen sokáig tartott. A gyilkosságot egyértelműen el­ítélték, az intézkedésekre vonatkozólag azonban Nagybritania képviselője kifogást emelt. London: Curzon lord külügyminiszter Normandiából a jövő héten visszatér Londonba. Róma. A Chicago Tribuna jelenti, hogy a Pra­­mula nevű olasz hadihajó hír szerint felszólította a Korfu szigetén állomásozó görög katonai parancsnokságot, hogy adja meg magát. Az olasz flotta a görög partokhoz közeledik. Az olasz minisztertanács elutasította a görög válasz jegyzéket. Róma: Mussolini a minisztertanáccsal közölte a görög jegyzéket. A misztertanács egyöntetűleg elégtelennek ta­lálta a görög jegyzéket. A kormány megállapo­dott abban, hogy elvi álláspontjából nem en­gedhet. A legnagyobb erélyt fogja tanúsítani a nemzet tekintélyének megvédésében. ARAD! ÚJSÁG Miért tiltotta ki az AMTE Faragó Zoltánt mérkőzéseiről? A vezetőség makacsul ragaszkodik álláspontjához. Védekező írás, amely nem sokat mond. Kaptuk a következő sorokat : Tekintetes Szerkesztőség ! B. lap­juk f. hó 29-én megjelent számá­ban a Faragó üggyel kapcsolatban egyesületünkre vonatkozólag közölt soraira a következőket jegyezzük meg s kérjük annak szíves leköz­lését. Nem tudjuk megérteni azt az okot, ame­l miatt egyesületünk azzal lett megfenyegetve, miszerint ha Faragó Zoltán kitiltásával kap­csolatban a sajtónak nem adunk elégtételt, úgy a sajtó blabálja az „AMTE"-t. Mielőtt idáig jutnánk, engedjék meg eljárásunk okait és célját ismertetni. Mi soha, egy pillanatig sem a sajtót igyekeztünk távoltartani mér­kőzéseinkről akkor, amikor Faragó Zoltánt onnan eltiltottuk. Mi Faragó Zoltánt mint botrányt­ botrányra halmozó agent-provokatőrt és csak „ötét" mint magánszemélyt és mint bármi functionárust tiltottuk el mérkőzéseinkről, mivel ezen ember olyan botrányokat provokált az egyesületünk által rendezett versenyeken, különösen egyesüle­tünk versenyző agjaival szemben, hogy félő volt, miszerint annak egyszer súlyosabb következménye lehet. Különben beszéljenek az esetek, amelyeket hevenyében fel­jegyeztünk s azt — az igazság és a helyzet megvilágítása kedvéért a közönség és a sajtó tudomására hozzuk. Faragó Zoltán ugyanis megtette egy általunk junius hóban rende­zett kerékpár­verseny alkalmával, hogy egyesületünk szakosztályve­zetőjének — ki a versenyt ren­dezte — azt mondotta, hogy ot­tan semmi, hanem ő Faragó Zol­tán magát szövetségi kiküldöttnek mondotta, ami nem volt igaz, mert a szövetség őt nem küldötte ki Egy másik — a Meteor kerékpár club által rendezett verseny alkal­mával — az általa rendezett sta­féta-versenyben a váltáskor egyik kerékpárosunkba két más versenyző beleszaladt s mindhármuk megsé­rült s a versenyt folytatni nem le­hetett Erre Faragó Zoltán az egyesületünk kerékpárosát megtá­madta, lem­arházta és letartózta­tással fenyegette. Footballmérkőzéseink alkalmával csapatunk tagjait „piszkos", „marha" „gyilkos" stb. s más hasonló jel­zőkkel illette állandóan egyesüle­tünk versenyzőit, vagy vezető embereit. Ezen felsorolt tények csak na­gyon kis eszét képezik Faragó Zoltán Egyesületünkkel szemben viselt „sportműkö­désének". Ezek leszögezése után tisztán áll Faragó Zoltán szereplése a nyilvánosság előtt. Hiszen Faragó Zoltánt a sportszövetség is meg­büntette viselkedéséért s csodál­kozunk azon, hogy ottan miért nem verte a mellét, hogy ő benne a sajtót büntetik meg, ha meg merik büntetni. Tehát a szövetség vigyázzon, mit tesz és ne merje őt megbüntetni, mert jön a sajtó blokádja. Ezek után azt hisszük, megérti a nyilvánosság s mindazok, akiket illet, hogy miért élt egyesületünk a kitiltás jogával Faragó Zoltánnal szemben Mert akkor, amikor a versenyek sima lefolyásáért az egyesületek felelősek, kötelessé­günk volt megtenni azt, amit tet­tünk. Ezt — ha nevezett a szín­házban előadás közben molesztálja, sértegeti a színészeket — a szín­ház vezetősége is megteszi vele szemben — még ha jegyet váltott is — mert a botrányt provokáló egyént ez a sors utoléri mindenütt előbb utóbb. Ezt jegyezze meg magának Faragó Zoltán. Mitőlünk távol áll és állott az, hogy akár az Erdélyi Sport vagy akármely lap „más" munkatársát, mint ilyent eltiltsunk versenyeinkről, sőt a legnagyobb készséggel ál­lunk a sajtó rendelkezésére s eré­lyesen tiltakozunk azon beállítás ellen, hogy mi a sajtót akartuk kizárni Hisszük, hogy a sajtó nem fog felülni ezen törekvéseknek s meg­hallgatja mindkét felet, mielőtt ilyen cselekedetre határozná el magát. De nyugodtan, igazunk tu­datában jelentjük ki azt, hogy ha netalán a sajtó blokálná egyesüle­tünket, az , AMTE" megtalálná a módját annak, miképpen tájékoz­tassa közönségét s hisszük, hogy a közönség — ez az igazságos bíró — támogatni fogja egyesüle­tünket a m­iden oldalról jövő tá­madások özönében. Ezek után mi ezen ügyet befe­jezettnek tekintjük, efelett többé polémiába nem bocsájtkozunk. So­raink közlését köszönve, vagyunk a sajtó iránt illő tisztelettel az „AMTE ” vezetősége. Eddig az AMTE nyilatkozata, amelyre megjegyzéseink a követ­kezők : Eredeti állásfoglalásunkat kénytelenek vagyunk továbbra is fentartani. Mi Faragó Zoltánban csak az újságírót látjuk és az új­ságírónak keltünk és kelünk védel­mére, akit hivatásának gyakorlásá­ban akadályoz­ meg az AMTE eltiltó rendelkezése. Elismerjük minden egyesületnek azt a jogát, hogy a renitens nézőt, legyen az újságíró vagy bárki más megrend­­szabályozó, esetleg a rendőrség közbenjöttével a pályáról ahol a botrányt okoz kivezettesse Eddig terjedhet a mérkőzéseket rendező egyesület hatásköre, de hajszálnyi­val sem tovább. Valakit egyszer s mindenkorra eltiltani nyilványos látványosságtól senkinek sem áll jogában. És éppen mert Faragó Zoltán újságíró is, veszedelmes­­ precedenst látunk az AMTE eljá- s rásában, amely ellen az egész­­ sajtónak engardebba kell helyez­­kedniie. Láss­un be az AMTE veze­tősége,hogy túllőtt a célon, mert olyan határozatot hozott, amelyhez sem a törvény sem az alapszabá­lyok szerint joga nem volt de nem­­ volt joga etnikai szempontból sem. ■ Álláspontunk vá­ltozatlanul az, hogy a nézőt, aki a jegyét egy nyilvános látványosságra megváltotta, csak a­­ rendőrségnek van joga kiutasítani ha botrányos viselkedésével a rendet zavarja. 1923 szeptember 1. Legújabb valutakurzusok: Budán««* haiföldi 140 külfföldi 90 — Nagy bicikli-verseny vasár­nap délután fél 4 órakor a városi alléban Arad Kerület bajnokságáért a Meteor kerékpár klub rendezé­sében. — Az „Arad-csanádi Gazda­sági Takarékpénztár Részvény­­társaság“, szeptember hó­n-ikától kezdve hétköznapokon hivatalos órákat tart nemcsak délelőtt, ha­nem délutánonként is 3—5 óra között. — Fodor-féle nyilvános ma­gyar iskolában beiratkozások szept. hó 3 -­6-áig Str Gheorghe Popa (Ferdinánd-utca) 3. — Új banküzlet Aradon. Hét­főn, folyó hó 3-án ,Pallas” néven új bank és árubizományi üzlet nyí­lik Aradon. A cégjegyzők valamen­nyien pénzügyi és kereskedelmi körökben közismert igen jó nevű aradi emberek, kik mozgékonysá­guk és szolid agilitásuk révén két­ségtelenül komoly létet biztosítanak a vállalatnak. A vállalat Altmann Ernő aradi bankember szakavatott vezetése alatt fog működni. — MINDEN ÓRÁBAN kirív­asan lehet étkezni a pályaudvari étteremben. ca Apró hirdetések. PAPIRSZALVETTA kapható Pick­­er papirkereskedésében. Bohus palota. Kocsikenőcs, prima. Torottezsir és mindennemű lépkenő olajok nagybani árakon kaphatók az Aradi Olajipar R. T. Arad, Bul. Reg. Ferdinand I. No 46. (Boros Béni­ tér 22.) telefon 135 és 407. Villanyszerelést, csengőbe­rende­zést legolcsóbban vállal Schwarcz műszerész Strada Biranicovici (Lá­­zár-u­tca) 6. Csomagoló papírok tekercsben és ivekben legolcsóbban kaphatók Knieszer papírkereskedőnél. St­r. Vladimirescu (Dobó­ u.) 1. JÓ MEGJELENÉSŰ megfelelő hanganyaggal rendelkező höl­gyek jó fizetéssel felvétetnek a színházi kórusban. Ugyanott férfi jegyszedők is alkalmaz­tatnak. «"'■ 1 1 m— Mirniiw ■■■ mm'.rí eærïxmmmveumu,.mwc9 A VÁROS legforgalmasabb helyén üzlethelyiség kiadd. Cita K*let hír­lapíródé. ELSŐRENDŰ rózsiburgonya érke­zett,­juányos áron kapható. Lut­ták József cégnél. FORDÍTÁSI ÍROD \ perfect román u­agyar TÁRLaT ( eke nélkül) keres egeszalpi közreműködésre. írásbeli ajánlatokat a kiadóhivatalban kérek. MINDENES azonnal felvétetik. Cales S­guna (Varjassy Lajos­ utca) 34 371 éves kisfiam mellé német neva- főbő keres­edik. Cím Ecca. Str. Emi­­nescu 40/a. lenerkezett!! GREHO C11CIS ZOOLOGIC ion külön­böző vadállat. 80 artista­vasárnap szeptember 2-án nagy megnyíló díszelőadás. i­­ „Pallas bank és áru­­bizományi iroda Arad, Bul. Regina Maria (Andrássy-tér) 21. szám előtt épült Pavilion he­lyiségben (szemben a Minorita templommal) szeptember 1ió 3-án hétfőn megkezdi működését A Palittíl” foglakozik e „T­rllla» bankszak­mába vágó mindennemű ügy­lettel, valamint áruüzletek lebonyolításáva­l. TELEFON: 382. Egy a fűszer, lehetőleg a vegyi szakmában jártas raktárnak azonnali belépésre kerestetik. „ RADI­O“ fotó- és vegyipar Strada Bucur (Eötvös* utca) 9. sz. finóm (értékes) bútorok, ■ műtárgyak, antik dolgok eladásánál forduljon ko „PASCH“ kiállítóhoz. BUCUREŞTI Str. Sft. Vinari II. Tanulóleányok azonnal felvétetnek a „Margaréta" kalapszalonra. Str. Alexandri (Salacz­ u.) 19. Akik már kalapszalonban vol­tak, előnyben részesülnek. ARADI ÁRFOLYAMOK U NITED STÀTEÇ ^ LINES O NEW JORK-ba iodul öcmhauupton és Cherbourgbői LEVIATHAN Szeptember 18, október 9 és 30-án, nov. 20-án GEORGE WASHINGTON■ Szeptember 19, október 24 és november 28-án, december, 11-én P­resdent Harding . . . szeptember 5-én, október 10 én.­­ President Arthur . . „ 12-én, „ 17 én. y America . .................... „ 26 án „ 31 -ényj"is President Roosewelt . , október 3 án. november 7 én., fi , Piesid.nt rilimore ... „ 4-én, ,, 8-án. ", * Indulás Southampton és Cherbourgból egy nappal később, bővebbi felvilágositu­sok^alanti e­meken szerezhetők be. UNITED STATES LIMES " Vezérügynökség Románia részére : „MERCUR" Bucureşti, Calea Moşilor 51. Timis­oara, Hunyady-passe 8. Cernautz, Lillin­gasse 1& MOSONŐ felvitetik. Értekezni Köz­ponti étteremben. B­riliánskinket, arany- és ezüst tárgyakat, platinát legmagasabb árban vesz, M . „ ékszeté", Strada Metianu JSHÖ (F°rraVu ) é* Str. Baritiu Uüla (Rákóczi-u.) sarkán. Arany és ezüst tárgyakért a legmagasabb árt fizetREUJOZSEF a Lutheránus templom melett. Páris — — — — — 13 London — — — — — 1027 Newyork — — — — —23025 hála _____ 990 Svájc — — — — — 4135 Prága ■— — — — — 665 Bács — — — — — 310 Berlin — — — — — — — Női divatkalapok Beinem él — Lazarovitz H. Lazar temes­vári nemzetközi ügynökség aradi fiókja megnyílt a Városi Színházzal szemben, (Pichler papirüzletben) ahol a tengerentúli utazásokra vo­natkozólag mindenemü felvilágosít­ás díjtalanul beszerezhető. — LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt étteremben. Ma már mi az az JEGOSZ az ,EGOL‘ amm dllám ffilló u­ámtisztitó mm ha aniei női étettermét megnyitotta Hői kalam­idonságok! * Eredeti gyári árak ! Kérem kirakataimat megtekinteni!Heiner György Nyomatott a CORVIN könyvnyomdai műintézetben, Arad, Str. Eminescu 20—22. ARAD, Str. Bratianu No. 13. (Weitzer J.-u.) nőidillasáruház a ( Strada Eminescu Vák Ferenc-u.) I. sz

Next