Aradi Ujság, 1923. december (22. évfolyam, 268-290. szám)

1923-12-01 / 268. szám

I . e,7“ Egy aradi fiú elpusztult a japáni földrengés alkalmával Egy tokiói gyárban érte el a katasztrófa. Egy aradi fiú szomorú sorsáról érkezett a napokban értesítés. Az illetőt Klein Albertnek hívták és foglalkozására nézve műszerész volt. Aradi cégeknél dolgozott sokáig, majd Budapestre ment, ahol a Ganz-gyárnál dolgozott huzamo­sabb ideig. A mozgósítás újból Aradra hozta és itt volt na­gyon sokáig. Betegsége miatt nem küldték ki a frontra és ezért a 33-as gyalogezred egyik századirodájában húzódott meg két teljes évig. Az egyik felülvizsgálatnál azonban az ezredorvos alkalmasnak találta és Klein Albert kikerült a frontra. De mégsem került a lövészárokba, mert a főhadi­szállásnál működő radio-állomáshoz volt műszerész gyanánt beosztva. Egy alkalommal egy új radio-állomás felszerelésére küldték ki teherautón. Éjjel indultak neki az útnak, a sof­­főr eltévesztette az utat és egyszer csak azon vették észre magukat, hogy az orosz front mögött vannak. Fogságba kerültek. Klein Albert több évig volt Oroszországban, de a­mikor a kommunizmus rettenetes viszonyokat kezdett öl­teni, Vladivosztokba szökött, majd onnan egy hajón át­ment Japánba. Több kisebb és nagyobb nehézség leküzdése után Klein Arthur szabadon mozoghatott Tokióban. Hetenként egyszer jelentkeznie kellett, azonban az alól is felmentették, amikor beigazolta, hogy a békeszerződés következtében romániai alattvaló lett. A villanyszerelő munkás elég jól keresett. Hosszú ideig a tokiói villanyműveknél dolgozott, majd egy nagy francia cég szolgálatába szegődött, amelynek hatalmas telepei vol­tak. Aradi rokonainak többször írt és közölte velük, annyira jól megy dolga, hogy egyelőre nem kíván visszajönni Aradra. Többször kisebb tárgyakat, nippeket, vázákat kül­dött papírcsomagolásban. Legutóbb arról írt aradi rokonai­nak, hogy már tekintélyes összeget gyűjtött egybe és haza szeretne jönni. A hazajövetel azonban attól függött, hogy mint volt hadifogoly tud-e ingyen hazajönni vagy sem, mert ha neki kellene az útiköltséget megfizetni, akkor megtaka­rított vagyonkájának nagy részét oda kellene adni. Amikor a japáni katasztrófa hírei bejárták a világsaj­tót és bizonyossá vált, hogy legjobban Tokió szenvedett a katasztrófa súlya alatt, egyik aradi rokona leutazott Bucu­­restibe. A külügyminisztériumban arra kérte Klein Albert aradi rokona az illetékes osztályfőnököt, állapíttassa meg Románia japáni követe útján, mi történt aradi rokonukkal. A külügyminisztériumban megígérték, hogy a szokásos mó­don megtudakolják, mi sorsa lett az aradi műszerésznek. A napokban érkezett le a külügyminisztérium értesítése, amely arról szól, hogy nem sikerült Klein Arthur hollétét megállapítani. Annak a francia cégnek a gyártelepe telje­sen leégett a katasztrófa alkalmával. Nem lehetett azonban megállapítani azt, hogy az épületben benne veszett-e vagy sem, mert a gyártelep teljesen megsemmisült és minden élőlény, aki nem tudott idejében menekülni, bennégett a munkatermekben. Miután Klein nem jelentkezett azóta a konzulátusnál, való­színű, hogy ő is áldozata lett a katasztrófának. Az aradi rokonok neve elégedtek meg ezzel a felv­ágo­­sítással és elhatározták, hogy a kutatásokat tovább foly­tatják. I­mázzá, hogy mától kezdve minden egyetemi hallgató látogathatja az egyetemet, a szociáldemokraták is csak épen zsidóknak nem ajánlatos mutatkozni. A szociáldemokrata egyetemi hallgatók küldöttsége a délelőtt folyamán felkereste a szo­cialista képvi­slők klubját és kö­zölte, hogy az egyetem előtt fel­vonult mintegy 300 kampóskeresz­tes között, alig néhány tucat egye­temi hallgató, de annál több bajor diák van. A hallgatók védelmet kér­tek a párttól. Az orvostani intézet­ben a tanuln­i vágyó diákság óvintéz­kedései biztosították az előadások zavartalan menetét. A rendőrség mintegy tíz fiatalembert letartózta­tott, kam­poskeresztest és szociál­demokratát vegyesen. Az egyetem környékén a szocialista diákok több izgága kampóskeresztest alaposan elvertek. Eltűntek az Erzsébetvárosi Kör elleni bombamerénylet aktái. Budapest : A rendőrségen teg­nap nagy meglepetést keltett az a hír, hogy az Erzsébetvárosi Kör ellen elkövetett bombamerényletre vonatkozó aktákat a királyi ügyész­ségen sehol sem találják. A lapok híradásai szerint az Erzsébetvárosi Körre és a többi bombamerény­letre vonatkozó aktákért detektí­vek mentek át a királyi ügyészség­re, hogy azokat a főkapitányságra szállítsák. Az aktákat azonban nem találták meg az ügyészségen a la­pok állításai szerint minden jel ar­ra mutat, hogy ezek az akták az ügyészségen elkallódtak. Az Est viszont azt írja, hogy a rendőrségen tűntek el az akták. Szeptember első napjaiban egy vasárnap déle­­tt a rendőrségről megkeresés érkezett a budapesti királyi ügyészség vezetőjéhez, hogy az Erzsébetvárosi Kör ellen elkö­vetett bombamerényletre vonatko­zó összes aktákat haladéktalanul küldték át a főkapitányságra 24 kilogramot nyomtak az Erzsé­betvárosi Kör elleni merénylet ak­­tái és a hatalmas aktacsomagot kis kocsin fedezet mellett vitték át a főkapitányságra. A rendőrség hi­vatalos megkeresését azz­­ indo­kolta a királyi ügyészség előtt, hogy az Erzsébetvárosi Kör ellen elkö­vetett merénylet aktáira feltétlenül szükség van, mivel Andréka főka­pitányhelyettes a „Csocsó bácsi"­ vendéglőjében történtekkel kap­csolatban szükségesnek látja az Erzsébetvárosi Kör elleni bomba­­merénylet ügyének revízióját is. A rendőrségen az aktákat átvették azzal, hogy az átvételéről majd később fogják kiállítani és az ügyészségre átküldeni az ilyenkor szokásos átvételi elismervényt. Az elismervény átküldése azon­ban mindezideig nem történt meg, nyilvánvaló tehát, — mondották a királyi ügyészségen, — hogy ameny­­nyiben az akták eltűntek, azok semm­iesetre sem a királyi ügyész­ségen, hanem csakis a rendőrsé­gen tűnhettek el. ————» Ismét verekedtek a bécsi egyetemen. Csak két napig tartott a nyuga­lom és csend az újra megnyílt bé­csi egyetemen, a harmadik napon a kampóskeresztesek már nem bír­ták türtőztetni magukat és ismét botrányokat provokáltak. Már reg­gel hét órakor megszállták az egye­temi épületek környékét, ar­ire a rektor intézkedett, hogy a kapuk zárva maradjanak. Nem lehetett megtartani az előadásokat. A kam­póskeresztesek megszállották a be­járatokat és az egyetem környékét, a kapu közelében egy plakátot függesztettek ki, amely azt tárták­ I ARAD! ÚJSÁG Venizeloszt valamennyi választó­­kerületben felléptetik. Pakis: Athénből jelentik a Havas­ügynökségnek : A jövő vasárnap a köztársasági párt a fővárosban nagy­gyűlést készül rendezni, ame­lyen határozati javaslatot fognak előterjeszteni és felszólítják Ven­i­­zeloszt, hogy térjen vissza. A párt minden egyes választókerü­letben fel akarja léptetni Venize­­loszt, hogy az általános választá­soknak úgyszólván népszavazás színezete legyen a kormányfor­máról. IA volt párisi nagykövet aradi előadása. I Románia volt párisi nagykövete,­­ Antonescu meghatalmazott minisz­­­­ter, ma délután Aradra érkezik. A­­ volt párisi nagykövet a kulturpalot­a ­ nagytermében holnap előadást fog­­ tartani.­­ Még ma megalakul az új német kormány is Berlin : Marxnak ma estig sike­rülni fog megalakítani kabinetjét. Jaares elválalta a belügyi tárcát egyúttal ő lesz a kancellár helye­ttese is. A német nemzetiek meg­­tiltották Schmiele­nek a kabinetbe lépést mire Emminger bajor nép­párti is visszalépett. ""híre” . Nagyszerű küzdelmek szín­helye lesz a Vulturul (Toldi) klub vasárnapi országos birkózó verse­nye, amelyen oly hosszú szünetelés után adnak Románia legjobb birkó­zói egymásnak találkozót. Az ország minden részéből eddig több mint 70 nevezés érkezett b­e , úgy hogy már maga ez a tény biztosítja a verseny érdekességét és sikerét. A verseny a Str. Josif Vulcan (Kazinci utcai) polgári fiú iskola tornatermében , d­­e 10 órakor az előmérkőzések és este 8 órakor a döntők kez­dődnek. — LEGJOBBAN étkezhet a Vadászkürt éttermében. — A híres dán sarkutazó utolsó útja, amely valóságos lát­ványosság, szombaton és vasárnap kerül színre az Apollóban. A világ híres északsarki expedíciók hősei között az első helyen emlegetik a dán Knud Rossmunsent, aki ötször próbálta hallatlan vakmerőséggel és bravúrral meg­közelíteni az északi sarkot. Az ötödik utat adja vissza ez a természetutáni, eredeti felvételek nyomán készült film A fotograf­áló- masina lépésről- lépésre követi a hires sarkutazó expedícióját s a gyönyörű tájak, vidékek mellett, a bátor utasok tengernyi fáradal­mát, szenvedését adja. Az Apolló igazgatósága módot kíván adni a tanulóifjúságnak, hogy megláthassa a gyönyörű felvételeket s ezért szombaton és hétfőn külön ifjúsági előadás keretében mutatja be.­­ MINDEN ÓRÁBAN kitű­nően lehet étkezni a pályaudvar étteremben. # — Ezennel van szerencsénk a n. é. közönség tudomására hozni, hogy az N. B. Perry automobil vál­lalat Cluj-kolozsvári üzletének Str. Regina Mária 2 sz. alatti uj helyi­ségébe vele átköltözködése már megtörtént és hogy folyó év de­cember 3 án, hétfőn tartatik meg az ünnepélyes megnyitás. Ezen al­kalomból kifolyólag december hó 3­0­15 ig bezárólag kedvezményes árakban akarjuk vevőinket részesí­teni és bátorkodunk az érdeklődő közönség szíves figyelmébe aján­lani, hogy ezen idő alatt minden vásárló 10 százékos árengedmény­ben részesül és pedig olyan áruk vételénél is, mint automobilok, trac­torok, teherautók, külső és belső autógummik, valamint mindennemű Kord és Fordson alkatrészeknél és minden egyéb árunál is, melyet raktáron tartunk Ennélfogva ismé­telten felhívjuk a n. közönség fi­gyelmét, hogy ezen fenntemlített kedvezményes alkalmat lehetőleg senki kihasználatlanul ne hagyja. Magunkat ajánlva maradtunk, tel­jes tisztelettel Perry Automobil és Tractor vállalata, Cluj Kolozsvár, Str. Regina Maria No. 2. v — Aradi vendéglősök, szállo­dások, kávésok, korcsmárosok és cukrászok szindikátusa dec. 3-án délután fél 5 órakor az Ipar­testületben rendkívüli közgyűlést tart melyre a tagokat ezúton is meg­hívja az elnökség. Ellopták a bakériumokkal beol­tott kísérleti állatokat. Az egyik északnémet egyetem kísérlati telepére betörtek egy viharos éjszakán és onnan a kísérleti célra ott tartott állatokat, kis házi nyulakat és tyúkokat ellopták. Amikor az in­ézet vezetője másnap a betörésről értesült, kétségbeesetten rohant a rendőrségre és azonnal közhírré tette az újságokban, falragaszokon és minden elképzelhető módon, hogy a betörők vagy hozzák vissza az ellopott álatokat, vagy legalább le ne­­vágják és ne egyék őket, mert azok valamennyien kísérleti célokra szifilissel, tífusszal és tuber­kulózissal voltak inficiálva. A fel­hívásnak azonban semmi eredmé­nye nem lett, nagyon valószínűnek tartják, hogy mire a végzetes téve­désről tudomást szereztek a tett elkövetői, már nagy lakomát is csap­ak az elrabolt állatokból és így aránytalanul súlyos, rettenetes és halálos bűnhődést­ szereztek sa­ját maguknak tettükért. Két kisleány öngyilkos kísérlete a mostoha miatt. Budapestről jelentik : Tragikus öngyilkos kísérlet történt tegnap a késő esti órákban Óbudán. Kom­­lódi János kovácsmester két kis­leánya, a 15 éves Júlia és a 13­­ éves Margit akartak halálba mene­­­­külni mostohaanyjuk rossz bánás­­­­módja elől. Komlódi, aki a Polgár­­­ tér 5 számú házban lakik két évvel ezelőtt, nem sokkal első felesége halála után, újból megnősült, hogy a kis árvák gondozó nélkül ne ma­radjanak. A mostohaanya azonban oly rosszul bánt a szerencsétlen kisleányokkal, hogy azok végül is inkább a halált választották s lug­­kőoldatot ittak. A gyermekek vég­ "tunmiwh mmmmmmBaaa Kmmmm 1923 december 1. zetes tettét este 9 órakor vették észre, mire rögtön értesítették a mentőket. A két leány súlyos mérgezési tünetek között szállítot­tak be a Rókus-kórházba. A ren­dőrség az eljárást megindította. Biller Irén nem akar tovább játszani a Pompadourban. Budapest. Biller Irén eredetileg nem akarta eljátszani a Pompa­dourban a komorna szerepét, ame­lyet túl kicsinek talált és csak hosz­­szas kapacitálásra vállalta a sze­repet, amelyet a szerzők az ő szá­mára egy hosszabb jelenettel meg­­toldották A Pompadour premierje után­ Biller ismét hangoztatta, hogy a szerep nem neki való és azt le fogja mondani, már csak azért is, mert 300 estén keresztül szakadat­lanul játszott, fáradt és piheni vá­gyók. A Fővárosi Operett Színház igazgatósága igyeksz­k Billért lebe­szélni szándékáról, de értesülései­nek szerint a szubrett csak abba egyezett bele, hogy még néhány napig játszik. Mészáros Pok­ett, a színház fiatal tagja tegnap óta már szorgalmasan tanulja a szerepet. TANULÓ fizetéssel felvé­­zik. K°cb műszerésznél, bő garnitúra, két fotel és d­ang ki ünő állapotban ehdó. Cm a kiadóhivam­ban. angol Series és mámérul Csehszlovan­aca. t Tekintélyes romániai bizományi cég jól bevezetett összekötetést keres elsőrangú bankkal, vagy tőkeerős kereskedővel a romániai szállítók pénzügyeinek és vámügyeinek elintézése végett. Biztos garancia esetén pénz rendelkezésre áll. Megkeresések iS. MO­­­SE RUDOLF-hoz intézendők Prága II. Palais Kozuna. immm I Angol leckéket mellei­, könnyű és b z os módszer szerin , csík s a déluáni órákban elvál «I L diszlay. C lea B naiu u (Asztelos Sándor­ u.­ 1. szám. l),J.:„fin tanulók fuetéssel fe'vé- UddOgOS „,nek. Kohn József Arad. S r. Consis otului ll/32(Kati­­h-ny-u c».) Minden szombaton este a Str Em nescu (Deák Ferenc utcában) lévő csinosan berendezett égi jóhirnevü „Vadember-trendÉgiőben nagy, diszfsúsoros és furös-csuszás m­ecina i­s • Ál­andóan tisztán kezelt VoltiMk­ a hegy li­­­bor, szőtteshol­g és meleg ételek pontos kiszolgálás ellett kaphatók Abriánsok h­áza kivü s ok­ 6 árért elfogadtatnia'­. Bankett k­estélyek rendezésére legalkalmasabb helyiség. SzÉpsÉgversenyen dijat nyer ha valódi WEIS­Z-féle „ELZA"-kámforkrémet használ Beszerezhető minden drogériában Egy tégely ára 20 lei. Házakat szőlőket földeket megvételre ajánl HALMAI JÓZSEF forgalmi irodája. Str. Eminescu 5. (Deák Ferenc-u) 9. Régi nyarélet olcsón újjáalakít HARICK-cég Arai Str. Metianu (Forray-utca.) Színház. Ma, szombaton délután 3 or­ilor Egy magyar nábob. Este román elhalás. BT. Fi KI VB IG ül ! Szombaton este nagy disznótoros vacsora werkmeister Wien verseren.'-Vnyenci Lvit• UJ? 39 tokról és kiváló italokról gondoskodva van ! Esténkint GERGELY VILI zenekara játszik. Nyomatott a CORVIN könyvnyomdai mű­intézetben. Arad, Str. Eminescu 2009.9 A

Next