Aradi Ujság, 1927. június (28. évfolyam, 120-142. szám)

1927-06-01 / 120. szám

KXVIII. évfolyam. 120. sz. 1927. junius. 1. szerda. Felelős szerkesztő : Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ.­­ Szerkesztőség és klasfétictal: Bul. Reg- Maria 10. Fischer Eliz-palota. Telefon: 503-Ara­­­ieo. Csütörtökön a legszi­gorúbb munkaszü­net A munkaügyi felügyelőségtől nyert értesülésünk szerint csü­törtökön, a Hősök napjának ünnepén a legszigorúbb mun­kaszünet rendelkezései érvé­nyesek. Ezek szerint az összes üzletek zárva lesznek, a gyá­rak, ipari üzemek, műhelyek szünetelnek, hivatalok nincse­nek, sőt a borbélyüzletek is csütörtökön egész nap zárva tartandók. Hogy a borbély és fodrászüzletek lebonyolíthassák munkájukat, ezek az üzemek szerda este 11 óráig kivétele­sen nyitva tarthatók. ...»««uinksa» -t­'­ május 30-án felárt a kül­földi munkások jelentkezési határideje. A munkaügyi minisztérium ren­­deletet küldött a külföldi állampol­gárságú munkások és alkalmazot­tak tartózkodási engedélyét ellen­őrző hatóságokhoz, amelyben közli, hogy a külföldi mu­nkások és al­kalmazottaknak a revízióra való je­lentkezési határideje, a folyó évi május hó 30-án visszavonhatatlanul is lejárt. A miniszteri rendelet figyel­meztetést tartalmaz arra vonatko­zólag is, hogy azokat a munkaadó­kat, kik olyan munkásokat alkal­maznak, akik az ellenőrző szemlére nem jelentkeztek, szigorúan meg­­büntettetnek. sem lehet ofemántbélyeget kapni áradon. Az új bélyeg és illetéktörvény életbelépte óta óriási módon növe­kedett a kereslet okmánybélyegek után. Természetesen gondoskodás nem történt, hogy az eddiginél na­gyobb mennyiség álljon a közönség rendelkezésére és így előállott az az abszurd helyzet, hogy napok óta nem lehet kapni Aradon felsebb címletű okmánybélyegeset. Csak ü­z letes és ennél drágább bélyegek áll­nak rendelkezésre. Nem elég, hogy az új törvény horribilisen megdrágí­totta az életet az egész vonalon, ezt a drágítást még tetézi az is, hogy megfelelő bélyegek nincsenek és így az emberek arra kényszerülnek,­­hogy a szükségesnél is drágább bé­lyegekkel lássák el okmányaikat. Az­­illetékes tényezőknek legsürgősebb­­­köteles­égük, hogy gondoskodjanak rá kellő okmánybélyegekről. Az orosz kormány átadta a válasz­­jegyzéket a moszkvai angol követnek­ Moszkva. Litvinov népbiztos vasárnap nyúj­totta át az orosz kormány válaszjegyzékét az angol ügyvivőnek. A jegyzék átnyújtása a Sta­lin frakció győzelmét jelenti a kommunista párt balszárnya fölött, amely azon az állásponton volt, hogy az angol jegyzékre egyáltalán nem kell válaszolni. A jegyzék kijelenti, hogy a szovjet kormányt a szakítás legkevésbbé sem lepte meg és tisztában volt vele, hogy Anglia nem akarja a keletkezett konfliktust elsimítani. Litvi­nov visszautasítja a szovjet kormány és a londoni orosz ügyvivő ellen emelt-vádakat, miszerint kémkedést űztek volna. A vádak nem egyebek, mint az emigráns fehér­oroszok rágalmai. Az állítólagos okmányon pedig hamisítványok, a minőkkel nem először''J~!;£?zdik az angol kor­mány. A szakításróli elhatározás az „ Árkos”-nál szenvedett felsülés fedezése és Anglia mai ku­darcainak leplezése. A szakításért csak Anglia felelős, mert az­ orosz nép és a szovjet kormány mindig kívánja a barátságos viszonyt az összes népekkel. Az angol kormány népének legnagyobb érdekeit áldozta fel bosszúvágyának kielégítéséért, amiért nemcsak a munkásság, de a világ összes né­pei elítélik. A szovjet kormány ezek után is re­méli, hogy az angol nép rövidesen megtalálja az utat az orosz néppel való barátságra. A szovjet kormány az angol kormány vádjait meg­vetéssel utasítja vissza és méltóságán alulinak tartja, hogy azokra részletesen válaszoljon. N­agy jelentőségű tranz­akció az Aradi Ipar és Népbanknál. Báró S©­ymo­ssi Lajos á­tvett egy 22.000 darabból álló részvény pakettet és ezáltal tolnásé szerephez jutott. Három igazgatósági tag lemondott, Arad egyik régi és jelentős pénzintézeténél az Aradi Ipar és Népbanknál az elmúlt napokban nagyjelentőségű tranzakció történt, amely a szép­ múltú pénzintézet egyik részvényese, báró Solymossy Lajos, akinek már eddig is több ezer darab részvény volt a tulajdonában és aki hosszabb idő óta élénk figyelemmel viseltetett a pénzintézet sorsa iránt tegnapelőtt megállapodást létesített az inté­­zet vezetőségével. A megállapodás értelmé­ben báró Solymossy Lajos átvette sír úgyne­vezett Tagányi-féle részvénypakettet, össze­sen 22.000 darab részvényt és ezzel az intézet főrészvényese lett és domináló pozícióhoz jutott. A megváltozott helyzetnek jelentős személyi változásai lesznek az igazgatóság összetételében. Értesülésünk szerint az igazgatóság három tagja név szerint id. Szalay Károly igazgatósági elnök, Wälder Gyula és dr. Tagányi Sándor lemondanak és helyükbe a közeli jövőben összehívandó rend­kívüli közgyűlés, amely a báró Solymossyval történt megállapodást jóváhagyja, az igaz­gatóság tagjai sorába választja Solymossy Lajos bárót, Jakobovits Jenőt és dr. Bedő Árpád ügyvédet. A megváltozott helyzetnek következménye az is, hogy a báró Bohus csoport, amelyet dr. Kenner Zoltán képviselt, háttérbe szorul és dr. Kremier, aki eddig az ügyeket vezette, teljesen visszavonul. A vezérigazgatói állást egyelőre nem töltik be az intézetnél. Bizonyos, hogy a sikeres tranzakció következtében az Aradi Ipar és Népbank újból elfoglalja vezető pozícióját, amelyet az­ utóbbi idők kényszerű stagnálása miatt fel kellett adnia. Schnitze Erik sikkasztás miatt feljelentette a cíint társát, Ilsnajevszkyt. Öszeveszett a börtönben a két elakas, Cluj. Érdekes feljelentés érkezett teg­np a cluji ügyészséghez. Emlé­kezetes az a szenzációs letartózta­tás, amikor Schnitze Erik »berlini bankár«-t, a kolozsvári rendő­ség letartóztatta. Schultze dollárkölcsönt ajánlott fel Kolozsvár városának, s közköltségen nagy lábon élt mind­addig, amíg üzelmeit le nem lep­lezték. Vele együtt tartóztatták le cinkosát, Misnajevszky berlini ügy­védet. úgy látszik, a börtönben ellenté­tek merültek fel a két cinkos kö­zött, mert Schultze most sikkasztás címén tett feljelentést Misnajevszky ellen, azzal vádolva, hogy neki a dollárkölcsön ügyében adott pénzek­kel nem számolt el. A vizsgálóbíró ma már meg is kezdte Misnajevszky kihallgatását.­­ A múlt hét folyamán egyébként megérkeztek Olajra a berlini rend­őrségtől Schnitze bűnügyi aktái, amelyek együtt egy rémregényt ad­nak. ív ■■iHIWilnyjjtfiii illáim dWn­'HmniH m» Jóváhagyta a tábla Vidéky Alice 10 havi börtönbünte­tését Budapest. A tábla tegnap tárgyalta Andrejka főkapitányhelyettes tám­a­dójának Vidéky Alice-nak bűnügyét, aki a főkapitányt egy villamoson tettleg inzultálta. A tábla hatóság elleni erőszak bűntettéért Vidéky Minet 10 havi börtönbüntet­ettették­t­.

Next