Aradi Ujság, 1924. október (23. évfolyam, 217-243. szám)

1924-10-01 / 217. szám

XXIII évfolyam 217. szám. TELEFON: 503. ........ fW---.............................................................................. ...... ||| —.............................................. 1924. október 1. ­ Isi oni silitei inteni a Uiglioni inn. Castiglioni ellen nem adtak ki köröző­levelet. — A pénzfejedelem tiltakozása Triesztből. Bécs. Homlokegyenest ellentmondó híresztelések keltek szárnyra Castiglioni Camillo afférjáról és a bécsi olasz nagykövet állítólagos diplomá­ciai lépéséről, amelyet tegnap délután Ssipel szövetségi kancellárnál tett, így azt beszélték, hogy Castiglioni, aki jelenleg Triesztben tartózkodik, a legnagyobb valószínűség szerint vissza fog térni Bécsbe és eleget tesz a vizsgálóbíró idézésének, majd arról tudott egy verzió, hogy Goldstein Pálnak, a Deposi­tenbank volt elnökének és Neumann Gábornak, a Castig­­lioni-ház bécsi vezérigazgatójának jogi képviselői személye­sen megjelentek az ügyészségen és salvus conductust kér­tek védettjeik számára, akik tisztázni akarják ügyüket s evégből készségesen jönnének Bécsbe. Castiglioni Camillo ellen a bécsi ügyészség még mindig nem adott ki körözőlevelet és le­­tartóztatási rendeletet, csupán a vizsgálóbíró idézte meg a Depositenbank ellen fo­lyamatba tett eljárás során, mint aki ennek a vagyonbukott pénzintézetnek egyik legfőbb vezetője volt. Azt a hírt is el­terjesztették tegnap Bécsben, hogy Bordonaro olasz nagy­követ, aki tegnap megjelent Seipel szövetségi kancellárnál, Castiglioni ügyében járt ott, érdeklődött ügyének állása fe­lől és hivatalosan értésére adta a szövetségi kancellárnak, hogy amennyiben az osztrák igazságügyi hatóságok kiszolgáltatatását kérnék, Olaszország annak nem fog eleget tenni. Hogy mi igaz ebből, nehéz ellenőrizni, csak annyi tény, hogy az olasz nagykövet csakugyan látogatást tett a kan­cellárnál, valószínűleg szó esett ezen a találkozáson Cas­­tiglioni ügyéről is, de az már nem valószínű, hogy Borde­­naro nagykövet elébe vágott az eseményeknek, mikor az osztrák igazságszolgáltatás körözőlevelet sem bocsátott ki, tehát eddig nem is kérte Castiglioni kiszolgáltatását. Budapesten keresik Neumann Gábort és Goldstein Pált. Budapest. A Casfigilom-ügy nyo­mozásába a budapesti álla­mren­dőrség is belekapcsolódott, am­eny­nyiben az éjszaka a főkapitányság­ra megérkezett a bécsi rendőrigaz­gatóság távirata, mely a következő­képpen szól : A bécsi rendőrigazgatóség kéri budapesti főkapitányságot, hogy Goldstein Pál és Neumann Gábor bankigazgatókét, a bécsi Depositen­bank szökésben lévő sikkasztó igazgatóit nyomozza ki és letartóz­tatása esetén értesítse erről a bé­csi ren­dőrigazgatóságot. Személy­­leírásuk a következő : Goldstein Pál 1866 ban született, 165 cm. magas, sötétszemi, borotvált arcú . Naumann Gábor 1888-ban szüle­tett, 170 cm magas, sötét hajú, göndör, szeme szürke, orra görbe. úgy Neumann, mint Goldstein minden valószínűség szerint Budapesten tatárkodnak. A táviratot Katona Rezső ren­dőrfőtanácsos, a bűnügyi osztály vezetője kapta kézhez, aki intézke­dett, hogy dr. Kiss István rendőr­­főtanácsos, az intellektuális osz­tály vezetője detektíveket küldhes­sen ki mindazokra a helyekre, ahol Goldstein és Neumann Budapes­ten megfordullhattak. Az éjszaka folyamán megállapí­tást nyert a határellenőrző rend­őrhatósági közegek lajstromaiból hogy Goldstein Pál a magyar határt nem lépte át. Erről már délelőtt táviratban ér­­értesítették a bécsi rendőrigazgató­­ságot. Valószínű, hogy Goldstein nem Magyarország felé vette útját, hanem másfelé külföldre, állító­lag Londonba. Neumann Gábor tényleg Bu­dapesten járt, azonban a ki­küldött detektívek eddig nem tudták megállapítani, hogy várjon még mindig Budapes­ten tartózkodi­­s, vagy pedig már eltávozott. A detektívek, akik az éjszaka fo­lyamán kimentek nyomozni, két­séget kizárólag megállapították, hogy Neumann Gábor pénteken délután Budapestre jött azzal, hogy itteni hozzátartozóit meglá­togatja. Neumann Gábornak a fe­lesége a svábhegyi szanatóriumban betegen fekszik, az ő meglátoga­tására jött, de látogatóban volt ittlakó apósánál és bátyjánál is, akik a Károly körúton laknak. A detektívek tegnap éjszaka bátyjá­nál is keresték, de semmiféle felvilágosítást nem tudtak ott kap­ni. Mit tartalmaz a bucuresti-i nagy­bankok memoranduma a királyhoz? A liberális bankok is aláírták az emlékiratot.­­ Bucureşti. Az összes nagybankok — miként ez köztu­domású — a pénzügyi válság kérdésében memorandumot juttattak az uralkodó elé. A memorandumot, amelyet a Banca Naţionala és a liberális pénzintézetek is aláírtak, a következőket mondja : — Felség ! A bankok mérlegel­ve a jelenlegi helyzet sajosságát, indíttatva érzik magukat, hogy egy programot terjesszenek Felséged elé, amely alkalmas arra, hogy a fenyegető csődöt feltartsa, az or­szág termelését, kereskedelmét, az állam hitelét megjavítsa és gazda­sági életünket újból normális vi­szonyok közé emelje. Valutánk megjavulására feltétlenül szükséges, hogy az állam gazdasági és pénz­ügyi kormányzatát egy új, becsüle­tes és megfontolt szellem irányítsa.­­ Ezzen célból javasoljuk : az állam egyenlítse ki legrövidebb idő alatt a szállításokból kifolyólag a bankoknál és vállalatoknál fennáló adósságait. A törvényhozás módo­­sítja a legutóbb meghozott gazda­sági törvényeket, amelyeknek eddig egyetlen látható eredménye az, hogy kihívja ellenünk a nyugati országok bojkottját, elsősorban a velünk szövetséges nagyhatalmakét, amelyek pedig a mi nagy nemzeti ideáljaink megvalósításához baráti segédkezet nyújtottak , a fizetési ezközök hiányát azáltal kell orvo­solnunk, hogy megjavítjuk pénzünk vásárlóerejét. Ennek egyetlen útja egy nagy külföldi kölcsön felvétele, amelynek elközlésére a mai kor­­mány nem mutat hajlandóságot. A kormány tartózkodjon attól, hogy kölcsönt vegyen fel a bel­földi bankoktól és ezáltal elvonja a tőkét a magángazdasági hiteligé­nyeinek kielégítése elől. AJÁNDÉKTÁRGYAKAT » ft*, «fényesebben & Sajog Arttistlqt ft ( be« |Fische Eliz-pslota) vásárol feat. Nagy raktár régiségekbe* modvm «tt tárgyakban AMsm&i mākamtaa. A­l­u­mm Zürichben a zárlatkor ! 268 75.

Next