Aranyosvidék, 1928 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-07 / 1. szám

LXXVI­ I évfolyam. 1 siára Turda (Torda,) 1928. január 7 ARANYOSVIDÉK £ > . nil 1-8 r AI^ADALM! HETILAP.­­ MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. Ki«4Aki*aMl­ I Szerkesztőség: «■ [UNK]7 töbmi könyvkertmktMme Pi»ț» Mihai­ Felelős szerkesztő :­­ Turda—Torda, Calea Ferdinand (Egyházfalva-utJ zit«uul 18 Dr. Baróthy István Ügyvéd, 110, az' Szerkesztőségi telefon 17. 65. A lap szellem részét illető közlemények hetenként legkésőbb Ísfilim MO Lei"^I "negyed­évre 60 Lei Szerkesztő: Magyarósy Zoltán. A csütörtök délig a szerkesztőség címére küldendők ffil lm 180 Lei 11 Egy sisám h­a 5 Lei. 1 Kéziratokat vissza nem adunk. 18% bank­kamat. Az ujesztendő küszöbén beteg, lethargikus közgazdasági életünknek ez az injekció a legfrissebb zenzá­­ciója. Egy Ígéret*horgony, melybe az elalélt reménykedők kapaszkodnak. Mintha uj élet­lehetőségek perspek­tívái rajzolódnának 1928 horrizont­­jára. Talán lesz jobban is m­ár végre­­valahára . A bank­viszonyok kormány­ha­tósági szabályozása körül termelőd­nek ki ezek az ujcsk­ák­, bár még mindig nagyon vérszegény remény­ségek. A bank­élet régen reorgani­zálásra, szanálásra szorult, hogy ez­által a fuldokló mindennapi üzleti élet egy kis jusson. Az uj lélekzethez, oxigénhez bank­törvény van hi­vatva ezt az üdvös célt megvalósítni, hogy az eltorzult, leromlott hitel­élet végr«» r;c~L:í,: kerékvágásba és a biztonság lendületébe jusson. A kormány uj pénzügyi akciói során most esünk át ezen a krízisen s mohón lessük: vájjon milyen ered­ménnyel, vájjon jön e gyógulás?... A kormány különben, úgy lát­­szik, nem t­atja elégnek a banktör­vény tervezetének elkészítését és a parlament elé való juttatását, hanem más eszközökkel is belenyúl a bank­élet szabályozásába. Éhez erős fegy­vere a „Banca Nationala“, mely ez­­idő szerint ugyan a kisebbségi pénz­intézeteinek kevés visszleszámítolást ny­újt, de annál több tanácsot és rend­szabályt. A Banca Natio­mia a múlt év utolsó napján utasítást küldött vi­déki fiókjai vezetőihez, hogy hívják össze városaikban a bankok vezetőit és tárgyaljanak velük a kamatlábak rendezéséről Jelentsék ki egyszer­smind a leghatározottabban, hogy a Banca Nationala ahhoz a feltételhez köti a visszleszámítolás nyújtását hogy­ a felektől nem lehet több, mint 18 százalékot szedni, a bankok egymás közti forgalmában pe­dig több mint 10 százalékot. Közölték azt is, hogy azok ellen a pénzintézetek ellen, amelyek eze­ket a rendelkezéseket áthágják, a Banca Nationala retorzióval fog élni. Első ízben megvonja a visszleszámí­­tolási hitel egynegyedét, másodízben felét és harmadszori visszaesésnél a teljes hitelt. A Banca Nationala kolozsvári fiókjának vezetője Ionescu György már össze is hívta a bankok képvi­selőit és pedig nemcsak a kolozs­vári, de a kerületekbe tartozó összes vidéki pénzintézetek vezetőit bizal­mas tagságú értekezletre ebben a nagyfon­­ügyben. Ionescu igazgató hangsúlyozta, hogy most kom­oly el­határozott akcióról van szó és min­den eszközt felhasználnak, hogy a kamatláb leszállítását keresztülvigyék. Várunk tehát nagy figyelemmel.. Városi könyvisl.és, Varosunk közsóelfj.CaCsa (Képviselő­i é­­ lülete) di cerat­e? 30-án délelőtt 10 órá­­tól­ kezd­ő dr. Gențiu Juan primát elnök létével közgyűlést­­ tartott s a napirend szerint a­ következő határozatokat hozta : 1. Elfogadta és hitelesítette a mai ülés jegyzőkönyvét. 2. Egy havi fizetés összegének meg­felelő karácsonyi, illetve új évi gratifiká­­ciót szavazott meg a tisztviselőknek. 3. Megállapította és folytat­­otta a vo­natkozó belügyminiszteri rendelet alapján a tisztviselők fizetés kiegészítését („sper“-ját) a­mely­ből azonban a rendelet táblázata s a jelenlegi fizetések alapján mindössze csak néhányan részesülnek jelentéktelen tsiszegek mértékéig. A karácsonyi segély­nek épen ez a körülmény is képezte egyik indokát. 4. 40.000 L. póthitelt utalt ki a La­guna—Széna-tér kövezésének és rendezé­sének befejezésére. 5. Kiutalta a még esedékes 1000 L telefon-előfizetési díjat. 6. Megszavazta az idegen helyekre kiküldött tisztviselők kiszállási díjainak előírásos fedezetét. 7. Kiutalta a vicinális utak Tordát terhelő fenntartási (hozzájárulási) költsé­geit. 8. Megállapította és kiutalta a városi adóhivatali irattáro sé­ejtezését végzett tiszt­viselők rendkívüli munkadíjait s elhatá­rozta a kiselejtezett papíranyagnak nyilvá­nos árverés utján leendő értékesítését. 9. A hírlapi hirdetések költségeit fo­lyósította. 10. Megszavazta a Bányafü­rdő szál­loda épülete egyes szobáinak (a csendőr­­ség által lakott helyiségeknek) kályhákkal való felszerelési költségeit. 11. 30 000 L. ujabbi épitési segélyt u­alt ki az ujtordai gör. kath. egyháznak. 12. A tordai unitárius egyháznak 45 000 L. épitési segélyt u.alt ki. 13. Az országos vas- fém és vegyé­szeti munkás szakszervezet tordai szak­csoportja részére, az összes szakmabeli szervezett munkások tordai munkás Ott­hona alapja ,javára 45,000 JL. kultur se­gélyt utalt ki. . 14. Póthitelt nyitott a parkok fenn­tartási kört«<t<?fíÍ!9«:*T !­ dc^elé.1­ O. lő. Helyt, adva Bugarin József és társai bér autó tulajdonosok kérésének, egy-egy autó havi v­árosi autó taxáját 900 L.-ról Leszállította 500 L. re. 16. Az elkobzott hu-ok után a hu3- iparosok által fize­tndő vágóhidi taxikat 1­928 január 1 től kezdve állat­fajok és mi­­nÍségek: ez­ek­at aránylagosan leszállította s az erre vonatkozólag szervezett bizott­ságba (egy megüresedett tagságra) Gönczy Árpád tordai mészárost és hentest válasz­totta be. 17. Beható megvitatás és Kiss Sándor, Orel Teodor, Murgau Joan ás Filip Valér főmérnök módosító indítványainak és ja­vaslatainak elfogadása után megállapította az 1928. január 1-tei érvén­nyel bíró köz­munka kirovás­a és megváltás alábbi tételeit: 1.­­Közmunkát kötelesek teljesíteni egy évben: 1. Nem ház- és nem fogat-tulajdonos lakók — egy kézi napszámot. 2. 1 szoba, 1 konyhás faház tulajdo­nosai — egy kézi napszámot. 3. Nagyobb faház tulajdonosai két l­apot, 4 1 szoba, 1 konyhás tégla, kő ház tulajdonosai — két mű­ 5. Nagyobb L­ szobáig — ni házak ufí Nyomtatványod. Esküvői­ kártyák, báb­- és menyegzői meghívók jutány­ok h Lapunk mai száma 10 old?

Next