Aradi Ujság, 1928. július (29. évfolyam, 144-169. szám)

1928-07-01 / 144. szám

ma szombaton disznótoros vacsora Bondárnál, Sir. Joan Calvin 23. Nyitva reggel 3-ig. Nem hihető, hogy Amundsen még életben van. Stockholm. A jégzajlás és köd piádén nemű kutatótövé­snye­get megakadályozott, úgy, hogy a Mar­­green csoportot, valamint az Italia roncsaival elsodortakat elveszettek­nek kell hinni. Nobile a Penso és Maddalena repülőkkel átkutatja a környékét, ahol társait sejtik.Amand­­semről semmi hír. Nem hihető, hogy még életben van. Arad megyei anya­­gyilkos a timisoarai Tábla előtt. Timisoara: Adorján István 34 éves feketegyarmati földművelő 1926. év áprilisában megölte az édesanyját Hosszú ideig állott ha­dilábon egymással a házsártos öreg­asszony és a fia, aki anyja miatt átvált első feleségétől, de aztán el is hagyta szülőföldjét és a regátba bent dolgozni. Itt másodszor is megnősült, majd mivel rosszul ment a dolga, feleségével hazament. Az öregasszony azonban nem akarta magához fogadni fiát és csak azt engedte meg, hogy feleségével az istállóban lakjon. Néhány nap múlva Adorján arra kérte anyját, hogy engedje meg feleségének, hogy a konyhában főzhessen. Az öreg­­justony azonban hallani sem akart erről. Ezen aztán összevesztek és mikor az anya egy vasdarabot kapy­ott fel, hogy azt fiához üsse, az­­keseredett ember rárohant any­jára és megfojtotta. Az aradi tör­vényszék bírósága ezért négy esz­tendei fegyházra ítélte Adorjánt, akinek ügye felebbezés folytán ke­rült a timisoarai Tábla elé. A Tábla t­­gnapi tárgyalásán Adorján azzal­édekezett, hogy nem akarta meg­­yilkolni az anyját, csak az ágy­­hoz akarta ütni. A védő azt bizo­­nyította, hogy az öregasszony 77 éves, beteges, szívbajos volt, aki­nek igazán nem kellett sok, hogy k­lehelje parányi életét. Viszont iát annyira gyötörte, hogy nem csoda, ha szinte önkivületlenül rá­rohant. A Tábla azonban nem vál­toztatta meg az ítéletet, csupán 14 hónapot kitöltöttnek számított be a büntetésbe. Keresek egy­­­ókarban levő használt kerék­párt. Varjasa? Lajos* u. 58. A világhírű Földe­­ltüi Hifa mindenhol kapható. cm* Az interimár bizottság névsorát felküldötték Bucurestibe. Három magyar tagja lesz az átmeneti bizottságnak. A tegnapi napon Gheorgescu János bel­ügyi vezérfelügyelői prefektus táviratilag beje­lentette a belügyminisztériumnak a kinevezendő aradvárosi interimár-bizottság névsorát. A név­sor a következő: Robu János dr. elnök Vulpe József Pemeszi Miklós dr. Mihslin Miklós If­j. Lőcs Rezső dr. Varjassy Lajos dr. Domán Sándor Miután a lista ma már illetékes helyen van, bizonyos, hogy a feloszlatásról szóló ren­delet hétfőn vagy kedden megjelenik a hivata­los lapban. Ismét német kölcsönről tárgyal a , Nyolc-tíz napon a francia Bucarest­. A Curentai értesülése szerint Miron Cristea régens patriar­­cát ma visszahívták Karlsbadből. A lap szerint a patriarchs julius má­sodikén érkezik vissza Bucarestibe, úgy a Curentai, mint más lapok hangsúlyozták, hogy a kormány igen nagy aggilitást fejt ki, hogy a kölcsönt mégse halasszák el őszire. Remélik, hogy a francia bank se­gítségével a napokban kedvező me­derben sikerül­t láttatni ezt a tö­rekvést, belül befejeződnek tárgyalások. A Banca Nationala kijelentette a sajtó képviselői előtt, hogy a tár­gyalások hosszadalmasak ugyan, de kielégítőek és nyolc vagy tíz napon belül befejezést is nyernek. Bratianu miniszterelnök tegnap Constancában nagy tanácskozásokat folytatott a kölcsön ügyében. Az Universal in­formációja szerint Németországgal a tárgyalások újból megindultak és az új kormány beiktatása után be­fejezést is nyernek tekintet nélkül az elvi szempontokra. Szabadlábra került a feleséggyilkosságra való felbujtással vádolt lippai orvos, Timisoara. Seciureanu vezetőügyész mint jelentettük, teg­nap kiszállt Lippára, ahol a helyszínen kihallgatta azokat a ta­nukat, akik közvetlen érintkezésben állottak dr. Mon­part Béla járásorvossal és különváltan élő feleségével. Seciureanu vezető­ügyész, a helyszíni szemle után, mint ismeretes, előzetes le­tartóztatásba helyezte a gyilkosságra való felbujtásra gyanúsí­tott járásorvost, Dresser Miklós mészárossegédet és Dorog Gi­­zelát. A mai kihallgatások során kiderült, hogy Monpart dr. nyolc évvel ezelőtt vette feleségül Gombos Stefánia gyárvárosi tanítónőt, ki jelenleg a lippai leánypolgári igazgatónője. Két éve folyik a válás, amelyet Monpart dr. anyagi ügyek rende­zetlensége miatt ellenzett, ezért az asszony állandóan kellemet­lenkedett. Dorog Gizella, ki egy aradi fűszerkereskedő leánya közöm­bösen veszi letartóztatását és a vezetőügyésznek elmondotta, hogy üressel Miklóssal annyiban állott összeköttetésben, hogy Dres­sel pénzügyei miatt folyton háborgatta az orvost. A mészáros­­segéd pedig azt vallotta, hogy szerdán este revolvert kapott az orvostól és megállapodtak a tett végrehajtásában, amely után azonnal 100 ezer lejt, később pedig további negyvenezer lejt kapott volna. A kihallgatások eredményeképpen a főügyész sza­badlábra helyezte a járásorvost és Dorog Gizellát, csupán Dres­­sel mészárossegéd maradt fogva. Nemzetközi futballmérkő­zések: WAC—TAG 6:2 (3:2), Rapid—Hungária 4 2 (2:0), Admira—Ferencváros 6:1 (2:0), Baatjia—BraValagg JUO (1 :0). PiiBTDPI órát legolcsóbban ve­­iiuilauUÿ het, javíttathat Reiner Józsefnél Aradon Luteránus templommeHesi Román kisasszony aki magyarul is tud, gyermek mellé ftrágikonk­. GLb * kiadóban. 1928 julius 1 vásárat) Vasárnap tartja meg pálya­avató ünnepségét az AMTE. Arad egyik legnagyobb sportegye­sü­­lete, az Aradi Munkás Testedző Egyesület vasárnap nagyszerű ese­ményt ünnepel meg. Tizenhét évi tevékeny munka és küzdelem után az egyesület végre odáig fejlődött, hogy saját sporttelepet létesíthetett, amelynek vasárnap lesz a felavató ünnepsége. Az a tény, hogy ez a szép múlttal bíró munkásegyesület saját hajlékhoz jutott, nem csupán az AMTE-nak, hanem az egész aradi testedzésnek az ünnepe. Való­színű ezért, hogy a pályaavató ün­nepségen jelen lesz Arad egész sporttársadalma. NYILT-TÉR. Az ezen rovat alatt közlöttekért nem vállalunk felelősséget. Értesítés. Értesítjük tisztelt betétes ügy­feleinket, hogy az intézetünknél elhelyezett betétek kamatozta­tását folyó évi július 1-től kezdődőleg júliai leszállítjuk. Medgyesi Bank R. T. Aradi fiókintézete. Zongora Förster keveset használt és egy 12 személyes ezüst evőeszköz eladó. Cim a kiadóban. Jó karban levő fürdő kazán és 2 kis szobára hasz­nált parkett kerestetik. Cim a ki­adóba. Eladók jégszekrény, 2 hosszú asztal s külön­féle tárgyas jutányos ártom­. Pista Avram lánca 7. II. em. Æ-r---“0TT-0­-*— 1 1 ■! --- 3 éves kislány mellé kerestetik intelligens kisasszony, ki románul és lehetőleg németül be­­szélű Guy Weiszberger likőrgyár.

Next