Aradi Ujság, 1924. február (23. évfolyam, 24-48. szám)

1924-02-01 / 24. szám

XXIII. évfolyam 24 szám. TELEFON : 503. iswtswsaswssa ïî^oâsw«» «f I mi tiri n'... Bucureşti. A kormány országos érdekűnek tartja, hogy a királyi pár Anglia és Franciaország, valamint Belgium fő­városait meglátogassa, mert ezáltal Románia középeurópai helyzete jelentékenyen megerősödnék. A francia-angol differ­­enciák miatt azonban ez idő szerint nem lehet szó a pá­risi és londoni udvarok felkereséséről, csupán a római uta­zás van tervbe véve. Ez ügyben a levelezés a római udvar­ral már meg is indult és néhány nap múlva nyilvánosságra hozzák az áprilisi utazás programon­­ át. 1924. február 1. MM isi i2 onM unii) ip b lia® ma Oradea Mare, (Nagyvárad.) Nagy megütközést is keltett egy itt megjelenő román hetilap legutóbbi száma,­­ amelyben az ismeretlen cikkíró vehemens táma­dást intéz az Ipar és Kereskedelmi Kamara ellen és az irre­dentizmus vádjával igyekszik kényelmetlen helyzetbe hozni, a Kamara minden politikától távolálló vezetőit. A „Vestul Romaniei“ legutóbbi számában többek között azt állítja a nagyváradi ipar és Kereskedelmi Kamaráról, hogy az egy „irredenta fészek“ amit egy köztudomásúlag Pestről irányított magyar és renegát román vezetnek Neveket még nem akar említeni, de ama hő óhajának ad kifejezést, hogy legfőbb ideje, hogy már románoknak adják át helyüket. A „Vestul Romaniei“ cikke érthető megütközést keltett még a nagyváradi román körökben is, mert hiszen mindenki kiolvashatja a Vestul „tapintatos hallgatásából,­ hogy a cikk éle Oláh Béla dr. kamarai főtitkár és Papp János dr. titkár ellen irányul. E két kiváló szakembert pedig nemcsak a nagyváradi, de a bucureşti szakkörök is igen nagyra becsü­lik és így mindenki érthetetlennek tartja a Vestul Romániai támadását A Vestul támadására egyébként a kamara hivatalosan nyilatkozik s e nyilatkozatban leszögezik a valót, hogy a kamara hivatalos nyelve , az állam nyelve, s még az erdélyi társkamarákkal is román nyelven érintkezik, Budapestről pe­dig senkit sem irányítanak vagy befolyásolnak a kamaránál. Királyi köszínnet az aradi diszalbumért­. Az udvari főmarschal leirata az aradi közönséghez. Az aradi királylátogatás után Georgescu belügyi vezér­­felügyelő, aradi prefektus kezdeményezésére egy diszalbu­­rzsot készítettek,­­amelyben fényképekben és rajzokban meg­volt örökítve Ferdinand király aradi látogatásának minden mozzanata A díszesen kiállított értékes rajzokkal ellátott al­bumban bennefoglaltattnak mindazok a sikerült fényképfelvé­­telek, amelyeket az aradi hivatalos fényképészek és amatő­rök készítettek. A díszalbumot elküldöttek Bucurestibe és átnyújtották Őfelségének Ferdinand királynak. Ma a királyi udvarnagyi hivatal vezetője Ar­ghelescu marschall leiratot küldött Geor­­gescu prefektusnak, amelyben közli, hogy :*■ N Őfelsége. Ferdinand király megbízta azzal, hogy Arad városának őszinte köszönetét tolmácsolja azért az albumért, amelyet a város Őfelsége elé terjesztett. A király őszinte elismerését fe­jezi azon fényképészeknek és művészeknek, akik közreműködtek az album elkészítésében. Az osztrák kancellár bucureştii tartózkodásának programmja. Bucureşti: Seypel kancellár és Grünberger osztrák kül­ügyminiszter vasárnap délután három órakor érkeznek Bu­curestibe. A pályaudvaron Br­atisna Jenő­ miniszterelnök és Duca külügyminiszter fogadják őket. Vasárnap este Duca külügyminiszter intim vacsorát ad az osztrák államférfiak tiszteletére. A tanácskozások hétfőn délelőtt veszik kezdetü­ket. Hétfőn délben Ferdinand király kihallgatáson fogadja Seypel kancellárt. Az osztrák államférfiak a királyi palotá­ban ebédelnek. Kedden este­­ a miniszterelnök dinárt ad tisz­teletükre, a magyar egészségü­gyi törvény érvényét vesztette. A regátbeli rendeletek léptek életbe. Az aradi prefektúra tájékoztatás céljából közölte az összes hatóságokkal, a megyével, községi elöljáróságokkal és a többi hatóságokkal, hogy egész Erdély területén és így Aradon és Arad megyében is a regálben­ egészségügyi rendeletek érvényesek. Az addig alkalmazott régi magyar egészség­­ügyi törvény hatályát veszti és minden vonat­kozásban csakis a román egészségügyi törvény határozmányai mértékadók A várost és a megyét a prefektúra megkereste azért, hogy ezt a körülményt a közönséggel is közöljék. Anglia hivatalosan elismeri a szovjetkormányt. London. Az angol kormány a közeli napokban bejelenti hivatalosan a szovjetkormány elismerését. Egyidejűleg Anglia nagykövetet küld ki Oroszországba, viszont Oroszor­szág is elküldi ,meghatalmazottjait Londonba, London. A Reuter-ügynökség értesülése szerint a szov­jet kormány összeülését még a parlament összeülése előtt közzéteszik. ■ .. . • "• El kell halasztani a német jóvátételi fizetéseket. Marx kancellár beszéde a szakértő bizottság Berlinbe érkezésekor. Berlin. Marx kancellár a szakértő bizottság Berlinbe érkezésekor memorandumot nyújtott át, amelyben többek között ezeket mondja : — Németországnak sikerült jelen évre olyan költségve­tést összeállítania, amely nemcsak az egyensúlyi ár díjó helyre, de 200 millió aranymárka felesleget is felmutat. Az egyensúly tehát helyreállítható, ha a Versavillesben vállalt kötelezettségek teljesítése elhalasztható. Ha azonban a né­met birodalom arra kényszerülne, hogy a kikötött 380 mil­lió aranymárkát és a további 160 millió aranymárkát és egyéb költségeket tovább fizessen, szó sem lehet a költség­vetés egyensúlyozásáról A jóvátételi teljesítmények feltétlenül elhalasz­­tandók mindaddig, míg a birodalom gazdasá­gilag és pénzügyileg helyreáll. Németország csak külső kölzsönnel fizethetne hitelezőinek. A tisztviselők 35 százalékát fogja elbocsátani a német­­ kormány. Berlinből jelentik: Az a terv, hogy most már a tisztvise­lők elbocsátása gyors tempóban fog megtörténni. Eleinte úgy számították, hogy elég lesz az állami hivatalnokok ne­gyed részét eltávolítani az állami szolgálatból, most azonban elhatározták, hogy a tisztviselők 35 százalékát kell elbocsá­tani. (MKMMMRRmMn Sin A GYERMEKE? -r­ február 1-től esténként szenzációs új műsor keretében fellépnek . Miért nem használ H Ő F E R-gyermek- •­loyd hintőport és HÖFE R-gyermek-krémet ? 2*5­ mmm világhírű mondáin düh, VARGHA FERI dal­­énekes, TRUDE DEWALD bécsi chanson énekesnő, VÁR­ADY ROZSA és LEHRER ARANKA tán­cm­űvésznők stb. ta ra­­j Kitűnő Jazz Band és cigányneze 4« ki . Sale- MAT­» 20. ) (Andrássy-uí­ z Censurai Dt V. MAIfCOVia szert­er.ita * flhr. VÖRÖS LAS3TI.O. ΫWI­KM|«. . »k Ar#il! ! *ji­­i'.ftil* yaPAtat. A bukaresti diplomaták rendkívüli audienciája. Bukarest. Február 4 én a király rendkívüli kihallgatáson fogadja a bukaresti diplomáciai köröket. A kihallgatáson lesen lesz a görög királyi pár is. Ötszázötven millió az állami tisztviselők fizetésjavítására,­­ Bukaresti tudósítónk jelenti . A pénzü­gym miniszter elhatározta azt az 550 millió lejt, melyet ez elmúlt 1923 ik esztendő költségvetésén sikerült megtakarítani, az állami tisztviselők fizetésjavítására fogja­ felhasználni.­­ A fizetésemelések 1924. január 1-től értendők. Vajda Sándor előadást tart a határkérdésekről Bucureşti. Február 3-án Vajda- Voevoda Sándor az Institut Social Roman helyiségében előadást fog tartani a román határkérdés prob­lémáiról. . Új fogadó órák a vármegyeházán. A prefektura ma hivatalos felhí­vást tett közé, amelyben közli, hogy holnaptól kezdve úgy a pre­­fekturán, mint az alispáni hivatal­ban a feleket csakis féltizenkettő és félkettő között fogadják. Ezen a két órán belül áll a két hivatal a közönség rendelkezésére. Fél­­tizenkettő előtt senkit sem fogad­nak, mert a délelőtti órákat , a vár­megyeháza összes hivatalt az in­tenzív munkára akarják felhasznál­ni. Épp ezért a prefektúra kéri a közönséget, hogy féltizenkettő előtt ne keressék fel a vármegyei hiva­­atokat, mert ezzel csak hátráltat­ják a tisztviselőket munkájukban - A pápa föloldotta Jenő főherceget a nőtlenségi fogada­lom alól. Génfből jelentik : Janő főherceg a néhai Károly király nagybátyja fiatal korában, mint a Máltai-lovag­rend nagymestere nőtlenségi fo­gadalmat tett. Nemrégiben hite járt annak, hogy a főherceg házassá­got köt egy Burckhardt nevű dús­gazdag svájci asszonnyal A fő­­hherceg a pápától a nőtlenségi­o­gadalom alól való feloldását kér­te, amit állítólag teljesített is a szentély­­. y­i fel. it’5 -§ .t. « *8 #•» B .. .­­ *W m­s 0­0­3» ■8 Legújabb valutakurzusok — Egy férj, akit az utcára kitettek, Találka­tólapda rendszer­ben, Vajszivy Richard házassága, Szomorú történet tíz kieső zsidóról, Galíciai történet, Egy levél 26 éves utazása, Londoni legenda, stb. című szenzációs cikket közöl az ,,Aradi Fáklya" mai lagújabb száma: 0» 1 . 0 l»SS _ 3 m Varsó — — — — — ~ — ARADI ÁRFOLYAMOK Idris — — — — - 93« London — -- — — —­­—856 Ne­pyork— — — — — —201­­.tálifi — — — —------874 irá­c — — — — — 3460 Prága — — — — — — 577 lécs .— — — — — —354 S'tsdspesi hallóiéi— — — —215 „ külffiUi— —-------140 ^aaaaaaaiaawi—a «wwMiatwia m m &< m

Next