Aranyosvidék, 1938 (48. évfolyam, 1-53. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Cenzurat Anul XLVIII. Nr. 1 ARANYOS VIDÉK Gazeta săptămânală politică și socială (REGIUNEA ARIEȘULUI) Apare în fiecare Sâmbătă 11 ABONAMENTE:­­1 Prim redactor: Editor proprietar: Pe un an 150 Lei II Pe un sfert de ani 38 Lei Dr. Gál Nicolae FOSSY IOSIF Pe o jumătate de an 75- 11 Un exemplar 3 Lei. j . Redactor responsabil: Redactor. Redacția și Administrația: Turda, Piața Mihai Abonamentele se trimit la Administrația ziarului,­­ BorOSS Alexă Magyarósy Zoltán Viteazul No. 39. Turda, 1 Ianuarie 1938. Boldog Ujesztendőt! Irta: 0p. Gál Miklós. Az 1937. évben vármegyénk ma­gyarjai két ízben voltak erőpróbának kitéve. A nyári megyei tanács és a decemberi képviselő- választás alkal­mával. Mind a két erőpróbát tisztes­séggel és méltósággal kiállották. A nyári könnyebb volt. Az áldott nap meleget árasztott a földre, egy kellemes séta volt eljutni a válasz­tási helyiségekhez, nem voltak de­magóg és gyalázkodó korteskedések. Annál nehezebb­ volt a most lezajlott képviselőválasztó?, mert — négy há­borús kifejezéssel éljek, — a majd­nem leküzdhetetlen „terepviszonyok“ ezer akadályába ütközött. Több köz­ségbeli szavazóinknak térdig érő sáv­ban, 20 kilométer gyalogutat kellett megtenniük, hogy elérhessék a sza­­vazóhelyiséget s ugyanennyit haza­felé 3 a 11 lista kortesei közül na­gyon sokan egymást túllicitálták a tisztességtelen és nemtelen eszközök­ alkalmazásában. Volt olyan, aki még a földadót is törölte, s 1000 Lej adósságból nem 500 at, hanem 999-et engedett el. Érdekes jelenség — s a vá­­lasztóközönség józanságának bizonyí­téka, — hogy ezen demagóg kortes fogások semmi visszhangot nem éb­resztettek a választótömegekben, csak elenyésző csekély szavazatot kaptak a demagógiával dolgozó pártok a még a Parlamentbe sem jutottak be A Magyar Párt a nyári megyei Tanács-választáskor 4,464 szavazatot kapott — Turda nem szavazott —, az 1932. évi képviselőválasztáskor 5,062-őt és most 5 668 szavazatot, te­hát 606-al többet, mint az ezt meg­előző képviselőválasztás alkalmával. Nagy öröm ez nekünk, mert látjuk, hogy kellő szervező munkával, a ma­gyar testvéreinkkel való állandó érint­kezéssel és ügyes-bajos dolgaikban való állandó segítségnyújtással sza­vazóink száma állandóan emelkedik, soha sincsen visszaesés, hanem állan­dóan előbbre és előbbre jutás. Ez ad erőt és kitartást nekünk a további munkához, mert nyilvánvaló, hogy az elért eredmény még fokozható­ arra. Érdekes most visszagondolnom hogy a választás előestéjén minden megyebeli községünk várható szavazatait papírra tettem s a számo­kat összeadva, 5695 szavazat jött ki. A m­astani e redmér'- vol* csak 27 szavazattal becsültem túl a tény­legesen elért eredményt. A Pártunkra leadott szavazat min­den körzetünkben növekedett, elte­kintve a Câmpia de Zăhul—záhi kör­zetet, Léta és Iara községeket. Az okot, amely ezt az apadást előidézte, az idő rövidsége miatt még nem tud­tam megállapítani. Felemelő és példás volt azonban szavazóink magatartása. ^­ án reggel 6 órakor már utrakel­­em, hogy lássam, hogy a Viișoara— fegerbegyiek elindultak-e a feneket­ V­ n­sárban a 20 kilométerre fekvő Veanul—Csány községbe. És reggel 6­ órakor már nem kaptam férfit a községben. Hajnali 4 órakor már mindenki útrakelt. Stejăris—Keresed és Mihai Viteazul Szentmihály közsé­gek szavazói csak a késő esti órák­ban szavazhattak le. Egész nap tal­pon állva, türelemmel várták, hogy kötelességüket teljesítsék és fajsze­retetükről bizonyságot tegyenek. A Stejăris—kercsediek szavazás után éjjel 11 órakor indultak haza 20 ki­lométerre fekvő községükbe, katonás négyes sorokban, énekszó mellett. Aranyosszék községei, valamint ma­rosmenti magyar testvéreink is fe­gyelmezetten és szép példát mutatva tartottak ki Pártunk mellett. Nehéz különbséget tenni és sorrendet meg­állapítani, ki előzi meg a másikat hűség szempontjából. Úgy az Országos Magyar Párt, mint megyei tagozatunk és a magam nevében is hálás köszönetet mondok minden egyes magyar testvérünknek, akik a rettenetes rossz időjárás, fe­neketlen sár, a sérelmes körzeti be­osztások és a sok várakoztatás elle­nére is példásan megállták a helyü­ket. Viszonzásul nem adhatunk egye­bet, mint szivünk p»<dán, agQrfíjftt­&f­s után is Csak egy törekvésünk, egy célunk lesz: mindenekben magyar Testvéreink szent ügyét teljes önzet­lenséggel szolgálni. A választási propaganda alatt már éreztük a magyar munkásság hatványozottabb érdeklődését Pártunk iránt s ez kifejezésre is jutott a sza­vazás alkalmával, tordai szavazataink emelkedésében u. i. nem kicsiny a magyar Munkástestvéreink érdeme. Ebben az évben bebizonyítottuk, hogy a Magyar Pártnak Munkástest­­véreink éppen olyan drága gyermekei, mint a többi foglalkozásbeli magya­rok. Ha a munkásságnak védelemre van szüksége, ezt a védelmet csak a Párttól várhatja, mert minket a faji összetartozás, az egymásra utaltság egy nagy családba hozott össze s eb­ben a családban a szeretet erősöd­hetik s az összetartás csak megacá­­losodhatik annál inkább, minél több megpróbáltatásnak leszünk kitéve. Nem kevésbé nagy öröm az is, hogy megyénkben a választások nyu­godt lefolyása biztosítható volt. Nem volt senki akadályozva kötelesség­­teljesítésében, sem megfélemlítve, sem terrorizálva s az egész megye terü­letén választóink és a többi pártok­hoz tartozók között semmi összetűzés nem volt. Az országban 20.000 szavazattal HANGYA TURDAB.U.É.K. HANGYA 19­3­8.

Next