Aradi Ujság, 1924. április (23. évfolyam, 74-96. szám)

1924-04-01 / 74. szám

XXIII. évfolyam 74 szám. Mám te V lesi* Vidéken Tí Hirdetéseket telve*«­­K # Î * t“ hírlapíród« Str. Alex! (Salac­alea), vW#!!h~s«r" hirdetési le®de itr. Boranegiei jLás&tf ¥(»gleatatea) és » ¡• ítowté&hr***!. mmt Ára 2 lei vidéken 2,50 lei TELEFON: 503. 7* EB IM ITICifiR IHM UJunAl £s w-Mtattrctii! Arad.; Bule­vard«! Regina Maris (Andrássy-ut Sí.) CSVin £* Cenzurat: C*r. V. MARCOVICS Felelős szerkesztés Bv. VÖRÖS LÁSZLó. Kiadja : as Aradi Lasp­­kha* VAllalat. »a® Bwasssfc mi*ta A In orosz Men­ rozef «Mett. Bécs A bácsi román-orosz tanácskozások a tehető leg­­lasubb tempóban haladnak előre. Az orosz d­elegáció — még eddig határozottan nem tudni mi okból — hozzá­­halasztja a tárgyalásokat s most szombaton se tarthatták meg a tárgyalást, mert Kresztinsky az orosz delegáció veze­tője — beteget jelentett, s kérte, hogy a legközelebbi ülést hétfőn délután tarthassák meg. A román delegáció — mit tehetett egyebet — kénytelen volt elfogadni az ajánlatott. Bécsben az a felfogás alakult ki, hogy az orosz delegáció valamilyen formulát keres arra, hogy a tanácskozásoknak majdnem biztosan bekövetkező megszakadásának elejét vegyék. Hogyan verték meg Blanc­­a diákok ! A bankvezér nyilt levele. — A vaárnap Éjszakai tüntet­­­ek résslefel- Bucureşti Vasárnap délután és éjszaka a fascisták pe­rének tárgyalása alkalmából hatalmas tüntetések folytak le a fővárosban. A tüntetések során a sisákok ézettleg inzultálták Blanc Aristidet a román pénzügyi élet egyik vezetőjét A tüntetők egy csoportja a Fundaţia Carol elé ment mert tud­ták, hogy Blank Arisztid ott előadást tart a pénzügyi krízis­ről. Alig kezdte meg az előadását, a második emeleti kar­zatról hangos kiabálás zaja hallatszott, amely hamarosan éles fütyülésbe csapott át. A megjelent nagyszámú közön­ség a tüntetés hallatára hatalmas tapsban tört ki és ünne­pelte Biankót. A zűrzavavar teljes volt a teremben. Néhány pillanatra helyreállott a csend, a diákság azonban behatolt terembe, s a közönséget ütlegelve utat keresett az elő­adói emelvény felé, hogy Blanc Arisztidet inzul­tálja. A teremben pánik támadt, a fegyvertelen hallgatóság rémülten menekült a fütykösökkel felfegyverzeit diákcsoport elől, amely végül is, „öljétek meg“ kiáltásokkal elérték a szónoki emelvényt s néhány ütést mértek Blanc Arisz­tidre, szerencsére az ütések nem­ voltak súlyosak s igy azoknak komolyabb következményei nem lesznek. Blanc Arisztid megveretése után a közönség kivonult a teremből hangos kifejezést adva felháborodásának, hogy a hatóságok semmiféle intézkedést nem tettek a Fundaţia Ca­rol védelmére A diákok többi része harmincas-hegyvenes csoportokba verődve, a város többi részén botokkal felfegyverkezve tün­tetett, s mindenütt, ahol megjelentek bevert ablakok jelez­ték útjukat. Beverték a Marmorosh Bank ablakainak nagy részét, valamint a két főbejárat üvegkapuját is. A Strada Caroion, a Lipscanin, a Calea Rahovemn ugyancsak majdnem vala­mennyi üzlet kirakatait betörték, s azoknak a kereskedők­nek a cégtábláit, akiket zsidóknak tartottak, leszaggatták. A Strada Selarin megállították a lóvasutat és a zsidókat le­kergették arról. Egy másik csapat a Calea Văcăreşti felé ment, ahol azonban a katonaság feltartóztatta őket. A Strada Izvor felé tartó diócsapatot végre egy esend­­©rosztagnak sikerült körülkeríteni, s közülök ötöt előállítot­tak a rendőrprefektúrán. A tüntetők felvonultak a Strada Sarindaron is, ahol az Adeverul és a Dimineaţa épületének ablakait tűrték be kö­vekkel. Az egész éjszakán át tartó tüntetésből kifolyólag mind­össze hét előállítás történt. Bucureşti: Blank Arisztid, akit a diákok tegnap a fun­daţia Cáréiban megtámadtak, és megverték, ma nyílt leve­let intéz az összes délutáni lapokban­­a­­bakokhoz, amely­ben kifejti, hogy a román nemzet jövendőbeli vezetői mily rossz utakon járnak, amikor ilyen cselekedeteket követnek el. A diákság eljárása Blankkal szemben annál inkább rosszalásra méltó, mert ő volt az, aki kizárólag a diáktámo­gatásra közel húsz milliót adományozott. Tüntetések az egyetemi városokban. Jassyban a diákság meg akarta akadályozni az egye­temen a jogi fakultás előadásait, nagyobb zavargások azon­ban a randőrprefektúra elővigyázatos intézkedései miatt nem fordultak elő. Mindössze délután vett kisebb összetűzés az antiszemita diákok és a zsidó diákok között, a rendőrség azonban itt is hamarosan rendet teremtett. Csernoviszban a diákok hatalmas tüntető felvonulást rendeztek, amelyben Beszarábiának Romániához való tarto­zása mellett tüntettek. A tüntetás rendben folyt le. Tatarescu alállatótitkár közlése szerint, a cluji diákok­nak egy másik csoportja is megjelent a hatóságok előtt kijelentve, hogy semmiféle szolidaritást sem éreznek a »gyilkosokkal“. A cluji tüntetésekre való készülődésből kifolyólag letar­tóztatták a randőrprefakturának Tomorega nevű tisztvise­lőjét, aki a diákokat Gritta prefektus ellen izgatta, azt mondva, hogy Gritta parancsot adott, h®gy tüntetés esetén a rendőrség jöjjön a diákságra. Tom erődét haditörvényszék elé állítják. iitíi és M 0! Ovi virfosra il. Ludwin­dorffot felmentették, Münchenből jelentik. Ma délelőtt tíz órakor kihir­dették a Hittler-perben az ítéletet. Hittlert, Pöhnert, Kriebelt és Webert ötévi várfogságra és ötszáz aranymárka bünte­tésre ítélték. Nem fizetés esetén, a fogságot húsz nappal meghosszabbítják. Ezenkívül a költségeket meg kell téríteniük. Hat hónapi fogság után feltételesen szabadlábra engedik az elítélteket. Ludendorffot felmentették. Vele szemben a költségek viselésében a kincstárt marasztalák el A többi vádlottat egy évi várfogságra és száz arany­márkára büntették, de feltételesen szabadlábra engedték. Erélyes intézkedések az aradi mészárosok ellen. A vágóhíd®» nem engedték a gyengébb minőségű marhák levágását. — Mészárosok küldöttsége a polgármesternél. A napokban R*bu­ján»3 dr. pol­­jjármester rend®!«fet adott ki a vágóhídi igazgatónak, amely uta­sítja, hogy a jövőben ««a kis elsőrangú marha levágatását engedje meg A polgármester enee­ az Intéz­kedéssel lehetetlenné akarta tenni, hogy az élvezhetetlen silány minő­­ségű húst árusítsanak Aradon, amely csupa csont és bőr. A mészárosok tudnillik előszeretettel vásárolták a sovány állatokat, amelyeket jóval liszábbian kaptak és amelyek el­­árusításástól sokkal nagyobb hess- RSON A Berson gumisarok és gumitalp ára mai naptól kezdve tetemesen leszálllttatott. Lloyd 2411. Nle féljen, nem sir a gyermeke ha HOFER-gy@rm*khistop@rt és HÖFIR-g ®rmek-kfé?»et használ. Lloyd 33*5. divatáruházába Arsdr­im lánca 24. Angol sí­övetek IMI jMjÍ011EÍ£tt megéh­ezlik Székely­t. 1924. április 1. not könyvelhetnek el mintha első­rangú állatokat vásároltak volna levágásra. Ebben az esetben a közönség volt az, amely a kárát látta a mészárosok em­e eljárásá­nak, mert drága pénzért bőrt meg csontot kellett legtöbb esetben vásárolnia A polgármester intéz­­kedése ezért a hús minőségét meg akarta javítani, de hogy a mészá­rosoknak is a rendes polgári hasz­not biztosítsa, felemelte jelentős mértékkel a marhahús árát. A mészárosok tudomásul vették ugyan a maximális ár emelését, azonban továbbra is sóteljes mi­nőségű állatokat vásároltak. Teg­nap ez aradi mészárosok egy cso­mó marhát felhajtottak a vágó­­hídra, amelyet ott le akartak vágni. A polgármester utasítására a vágóhídi igazgató azonban meg­tagadta az állatok levágatását. És a határozat nagy elkesere­dést okozott a mészárosok kö­­r­­ött, akik egyenesen Robu Já­nos dr. polgármestert keresték fel azzal a kívánsággal, hogy rendeletét vonja vissza, vagy ha erre nem hajlandó, tekintse meg a levágásra szánt állato­­­kat, amelyek a mészárosok szerint nem esnek semmiféle kifogás alá. A polgármester erre kiment a vágóhídra, megnézte az állatokat és kijelentette, hogy tilalmát to­vábbra is fenntartja, mert ezek az álletek silány minőségűek. A­ mészárosok előterjesztésére Robu polgármester megengedte, hogy ezek­­ az aratokkal próbavá­­gatást eszközöljenek, annak bebi­­zonyítására, hogy mennyire alfcal­mes ezek húsa a közfogyasztásra. » (B­a ««Hi—©»HMNf—M— Filharmonikus hangverseny. Az első, és ugyanakkor idén utolsó teljes zenekari filharmonikus koncertünk volt tegnap. Egyrészt a meg nem adott adókedvezmény, és főleg a fúvós zenekar úgy látszik helyrehozhatlan hibái és fogyaté­kosságai voltak okai az idei kény­­szertetlenségnek. Zsúfolt ház gyűlt össsze — igazi hangverseny kö­zönség, hogy a nagyszerű ízléssel megválasztott, de Unger karmester minden buzgó fáradozása dacára sem kellően érvényesült műsort végighallg­assa. Beethoven ritkán hallott fingás Vili.-ik szinfonája volt klasszikus gerince ez estének. Az első tétel határozott ritmusát a fa fúvók zökkenő tem­póvételei, az utolsó tétel gyors ütemét pedig a vonósok helyenkint felületes i­­gadozása érezhetően rontotta. Majdnem megfelelő finomsággal érvényesült a scherzend© és a mentszto tétel, nyugodt három­ne­gyedes tornaszövése. Wegner Lohengrin nyitánya kell® dinamikával és az ellenp®nt08 me­lódiák, helyesen megjátszott és megdirigált eredőjével nemesen csengett. Enescu a nagy román zeneköltő népmotívumos román rapszódiája, technikai nehézségei és gazdag tempóváltozatai, dacára temperamentumos lüktetéssel érvé­nyesült és csak a faluvak ismert tökéletlensége rontotta el az ere­deti harmóniát. A koncert értékes száma az a Liszt rapszódia volt, melyet Kilényi Edward játszott zongorán a filharmonikus zenekar kísérete mellett. Ez a fiatal „cso­dagyerek“ nem a „csodagyerek“ sablonos «­ualitását mutatta be, hanem egy ifjú, de vérbeli művész igazi értékét Dinamikai ereje, súly­­technikás precíz játéka és érett felfogása oly hatást gyakoroltak a közönségre, két Chopin és egy Dohnányi ráadással kellett sikereit tetézni. Örömmel honorálta a kö­zönség Unger karmester és a fil­harmonikus igyekvő és kitartó mun­káját, drá­gát.

Next