Az Est, 1915. március (6. évfolyam, 60-90. szám)

1915-03-01 / 60. szám

Budapest, 1915 * Hétfő * március 7. Előfizetési árak: Egész évro...........r&,— korona Félévre ..ff,— korona J negyedévro «• .... 40 0 korona Egyes szám ára a fővárosban és a vidéken »p» fillér, Wien• ben S fillér. Politikai napilap FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Megjelenik délután VI. évfolyam *60. szám. Szerkesztőség 9 PH* ker­ület, Miksa* utca 3, Mm, Kiadóhivatal­­ PIS, kor,, J£rzsébet*ko­raO 90« Fiókkiadó hivatalok»­­*.. Vilmos ésdaxár-ut (4. ***** és IV*, Vácim tea /2. ZVlenbem WippUngerstr. 99. A M®u­ia Rouge Parisban tegnap délelőtt kigyul­ladt és porrá égett. A híres mulatóiharolm égésének ma a földek és tengerek fölött őrjöngő világtűzvészben nincs nagyobb lángja, mint egy ellobbant gyufa­szálnak, és nincs több jelentő­sége, mint egy fellobbantott és elhamvadt szalmacsomónak, a­melylyel az éjszakában fényjelet adtak valamerre .. • Csak a fantáziában cifrállik fel egy percre még a Montmartre közepén álló Moulin Rouge s egy tarka tourbillon vonaglik el ka­cagó és sikoltó zenével. Este ki­­gyullatttak a zajongó 'Paris'felett várakozó bolond háznak, a hazug szélmalomnak vitorláin a piros villanylámpák és bent színház volt, a színpadon értelmetlen revüet játszottak, a­melynek egy­másra tolongó képeiben ugyan­azok a nöcsizek özönlöttek és forgolódtak más-más kosztümben és trikóban és bámészkodtak le­felé a nézőtér idegenjeire és a színpad szélén énekesnők, fényes és rideg pávák hadarták le hang nélkül nótáikat. És a revue végén elődicsőült mindig a francia Gloire képe; ugyanazok a kis nők gránátosoknak, vérteseknek huszároknak öltözve a piros­­fehér-kék lobogó alatt, fanfárok riadása és dobok pörgése között és előttük egy molett hölgy széles fekete csákóval, zöld frakkban, fehér trikóban és lakkcsizmában és a jobbkezét a frakk gombjai közé dugta, Napóleon. A franciák tapsoltak a nézőtéren és a kar­zaton unatkozva verték össze fehérített kezüket a Moulin Rouge tündérei, a­kik az elő­adás után pezsgőzni kívánó kül­földi urak kedvéért születtek a világra. Valamikor Amerika és Európa vidám gazdagjai aranyesővel hul­latták tele a Moulin Rouge zajos és ezer lámpától csillogó éjsza­káit, az élet könnyű kéjét őrölték a vörös malomban, a Moulin Rouge jelentette Paris bolond és fenséges örömét, fényes léhasá­gát, pazar bűnét, a mely káp­ráztatott és vonzott. Aztán el­unták és megkopott kívül-belül a vörös malom. Most leégett és üszkös rom lett, a melyet eltakarítanak. Mintha a kiábrándult léhaság égette volna el máglyán magát. Mintha Páris bűnét temetnék. Talán egyszer majd tisztább és boldogabb világ lesz. A Dardanellák újabb bombázása­­ E-Konstantinápoly, február 27. A Mali távirati ügynökség jelenti: A főhadiszállásról érkező jelentés szerint az ellenséges flotta ma hosszabb időközökben bombázta a Barda-­­­nellák bejáratánál levő Sedil Balír erődöt. Szuronyf harcok az északkeleti Kárpátokban Északi harctér, február 25.­­Az Est tudósítójától) A makacs harcok Stanislas körül egyre tartanak­, mert az oroszok végső erőfeszítéssel küzdenek ezért a pozícióért. Az eroszek mikáén törekvése az volt, hogy a Kárpáti szorosokat eláll­­ják, hogy ez által a hatalmukba kerített Galíciát is nagyobb biztonsággal megtarthassák. (Magyarországon hódító szándékuk sohasem volt, úgy hogy a száramarosszigeti betörés is csupán politikai demonstrációnak volt tekinthető.) A németekkel együtt megkezdett offenzívánk a kárpátokban mindjárt az elején kellemetlen meglepetést hozott az oroszoknak, a­kiket, dacára annak, hogy lövészársaik és fedezékeik három méter mélységnyire voltak a sziklákba beásva, néhány nap alatt kilódítottunk állásaikból. Az első sorban támadók a magyar honvéd csapatok voltak. Most már jóval északra állanak csapataink. Egy majdnem 1200 méteres hegycsúcs körül folyik most az ádáz küzdelem. Az oroszok részéről csupa friss csa­patok harcolnak, kikényszerített szívóssággal és elszántsággal. Veszteségteljes, de csapataink kitűnő szellemét mindenkor beiga­zolt szurony támad­ások­ból áll a harc, mert a járhatatlan utakon bajos ágyút szállítani. Az oroszoknál a fegyver- és m­unk­aóhiány szemmel is látható. Látcsövén keresztül alaposan meg volt figyelhető, hogy az előretolt csapatok a felváltott katonák fegyvereit kapták kézhez. A harcok előkészítésénél kitűnő felderítő szolgálatot tel­jesít a nagy hóban a talpig fehérbe öltözött, kombinált séi-csapat. Ezeknek még egyetlen sebesültjük sem volt. Német torpedó ismét elsiMw@szteiS­emv angol gőzöst Páris, február 28. Maiin crent­ %»&apjpeb&L­­e»Így Saint Valery sur Somstse mellett egy angol Reres Rezselmi Ssajó torpedólövést kapott. Saiut Valery sur Somme francia város a csatorna partján, a Somme folyó torkolatánál, Boulognetól,öt kilométerre délre. Hagilta uíBői nw®íc mí&n­ápd ímdiik&ítsémet ?rév Rotterdam, február 28.­­Az Est rendes tudósítójától Londonból táviratozzák­. Asquith miniszterelnök az alsóház hétfői ülésén ú­j felhatalmazást fog kérni, hogy a mm eius 8- én végződő költségvetési (v hátralévő részére még 57 millió font sterlinget, a következő költségvetési­­ évre p­edig 250 millió font rendkívüli hadihitelt vehessen igénybe, l. d. * Japán katonák megszállották a singaporei angol kaszárnyákat Pétervár, február 28. A Rjecs jelenti Singaporéból e hó 20-iki kelettel. Japán katonák meg­szállották a lázongó indiai csapatok kaszárnyáit és a menekülő indiai katonákat üldözőbe vették. * Ez a hír bizonyára nagy ideges­séget kelt úgy az Egyesült­ Államok­ban, mint Hollandiában. Singapores a singaporei szigetek a hollandi gyar­matok ,a Filippinek szomszédságá­­ban vannak és hogy Japán fegyveres erővel jelenik meg a singaporei angol gyarmaton, ez méltán okoz izgalmat a Filippinek és a hollandi gyarmatok anyaországaiban. Singapore angol kolónia, az ott állomásozó indiai szü­letésű angol katonák lázadtak fel és ezért kellett Angliának japán szövet­ségeséhez fordulni, hogy a lázadást leverje és az indus katonákat lefegy­verezze. Singapore lakossága maláji és a japánok megjelenése Singaporéban mélyebb nyomokat hagy az egész maláji félszigeten és Indiában. Japán Angliának nem tesz ingyen szívességet és ha valahol csapataival megjelenik, onnan nem vonul el zsákmány nélkül. A japán hadsereg és a japán flotta egy része működése színterét a filip­­pini és holland gyarmati vizekre tette át, a­mi legenyhébben is szólva, bizonyára ideges feszültséget kelt úgy Washingtonban, mint Hágában. A kínai csapatok a japánok ellen Pétervár, február 27. (Magyar távirati Iroda) A Russkoje Slovo jelenti Darnyból 19-iki kelettel. A kínai kormány uta­sította a tábornokokat, hogy tartsák vissza a csapatokat a japánok elleni ellenségeskedésektől.­­A távirat keltezése Dalnyból való, a­mely város néhány kilométerre van északra Port-Arthur felett és japán terület. Tartalma bizonyára Mandsu­­riára vonatkozik, mert ott állomáso­zik nagyobb kínai sereg és a Mukden —Port-Arthur vasúti vonal zónája, a­mely valaha orosz birtok volt, most apán és japán csapatok felügyelete­­att van. Valószínű tehát az a fel­tevés, hogy a mandsuriai kínai csa­patok akarták megtámadni a vasúti zónát védő japán csapatokat.)

Next

/
Thumbnails
Contents