Aradi Ujság, 1928. június (29. évfolyam, 120-143. szám)

1928-06-01 / 120. szám

szerkesztőség is kiadóhivatal : Arad, Bd­. Reg. Maria 9. (Neuman-ház) Telefon : 563. Timisoara’ szerkesztőség és kiadóhivatal : s Szentgyörgy-tér Igazgató • Hajdu Jenő. Péntek, 1928. junius 1. I Apró­hirdetés an NM sei'hesztö I XXIX. évfolyam. la,. «*m. J SA',*- g f Or, V O P O S Lészb. | Hétköznap ára 1 let­­ legkisebb apró­hirdetés 10 s­róig 40 . Lappa rarisca­mazik a kölcsön ügyeim tíncurasti. Lappa di Genibe­n ta­lálkozni fog Tit Iliescuval, akit infor­málni fog a belpolitikai helyzetről. A miniszter Geniből Páriába uta­zik, ahol tárgyalásokat fog folytatni a francia kormány több tagjával. Ezek a tárgyalások kapcsolatban lesznek a kölcsönnel. Sotirescu vizsgálóbíró törvényszéki elnöki rangot­­ nyert. Sotirescu Constantin aradi vizas­­­gálóbírót törvényszéki elnöki rend­fokozatra léptette elő az igazság­­ügyminiszter. Ebből az alkalomból ma délelőtt számosan üdvözölték a vizsgálóbírót lorga csatlakozik az ellen­zéki harchoz. Bucureşti, lorga lapjában a kö­vetkezőket írja : „Nekünk nincsen senkivel sem pakiimünk, senkitől sem kérünk semmit és senki sem ajánlott fel semmit. Végig visszük a harcot, amelynek eredménye csak olyan lehet, ami tőlünk függ és senki mástól.“ A román-magyar agrárár mégis sorra kerül a Népszö­vetség júniusi ülésszakán ? Budapest. A magyar kormányhoz nem érkezett értesítés Genfből ar­ról, hogy a román-magyar agrár­pert elhalasztanák. Ennek folytán Apponyi Albert gróf a jövő hét elején Genfbe utazik, hogy ott Ma­gyarországot képviselje. Gyermekproblémák. Az „Egyke“ és „Egyke“ rendszert­­ tárgyalja az „Asszonyok golgotája“ filmremek. Ezt a darabot 2 napig zsúfolt nézőtér előtt játszották feb­ruárban, de meghosszabbítani nem tudták a beosztott következő sláge­rünk mi­att. Most a nagyközönség óhajára visszahozlak az „Asszonyok golgotáját. A fősz­erepeket Conrad Veidt, Harry Liedtke és Werner Kraus alakítja. A darab témája nem en­gedi meg, hogy 18 éven aluliak megtekintsék holnapi slágerünket. Erzsébet mozgó. Belgrádban a rendőrség tegnap sortüzet adott a tüntető diákokra. Egy diák meghalt, számosan megsebesültek. Tovább folytatódnak az olaszellenes demonstrációk. Belgrád: Tegnap újabb diáktüntetések voltak O­aszország ellen. A diákok a Ruszkij Cár vendéglőnél barikádokat emeltek és kőzáport zúdítottak a rendőr­ségre, amely szét akarta oszlatni őrset. M­után egy szuronyrohamnak sem volt eredménye és több rendőr megsebesült, a rez­dő TCSzpat vezetője tüzet vezényelt. A sortűznek borzalmas hatása volt. Egy diák meghalt és 17 megsebesült, közöttük 5 súlyosan. A diákság a sortűz után az egyetemre vonult és ott gyűlést tartott tiltakozva a rendőrség véres brutalizmusa ellen. Az ellenzék a skupstinában teljes erővel megkezdte a harcot a nettunói egyezmény ratifikálása ellen. *F1,t IM — s ' ' 1 ' Voi■ ■ *' * r­ 11 ■ 11 ‘ ' *' ' ' ■ '*......*' '' V*'' I 3 ■ '■*'■ - ■ ' ■ ■ 1 • I. • u * r 1 . _ . VIF^-^IKW. .SH MQSI TELEFON 70. ERZSEBET SLÁGERMOZGO, telefon ja Fanomét világszenzáció! Ma délután 5. 7 és VJIO órakor utoljára, Erdélyben premier’ Lillian Gish-el „Annie Laurie“ Holnap: ASSZONYOK GO a GOT AJ A | !" . A világ-Conrad Weoll, Ha­rry Liedtke é­s Werner Krausz al i CJO. • vO/aI'í szenzáció. Megkerült az Italia? Seattle. Az egyik alascai rádióállomáson a tegnap délután felfogott szikratávíró szerint a rádióállomás kihallgatja, amint a Citta di Milánó egy jelentést adott le Rómának. A jelentés sze­rint Nobile léghajója megkerült volna és a Citta di Milano No­bile egy üzenetét fogta volna fel. A hírt fenntartással kell fo­gadni, mert azt hiszik, hogy Nobile fivérétől és nem a tábor­noktól ered az üzenet. A városi tanács összes tagjai szolidárisak Anghel polgármesterrel. (Cikk eleje a második oldalon.) Petresca után Alba Livius szó­lalt fel Anghel védelmében, majd Petresca felszólította a tanács tag­jait, hogy írják alá a következő szö­vegű nyilatkozatot : „Mi helyesnek találjuk azt, hogy dr. Anghel István polgármester vá­rosi pénzeket helyezett el magán­intézet­énél és teljesen azonosítjuk magunkat v**'» &a « permanens bi­zottsággal“. A tanács tagjai élénken tiltakoz­tak a megfogalmazás ellen. — Neru írunk alá — kiáltották, E* annyi, nainth» » hat*!«« ítéletet írnak alá ! Petrescu kifejtette, hogy Cristea vezérfelügyelő, aki már egy ízben vizsgálatot vezetett le a városi ta­nács ellen még 1927-ben egy ta­nácsülésen figyelmeztette a tanácsot, hogy nem szabad közpénzeket ma­­gánintézetnél elhelyeznie, utalván Timit­óira károsod­sára az ottani Szerb Takarékpénztárnál. Ekkor Goldis kifejtette, hogy a Victoria megingathatatlan és olyan szolgála­tokat tett a románságnak, amineket a liberális kormány soha sem tett. Gristea figyelmeztetése dacára azon­túl is helyezett­­el a városi tanács több mint 4 milliót a Victoriánál. Anghel polgármester 10 percre felfüggeszti az ülést, hogy a tanács tagjai válaszukat megadhassák. Egy óra elmúlt volt, amikor a városi tanács tagjai tanácskozáso­kat befejezték és válaszukat meg­adták a miniszteri biztos által hoz­­zájuk intézett kérdőpontokra.­­ Marcus Mihály dr. olvasta fel a választ, amely szerint a városi tanács tagjai telje­sen szolidárisak a polgármes­ter és a permanens bizott­ság ténykedéseivel, kijelen­tik, hogy teljesen és min­denben a törvény utasításai­nak megfelelően jártak el és a városi tanács tényke­dései nem szolgálhatnak okul vádakra, sem feloszla­tásra. Panait Petrescu a választ tudo­­másul vette és ezzel az ülés be­fejezést nyert. A timisoarai tábla elutasí­totta az Egyesült Bank el­­leni csődkérelmeket. A timsoarai tábla tegnapi ülésén elutasította dr. Cinciuc aradi ügy­véd által az Egyesült Bank ellen beadott csődkérelmeket, minek foly­tán az aradi törvényszéki határozat jogerős lett. Az aradi törvényszék csődbírósá­gának ma kellett volna döntenie a Deutsch Miksa által benyújtott csőd­kérelem tárgyában, azonban a felek kérelmére az ügyben a tárgyalók­ június 11-re halasztották el Lábizzadás ellen, egyedüli hsz- kapható Kárpáti-gyógyszertárban. PCS VataSil az inlllCUIK­ ARAD. Radnai-út sarok.

Next