Aranyosvidék, 1937 (47. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-02 / 1. szám

Cenzurat *­ XLVII évfolyam 1 szám Turda, 1937 január 2 ARANYOSVIDÉK POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP­­ MEGJELENIK HETENKÉNT SZOMBATON. KIADÓHIVATAL­ j Szerkesztőség : Füssy k­önyvkereskedés PÍ^ MÍAkíb , Dr. Gál Miklós Turda, ^ Mihai ^ Viteaza! No. 89, »hol » hirdetések ír főszerkesztő „ ^ , , , , , , , K felvételnek. j * szellemi részét illető közlemények hetenként leg­­ ELŐFIZETÉSI ÁR:­­ BorOSS Elek Magyarósy Zoltán később csütörtök reggelig a szerkesztőség címére Egész évre 100 Lei 11 Negyed évre 20 Lei | | felelős szerkesztő, szerkesztő. küldendők. Fél évre 50 Lei | | Egy szám­ára Sä Lei. | ! | Kéziratokat vissza nem adunk. Boldog­­ ijesztendőt! írta: Dr. Gál Miklós. Ilyenkor, amidőn már túl va­gyunk a békesség és szeretet nagy ünnepén, eltelt a Karácsony,­­ az ember számba veszi a letelt évben végzett munkáit; örvend, ha annak eredményeit tapasztalhatja, levonja a szükséges következtetéseket a tapasz­talatokkal ismét gazdagabban kezd dolgozni az új évben. Ha elkészítjük ezt az évvégi mérlegünket, bizony sokszor súlyo­sabb az eredménytelenség serpenyő­je. De ennek nem kizárólagosan mi vagyu­nk «2. oka. ~ szétnézünk e nagyvilágban, azt kell megállapíta­nunk, hogy teljesen kiveszett mind az öt világrészben a bizalom, a min­dent tápláló, minden jónak előfelté­telét képező békevágy, békeszere­tet, a legnagyobb földi jó, a békesség... és ez így van az államok egymás kö­­zötti vizonyában, így van az orszá­gok belterületén, így van sok sor az egyes társadalmi és vallási körte­tekben és gyakran a családok intim körében is. A világháború előtt Európában két hatalmi csoport volt. Szemben­­állottak ez a kettő egymással telje­sen felfegyverkezve s a amig egyik­nek sem volt meg a reménye, hogy háború esetén legyőzi a másikat, béke volt s a polgár, akinek nem volt alkalma betekinteni az ördögök műhelyébe, — boldogan élvezte a béke áldásait. A nagy világháború után a vi­lágbéke professzorai kitalálták a Nép­­szövetségnek címzett „bebiztosító“ hivatalt. A Népszövetségnek tagja lehet minden szabadállam s annak keretében lett volna elintézve a né­pek és országok közötti minden el­térés és pedig szép szóval s ha ez lehetetlenné vált volna, hathatós gazdasági rendszabályokkal és más hatalmi eszközökkel. Ez az elgondo­lás gyönyörű volt, s ha tényleg őszin­te is lett volna s a gyakorlatba is hiven át lett volna vive. De igen szomorú tapasztalatokat éltünk át. Az államok között nem volt egyenjogúság s a határozatok rend­szerint néhány nagyhatalom érdekeit szolgálták. Éppen ezért abszolút te­kintélye a Népszövetségnek soha sem volt. Amikor komolyan cselekedni kellett, mindig a halogatás politikájá­val élt, részint m­ért, mert valame­lyik nagyhatalomnak az volt az ér­deke, részint pedig azért, mert a szövetségnek nemlétező tekintélyét féltették. Azt mondhatjuk tehát, hogy a Népszövetség intézménye megbukott­­nak tekinthető megfelelő átszervezés nélkül és anélkül, hogy a bizalom kölcsönös megbecsülés és a közér­deknek való szolgálás legyen minden cselekedetének rugója. És most a népszövetségi intéz­mény fennállásának majdnem másfél évtizedes évfordulójánál ott vagyunk, ahol a világháború előtt voltunk: két hatalmi csoport áll egymással szemben teljesen és állig felfegy­verkezve. Ez most „a béke biztosí­téka“. . . S ki­­ tudja, hogy miféle borzalmakat rejt magában a jövendő ! Nincsen békesség és nincsen bi­zalom. Ezt senki jobban e világon nem érzi és nem szenvedi jobban, min­: a romániai magyar kisebbség. Minket minden érdek­e földhöz köt,­­itt születtünk és itt akarunk meghalni. Hiába teljesítjük a legnagyobb lelki­ismeretességgel és a leglojálisabban új államunkkal, Romániával szemben minden állampolgári kötelességünket, mégis olyan sokszor találkozunk bi­zalmatlansággal éppen azért, mert nincsen békesség e földön. Teljesít­sed bár a legpéldásabban kötelessé­gét, az államnak nincsen bizalma a magya­­ tisztviselőhöz akkor sem, ha becsületesen és gerincesen hű marad ahhoz a fajhoz, amelynek gyermeke, de akkor sincsen bizalma — s ez még a mi szerencsénk és elégtételül szolgál, — ha gerinctelenül megta­­gadja a faját és renegáttá válik. A szabadfoglalkozás minden ágában, az d .cereskeáuf­mban nem egyedüli természetes és jogos szabad verseny az, ami megadja az élet le­hetőségét, hanem hatalmi eszköz igény­­bevételé­vel szoríthatunk állandóan háttérbe. Az alkotmány ebben az or­szágban csak románt ismer, értve ez alatt természetesen és egyedül ész­­szeáűl magyarázatképeu — a román állampolgárt. Mégis az iparvállalatok­ból hatalmi kiszorítani a eszközökkel igyekeznek román állampolgárság­gal biró magyar munkásságot. Még szerencse, hogy agrár ál­lamban élünk s magyar népünk lé­nyeges többsége földmives. A föld a pedig a mindannapi kenyerünk adója, leghűségesebb barátunk, amely olykor olykor próbára tesz, de telje­sen soha meg nem tagadja tőlünk áldásait. Éppen ezért szeressük a föl­det és a kezünkből ki ne engedjünk egyetlen darabkát sem, mert ezzel az életünket adjuk oda. Sőt mindent kövessünk el abból a célból, hogy az őseink által reánk hagyott és szer­zett földünket­­ gyarapít­hassuk. Igye­kezzünk igényeinket a legmnimáli­­sabb mértékre leszorítani, csakis ad­dig nyugázkodjunk, amíg a takaró ér ! Már sok szerencsétlenségnek volt okozója a túlzott igény és költeke­ mélyen tisztelt vásárló Boldog uj évet Sivárt „H­ANGY­A“ Szövetkezet $QL401 közönségének a

Next