Aradi Ujság, 1926. május (27. évfolyam, 97-118. szám)

1926-05-03 / 97. szám

D­b­or Ára 2 len. XXVII. évfolyam 97. szám. TELEFON : 503. 1926. május 3. Érdekes változások az aradi rendőrség munkarendjében. Mutin Traján rendőrprefektus rendeletet adott ki, amely szerint a rendőrségen a hivatalos órák hol­naptól kezdve megváltoznak. Az eddigi délelőtt és délutáni hivatalos órák helyett ezentúl reggel hét órától délután két óráig lesznek nyitva a hivatalok a rendőrségen. A rendőrprefektus fogadó órája min­den nap délelőtt tizenegy és tizen­kettő között lesz. Az útlevelek ki­adása pedig déli tizenkét óra után van. Ugyancsak a prefektus rendelte el azt is, hogy ezentúl az útlevelek ügyét még ügyvédek útján sem le­het elintézni, hanem a kérelmet és az útlevél átvételét is csakis sze­mélyesen eszközölhetik. Ma reggel egyébként megérkezett Aradra az aradi rendőrség új igaz­gatója Grama Brat, aki már a dél­előtt folyamán átvette hivatalának­­ vezetését. Grama Brat rendőrigaz­gató nagyszebeni, erdélyi ember, diplomás ügyvéd, akinek munkás­­ságára igen sokat várhat az aradi közönség. Liceanu Mihály, aki ed­­­dig vezette a rendőrigazgatóságot, most az inspektorátust vette át és miután Árpád pedig a kihágási és rendőrbíróság elé került. Bánffy Miklós gróf Meszl a MaparPárt elnökesgst. Budapest. A budapesti lapok Oassabb* cinkben jelentik, hogy­­ Bánffy Miklós gróf román állam­polgár lett, likvidálja összes magyar­országi vonatkozásait és állandó tartózkodásra Kolozsváron telepszik le. Bánffy Miklós gróf veszi át a budapesti lapok hirodása szerint a Magyar Párt elnökségét Bethlen György gróf­ól. Bánffy gróf meg­vásárolta a cluji ,Ellenzék*-nek a magyar párt hivatalos lapjának részvénytöbbségét is. Bánffy gróf a választások után veszi át ez elnökséget. 1 Hosszú lejáratú olcsó kamatozású »• I M *9 ^ azonnal folyósittatok. Herzog Sándor Arad, Str. Bratianu (Weitzer-u ) 17. sz. Ötmillió munkás lép sztrájkba az angol bányászok érdekében . Egész Angliában kihirdették az ostromállapotot. — Készenlétbe­­ helyezték a flottát. — Ma éjfélre várják a világ legnagyobb sztrájk­jának kitörését. London. A szakszervezet kongresszus közvetítő bizottsága tegnap újból tárgyaláso­kat kezdett a kormánnyal. A bányamunkások e szakszervezet részéről öt legteljesebb támo­gatásban részesülnek. Ha szükséges, öt millió szervezett munkás lép sztrájkba a bányamunkások érdekében. London. A király a szénbányamunkások kizárásáért kihirdette az ostromállapotot ez egész országban. London. A szakszervezeti konferencián a munkásság képviselőinek egykilencede kivételével ez általános sztrájk mellett foglaltak állást. Thomas kijelentette, hogy miután a kormány kihirdette az ostromállapotot, világos hogy harcra készül, Macdonald kijelentette, hogy e munkásság békét akar, London. A minisztertanács reggel fél háromig tanácskozott. A hatóságok különféle intézkedéseket léphettek életbe a gáz és a villamosság biztosítására. A rendelet ellen vétő­ket börtönnel sújtják A robbantószer raktárokra külön gonddal ügyelnek. London. A sz­­kszervezeti tanács közli, hogy a hétfő éjjelre megállapított általános sztrájk kikerülhető, ha addig a közvetlen tárgyalások megkezdődhetnek a kormánnyal. Egy­ben közli a tanács, hogy megvan a felhatalmazása a kormánnyal való tárgyalásokra. Baldwin elhatározta, hogy a tanácsot összejövetelre hívja össze. London. A kormány intézkedett, hogy a flotta, amelynek körútra kellett volna in­dulni, a kisegítő célokra rendelkezésre álljon. London: Az esetleges sztrájk ez elhatározás szerint kiterjedt a vasútra, a vízi és szárazföldi szállításokra, a dok­kokra, a nyomdai munkásokra, a famunkásokra a vegyi és építőmunkásokra, kivéve a kórházépítést. Az ipari üzemektől is megvonják a villany és gázszolgáltatást. London. A tegnapi minisztertanácson Baldwin ismertette a helyzetet. Új intézkedé­seket beszéltek meg. Kitört az allanos­ányösztrájk Angliáról, London. Az általános bányászsztrájk május 1-én meg­kezdődött. Április 30-ik éjjel 12 órakor hivatalosan kö­zölték a bányatulajdonosok határozatát, amely a bá­nyamunkások kizárásra vonatkozólag éjfélkor életbe­lépett, miután a tárgyalások meghiúsultak. A kormány sürgős intézkedéseket léptett életbe az esetre, ha álta­lános szénipari sztrájk más iparokat is magával ragadna. Bizonytalan időre betiltották a „Világ“-ot. Budapest. A „Világ“ című napilapot pénteken éjjel bi­zonytalan időre betiltották. A betiltás okául, a betiltó végzés a lap csütörtöki számában Bécsből keltezett tudósítást je­löli meg, amelyben a frankhamisítást az olajzlrazkai milliós bankjegyek hamisításéval hozza kapcsolatba. A bűnvádi el­járás folyamatba tétetett. 4 ~ A leu ma Zürichben fi zárlatkor 192 Meggyilkoltak egy nagy­követ feleségét. Paris. Renault volt tokiói nagy­követ feleségét tegnap meggyilkol­ták. Azt gyanúsítják, hogy az úri­­ asszony rablógyilkosságnak esett áldozatul. A D Ungár haladó növendé­­keinek hangversenye 13-án (ái doz® csütörtök) d. u. 5-kor a Kul­turpalota nagytermében. 45 tagú zenekar, kamarazene, szólók. Jegyek 20 100 Léig K­e!n­­­önyvüzetben.

Next