Aranyosvidék, 1929 (39. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-05 / 1. szám

XXXIX. évfolyam: 1 *»ám Turda (Torda,) 1929 január 5 ÁRANYOSVIDÉK ■ ■ - - ■■ -■ - ■ ■■ ■■ - ■■ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. KIADÓHIVATAL: S**tffeesist3«éít: Füssy József könyvkereskedése Piața Mihail Turda—Torda, Piața Mihail! Viteazul (Főtér) 35, “ SMt6Mltí: »*» ««*—•** *elsÍ0D 34. A Up i előfizetési ár : Magyarósy Zoltán ^Lí!!!“ ''«“!“»' <**«» fatesTM 240 Lei II «0 Lei »Morta déh,. „„to«»«, dm*. Mld.ol» Fél évre 120 Lei 11 Egy szám ára 5 Lei. | Kéziratokat vissza nem adunk, Nyílt levél Torda-Aranyos megye és Torda város magyarságához. Lapunk zártakor vettük az alábbi levelet dr. Barabás Bélától Torda város és megye újon­nan megválasztott kamarai képviselőjétől, amelyet örömmel juttatunk városunk és megyénk magyar közönségéhez. Fogadják szívesen és olyan meleg szeretettel ezeket a köszönő sorokat megyénk és városunk magyar választói, amilyennel küldi nekik az ősz vezér és levelét olvasva jusson eszükbe a választásokon győzelemre jutó magyar öntudat, amelynek magyar képviselőjelöltünknek a román parlamentbe való bejutását köszönhetjük. A magyar öntudat és összetartás minden igazlelkű közkato­nájához szól dr. Barabás Béla nyilt levele. az 1928 évi december 12-iki országos kamarai választások Torda- Aranyos megye magyarságát parla­menti képviselethez, engem pedig 73 életévem befejezésével születésnapi ajándékul madátumhoz juttatott. Ha visszanézek több, mint 50 éves nyilvános szereplésem nag­y és kis eseményeire, meg kell állapí­tanom, hogy sok kedves emlékem fűződik e­ város és megye derék ma­gyarságához. És íme most elvitiarzott életem immár arasznyi végén egy meg nem becsülhető erkölcsi köte­lék hozzáfűzi nevemet és szeszélye­met Erdélynek e történelmi területé­hez és jóhirü, becsületes magyar né­péhez. Az a megtiszteltetés és biza­lom, mely engem ért, lelkemben azt a hitet is tap­asztotta, hogy életem lemenőre készülő napja elöl, egy kis időre eltávolította az elmúlás borús felhőit. Köszönet és hála nektek torda­­aranyosi magyar testvéreim, akik ne­kem teret és alkalmat adtatok, hogy ismét szolgálatot tehessek, nem csak a romániai magyarság nagy egyete­mének, de Tintkiek is édes­atyám­fiai, akik velem együtt megújult re­ményekkel várjuk, eddig keserű ma­gyar sorsunk jobbra fordulását. Ámde egy kis hiba van a kréta körül, mert nemcsak a Ti jóságos ragaszkodásotokról győződtem meg, de arra is rá kellett eszmélnem, hogy a jó szándék, a komoly akarat s az elhatározás meg van bennem szent ügyeinknek szolgálatára, de tartok tőle, hogy testi gyarlóságon és a fogyó emberi erő feltartóztat nemes törekvésemben. Pedig sok teendő és nagy kö­telességek várnak reám és minden magyar képviselőre és szenátorra. Első­sorban az, hogy közgazdasági előnyök és kedvezmények kiharcolá­sával megkönnyítsük, vagy legalább­is lehetővé tegyük a megélhetést a városi polgárságnak, a falvak népei­nek, valamint az ipari, gyári és föld­munkásainak. Ez nemcsak magyar, de általános népérdek. De ezzel,k­­apcsoazon a­ magyar­ság nagy él­­ere is, amely éjféig mostoha bánásmódban részesült. Templomainkhoz, tanulási és taní­tási szadságunkhoz, nyelvünk hasz­nálatához, kultúránkhoz, é­ i szoká­sainkhoz nemcsak ragaszkodunk, de ezek korlátozása ellen minden törvé­nyes és alkotmányos eszközzel véde­kezünk. Ehhez azonban összetartásra, egységre és erőre van szükségünk, amiket alapos és gondos szervezés­sel hozhatunk létre Minden község­ben a Magyar Pártnak komolyan szervezkedni kell és­ tömörülni min­den jó magyar léleknek, hogy így az Országos Magyar Párt nemcsak hivatalos szervezete, de egységes tá­bora legyen a romániai összes ma­gyarságnak.Midőn ez alkalommal rámutat­tam a vezére­k és néptömegek köl­csönös feladataira, vegyétek szere­tetteljes üdvözlésemet, hálám és kö­szönetem nyilvánítását. Végezetül pedig teljes elismeré­semnek adok nyilvános kifejezést a torda-aranyosmegyei Magyar Párt érdemes vezetősége s azon kiváló férfak iránt, akik nemes hevülettel vezették és irányították a választási küzdelmeket. És legyenek külön méltányolva és megdicsérve a köz­ségek és falvak magyarságának szel­lemi tüzérei, a magyar papok, taní­tók, birtokosok és intelligens pártta­gok, akik nem kíméltek fáradságot, hogy népükkel együtt szolgálatot te­gyenek a magyar becsületnek. Kivánok az uj évre sok boldog hétköznapokat. Arad, 1928 december 31-én, öreg barátotok. Dr. Barabás Béla, torda-sranyosmegyei ma­gyarság parlamenti kép­viselője. A szobrász. Részlet Ütő Lajos székelykereszturi uni­tárius lelkésznek „Bölcső mellett" cím­mel most megjelent s keresztelési be­szédeket tartalmazó könyvéből. Egy kedves angyalfiaként karácsonykor megjelent, egy­szerű, szerény külsejű, de an­nál súlyosabb és értékesebb tar­talmú kön­yvből közöljük ezt a kis színes, meleg, sziveket meg­indító szemelvényt. Kedves jó barátunk Ütő Lajos székelyke­reszturi unitárius lelkész, lap­­szerkesztő, régen beérkezett tollú iró a könyv gazdaglelkü szerzője, ki .Bölcső mellett“ címmel nagyértékü keresztelési beszédeit adta ki most e könyvé­ben, mely nem csak az egyházi, de a pedagógiai irodalomnak is remeke s a gyermek- és család­­kultusz szózatos apotheo"**»* épen ezért mint ihlet'*­ telki kalauz lelkészeknek és szülők­nek könyvespolcról nem hiá­nyozható. Me­grendelhető szer­zőtől Oratur— Székelykeresztur­­róL Ara nagyon olcsó: 50 L A szobrász kezében idomtalan kő a véső aláfet­ ó ereje alatt — angyallá vál­tozik. Aridhol-Argelo Fiorenc utcáin járva, a v­ízben iszappal belepett hatalmas kőre talált, melyet haza vive angyala faragott ki. Bámuló barátaihoz így szólóit: „Kika­cagtatok mikor e követ hazahoztam, de én már láttam nagy körvonalakban rajta jazt, mit finom vésővel kihozni akartam“ ... A festő üres vászon előtt állva gyűj­tögeti, keveri a szik­eket, melyekkel kihozni Lapanki satma 10 oldtli Ar* B lei „Transsylvania“ Bank Részvénytársaság Központ, Kolozsvár. Saját tőke: Húsz millió lei. Idegen tőkék: Száznyolcvan millió lei. Alapítva 1870. évben. Fiókintézetek: Kirendeltségek Olcsó kölcsönöket nyújt házakra és kereskedelmi váltókra . Betéteket elfogad könyvecskére és folyószámlára és azokat felmondás nélkül bármikor visszafizeti. — Átutalá­sokat és beszedéseket vállal az ország összes piacaira Foglalkozik a banküzlet összes ágaival: Torda, Gyulafehérvár, Kézdivásárhely, Csíkszereda, Gyergyószentmiklós, Ditró, Marosujvár, Aranyosgyéres, Felvincz Csiksztmárton, Uzon, Maroshéviz.

Next