Autó-Motor, 1963. július-december (16. évfolyam 13-24. szám)

1963-07-06 / 13. szám

PROGRAM ÉS SZÁMVETÉS A Magyar Honvédelmi Sportszövetség június 21—22-én tartotta V. kongresszusát a Magyar Néphadsereg Köz­ponti Tisztiházában. A kétnapos tanácskozáson, ame­lyen az MHS IV. konferenciája óta eltelt négy év fel­adatainak teljesítését és az elkövetkezendő négyéves időszak feladatait tárgyalták meg, mintegy ötszáz kül­dött vett részt. A tanácskozásra delegáltak képviselték azt a mintegy 150 000 MHS-tagot, akik a kongresszus előtt tartott küldöttértekezleteken megvitatták alapszer­vezetük, járásuk, megyéjük, illetve városuk szövetségi problémáit, feladatait. Úszta Gyula altábornagy, honvédelmi miniszterhelyet­tes, az MHL országos elnöke, bevezetőjében a szövetség általános feladatairól szólt. Mint ismeretes, a 15 éves múlttal rendelkező tömegszervezetet abból a célból hoz­ták létre, hogy segítségével biztosítsák a lakosság hon­védelmi elő- és utóképzését, növeljék a fiatalok szere­­tetét azok iránt a technikai sportágak iránt — mint például az ejtőernyőzés, motorsport, gépkocsivezetés, lokátoros kiképzés stb. —, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az ország védelmi képességének fokozásá­hoz. Mint az országos elnök és a több tucatnyi hozzászóló megállapította, a Szövetség e tekintetben hasznos és jó munkát végzett az elmúlt négy év alatt. A korábbiakhoz képest a megnövelt feladatok arányában hajtották végre a szervezés és kiképzés nehéz munkáját, gépjárműki­képzés 87,5, a lokátoros 369,2, a csapatrádiós kiképzés 86,6 százalékkal növekedett. Ugyanakkor olyan új tech­nikai szakágakkal is bővült a feladatkör, mint az 1962- ben indított rakétakezelői tanfolyam. Az eredmények közül különösen kiemelkedik a teher­gépkocsizó kiképzés. E tekintetben hiánytalanul teljesí­tették azokat a követelményeket, amelyeket a Közleke­dés- és Postaügyi Minisztérium a polgári gépkocsiveze­tők számára előír. Ezzel egyidejűleg emelkedő tenden­ciát mutatnak a vizsgaeredmények. Általában kisebb mérvű a javulás a vezetési gyakorlatok technikai bizto­sításában és a műhelygyakorlatok következetes végre­hajtásában. Megállapítható, hogy különösen nagy az ér­deklődés a gépjárművezetés iránt a sorkötelesek tábo­rában. A fejlődés várható nagyságának és a honvéde­lem igényének megfelelően, az elkövetkezendő időszak­ban minden lehetőséget megragadnak, hogy ezt az ér­deklődést kielégítsék. Jóllehet az oktatói gárda, felkészültség és a szemlél­tetőeszközök birtokában képes volna maradéktalanul teljesíteni feladatait, mégsem tudja. Ez főleg vidéken a megyei és városi MHL-elnökségek rossz szervezőmun­kájának köszönhető. Emiatt a kiképzésben résztvevők­nek átlagosan csak 60 százaléka látogatja rendszeresen az előadásokat és gyakorlati foglalkozásokat. Az elmúlt évben személyi és technikai változás követ­kezett be a Magyar Honvédelmi Sportszövetségnél. Az állam és a társadalmi szervek figyelme a honvédelem e . kiegészítő szervezete felé fordult. Támogatásuk a figyelemmel egyenes arányban nőtt. Ugyanilyen iram­ban fejlődött a Szövetség mimikája. A támogatással és a tagok társadalmi munkájával csaknem 600 kiképzési bázist hoztak létre, ahol megindult a szervezett munka. Olyan tanfolyamokat is szerveztek, amelyeket a helyi lakosság igényelt, mint például traktoros iskola, KRESZ- tanfolyam stb. A sporttal kapcsolatban a kongresszus megállapította, hogy a már meghonosodott technikai sportágak műve­lését azzal a céllal folytatják, hogy azok szervesen be­illeszkedjenek a magyar sport egységes rendszerébe. E célból motoros túraszakosztályok alakítását szervez­ték magánmotorosok összefogására és foglalkoztatására. Míg 1958-ban még csak négy ilyen szakosztály működött 180 taggal, jelenleg már a 61 motoros túraszakosztály 2000 tagot fog össze. Ezek rendszeresen részt vesznek az évente rendezett motoros összetett terepversenyeken. A legtöbb kiképzési ágban, mint a gépjárműkiképzés­ben, javult az oktatóeszközök minősége. A sorkötelesek kiképzésére elegendő jó állapotban levő Csepel teher­autó és Moszkvics személygépkocsi van. A gépjárművek jelentős részét az elmúlt években kicserélték, illetve fel­újították. A motorosklubok évente a kiképzés beindí­tása előtt szemlére készítik elő a gépjárműveket. Ennél igénybe veszik a társadalmi munkát is, amelynek követ­keztében például 1962-ben a gépjárműjavításra beállí­tott keretből csaknem kétmillió forintot takarítottak meg. A kongresszus a feladatok számbavételekor a többi között leszögezte: legfontosabb tennivaló a kiképzés színvonalának és mértékének további emelése. E célból el kell készíteni a Szövetség több éves perspektivikus tervét Rá kell térni a szakosztályok és klubok gazda­sági önellátásának minél szélesebb körű alkalmazására. Az elkövetkezendőkben különösen nagy gondot fordí­tanak a honvédelmi sportok, mint például a motorozás, rádiózás, lokátoros, ejtőernyős sport stb. fejlesztésére. Végezetül az MHS V. kongresszusa elfogadta az orszá­gos elnökség és az ellenőrzőbizottság beszámolóját, va­lamint az alapszabályzat módosítását, és megválasztotta az új elnökséget. A Magyar Honvédelmi Sportszövetség többek között a vízi és a szárazföldi technikai sportokban is sokszáz versenyzőt állít sorompóba. A motorkerékpársportban főleg a terep- és túra­versenyeken mozgósítja a tömegeket (Szilvásy Z. Kálmán felvétele)

Next