Aranyosvidék, 1933 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

XLIII évfolyam. 1 szám Turda—Torda, 1933 január 7 ARANYOSVIDÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. — MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. KIADÓHIVATALi 8i«pkesitős6g : Jólmi könyvek BreakBírós0 Piața Mihaiu o_„ill. Tárda—Torda, Piața Mihaiu Viteazul (Főtér) 86 Titeaaul No. 85, (Főtér), ahol a hirdetések a szerkeszto. , a . , . ., felvételnek, Telefon­szám 84. r. rv r. r. n Szerkesztőségi telefon ss. 34. A lap szellem ELŐFIZETÉSI ÁR- BOROSLELEK. téKét illető közlemények hetenként legkésőbb osü Igéez évre 160 Lel II Negyedévre 40 Lej tőrtök reggelig a szerke­szé.ég címére küldendők Fél évre 75 Lei 11 Egy szám­ára 4 Lei. Kéziratokat vissza nem adunk, Jöjjön a Szeretet esztendeje! Az Idő örök rokkáján szünte­len peregnek, születnek és múlnak a percek, órák, napok, évek . . . Ennek az ,,örök mozgó“-nak a végtelent átfogó, átható rendje, rendszere sze­rint íme ismét lepergett egy év és egy nyomában született ifjúnak, ún­nak jövetelét köszöntjük.­­Uj eszten­dő küszöbén kitárul a lelkünk: ille­­tődött érzésekkel lépünk át az ó-ból az újba s a sok baj, gond, fájdalom és szenvedés után belénk oltott örök emberi sajátságunk: a remény­ség mondja az első fogadj Istent a betoppanó isme­rien vendégnek. Soha JogCi^uob nem volt a j­ó iránti reménység, a jobb sors várása, mint most: egy búval, bajjal, gyötrelmekkel bőségesen megrakó­dott esztendő elmúltával és az utána érkezett újnak bölcsőjénél! gyító Várjuk az újtól a sebeket gyó­gyámolitást, az uj erőt adó energiát, a szenvedések elenyészte­­tését, az Igazság elégtételadását, a krisztusi szellem és szeretet kitölte­tését. Gyűlölet esztendeje volt már elég. Most jöjjön a népeket, nemzete­ket békés, meghitt családdá forrasztó Szeretet esztendeje! . . . Szent Karácsony után Jöjjön szent Újév Olyan tiszta, olyan jámbor, olyan emberséges, olyan örömteljes, olyan békességes, amilyen még egy se volt eddig soha! Hiszen ha a Karácsony szentsé­­ges szép ünnepének fogalma egybe­forrt a Szeretet csodatevő hatalmá­nak fogalmával és lelkeket boldo­gító misztériumával, akkor az Ú­j­é­v fogalmának a lényege, a tartalma, a hatása és a kötelezettsége miért ne lehetne egy és ugyanaz minden te­remtett emberre nézve a világot meg­gyógyító és megszépítő Szeretet ki­­kristályosult fogalmával. Idő­ forgás örök rokkáján lepergett Karácsony; nyomába jött Tájév ... A föld áhí­tata Ég-kárpitokig szárnyalt a Meg­váltó születésének ünnepét dicsőítő himnuszokban, de miért ne zeng­hetne ez a himnusz, ez a zsolozsma, ez az imádság Újév kezdetén ugyan­azokból a szívekből, a Szeretet men­­­nyei szimfóniáját muzsikálva, éne­kelve, repítve szerte a nagy vi­lágban ! ? Miért ne tölthetné be az egész uj évet ez az érzés, ez az áhitat, ez a jónak és ig­annak frigyéből születő erő és egészség ?­­ Miért ne emelhetné fel lelkünket végre annyi gyehenna után ez a hit, ez az evangélium ! ? Ez az az uj embert teremtő újévi csoda! Talán az a sok szeretet, mely Jézus születésének ünnepén az em­beri szíveket betölti, mint láthatatlan sugár szövi keresztül-kasul a világ­űrt, szívtől-szívig vonulva, közelebb hozva egymáshoz azokat is, kiket a a hétköznapok ezer prózája ~~­sze eltávolított egymástól. Igen, kell valami titkos, melejes erőnek lennie a szere­tet­ben, mely vonz, melegít s a szeretetért ugyan­azt ad cserébe. Hallgassatok emberek a szere­tet szavára ! N­y­ isszegjétek le, ha félémé!: I­ehete­gen intő szavát, mert nagyhatalom ő, ezerszer na­gyobb, mint a bosszú és gyűlölet. Az emberisége­­t is a szeretet viszi és vitte előre. A gyűlölet mindig csak hátra tolja. Bizonysága ennek a vi­lágháború, m­ely annyi életet és érté­ket tett tönk­re. Akkor is a mi jó volt azt csak a szeretet művelte, mely dédelgette é­s ápolta a kórházi ágyon fekvő ember­­ roncsokat. Újév küiazőbén szánjatok maga­tokba embere­k, kik a gyűlölet for­gó szelén szág­uldotok, pusztulás és halál magvait­­ szórva szét. Nézzetek a Megváltóra, ki maga volt az áldo­zatos szeretet. Az ő tanításai évez­redek múlva sem lesznek elavultak, az ő országa akkor is állni fog, pe­dig ő azt nem fegyverrel alapította Hány birodalom dőlt romba azóta, mely gyilkos fegyvereknek köszön­hette létét. Küzdjetek ezután is emberek ! Küzdjetek és „bízva bízzatok“, mint nagy költőnk tanította, de Jézus fegyvere legyen kezetekben, mely nem más, mint a szeretet­ .Az Úr nekünk a ködös életutra Három mécsest adott. Nélküle lábunk bús útvesztőbe jutna . Előttünk három fénysáv izzik • Szeretet, a Remény és a Hit , köztük a Szeretet a legnagyobb­ Gál Lajosni. Szilveszter éjszakája. Öt társadalmi egyesületben, egy tucat vendéglőben zaj­lott le a tordai Szilveszter. A nyomnorúságokkal te jós 1932 év Szilveszterének éjszakáján Tordán, a mi húszezer lakosú kisvárosunkban régóta nem látott zaufolt nagy mulatságokon búcsúzott el közönség a halott esztendőtől. Csak úgy hirtelen összeszámolva öt társadalmi egye­sületben : a román és magyar kaszinókban, a Kereskedőkörben, a román és magyar iparosegyletekben eddig soha nem látott nagy számban összegyűlt közönség töl­tötte el Szilveszter éjszakáját és minde­nütt hangos jókedvvel mulatva át az éj- Bzófeát. A nyilvános mulatóhelyek is meg­kapták a maguk közönségét s ezek közül a Metropol kávéház, a Hosszú és Bedő féle éttermek a Sörkerti vendéglő voltak zajos mulatságok szíl­helyei. Folyt a bor, a ci­gány húzta s mintha mindenki valami, olyan programmszerű befeletkezéssel fe­küdt volna neki a jókedvű mulatozásnak, mintha azt mondta volna: hiába volt olyan komisz az elmúlt év, most az egy­szer megmutatom, hogy csak azért is jó­kedvű leszek egy éjszakáig! ► Holnap is vehet sorsjegyet ---------Frenkelnél 11-től 1 -ig ! — Húzás hétfőn

Next