Aradi Ujság, 1925. október (26. évfolyam, 216-241. szám)

1925-10-01 / 216. szám

Szentesítették a gi-fig köztársaság alkotmányét. Athén. A köztársaság elnöke, a kormány jelenlétében ünnepélyesen aláírta az új alkotmány szentesí­téséről szóló okmányt. Tizennégy öngyilkossági kísértet egy nap. Budapestről jelentik, hogy az öngyilkossági kísérletek ottan fel­tűnően szaporodnak, a legutóbbi kedden egy nap tizennégy öngyil­kossági kísérlet történt, amelyek közül kettő halállal végződött. 1 Véres szerelmi tragédia egy bécsi dohánytőzsdében. Bécsből jelentik lapunknak: Gunpendoferstrassen tegnap a késő déli órákban sem nyitottak ki egy dohánytőzsdét, ami gyanút keltett a házmesterben és ér­tesítette a rendőrőrszemet. A helyiségből erős gázszeg tódult ki. Rendőri eszisztencia mellett ki­nyitották a trafikot és ott találták a dohánytőzsde tulajdonosnőjét, mellette hevert egy pénzügyi főbiz­tos holtteste. Levelet hagytak hátra hogy reménytelen szerelem miatt önként váltak meg az élettől. Körítő levelet bocsijtottak ki Újhelyi Nándor ellen. Budapest. Újhelyi Nándor írót több regényéért másfélévi fogház­büntetésre ítélték. Újhelyi időköz­ben Bécsbe menekült. A rendőrség most köröző levelet adott ki ellene. M N SMN­ NMMSSSMS NSS ARADI ÚJSÁG 1925. október 1. Szabadlábra helyez­ték Stanoiu Mariust a hitvesgyilkos aradi tanárt. Stanoiu ma Aradra érkezett.­­ Mi a sza­­badlábra helyezés indoka. Az algyógyi szanatóriumban lefolyt véres szerelmi drá­mában érdekes fordulat állott be. A dévai törvényszék vizs­­gálóbírája tegnap délután újból kihallgatta Stanoiu Marius tanárt és azután közölte vele, hogy szabadlábra helyezi. Minthogy a dévai ügyészség a vizs­gálóbirói határozat ellen nem élt felfolyamo­dással, a szabadlábra helyezés jog­erős lett és Stanoiu Marius elhagyta az ügyészségi fogházat. Stanoiu tanár mi reggel a gyorsvonatas Déváról Aradra érkezett. Munkatársunk ma délelőtt kereste a tanárt a Str. Cuza Vodő 12. szám alatt levő lakásán, azonban Stanoiu mindössze egy negyedórát töltött lakásán és egész délelőtt a városban volt ügyeit elintézendő. Értesülésünk szerint a vizsgálóbírói szabadlábra helyező végzés indokolása az, hogy Stanoiu tanár szökésétől tartani nem kell és a kiszabandó büntetés nem lesz olyan súlyos, amely a hosszabb vizsgálati fogságot indokolttá tenné. A tényállást teljesen tisztázta Stanoiu tanárnak, valamint az ugyancsak kihallgatott Ungár Jenő gyógyszerésznek vallo­mása. Minden valószínűség szerint néhány hé­­n belül meg lesz tartva a főtárgyalás is a nagy port felvert szerelmi dráma ügyében. Az Aradi Újság munkatársa dél­ben félkettőkor talált rá Stanciu Márius tanárra a Vadászkürt ven­déglőken, étkezés közben. A tanár részletesen, de lényegesen méské­pen adta elő a történteket, mint ahogyan azt eddig megírtuk. Ő már régebben gyanakodott a feleségére, mondta és tíz nappal ezelőtt kapta meg a névtelen levelet, mely meg­emlékezik arról, hogy előbb a ka­pitány udvarolt neki, de most ál­landóan a gyógyszerésszel van együtt, az ajándékokkal halmozza el és mindenki tudja, hogy mélységes szerelem van közöttük. Hétfőn volt egy hete, délben utaztam el Déva felé, azzal a szán­dékkal, hogy megbeszéljem felesé­­emmel a válást és, hogy lehetőleg inflagralni fogjam őket. Tényleg éjjel két óra tájban étkeztem, a sza­natóriumba. Feleségem mindjárt az első szavaimra bevallott mindent, azt is, hogy előzőleg a kapitánnyal volt szerelmi viszonya. Erről írásos nyilatkozatot adott és utána men­tünk be Unger Jenő gyógyszerész szobájába. Az ajtónál feleségemet előre bocséjtottam és én hátra ma­radtam. Ahogy a feleségem belépett, Unger ez ágyból köszöntötte. — Szervusz—mondotta a gyógy­szerész, mire feleségem zavartan fogadta a köszöntést. Ezzel bizo­nyára láttam mindent. A gyógy­szerész is most már tagadás nél­kül vallotta be feleségemhez való kapcsolatát, majd leült megírni a nyilatkozatot. Mikor már ezt a nyi­latkozatot zsebre tettem, megmu­tattam a feleségem nyilatkozatát, melyet Unger nagy meglepetéssel olvasott. Az lepte meg, hogy fele­ségem bevallja a kapitánnyal való ügyeit és ekkor már megbánta, hogy nyilatkozatot írt alá, mely sze­rint nőül veszi. Most már köve­telte tőlem, hogy adjam vissza az írását, mert ő nem hajlandó el­venni azt ez asszonyt, akinek elő­zőleg mással is volt szerelmi össze­köttetése. Hangos vita kezdődött közöttünk, majd Unger erőszakos­kodni kezdett és dulakodni kezd­tünk Én figyelmeztettem, hogy re­volver van nálam, de Unger el akarta venni az írást. Dulakodás közben többször lőttem, anélkül, hogy ölni akartam volna és mikor láttam, hogy mindketten összees­tek, elmenekültem. Nem tudtam ek­kor még, hogy mi történt, de az ügyészségre mentem és elmondtam az esetet. Onnan szálltak ki hely­­színi szemlére. Kihallgatták a tanu­kat, megejtették a nyomozást és tegnap az ügyészség szabadlábra helyezet, mert azok a vádak, ame­lyek a névtelen levélben foglaltat­nak, a tanukkal beigazolást nyertek. Ezt mondta el Stanciu Márius és mi minden hozzáadás nélkül, örömmel adunk helyet nyilatkoza­tának és minden szó hozzáadása nélkül hajlunk meg a dévai igaz­ságszolgáltatás döntése­ előtt. Váratlanul feloszlatták a görög kamarát. Athén. A kormány váratlanul elhatározta a kamara feloszlatását hivatkozva arra, hogy a kamara nem képviseli többé a nemzetet, elveszítve annak bizalmát * kmmnmmms w » mnna —umjw» Legújabb valutakurzusok. (ZÜRICHI NYITÁS) október 1. Október 1-től kezdve minden este elsőrendű cigányzenekar muzsikál a Vadászkürt kávéházban. — 12335 — 20835 —51825 —251050 — 2450 — 2105­­153550 Budapest — — — — 7250 Belgrád — — — — — 91875 București — — — — 245 Varsó — — — — — 8650 Bécs — — — — — 7315 ARADI ÁRFOLYAMOK: Budapest belföldi — — 336 Bécs — — — — — 2995 Prága — — — — — 628 Belgrád — — — — — 37550 Zürich — — — — — 4090 Paris — — — — — 1010 Milánó — — — — — 861 Newyork — — — — 211 London — — — — 1025 Primăria orașului municipal Arad No. 26374/1925 PUBLIC­ATIUNE. Conform dispozițiunilor legale în timpul dela 1 Noemvrie 1925 pana la 1 Februarie 1926 se vor face operațiunile vizei tivretelor tuturor oamenilor dele vatră, cari fac par­e din elementele armatei. Este obligat fiecare individ să se prezinte la datele ce vor­­fi fixate pentru dânsul de autorităţile militare. In decursul acestor operaţiuni se va lămuri situaţie militară a fiecărui şi anume în anul acesta pentru ul­tima oară. Cei cari nu se vor prezenta la vize sau nu­ şi vor lămuri situaţia militară vor fi concentraţi pe un timp de 30 zile. Întreagă operaţiune este absolut gratuită ÿi nime nu este un drept a pretinde nimic pentru conlucrare. Cu însistinţă rugăm publicul in­teresat al oraşului nostru să par­curgă cu atenţiune publicaţiunea în care va fi fixată data vizei şi să satisfacă datoriei împuse în mod cinstit, că aşa să fie scutit şi dân­sul de perderea timpului cu con­centrarea precum şi autorităţile mi­litare de operaţiuni inutile. Arad, la 29 Septemvrie 1925. Primar : Dr. Angel.

Next