Aradi Ujság, 1925. november (26. évfolyam, 242-266. szám)

1925-11-02 / 242. szám

XXVI évfolyam 242. szám­. Ara 4 fel. TELEFON: 503. 1925. november 2. Tél­és erővel folyik­­ háztulajdonosok offenzívba a boltbérlők ellen. Ötven-nyolcvan százalékos emelések.­­ Egy ház­tulajdonost uzsora miatt feljelentett a lakója. Az Aradi Újság emlékezett meg legelőször arról az újabb offenzíváról, amelyet a háztulajdonosok az üzletek bérlői ellen indítottak. Ezekből a túlzott emelésekből lehet látni, milyen sors vár a lakókra 1927 májusában, amikor a lakások felett is teljesen szabad kezet nyer a háziúr. A bolt­­bérlők a múlt évi nagy emelések után azt hitték, hogy egy két évig nyugodtan vehetnek felekzetet. Nem így történt . Október utolsó napjaiban majdnem valamennyi háztulajdo­nos újabb egyezkedésre hívta fel ez üzlettulajdonosokat és az egyezkedésnek 50—80 százalékos béremelés lett a követ­kezménye. Ma az a helyzet, hogy alig van üzlethelyiség a Bul. Regina Maria (Andrássy­ tér) két oldalán, amely százezer leinél kisebb házbért fizessen. Egészen kis, 3—4 lépés hosszú keskeny üzlet­helyiségekért 80—90000 leit kell fizetni. Bauer Gyula például 80.000 leit fizet a minorita pa­lotában, de már Klémn Sándor, Hanzu Nestor és O­áh Sándornak 200 000 leit kell hogy fizes­sen, Purjesz Lázár 120 000-et és így tovább. A főtéri kereskedők közül a bérfizetés szem­pontjából első helyen a Deutsch Testvérek áll­nak, kiknek házbérét tavaly 500.000-re srófolták fel, az idén pedig már 700.000 lejt követelnek tőlük a háztulajdonosok. Mondani sem kell, hogy ezek az üzletbérek már jóval túlhaladják az aranyparitást és csak arra alkalmasak, hogy ami amúgy sem rózsás viszonyok között a kereskedőket tönkre tegyék. A minoriták azonban nem állnak egyedül a házbéremelésben. Ritka kivétel az olyan háztulajdonos, aki nem emelt, vagy megelégedett mérsékelt emelésekkel, a túl­zott emelések következtékben több főtéri kereskedés fog bérlőt cserélni május elsején, mert vannak üzletek, amelyek nem bírják el a most már horribilis rezsit kitevő boltbéreket. A túlzott üzletbérem­elések legközelebb a bíróságo is foglalkoztani fogják. Az egyik aradi kereskedő, akinek a fő­téren van üzlete, a spekula törvény alapján feljelentést tett­­a házigazdája ellen. A kereskedő azt vitatja, hogyha a tör­vény neki tiltja a spekulát és megszabja a tisztes kereske­dői hasznot, éppen úgy kell, hogy vonatkozzék a háztulajdo­nosra is, akinek a házában ő az üzletét folytatja. Szakér­tőkkel kívánja megállapíttatni azt, hogy a háztulajdonos el­járása beleütközik az uzsoratörvény rendelkezéseibe. Az aradi járásbíróság döntése elvi döntés lesz, mert ha té­nyleg el­marasztalják a háziurakat, akkor tömeges­­ feljelentésekre van kilátás. Trockij és Szinovjev végső össze­csapása. Paris: Stockholmból jelentik az Echo de Parisnak, hogy az orosz szovjetunió kommunista pártjának kongresszusa nagy meglepetéseket fog hozni. A kongresszus november 15 ére van kitűzve. Előre látható, hogy Trockij fog felülkerekedni Szinovjevvel szemben s ő lesz Szinovjev utó­da a legfelsőbb tanácsa élén. Szinovjevet mindenki elhagyta, már csak Stalin van mellette e legfelsőbb szovjettanácsban. % ­3*** ,,Soha se legyen többé háború.“ Bécs 70.000 hősi halottjának szobra. Bécs. A központi temetőben ma avatták föl a hősi ha­lottak szoboremlékét, Hírnek Antal szobrász sikerült művét. Migds­si-dombon világos sárga homokkőből hatalmas kapu­­építmény emelkedik, amely mintegy bejáratul szolgál a 70.000 hősi halott óriási temetőjének, ez építményen egy női alak térdel kitárt karokkal, arcán a fájdalom tükröző­dik, nyitott ajka mintha fájdalmas kiáltást hallatna, a szen­vedés és kétségbeesés sikoltását. A kapu fölött ez a felírás: „Soha ne legyen többé háború !“ Az ünnepi beszédet Seitz polgármester tartotta, azután elborították koszorúkkal az emlék talapzatát. A hősi halott tisztek és katonák sírjait Bécs városának költségén halottak napjára egyformán dí­szítették fel. Ma délután a köztársasági védőszövetség fog elvonulni a hősi szoboremlék előtt, hétfőn pedig a szövet­ségi hadsereg tart gyászünnepélyt. Ezerdolláros bankjegyet találtak az egri piac hulladékai között. Egerből jelentik : Tegnap délelőtt tíz óra tájben, amikor már kihalt az egri piac, az utcaseprők seperni kezdték az árucsarnokok előtti köröket. A húsár csők bódéi között sepregetve, ez egyik utcaseprő észrevette, hogy kékeszöldszíni pa­pírdarabot sodor magával a seprő. Az egri utcák szegény tisztogatója ügyet sem vetett a színes papírra és lerázta seprője végéről. Ép ak­kor haladt erra Bóta Sándor szű­rőmes­ter, akinek csizmája talpára ragadt a színes papírdarab. Bosszú­san rugdosta le csizmájáról. A közelben játszadozott két kis­gyer­mek. Egyiknek megtetszett a szines papír, fel akarta venni, a másik azonban lebeszélte róla. — Csak nem veszed fel ezt e piszkos papirost — mnodotte, kis a kisgyerek csakugyan lehejitotta a földre. Kohola János hentessegéd­­nek azonban feltűnt a különös pa­pírdarab. Felvette és megmutatta Juhász István nevű kollegájának. Eleinte ezt hitték, hogy valami üvegről levált vignette vagy reklám­­cédula, de miköben vizsgálgatták, észrevették,hogy „Dollár* van ráírva. Ekkor azt hitték, hogy valami játék­pénz, mert ez ezres szám tévedésbe ejtette őket. Nem tudták ugyanis elképzelni, hogy ilyen nagy pénz heverjen ez egri utca szemetében , piszkosan, gyűrötten. Lassan kint­­ nagy tömeg gyülekezett a két­­ hentessegéd köré. Nézegették, vizs­gálgatták, többen bizonyítgatták, hogy az valóban egy ezerdolláros. A két hentessegéd erre bevitte a pénzt a rendőrkapitányságra, ahol csakugyan kiderült, hogy ezerdol­láros bankjegyet találtak egy egri piac szemetében. Rövid idő­ múlva jelentkezett is a jelentős összeget érő amerikai bankjegy gazdája, özvegy Szajkas Istvánné egerbiztei földműves asszony, aki elfedte, hogy Amerikában elhalt férje u­an örökölte a pénzt és most kapta meg. Be akarta váltani a bankban és amikor a piacon keresztülhaladt, ekkor veszt­ette el. Miután a sze­gény özvegyasszony kellőképen igazolta, hogy az egri piac hulla­déka kör­ött talált ezerdolláros bankó csakugyan az ő. tulajdona, s e rendőrség kiszolgáltatja neki. Antité 016 garnitúrák, empire nil lift biedermayer korabe­liek nagy választékban kaphatók a­­Salon Artistique*-ben (Fischer Eliz-palota., Ugyanott antik bú­torok óriási választékban. LEGJOBBAN étkezhet a Vadász­kürt éttermében. mmm a Ludig tanyán Kasza és Vágóhíd utcák végén ked­vező fiz. feltételek mellett eladók Ugyano­­t olcsó egy típusú és 2 szobás házak építése. ÉRT­EKEZNI: Dr. Ursu ügyvéd (Bujev. [Reg. Ferdinand 19 és [Leittier mérnök P. Aliit. Vit. (Ferenc tér) 10 sz. alatti irodákban és a­­ helyszínén minden nap o c-o-o délután o-o-o-o A zárlatkor ma Zürichbe­n 4650

Next