Aradi Ujság, 1928. október (29. évfolyam, 222-247. szám)

1928-10-02 / 222. szám

igoran­ megsüü­lji Espliit, ha október 7-én kitör a polgárháború és Víztörte Ausztriában. Bécs. Bécsi politikai és diplomáciai körök­ben egyre nagyobb aggodalommal néznek az október 7-i események fejleményei elé. A han­gulat rendkívül pesszimisztikus, mivel általában lehetetlennek tartják, hogy a szocialisták és a­­ Helmwehr csapatai ne ütközzenek össze, ha mindkét tábor október 7-én a kicsiny Bécsúj­helyen megtartja felvonulását. A polgári kormánypártokhoz közel álló »Freiheit“ azt írja, hogy abban az eset­ben, ha október 7-én Ausztriában kitör a polgárháború, Magyarország meg­szállja az elszakított Burgenlandot. A „Freiheit“ kifejti, hogy Magyarország külpolitikai helyzete jelenleg kitűnő és nem kell külföldi beavatkozástól félnie. Abban az esetben, ha magyar csapatok csakugyan megszálnák Burgenlandit, a nagyha­talmak, Anglia és Franciaország természetesen nyomban tiltakozó jegyzéket küldésének Buda­pestre, azonban ez lenne egyúttal minden, akár­csak Wilna megszállása alkalmával, vagyis a tiltakozás után beletörődnének az adott hely­zetbe annál inkább, mivel a magyar kormány joggal hivatkozhat majd arra, hogy az esetleges osztrák polgárharorú egész Középeurópát bel­­sevizálással fenyegeti és így Magyarország Bur­genland megszán­tával nemcsak saját érdekeit védte meg, de e­zúttal gátat emelt a zavargá­sok kiterjedése elé. Az a tény, hogy a „Freiheit“ terjedelmes cikkben foglalkozik evvel az eshetőséggel, azt mutatja, hogy az osztrák kormánypárt­­o komo­­lyan számolnak evvel az eshetőséggel. Lyion pipermipi! ! Akassza fel ! ­Nyolcévi fegyházra ítélték Gaetánt, a rablógyilkos selyeműut Nagy izgalmak között hirdették ki az ítéletet. Buca­resti. A védőbeszédre Leo­nida asszony ügyvédje válaszolt, majd fél hétkor reggel ismét Gielao védője, Oswald Teodoreanu ügy­véd áll fel, hogy Gaetánt megvédje. Beszéde elején megcáfolja Leo­nids asszony ügyvédjének azt az állítását, hogy a hangoztatott üzleti összeköttetés tekintélyes jövedelmet jutatott volna Gaetánnak. Az összes üzleteket, amelyeket Gaétan bonyo­lított le, egyesegyedül és kizárólag az asszonynak jelentettek anyagi előnyöket. Sőt, hogy Leonida asz­­szonynak kedveskedjen, a saját anyagi előnyét is háttérba szorí­totta. Arra hívja fel az esküdteket, hogy tekintsenek ennek a drámának a mélyére. Gael­a áldozatkész ba­rát volt, nem szabad elfelejteni, a Végzetes cselekedetet éppen az robbantotta ki, hogy Lionida asz­­szony jogtalanul olyan összeget akart levonni, amely nem illető meg őt. A neki átadott nyolcszáz­ezer létből le akart húzni oly nagy Cassegot, amely eljárás méltán há­borította fel Gaetant, a legszélsőbb mértékben. Ő nem ismeri el jogosnak az ököljogot, de enyhítő körülménynek látja ezt a nagy felháborodást. Ez különben annak a bizonyítéka is hogy Gaétan nem előre megfontolt szándékkal követte el a gyilkosság­ m­­erény­letet. A bizonyítási eljárás olyan tényeket érintett —­ folytatja a védő — melyek igen ősanya és Szennyes cselekedetekre engednek követ­ke­zte­tőet és ha kutatnák, hogy kinek lehetett szándékában Gaetant gyilkosságra biztatni igen faréba és kellemetlen dolgok jönnének nap­világra. Busureau­: Saját talésktónk tele­fonj­elentése : A Gaetán-perben teg­nap délután kezdődtek a párbeszé­dek, amelyek az éjjeli órákig eltar­tottak. Éjjel háromnegyed háromkor fejeződtek be a válaszok és viszon­válaszok, főleg Lionida asszony ügyvédje és Gaetán védője csaptak össze egynéhányszor. Az elnök ek­kor az esküdtekhez fordult és rö­vid rezümében ismertette a per egési anyagát, majd három órakor a következő kérdéseket intést* ez esküdtekhez : 1, Brines-e Gheorge Gaetén ab­ban, hogy es év február 26-én ki­rabolta Jossiae Leonid* asszonyt és elvett tőle jogtalanul 749000 lejnyi összeget? 2. Bűnőz-e abbafi, hofy a fenti bűncselekmény elkövetésekor revelt­vert és kalapácsot találtak ná­l ? 3. Bünös-e vádlott abban, hogy erőszakkal támadta meg Lsonida asszonyt és ezáltal súlyosan meg­­s­eb­ed­tette ? * Bünöste vádlóit abban, hogy fegyvert hordott magával és pedig hatósági engedély nélkül. Az esküdtek három óra és tiz perckor vonniuk vissza döntés vé­gett. A terem nagy izgalommal várta a döntést és várakozásteljes esesd ült a teremre, amikor háromnegyed háromkor az esküdtek szobájának ajtaja kinyillott és a főesküdt kihir­dette a verdiktet, amely szerint az esküdtek mind a négy kérdésre igennel válaszoltak. Az esküdtek azonban az enyhítő körülmények igénybevételét ajánlották, még­pe­dig a büntetőtörvény­könyv 318, 319 és 320 szakaszai alapján, a 9, 19 JL ssztváinak igénybevételével. A verdikt kihirdetése után a bí­róság tagjai ítélethozatalra vonultak vissza. Amíg az ítéletet meghozták a közönség élénken vitatta a vár­ható ítéletet és a teremben lévő jogászok előre mondották, hogy a bíróság súlyos ítéletet fog hozni. A­­ közönség nagy részének nem tet­szett a körülmény, hogy az esküd­­tek mind a négy kérdésre igennel válaszoltak. Pontban negyed ötkor reggel vonu­l de ismét a bíróság és az elnök teljes csönd között hir­dette ki az ítéletet, amely a követ­kezőket mondja : Az esküdtek igenlő fe­lelete alapján a vádlott­nak hosszú évekre ter­jedő gályarabság járna, de az enyhítő körülmé­nyek figyelembevételé­vel Gheorge Gaetant a bíróság nyolc évi fegy­házra, illetőleg súlyos börtönre ítéli, valamint az áldozat javára egy lel kártérítés megfize­­tését mosdja ki. Ezután következett a( itelpthoes- khp) indokolás­. Az ítélet marasz­­ta fő részének kihefektése után ha­talmas moraj zúgott végig­ a ter­met. Az ítélet nem tetszett a kö­­zösasiga*ks awelyat tuiswgpjranak talált. Gaétan, amikor az esküdte­­vesd kijét kihirdették elötte, mér erősnek mutatkozott, de uraiké a nyolc évi súlyos börtönt ki­hir­dették előtte, szinte összeesett te meg keltett togawit, hogy.öss,' ne essem •AKSF Legolcsóbban STRASS KJI cégnél vásárolhat ! 1 jmeattve?.- sjjgat.­Capablanca nyeri a buda­pesti sakerversenyt. B­ud­apest. A tegnapi utolsó előtti fordulóban Capablanca legyőzi Ballá.?, Kmoelt legy­őzi a Stoner. Ca­­­pablanca elsősége már nem u­tat­ható el. Banatul—Fortuna 1:0 (UTC). II. o. bajnoki. Ideges, csapkodó játék. Mindkét csapatnak nyílt gó­l­szerző alkalom, de a tehetetlen csa­tárok nem tudták kihasznál­ni. A Fortuea egy 11-est a kapusba lőtt. Góllövő Ökrösy IV. Bíró Kalmár. Fizetőleány azonnal felvétetik. Fisshsz kalap­­üzlet. I Bútorok - készletre készpénz árban. Fa-Vas- MUlw­in - »»«azicsi «5 készpénz árban. Modern keményfa hálók 12.030 Leitől. — Kárpitos munkát vállalok. GARAI bútorüzlet Arad, Plata Avram lança (Szabadság-tér) 10. szám. Qyenyeru divatos filckalapok 300 leitől fltCpfini lPlli«pll-ná!’ 8tr* Bratisna (Weitzer-u.) 11. Sima f wtl&vl­ilA n­dvUldvU mintás tompok legolcsóbban. Összes kalap­kellékek mérsékelt árban. Alakítások modell után a legjHiányosabban. “oÎ5nt"?'ÎVy""“ó és kilenc­'Tdvard1i ünn­­élyes hangversenye SCHUBERT halálának 109.-ik évfordulója alkalmából pénteken, október 19.-én a KULTURPALOTÁBAN. Jegyek : 60-200 len­g SÁNDOR ^kereskedésében. ■wír^. ! !

Next