Az Est, 1914. március (5. évfolyam, 52-77. szám)

1914-03-02 / 52. szám

Budapest, 1919 * Vasárnap * március 1. Előfizetési árak: Egész évre....... 13.— korona Félévre Negyedévre.. .&y hóra ,... 9.— korona 4.50 korona 1.60 korona Egyes szánt ára a fővárosban és a vidéken 0 fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR F. évfolyam * szánt **** va %tava va V/vV ;* Megjelenik délután . Szerkesztőség : VII. kerület, Miksae u­tca 8. sz. Kiadóhivatal s ül­. ker., Erzsébetkörút 30, Fióka kiadóhivatal г V. kerület, Váci­ körút 14. ex. A lengyel vér nem válik vízzé— vizzé ! pfuj ! — a lengyel temperamentumra és hűségre mindig lehet számítani. ! Gróf Zselénszky Róbert hogy megvédte az erőszak sajtójavas­latát, tegnap, a főrendiházban ! Hogy tetszett neki!­­ Lám, kiknek csinálta a munka­párt a sajtótörvényt, az esküdt­széki törvényt, az egész nagy, szent Rendet! Gróf Zselénszky-­­ nek tetszik, mert most majd nyu­godtan aludhat és nem kell at­­­tól tartania, hogy felébredve, nyomdafestékkel mérgezik meg­­ reggeli teáját és beleavatkoznak birtokai, munkásai, parasztjai, jobbágyai sorsába ... A Lengyel-­­­országban született magyar tör­vényhozónak hangosan tetszik­­ az új munkapárti rend — mit szólnak hozzá ! ... Zselénszky Róbert azonban ki­vétel volt a főrendiházban. Saj­nos ! Sajnos, a főrendiház a jogok és szabadságok védője gyanánt támadt fel hosszú, közönyös ál­mából. A főrendiház, a­melynek eddig csak megmutatták a tör-­­­vényeket és megszagolva az új törvényt, helyeslően bólintván, hazament, ez a főrendiház most­­ öntudatra ébredt. A sajtószabadság, az esküdt-­­szék, a közélet becsülete érdeké­ben hangzottak el — sajnos ! — egész éber szavak ebben a fő­rendiházban. Az idő megőrült, nem folyik egyenes vonalban to­­­­vább, a­hogy minden dolgok elején kijelölték az útját, hanem­ a forgószéltől tanult és bódultan kavarog... A képviselőház, a munkapárti alsóház megtisztítva az ellenzéktől, gondolkozás, esz­­mélés nélkül hagyja rá a kor­mány törvényeit — mint épeszű időkben a főrendiház — utána jön a mágnások háza és vitában­­ védelmezi a közszabadságol­at. Ez az állapot is az erőszak ural­­­­mának a gyümölcse ; megfordítja, elcsavarja a természetes fejlő­dést, injekciót ad új előre a fő­rendiháznak, a­melynek pedig egyetlen hivatása még, hogy le- , járja magát. Node nem hiába bízik Tiszában gróf Zselénszky ! Majd segít ezen a bajon, ha kell, a parlamenti t őrség egy második zászlóalja, a­­mely a főrendeket fogja kihaji­­gálni, ha sokáig játszanak még képviselőházat. A törvényre azért vigyázni fognak: méltóságos ki­­­ dobóknak nem őrmestereket fog­nak alkalmazni, hanem csupa­­caipa szegény bárót és grófot. A fiumei rappresentanza-választás Fiume, február 25. (Az Est tudósítójától.) A községi képviselőválasztói név­jegyzék elkészült és a törvény ér­telmében Wickenburg István fiumei kormányzó mára tűzte ki a feloszla­tott rap­ presontanza tagjainak a meg­választását. Azt beszélik, hogy Za­nella Richárd, az ellenzéki autonóm párt vezére gróf Tisza István miniszterelnökkel megegyezett ab­ban, hogy a magyarság távoltartja magát a szavazástól. Egyelőre Coros­­sac Ferenc lesz a podeszta, a­ki ké­sőbb átadja helyét Zanella Richard - nak. Zanella ezzel szemben kötelezte magát arra, hogy az autonóm­ párt magyarellenes agitációját beszünteti. Zanella állítólag a fiumei rendőrség államosítása után lesz Fiume podesz­­tája, de nincs kizárva, hogy a rappre­­ssntanza rögtön megalakulása után Zanellát választja meg polgármes­ternek. A mai választás két bizottság előtt folyik. A belváros dr. Fésűs György közjegyző, az úgy­nevezett alközségiek pedig dr. Gelle­­nich Frigyes közjegyző előtt szavaz­nak. Az ötvenhattagú raportsz­­tariza ötven tagját a város választja, hatot pedig az alközségiek. A válasz­­­­­tás titkos és előreláthatólag délután két órakor ér véget, estefelé hirdetik ki a szavazatok eredményét. Gyilkos vándorlegény Bécs, február 25. [Az Est tudósítójától.­ Ma hajnaltálban a Práterben egy cirkáló rendőr igazolásra szólított föl egy kóborló suhancot. A fiatal legény azt mondta, hogy Kuglin Viktornak hívják s Zwitkowitzból került Bécsbe- A rendőr megmotozta. Talált nála egy hatgolyóra töltött revolvert. A kerületi rendőrségen minden faggatás nélkül elbeszélte a kóborló legény, hogy Zwitkowitzból megszökött, mi­után gazdájától, egy ottani pékmes­tertől 18 koronát és egy revolvert lopott. Gyalog ment Mährisch-Neu­­dorfba, délben érkezett oda és be­állított a helység szélén az első házba. Egy fiatal asszonyt talált odahaza, agyonlőtte és rabláshoz látott. Még csak 1 korona 60 fillért talált s éppen a szekrényt nyitotta ki, mikor lépteket hallott, tehát elmene­kült. Jegy nélkül fölszállott a vo­natra, azt se tudta, merre megy, igy került Bécsbe. A rendőrségen azt hitték, hogy a suhanc csak hetven­­kedik, de megjött a távirati válasz Mährisch­­ Cendorfból, hogy ott tény­leg ismeretlen tettes agyonlőtt egy asz­­szonyt. A kihallgatás alkalmával a serkedző bajuszú falusi legény egy­kedvűen mondta, hogy a­ Práterben jól öltözött éjszakai mulatozóra lesett, de nem volt szerencséje. Az első em­bert, a­ki elébe került volna, meg akarta ölni, hogy kirabolhassa. ■ TŐZSDE ■ Érték A magasabb külföldi jegyzé­sekre, különösen a német tőzs­dék esti zárlatára az irányzat megszilárdult és élénk forgalom keretében az árak emelkedtek. Nagyobb érdeklődés volt Ma­gyar Bank iránt, a­minek kö­vetkeztében az összes bank­­részvények javultak. A helyi piacon Agrárbank 521'75 ko­rona, Drasche 1162 korona, Aszfalt 44'50 korona, Szesz 517 korona. BÉCS: Szilárd, Alpesi rész­vény javult, áramvasúti gyen­gült. Áru Nagy fedezésekre, szilárdabb bécsi jelentésekre és a borult időjárásra az árak ismét emel­kedtek. Február Mai árfolyamok Érték Magyar hitel.............. 27 zárlat Előtőzsde zárlat □áll tőzsde megnyitás 849 75 860 25 851 — Osztrák hitel .......... 643 60 643 — 644 — 4%-os koronajár. Osztr.-magy. államv. 83 30 83 25 83 30 719 — 719­ 720 — Jelzálogbank.............. 461 -451 — 452 — Leszámítolóbank .... 630-530 -531 — Hazai Bank.............. 286 50 286-287 -Magyar Bank........ 536 60 536 — 637 -Keresk. Bank .......... 3702 — 3702 — 3705 -Rimamurányi .......... 672-672 — 673 -Salgótarjáni .............. 765 — 760 — 701 — M. Ált. Köszénb. 1063 -1062 -1064-Közúti Vasút .......... 632 — 632 50 633 -Városi Villamos .... 337 50 337 — 338- Adria......................... 593 50 565 — 595-Ga&ona ■/.12-kor V.l-kor (50 kg.-ként.) (április.............. 12 32 12 38 12 42 Búza t május.............. 12 20 12 28 12 31 {október.......... 1104 1112 11 14 *0« fit:::: 9 30 9 32 9 34 8 63 8 66 8 67 zab 7 50 7 62 7 63 7 64 7 67 7 67 Tengeri májusra .... 6 73 6 75 6 76 Bécsi érték Osztrák hitel .......... 643 50 643 50 644 1. Magyar hitel.............. 849-849-849 50 Osztrák-magy. államv. 720-718 50 719-Déli vasút.................. 106 75 106-106 -Alpesi..................... 845 75 862 50 853 -Skoda..... ........... 778 50 780-780- A legújabb autóbusz-javaslat — Az Est tudósítójától. — A főváros közgyűlése tudvalevő­leg arra utasította a közlekedési ügy­osztályt, hogy nyilvános nemzetközi pályázattervezetet készítsen, hogy majd ez alapon létesítsék az autóbusz üzemet s e szerint szerezzék be az autóbuszokat. A Lánchíd elzárása alkalmával a hirtelen készült és hirtelen elbuktatott autóbusz­ idén egy időre beszüntette az ügyosztály munkálkodását, de miután a főváros visszatért régi tervéhez, az ügy­osztály rögtön munkához látott. Mára készült el a nemzetközi nyil­vános autóbusz-pályázat feltételei­nek kidolgozása és összeállítása. Rényi Dezső tanácsnok, az ügy­osztály vezetője bemutatta Bárczy polgármesternek a pályázat-terveze­tét s a polgármester azonnal intéz­kedett, hogy sokszorosítsák az elabo­­rátumot s küldjék meg a közlekedés­­ügyi bizottságnak, mely a legköze­lebbi ülésén tárgyalja. Még most sem lehet állítani, hogy az autóbusz­­kérdés a megoldás útján van, mert a fővárosnál csak azt lehet biztosan tudni, hogy autóbuszt még jó ideig nem kapunk. Négy gyermek tűzhalála Zürich, február 25. St.­Gallen kantonban Ernetschwil­­ben ma éjszaka földcsuszamlás tör­tént és a lesodródó hatalmas föld­tömeg a legszélső parasztházat, a­mely Schwitter Severin jómódú parasztember tulajdona volt, elmoz­dította a helyéből. Most valahogyan tűz támadt a ház belsejében és a faház pár pillanat alatt lángokban állott. Schwitter és a felesége a ház föld­szintjén aludt, négy gyermekük pedig az emeleten. A tűz belekapott a fa­lépcsőkbe és a szülők a lángtengerben nem mertek az emeletre rohanni. A négy gyermek megmentéséről szó sem lehetett, valamennyien a tűzben elpusztultak. A legidősebb 12 éves volt, a legkisebb pedig 8 esztendős. A szegény szülők a végzetes éjszakán elveszítették mindenüket: gyerme­keiket, vagyonukat és a házukat. A katasztrófa miatt a szerencsétlen szülők öngyilkosságot akartak el­követni, de megakadályozták őket Svájcban gyűjtés indult meg. Milyen idő várható? Hűvösebb idő várható elvétel csapadékkal. — Sürgönyprognózis : Hűvösebb, elvétve csapadék. Déli­ hőmérséklet: 7’3 C.

Next

/
Thumbnails
Contents