Aradi Ujság, 1929. július (30. évfolyam, 145-170. szám)

1929-07-02 / 145. szám

ID XM m­era Szerz. és kiadóhivatal: Arad, Bul. Reg. Maria 9. Tel. 503. Timisoarai szerk. és kiadóhiv. Mercy­ u. 2. TeL 1111. Igazgató Hajdú Jenő. Kedd 1929. Felelős szerkesztő: Dr. Vörös László*­ julius 2. XXX. évfolyam. 145. szám. Hétfői szám ára 2 lei m­HBH­­ Apró­hirdetés ára: szavanként 4 lei, vastagabb szó 8 lei, legkisebb apró­hirdetés ára 10 szóig 40 lei. Satumarei igazg.: Rozenbaum S. Madgearu szerint: a kormány nem tudta végrehajtani a stabilizációt. A belföldi hitelezők devizavásárása akadályozta meg a stabilizációs program végrehajtását. Bucuresti: Madgearu ipari és kereskedelemügyi miniszter tegnap Constantában tartózkodott, ahol megtekintette a szabad kikötők ré­szére tervezett zónát, majd a ke­­reskedelm­i és iparkamara nagyter­mében fogadta a gazdasági élet előkelőségeit. Kijelentette előttük, hogy a kormány a stabilizációt azért nem tudta végrehajtani, mert azokból a pénzekből, amelyeket az állam belföld kötelezőinek kifize­tett, a hitelezők mintegy három milliárd le­iértékben külföldi devi­zákat vásároltak, tartozásaik ki­egyenlítésére. Ez a vásárlás hiúsí­totta meg a kormányt stabilizációs programjának a végrehajtásában. A miniszter ezután megindokolta a Banca Nationalanak a kamatláb emelésére vonatkoz­ó intézkedéseit, majd hangsúlyozta, hogy úgy ezzel mint a hitel megszorítással a leg­főbb takarékosság elveit kívánja szolgálni. "A bankoknak a jövőben csak bankszerű váltókat szabad elfogadniuk. Kijelentette, hogy a magas kamatok ellen a kormány a megfelelő megtorló intézkedése­ket fog tenni, majd ismertette a kormány programját a kereske­delem és ipar fejlesztésére. Ígére­tet tett, hogy Constantát a Fekete Tenger legelső kikötőjévé fejleszti a kormány. fel. 70 ERZSÉBET SLÁGERMOZGÓ Tel. 70 Ma 6—7 és negyed 10-kor PREMIER! Metró nagysláger Jupi kill ii férjet ligii" Főszerepben Niels Aster (a Kozákok here­­ge) és Marien Davies. Orcsó 10—15—20—25 lejes hervárakkal MIBMifl IDZSO Ma este fél 10 órakor Premier Kettős műsor BEBE DANIELS „Kedélyes kórház“ Renee Adoree: „HALÁLHÍD“ Olcsó helyárak. Eltemették Bem tábornok hamvait. Krakó. A Bem tábornok hamvait szállító különvonat szombaton dél­után érkezett meg a lengyel ha­tárra, ahol nagy pompával fogad­ták. A vonatot repülőgépek kísér­ték Krakóig. A koporsót a királyi palotában ravatalozták fel, ahová állandóan óriási tömeg zarándo­kol, élénken tüntetve a lengyel— magyar barátság mellett. A tábor­nok hamvait vasárnap, helyezték örök nyugalomra Tarnowba óriási részvét mellett. Byrd kapitány hatalmas szárazföldet fedezett fel a déli sarkon, Newyork. Byrd kapitány kö­zölte a belügyminisztériummal, hogy többezer négyzetkilométernyi szárazföldet fedezett fel a déli sar­kon, amelyre tudományos leutalás céljából le is szállott. A helyet öt­ezer méter magas hegység borítja. jobb mint a „Volga* Volga* Nagyobb mint az „Ítél a Dnyeszter“ Szenzációsabb mint a „Strogoff Mihály“ Káprázatosabb mint az „Idióta“ ami most jön iciimoi monuiren­ális filmremekmű. Fiúgyermeknek adott életet a szerb királyné. Veldes­ Mariora királynét pén­teken este a subovori palotában levő mozi előadásán szülési fáj­dalmak lepték meg. A királyné éj­jel 11 óra 40 perckor egy 3 kiló 200 gramm súlyú egészséges fiú­gyermeknek adott életet. Az ese­ményt ágyúlövésekkel adták a nép tudomására. Egy angol lap bevallja a békeszerződések teljes London. Az Observer vezércikket ír a versaillesi békekötés tizedik évfordulója alkalmából. A lap szerint az egész világ megállapít­hatta már, hogy a békeszerződések kudarca nyilvánvaló. Egy ember­öltő türelme és a politikusok böl­csessége alig lesz elégséges, hogy jóvátegye a békeszerződésekkel kapcsolatos nagy, hibákat. Európa békéjének — írja az újság — Né­metország megelégedése a sarok­köve. Először tehát azokat a hibá­kat kell jóvátenni, amelyeket Né­­metországgal szemben követtek el, így a Rajna-vidék kiürítésével nem szabad késlekedni. Négyévi fegyházra ítéltek egy aradi laka­­tossegédet, aki merényletet követett el egy 8 éves kisleány ellen. Az aradi törvényszék büntetőta­nácsa ma délelőtt tárgyalta Jakab János aradi lakatossegéd bűnügyét. Jakab a múlt év őszén bűnös me­rényletet követett el egy nyolc esz­tendős kislány ellen. Albérletben lakott egy szegényebb aradi család­nál és egy alkalommal, amikor a szülők nem voltak otthon, becsalta lakásadónőjének kislányát. A gyer­mek súlyos betegséget kapott és ek­kor a szülők kérdésére a kisleány elmondotta, hogy mi történt vele. A mai tárgyaláson a vád beigazo­lódott é­s a bíróság erkölcstelen merénylet és súlyos testi sértésért négy évi fogházra ítélte a bűnös fiatalembert. Meghalt az eszter­gomi püspök, Esztergom. Walter Gyula eszter­gomi püspök, nagyprépost, Serédy Jusztinián hercegprímás helyet­tese tegnap 76 éves korában meg­halt. Temetése kedden lesz. K Ked­ves hölgyeim! Megtanítjuk Önöket, hogyan kell ma férjet fogni, még­pedig, hogy úgy mondj­am a világ legszebb fér­fijét, Niels Astert, akit a » Kozákok« herceg szerepéből ismernek. Kedves hölgyeim, bájos bakfisok, a tanórák 5, 7 és fél 10 órai kez­dettel az Erzsébet-slágermozgóban. Tanítanak Maries Dawies, a szőke filmcsillag és Niels Aster. Leszállí­tott olcsó helyárak 10, 15, 20 és 25 lei. 3 ♦ Magyar kulturliga koszorút helyezett az ismeretlen ka­tona párisi emlékművére. Páris. A magyar—francia kul­­turliga képviseletében tegnap dél­előtt Lukács György vezetésével küldöttség jelent meg az Arc de Triumphenál és koszorút helyezett a névtelen katona síremlékére. A párisi lapok külön cikkekben em­lékeznek meg a kegyeletes ak­tusról. Cailleaux volt francia pénz­­ügyminiszter a Rajna-vidék sürgős kiürítését követeli. Páris. A választókerületeben teg­nap hosszabb beszámolót mondott Cailleaux volt francia pénzügymi­niszter, aki többek között kijelen­tette, hogy a jóvátételi kérdés ren­dezése következtében, Franciaor­szágnak a legsürgősebben ki kell ürítenie a megszállott Rajna vidéket. Magyar református püspök kihallgatáson jelent meg Hoover előtt. Newyork. Hoover elnök tegnap kihallgatáson fogadta Antal Géza és Ravasz László magyar reformát­­us püspököket, továbbá Kovács Istvánt és Boér Elemért, a pres­­biteri világszövetség kongresszusán­­ak magyar kiküldötteit. Csak a jövő héten érkeznek Aradra a nyaraló bécsi gyermekek­ ­A német párt aradi vezetősége ma délelőtt Bécsből táviratot ka­pott, amely közli, hogy a kedvezőt­len időjárás miatt a bécsi gyerme­kek csak július 9-én érkeznek meg ■Aradra. A holnapra tervezett fo­gadtatás ezért elmarad és a német párt kéri az érdekelt családokat, hogy július 9-én pontosan jelenje­nek meg az aradi állomáson a gyer­mekek átvétele végett. Egy világhírű hegedűmű­­vésznek leamputálták az egyik lábát. Brüsszel. Ysayen, a világhírű he­gedű­művészen tegnap súlyos mű­tétet hajtottak végre. A hetven éves művész ballábán néhány héttel ezelőtt injekci­ó keletkezett, amely annyira elhatalmasodott, hogy az orvosok kénytelenek voltak a lá­bát tőből levágni. A súlyos operá­ció ellenére a hegedűművész álla­pota kielégítő. Az orvosok remélik ,hogy megmenthetik az életnek.

Next