Aradi Ujság, 1925. augusztus (26. évfolyam, 167-191. szám)

1925-08-01 / 167. szám

Ára 4 lej. XXVI évfolyam 167. szám. TELEFON: 503. 1925. augusztus 1. Na délelül­ megnyílt a minkatosár Constantinescu miniszter nem jöhetett el. b­ontják a vonatok az idegeneket. -- Ezernyi tömeg vett részt a megnyitáson. Több mint egy félév munkája után ma délelőtt tíz óre­kor megnyilt ez utóbbi évek legn­eyobbszabású ipari, ke­reskedelmi és mezőgazdasági kiállítása, ez aradi mintavá­sár. Az aradi kiállítás Erdélynek és a Bánátnak egész ipa­rát reprezentálja és különösen egyik legjelentősebb része, a bútorkiállítás olyan, hogy megállná helyét bármely világvá­rosban. Románia bútorgyártásának középpontja ma Arad és az aradi bútoripar kitűnően állotta meg helyét. De a ki­állítás többi részét is annyi ötlettel és invencióval rendez­ték, hogy alig marad el a bútorkiállítás mellett. Arad vá­rosa most két hétre az egész ország érdeklődésének centru­mába került, ezren és ezren fognak idejönni olyanok, akik még sohasem fordultak meg városunkban. Anyagi és er­kölcsi szempontból egyaránt kitűnő sikerű lesz Arad közön­ségére nézve a mintavásár és remé­jük, hogy az országos érdeklődés folytán a kiállítók is megtalálják számításukat. E­gy elismerés illeti meg azokat, akik fáradhatatlan agili­tással megteremtették az eredi mintavásárt. Ünnepi mise és kiállítás megnyitása. Ma délelőtt tíz órakor folyt le a mintavásár hivatalos ünnepi megnyitója. A kulturpald­a előcsarnokában díszes közönség igyü­l egybe, amely az ünnepi mise megkezdésére várt. A foger közepén kis kerek asztalka az oltári szentsé­gekkel. Az oltár körül félkörben a közönség foglalt helyet. Baloldalt ült s lehetett látni Comsa dr. püspök méltóság­teljes alakját, mellette Ciors püspöki titkárt. A papság kö­zül ott láttuk még Pacatianu püspöki helynököt, Boris Ti­vadar dr teológiai igazgatót. Az ünnepi megnyitáson részt­­vettek : Comte Gustave de Laigue francia konzul, Haas dr. német konzul, Behavec osztrák konzul. Jelen volt a cseh­szlovák konzuli megbízott is. A díszes közönség közül a következők neveit sikerült feljegyeznünk : dr. Marcus Mihály bankigazgató, Deutsch Károly vezérigazgató, Nasta Victor a Banca Naţio­nala aradi fiókjának vezetője, Bar­­bara Sever dr. a törvényszék el­nöke, Alfó­di Pál vezérigazgató, Avramescu Vazul dr. volt prefek­tus, Bulzen Avram postafőrök, Trimbitioni Traian iparfelügyelő. A katonaság részéről megjelen­ik­­ Georgescu Illés ezredes ,hadkiegé­­­­szítő parancsnok, Parvulescu ol­­t ezredes, az i. rosiori ezred parancs­noka, Georgescu Péter alezredes, a divízió vezérkari főnöke, Babescu alezredes, Bucico Coriolan oradea-maréi polgármester is részt vett­­ az ünnepélyes megnyitó misén. Az aradi kereskedelmi tes- s­­ületek és kereskedelmi intézmények képviseletében ott lát­tuk Adler Andort, Dom­án Sándort, Goldschmidt Sándort, Reinhardt Fülöpöt, Steigerwald Alajost és még több keres­kedőt és iparost. A közönség egészen megtöltötte a hatal­mas csarnok minden talpalatnyi helyét. Pontban délelőtt tíz órakor vette kezdetét az ünnepi mise. Popovics Aleza lelkész celebrálta a misét, amelynek befejezése után, érdekes és mélyenjáró gondolatoktól át­hatott beszédet tartott. A munka erkölcsét dicsérte és len­ I­dületes szav­akal magasztalta azt a törekvést amely lelket,­­ hitet és kitartást vez a munkáskéz energiájába. Mateescu István igazg­tó mondotta el ezután az ünnepi megnyitó beszédet. Beszéde elején hangsúlyozza, hogy a­­ kormány megbízásából nyitja meg az arad árumintavásárt,­­ amely a romániai ipar erősségéről fejlettségéről lesz hiva- t­aott számot adni. Visszapillantást vet a romániai ipar fejlő- I désére, majd az aradi ipar és kereskedelem haladásának­­ több fázisáról emlékszik meg röviden Beszél a kiállítás ki­­­ magasló jelentőségéről, majd közvetlen szavakkal üdvözli a­­ megjelenteket. Mint a kiálítás rendezőségének vezetője, őszinte köszönettel tartozik elsősorban Vaitoianu tábornok, közlekekedésügyi miniszternek, aki mélyen leszállított sze­­­­mély és árutarifával lehetővé tette az aradi kiállítás nagy sikerét. Köszönetet mondott Scarisoreanu tábornok, aradi­­ helyőrség parancsnoknak, Gheorgescu prefektusnak, Robu­­ polgármesternek és Filotti rendőrprefektusnak, akik megértő szeretettel és lelkes együttérzéssel nyújtottak segítséget, a a mini­vásár rendezőségének. Végül köszönetet mondott, a kiállításon résztvevő kereskedőknek és iparosoknak, hogy emelték a kiállítás jelentőségét. Georgescu János belügyi vezérfel­­ügyelő, prefektus, Mateescu István vasútigazgató, Angel István dr. pol­gármester, Morgineani Titus pénz-­­­ügyigazgató, Vulcu Maxim gépgyá-­­ ros, Ádám György bankigazgató, Zima Tibor országgyűlési képviselő, Filotti Zamfir rendőrprefektus, Mi­­hulin Miklós iskolaigazgató, D­­i­an Aurel dr. egészségügyi felügyelő, A kiállítás megtekintése. A hivatalos megnyitási ceremóniák befejezése után az ünnepség résztvevői megtekintették az összes kiállító helyi­ségeket. Először a Kereskedel­mi Akadémiában elhelyezett bútor- és kézműkiállítást szemlélték mg a konzulok, a püs­pök és a hatóságok vezetői, akik na­y érdeklődéssel néz­ték a kiállítás érdekesebbnél­ érdekesebb látnivalóit Az aradi bútoripar kimagasló művészi színvonala elismerésre A mintavásár közönségéhez! A mintavásár területének közvetlen közelében a Baross-parki Kioszkban naponta kitűnően ebédelhet és vacsorázhat. Ebéd és vacsora alatt Erdély legkiválóbb szimfonikus zenekara játszik. Esténkint fővárosi nívón álló kabaré ! Seleptidis nincs !

Next