Az Est, 1918. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1918-01-01 / 1. szám

El&fizetési árak: 'Egy hónapra.* .. •9.— koron* %'e­gyedés­re .. .. 8.— korona '■étéere .......... 96.— korona C'Sét.x «‘rre*.. .. .. ."2.— korona % Megjelenik délután ** E 52 es Jsdm á rrt T« /lít^r. Minden kü­zleményünk után* nyo­nása tilos Politikai napilap Felelős szerkesztő : Miklós Andor Szerkesztőség: VII. kerület, Erzsébtokirat­­* Kiadóhivatal: VII., Erzsébetik Urat Fiókrs kiadóh­ivatalo­k: V.­ Vilmos császárját 14. , és IV., Váci*utca 92. Wienben: h* Ko­hlmarkt boldog uj évet akiunk volt egymásnak ki van­ Ti.i földi halandók ilyen* mv mikor a végtelen Időben át- Ant­i, bennünket- egyik esztendő másik esztendőnek. Az­ ember 3le szabad ipar volt, utunk Vuika, gond, tervek, könyek, xa... gondolatok, ünnepélyek űzött egy álmodott állomás felé űzetett* Egy-egy visszatérő na­­a télnek egy bizonyos nap* ’ a mikor ex ó-esztendő újba _ ajkunkkal és tekintc­­,'TVe!, kézfogásunkkal és »*»­­^tÜket- frissítettük év. biztattuk vyrm­ást itt irtunkban: boldog ' étet 1 . iAz emberek, a. kik áthozták háborúba békében taruilt njH­­,ü'ket, e. kifordult időben is ujj­­vaói-újévre felkapták .A csodá­­átos kiáltást és élő szóval és évkártyákra nyomtatva s­an­­ikszon és postakönyvön és ké­nén­ysep­rő-diszlapon csak eml­­­ették tovább a boldogságot a akit és a nyomorúság óriási szemében és még most is, mikor mindennapi kenyerük lett az egy­­in­dio taszigálása, tiprasa, ronga­­si. egymás ezer szenvedtetése, *.si is csak kél és kering a régi alapot köztük : boldog uj ével! Mi is felkapjuk ezen a mai napon ez ittrekedt báránybanga frázist és lelkesen és édesen kö­­r­ ilmosolyogjunk vele ? Kíván­junk boldog új évet ? Ilová néz­nünk, az égen kívül, merre, kihez fordítsuk itt homlokunkat, mi­nel ennek a fá­jdalmakkal annyira megtisztelt magyar nemzetnek boldog új évet kívánunk ? Kik­től követelhetjük vagy könyörög­hetjük itt ennek az országnak a boldogságát ? Kiktől, merről vár­­h­atjuk itt boldogulásunkat ? Ez az esztendő lemegy egy javítani s teremteni nem tudó kormány­nyal, parlamenttel, szűk szívű termelőkkel, pokolba való lelkű drágítókkal, egy kétségbe­­e­jtően tehetségtelen vezetéssel a fővárosban és körös-körül az or­szágban lesorvadt közállapotok­kal. Boldog uj évet ? Uj embere­ket ! Uj neveket, uj kezeket, tiszta, eszes, hivatott fejeket, erős és becsületes lelkeket! Ma­gyarságot, tehetséget, lelkiisme­­r­­etet,emberszeretetet! Igazságot!­­ Férfiakat! A magunk akaratából, a maa­­­giunk erejéből, a magunk ember­­égéből legyen boldogabb új­évünk ebben ««­országban ! ■­ Hempel és ositrák f©koss2:Al -Pétervárra érkezett Béce, december 1O. Hem­pel kon­zultál távirat érkezett Pét­er­várr­ól, hogy azzal a küldöttséggel, a­melyet ő vezet, december 39-ép az orosz fővárosba érkezett. * Féter­vár, december áá. A Péter­vári Távirati Ügynökség jelenti: A német kirendeltség, a­mely a breszt-litovszki tárgyalásokkal összefüggő technikai kérdéseket óhajtja megoldása, szombaton este ideérkezett. Remélik, hogy a kirendeltség a polgári foglyok kicserélésének ügyét is elintézi. A breszt-litovszki tárgyalások­kal kapcsolatosan ez az első hír futás, hogy a monarchia Orosszv­országgal ha, csak ideiglenesen és átmenetileg is, a diplomáciai érint­kezést megkezdte. Hem­pel József lovag, a magyar és osztrák konzuli karnak régebbi tagja, 1868-ban szü­letett, 18116-tól 1899-ig Oroszország­ban viselt konzuli hivatalt, Varsó­ban és Moszkvában, azután Olasz­országba került, majd 1907-ben a külügyminisztériumba rendelték, a­hol a­ háború kitörése is érte. 1914-ben lett első osztályú fő­­konzul. Szombaton folytatják a bresztditovszki tárgyalást Rövid idő alatt remélhető a végleges megegyezés Bresztditovszkba várják az entente megbízottját Bécs, december S1. *****""*(Az Est bécsi munkatársáról) VA lveszt-Ut­ovs­zki béketárgyalások Hső szakaszának a lefolyásáról és (Wrlményéről illetékes helyen a kö­­ltözük velem. — A breszt-litovszki tárgyalások első sza­kasza kitűnő e­r­e­d­m­é­n­y­­n­­­el végződött. Az oro­szok általános békét kívánnak és megállapodás jött létre a központi hatalmak és az oroszok képviselői között az annexió és kárpótlás nél­küli béke alapján azzal a megszo­rítással, hogy a nemzetek önrendel­kezésének kérdése nem vonat­koz­­hatik az állam kötelékén belül tar­tózkodó nemzetiségekre. Miután az oroszok ez a programot elfo­gadták, azt a kívánságukat fejezték ki, hogy az entente többi népeivel is közöljék ezt és miután megér­kezett az entente részéről a felelet, csak azután tárgyalnak tovább a központi hatalmak képviselőivel az általános béke lehetőségeiről. Ebből a célból szünetet határo­z­tünk el.­­ A központi hatalmak képvi­selői a konferencia újból való meg­nyitása után az orosz delegáltaktól akarnak arra nézve­­ felvilágosítást, hogy hogyan képzelik el az általá­nos béke lehetőségét abban az eset­ben, ha az entente vála­sza negatív­­lesz, a­mire J’ieseon és Lloyd George nyilatkoza­tai után majdnem egészen bizonyo­san lehet számítani.­­ Az­ eddigi tárgyalások alapján formát fogunk találni arra, hogy Oroszország az általa oly forrón ki­vív­nt békét minél hamarabb meg­kapja. A mi delegátusaink vagy ja­nuár 2 án este, vagy 3 án utaznak vissza Breszt-Litovszkba, oda 4-én érkeznek meg és a tárgyalá­sok január 5 én reggel u i sz ó 1 m r g 1­­e­z­d­ő­d­n­e­k. Czernin külügyminiszter és az ösz­­sz­es eddigi delegáltjaink, a­kik a tár­gyalások első szakaszában részt­vettek, természetesen m­­e­gint visszautaznak Breszt- Lit­o­v­s­z­k­b­a.­­ “­«■» Az orosz delegáltak egy kis része azt­­várja, hogy január 4 . meg fog jelenni a béketárgyalás az entente egyik meg­bízottja­ is, a­ki bejelenti, az entente csatlakozását, de az orosz delegáltak jelentékeny reál­v és a központi hatalmak .megbízot­­tai ezt nem tartják valószínűnél így tehát január 5-én , j h­a megkezdődnek a tár­gyalások és igen rövi­­ időn a béke me -5 sere fognak vezet január első felébe’ ~ jf. orvossággal v­ár h * béke Oroszországgal Igen nagy dolog, mert körüli ezer kétszáz kilomét hosszú front szabad l­e I. — Gazdasági kérdés­ben annál is inkább meg tud állapodni az oroszokkal, mert annyira el vannak foglalva b ü­­gyei k k­e­l, hogy ezen a tévét minden kívánságunkkal szemben igen engedékenyek. — A mi delegáltjaink különben rendkívüli megelégedéssel nyilat­koznak az orosz delegáltak ír nagy politikai és diplomáci?”"­ségéről. A mi delegált'» Litovszkban igen igen jól érezték annyira,­­hogy T­u­­­n k­ülüg­ségének a viselve u b­ouuau ksii felfrissíttvt ?* Ji lengyell­el béketá, Be.'Un fő: Esi rendes índesitóiá A Loka Janseiner arra hogy Kühlmann államtitk felé való utján Breszt-Litov Varsóba érkezett s egy napra maradt, hogy viszonozza Kuchar­cevszki lengyel miniszterelnök berlini látogatásét. Ebből az alka­lomból a külügyi államtitkár ismét felvette a letárgyalások fo­nalát, a­mely^^B arról volt szó, hogy Lengyel^P^g képviselői is részt vegyenek az Oroszországgal megindult béketárgyalásokban. Ál­lítólag felmerült az a terv, hogy ha Lengyelország képviselőinek szavazatot biztosítanak a breszt-I

Next

/
Thumbnails
Contents