Aradi Ujság, 1929. december (30. évfolyam, 274-297. szám)

1929-12-01 / 274. szám

ARADI ÚJSÁG szerk. és kiadóhivatal: Arad, Búl. Rég. Maria 9. iTel. 503. Timisoarai szerk. és kiadóhiv. Mercy-ucca 2. telef. Ilil. Igazgató: Hajdú Jenő. Vasárnap, 1929. Felelős szerkesztő: ■ Dr. Vörös László,­­ deczember 1. XXX. évfolyam. 274. szám. Ara­d lel. Nagyváradi szerkesztőség és kiadó­hivatal: Strada Cosbuc 9. szám Igazgató: Farkas Vilmos. Szatmári képviselet: Nagy Gyula. A magyar és bolgár ügyvivők demarsa Maniu miniszterelnöknél. A miniszterelnök megerősítette a magyar és bolgár vagyonok likvidálásának híreit. Bucureşti: Báró Fest Fedor ma­gyar ügyvivő és Pomenov bolgár követ tegnap kormányaik nevé­ben felkeresték Maniu­ Gyula mi­niszterelnököt és Lugojeanu állam­titkárt, akiknél az iránt érdeklőd­tek, mennyiben felel meg a való­ságnak azok a hírek, hogy a kor­mány likvidálni akarja a volt ma­gyar és bolgár alattvalóknak a há­ború idején zár alá vett vagyonait. Úgy Maniu, mint Lugojeanu kije­lentették, hogy a vagyonok likvidá­lása nem megtorló célzattal tör­ténik, hanem Romániának erre a békeszerződések klauzulái adnak jogot. Külföldiek a jövőben csak különleges engedéllyel űzhetnek ipart és vállal­­hatnak állást Romániában.­ ­ Bucureşti. A belföldi munka vé­­elméről szóló törvényjavaslat el­­észült és a napokban már a leg­főbb törvényelőkészítő tanács elé kerül. A javaslat szerint­­egyetlen idegen állampolgár sem vállalhat állást Romániá­ban, ha előzőleg erre külön en­gedélyt nem kapott. A beutazási engedély kérésénél az illetőnek úgy gazdasági szaktudá­sát, valamint erkölcsi és gazda­sági helyzetét fel kell tüntetnie-Semmiféle ipart Romániában külföldi állampolgár nem űz­het, csak ha erre külön enge­délyt kap a minisztériumtól. A törvény­ arról is intézkedik, hogy a munkaadók külföldi munkásokat csak abban­­ az esetben alkalmazhatnak, ha erre külön engedélyt kapnak. A törvény szigorú szakci­ókat tar­talmaz azok ellen, akik a törvény előírásait megsértik és magas pénz­­büntetés­ mellett elzárás­ büntetés­sel is sújtja a kihágókat. Minden szombaton uj rendszerű disznó­oros vacsora yvamenyítiÉs KB « «OT $ ram « mám « ma 0› mm ♦ eut « mmm Az aradi nyugdíjas egyesület fel­hívása. Felhívjuk az esküt nem tett tagtársainkat, hogy a szigurancától kérendő nem optálási igazolvány kiállíthatása végett az "egyesületi helyiségben díjtalanul rendelke­zésre áll­ó kérvényeket, mielőbb, sa­­játkezűleg írják alá. Mindazok a tagtársaink, akik csak az úgyne­vezett »Dovada«-val rendelkeznek, az okot, amiért csak ebben része­sültek, hozzák mielőbb az egye­sületi titkár tudomására (lehetőleg írásban), hogy az eskü letételére vonatkozó kérelmük a belügymi­nisztériumhoz felterjeszthető le­gyen. Végül ismételten figyelmez­­etjük az érdekelteket, hogy a há­tralékos tagsági, hitelesítési stb. költségeket mielőbb, de legkésőbb ez év végéig okvetlen egyenlítsék ki, nehogy az érdekükben folyó munkálatok emiatt késedelmet szenvedjenek. Az elnökség. TELJESEN ÚJ három szobás mel­lékhelyiségekből álló szép ma­gánház eladó. Str. Capitan Ignatie 14a. (Kapa­ utca).­­ WERTHEIM SZEKRÉNY 3. szá­mú, jó állapotban, eladó. Cím a kiadóban. Vaida nem tér vissza többé a belügyminisztériumba. Bucureşti. A Curentul ma reggel megjelenő száma teljesen meg­bízható helyről szerzett információ alapján azt írja, hogy Vaida bel­ügyminiszter semmiképen sem tér vissza a belügyminisztériumba. A­mióta a régensválasztás lezajlott, azóta hivatalos aktákat nem intéz és lakását el sem hagyta, noha betegsége nem volt komoly jellegű. Ugyanazt a passzív magatartást tanúsítja a kormánnyal és a párttal szemben Popovics is, aki feléje sem néz a Laurának és a klubnak. A Curentul határozottan állítja, hogy Vaida sem a belügyminiszté­riumba, sem más minisztériumba nem fog visszatérni. Közokirathamisítás miatt eljárás indult meg egy kisjenői ügyvéd ellen Dr. Mihutiu Simon kisjenői ügy­véd ellen két rendbeli okiratha­­misítás miatt folyik az eljárás. Dr. Bejan Romulus volt kisjenői főbíró még 127-ben pénzb­üntetés­­re ítélte Mihutiut azért, mert Mi­hutiu akkor jogtalanul használta a doktori címet. Bejan a clujijogi kari dékánhoz fordult felvilágosí­tásért és a dékán átiratot intézett hozzá, amelyben igazolta, hogy Mutiunak nincs joga a doktori címhez. A dossar ezzel az átirat­tal együtt a kisjenői járásbíróság­hoz került. Mihutiu egy alkalom­mal megnézte a doslárt és utána nyomban konstatálták, hogy a dé­kán átirata hiányzik. Feljelentést ttttek Mihutiu ellen és­­ebben az ügyben ma egész délelőtt folytak a kihallgatások az aradi vizsgáló­bíró előtt. Több kisjenői járásbí­­rósági tisztviselőt hallgattak ki, a­kik terhelően vallottak. Egy másik ügyben is folyik az eljárás Mihu­tin ellen, akit azzal is vádolnak, hogy, aszidatált egy,­ szerződést­. Ma délig nem érkezett hír a Hirsch­­feld-ügy milánói főtárgyalásáról. Tegnapra, azaz november 29-ére volt kitűzve Milanóban Hirschfeld Mór aradi nagykereskedő bűn­ügyében a főtárgyalás. Két ízben elhalaszották a főtárgyalást és most harmadizben ült össze a bi­ róság, hogy ebben az ügyben ítéle­tet hozzanak. A főtárgyalásra Olaszországba utazott Hirschfeld Mórné és Kelemen Gábor dr. ügy­véd, a vádlott védője. Dacára an­nak, hogy a tárgyalást már teg­nap délelőtt kezdették meg, egé­­ma, a déli órákig nem érkezett semmi hír arról, hogy a milánói törvényszék milyen ítéletet hozott ebben a bűnperben. Sem a család, sem a jogi képviselő irodája nem kaptak­­ értesítést. Ez a hallgatás nem tekinthető kedvező jelnek, mert egészen bizonyos, ha a bíró­ Hirschfeld Mórt felmentette volna akkor a család már feltétlenül ka­pott volna értesítést. Nem való­színű az sem, hogy az ügy tárgya­lását újból elnapolták volna, ezért számolni kell azzal, hogy a milánói törvényszék marasztaló ítéletet hozott Hirschfeld Mórral szemben. Manu lelkész megtorlást kö­vetelt a liberálisok ellen, akik állandóan sértegetik Carol extrónörököst. Bucureşti. A kamara tegnapi ülé­sén Manu lelkész élesen támadta a liberális lapokat és politikusokat akik állandóan és megtorlás nél­kül sértegetik Károly herceget, a király édesapját. A képviselő a kor­mánytól intézkedéseket kért azok­ ellen, akik a király édesapjával szemben nem őrzik meg a köteles tiszteletet legalább is addig az ideig, amíg a király felnő és maga szerezhet védelmet apja részére. Mikulásra ajándékul: Ifjúsági könyvet kaphat, Loki könyvkereskedésben Sok ezer közül választhat ! Az Arad-Gáji »Juventus« Sport Egyesület 1929 december 1-én, reg­gel 8 órakor tartja évi rendes köz­gyűlését a klub helyiségében, melyre kérjük a tagok szíves meg­­jelenését Vezetőség. Férfi I fi­z I Str. Meti­li ztet I I Forray-u, Elismert olcsó bevá­sárlási forrás! Férfi divat kalapok 185-198-220 Lei Férfi kockás mintás kalap 250 , Férfi divat ingek zephir 250 „ Férfi divat Caersa sálak 150 , Férfi divat selyem sálak 90-120 „ Selyem nagy kendő sálak 225 „ Selyem nyakkendők 35-50-75 „ Férfi puha gal­ér 25 „ Félkemény gallér 28 , Legdivatosabb kemény gallér 35 „ Férfi zoknik nagy választék­ban: 15-19-25-35, gyapjú 45 , Selyem zoknik 35-45-65-75 „ Tekintse meg &, kirakatokat, meggyőződést szerez ! Aradi iparos Otthonban vasárnap este 9 órakor közkívánatra megismeli Biró Lajos 2 felvonásos vígjátékát a „Francia négyest“. Ezenkívül ének- és hegedű-hangverseny, valamint más művészi n­asávszámok. —­­Belépődíj nincs. — Műsor után tánc.

Next