Az Est, 1915. szeptember (6. évfolyam, 245-274. szám)

1915-09-01 / 245. szám

1915 * szerda * szeptember 1,Budapest, Előfizetési árak: Égési évre....... Jel.— korona Félévre MMMMM 9.— korona Negyedévre ~ ~ ~ 4„50 korona # ■% Megjelenik délután » • fill.* Ausztriában • fill. Minden közleményünk után• nyomása tilos. VI. évfolyam * 246. szám. Szerkesztőség: ül­. kerületi Miksai utca 8. sz. Politikai napilap ... *.. . Fi­ókekiadó hivatalok* FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR d' \t'. “* ----- # Wienben : Kohlmarkt 1. A zöld asztalhoz invitálja egyik olasz újság a háborús hatalmakat, hogy meg­beszéljék azokat az alapelveket, a­melyek egy későbbi időpont­ban kiinduló pontjai lehetnének a béketárgyalásoknak. Az olasz közvéleménynek a hírlapokban megnyilatkozó kórusa igen zűr­zavaros, egyik papírról az en­gesztelhetetlenség üvölt, a má­sikon a lemondás szomorkodik. A józanok sietve­ most szeret­nének még a béke zöld partjára visszaúszni, mikor a viharos vér­tenger rengeteg hullámai nem röpítették az olasz hajót olyan messzire, a­honnan már nincs visszatérés. Az olasz támadás ma még csak katonai kudarc, de a háború messzire elnyúlásával nemzeti tragédia, lehet s akkor nemcsak a kormány élete, hanem a dinasztia sorsa is kétséges lesz, a különben is erős köztársasági szellem diadalmaskodhat. Az olaszok tehát igen sokat veszthetnek. Ma már, mikor a vér lefutott szemükről, sokan világosan látják ezt. Ezek a józanok beszélhetnek a békéről. Nem úgy, mint az oroszok, a­kik már sokkal mélyebben benne van­nak a háborúban és sokkal erő­sebben meg vannak verve, sem­hogy az angolok a békére en­gednék őket gondolni. Szaszonov éppen most értesítette az összes nagykövetségeket és követségeket a cár legújabb elhatározásáról, hogy a háborút a végsőkig foly­tatni fogja. 1­05"''­Ha majd ennek a háborúnak lélektani történetét meg fogják írni, rájönnek, hogy a megvert hatalmasok embermilliókat pusz­tító makacssága azért ily meg­ingathatatlan, mert a fő had­viselő fejedelmek rokonok. Már­pedig sokkal könnyebb össze­­békíteni tíz idegen ellenséget, mint két veszekedő rokont. A diadalmas japánokkal minden szégyen nélkül békét kötött a cár, de közeli rokona, Vilmos császár előtt nem tud megaláz­kodni. A német seregeknek s a mi csapatainknak ezért kell vég­képp megsemmisíteniök az oro­szokat. A munka azért oly ször­nyű nehéz, mert nemcsak a ha­talmas orosz hadsereg ellen küz­dünk, hanem a cár konok ma­kacssága ellen is. Ha nem lenne ilyen szörnyen megverve saját gyarló személyében is,, minden könnyebb volna, így nem elég, ha megverjük, agyon kell ver­nünk az ellenséget. Kobrin elfoglalása Csapataink Firssk és füisusk felé ü­lcvözik az oroszokat Cs. és kir. sajtóh­adiszállás, augusztus 31. /Az Est haditudósítójától) (A sa­jóhadiszállás jóváhagyásával) Csapataink tegn­­ap bevonultak Kobrán városába és nyomban folytassák az Üldözést keletre Pinsk felé és északkeletre a Minsk felé vezető vasút mentén. Kobrin elfoglalása igen jelentékeny sikere a szövetséges csapatoknak. Az egyetlen vasútvonal, a­mely a mocsarakon át Kobrnból Pinsk felé vezet, ezzel elvesztő értékét az oro­szokra nézve. Az ezen a részen álló orosz sereg visszavonulását üldöző csapataink most még inkább megnehh­ezíthetik, különösen azért, mert az oroszok déli szárnya most el van vár­va a centrumtól és a további visszavonulás irányát úgyszólván kizárólag a szövet­ségesek döntik el. Kelet és északkelet felé már csak néhány útvonal áll az oroszok rendelkezésére, a­kik a mocsarakon át csak a Berezina, illetve Dnyepr vonalára húzódhat­nak vissza. Az elszakított déli szárny visszavonulása most már csak Kiev irányában történhetik. Az orosz sereg két egymástól messze eső területre szakadt, a­melyen át csak nagy kerülővel a Dnyepr mögött és nagy nehézségek árán a poléziai mocsarakon át lehetséges az érintkezés. I­. Lennho I Zürich, augusztus 31. . (Az Est tudósítójának távirata) A Matin katonai kritikusa, Civ­­ricux őrnagy annak a véleményének ad kifejezést, hogy az oroszoknak az őket üldöző német csapatok előtt kell elérjü­ök Minsket, bár az üldö­zés­ rendkívül gyors. iksz üresüket is feláiíjákó .Brnándi nagy esi-3a lesz? Berlin, augusztus 31. (Az Est rendes tudós Hójának távirata) Kopenhágából táviratozták a Berliner Tage­­blatt-nak. A szentpé­trvári kormány most a semleges államok hírközvetítő irodái útján azon igyekszik, hogy a világ ne ítélje meg túlsúlyosan az orosz vereségeket. Egy ilyen legutóbbi „felvilágos­tás“ kifejti, hogy az orosz vár­vonal feladása, a­melyhez nemsokára Grodno fel­adása is csatlakozni fog, a németekben bizonyos győzelmi érzéseket kelthet. Az orosz miniszterelnök erre vonatkozólag azt mondja, hogy ha kelletlenül is, de foglal­kozni kell ezzel a dologgal, mert az utóbbi hetekben Oroszország ellenségei már Pétervárra is becsem­pészték a központi hatalmak győzelméről szóló híreket és ezzel akartak hatni a győzhetetlen orosz néplélekre. Szégyen, hogy ilyen híresztelések bárhol is hitelre lelnek, mondta az orosz miniszterelnök, mert az orosz sereg helyzete nem rossz, Oroszország min­dent megtett, hogy hadseregét hadianyaggal ellássa és hogy harcrakészen tartsa. Polivanot­ hadügyminiszter kijelentette, hogy az orosz hadsereg az ellenség két főállása ellen foglal frontot és hogy Vilna kezetében lehet szó esetleg na­gyobb harcról. Bontó eseményeket azonban a jövő tavasz előtt senki se várjon. Re. Zürich, augusztus 31 (Az Est tudósítójának távirata) A Matin jelentése szerint Grodnót kiürítik. Flandriában csak a repülőgépek dolgoznak Rotterdam, augusztus 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) Egy angol hírlapírónak French tábornagy azt mondta, hogy augusz­tus 1- ika óta a flandriai angol arc­vonalon nyugalom van, legföljebb jelentéktelen aknaharc féljük. Csak a repülők fejtenek ki élénk tevékeny­séget. Az angol tüzérség egy alka­lommal Langermarcknál ellenséges vonatra lőtt és francia és angol re­pülők közös támadást intéztek Hout­­houldswild­ ellen. A gépek sértetlenül tértek vissza. Van Dyl. Szaszonov és Delcassé egymást okolja az entente vereségeiért Berlin, augusztus 31. ("Az Est rendes­ tudósítójának távirata) Genfből jelentik : Párisi diplomáciai körökben tudják, hogy Szaszonov és Delcassé között nagyon elhidegült a régebbi jó viszony. A két külügy­miniszter érintkezésének külső for­mája kifogástalan, de bizonyos belső eltávolodás támadt közöttük. Mind­egyik a másikat okolja, hogy ő felelős bizonyos kellemetlen eseményekért. Delcassé szemére hányja Szaszo­­novnak, hogy Oroszországot a múlt télen elvakítolta galíciai sikere és pán­szláv érdekeitől hajtva elmulasztotta a kellő pillanatot, a­melyben a balkán államokat szorosabban a né­gyesszövetséghez fűzhette volna. Szaszonov viszont Franciaországot szűkkeblűséggel vádolja, mert nem akart eleget áldozni Japán fegyveres beavatkozásának érdekében. A két államférfi között támadt elkedvetle­­nedéssel eddig csak igen burkoltan foglalkozott a párisi sajtó, de a vidéki lapok már nyíltabban tár­gyalták az ügyet, a­mikor szóvá tették, hogy a japán fegyver- és lőszergyárak későn kezdenek az en­tente számára dolgozni. Ke. Könyörgő istentisztelet Nisben Szerbia győzelméért Lugano, augusztus 31. (Az Est rendes tudósítójának távirata) A szövetségesek képviselőinek je­lenlétében tegnap könyörgő istentisz­telet volt Nisben Szerbia és szövet­ségeseinek győzelméért. In.

Next

/
Thumbnails
Contents