Az Est, 1919. március (10. évfolyam, 52-75. szám)

1919-03-01 / 52. szám

ZESZSZSZSZSZSZSZSSZ Előfizetési árak: Egy hónapra~ • 5.— korona Negyedévrm­m « W.- korona \ Félévre SO.- korona Égése évrem ~ . ffO.- korona ^ Megjelenik délután ^ Egypa szám ára 20 fillér*« Minden közleményünk után* nyomása tilos Politikai napilap «•* FELELŐS SZERKESZTŐ: MIKLÓS ANDOR Szerkesztőség» Olt« kerület, Erzsébetikarút 7^ Kiadóhivatal: 1 211., Erzsébet’körút 18—90. Fiók^kiadóhivatalok t ›?•› Vilmos császárrul 14. Iws és IV., VAchutoa 19. Wien. /., Kohlmarktr. ­rt­­.­­ A legtermékenyebb és leggazdagabb elmék némasá­ga fekete árnyékkal ásitott az eloven magyar közélet egén. Íígy névtelen és gazdátlan ter­­ror vasmarka kapcsolódott a orkokra és mint valami lidérc­­nyomás gubbasztott a lelkeken. i megzavarodva néztek egymásra az emberek, az egyesek csak­úgy, mint a tömegek. Egy irá­­nyító felvillanást vártak, egy ütést, egy megszabadító jelet, hogy az elhallgatott vélemények orvása ismét buzogni kezdjen. A megszabadító így elhang­zott. Károlyi M­ih­ály, az elnök, a nemzet vezére üzente minden­kinek. Kijelentette, hogy a kor­­■bány senkit sem üldöz, a­ki el­­vi h­arcot folytat. Legyen kom­­munista vagy más pártbeli, táv­­ozzék jobbra, csatlakozzék bal­­a. A szó, az elv, a gondolat, a propaganda mindenkié, a köz­­ársaság nem fogja elvenni sen­­­től azt a kincset, melyet éppen­­ adott, írhat, beszélhet, hirdet­het, vitázhat minden ember az elvek porondján. Határát­ azonban nem lépheti át. A zendülés, a puccs, a titkos liga, a tömeglázítás, a gépfegy­ver, a megyei urak összehuvása sem­ tartozik az elvi harc fegy­vertárába. A kommunista tá­­madás, mely újságot rombol és endőrt gyilkol, éppen úgy lá­zadás, mint a rojalisták kamer­­­ája. A népköztársaság fegy­­verrel és erővel védi jogait és étét ezek ellen és törvénynyel ájt jobbra is, balra is, ha kell. Ezt mondja Károlyi, ezt tize­­d mindannyiunknak. A lelkek megszabadultak egy nagy hi­­zytalanságtól és megnyilat­­kozhatik minden gondolat. Úgy a hogy született és addig, mig az elvek határain nem téved át. Büszkén és hálával fogadjuk a köztársasági elnök iránymuta­tását, mely lenyűgözött vélemé­nyek szárnyát oldja meg. A nép­­köztársaság védelmére szól föl valamennyi, mert a ki ellenség volt, — eddig is a sötétben dol­gozott. A sötétben bujkáló urak szem­be fogják találni magukat min­denkivel, a­ki az elvek fegyveré­vel harcol. Az aknamunka, a tit­kos rágódás nem tud elvi küz­delemmé finomodni. Ezekre nem vonatkozik a megváltó nyilatko­zat igéje, az ifjú köztársaság le kell hogy törje őket. Nem terror­ral, hanem a törvény, pallosával. Párisban semleges zónát állapítottak meg a magyar és román csapatok között Genf, február 27 (Az Est kiküldött munkatársának távirata) J A békekonferencia áttal megbízott katonai szakértők már beterjesztették javaslatukat a magyarok és a román nők között Erdélyben me­g­áll­a­p­ít a­n­d 6 semleges zóna ügyében. Az javaslat tartalmáról még nem tudni semmit, csak a Matin jegyzi meg, hogy ezen a módon véget vetnek* a német* magyar spekulációnak és propagandának, a­melyet a bukovinai határtól a Bánátig űztek. B.­ül. Rotterdam, február 27 (Az Est rendes tudósítójának távirata) Pártiból táviratoztak. Je Versaillesi legfőbb haditanács­­a közölte a békekonferenciával, hogy milyen megállapodásra jutott az Erdélyben a magyar és román csapatok között létesítendő semleges zóna ügyében. 11 konferencia helyeselte a megállapodást, melyről azonban részleteket még ne­m lehet tudni. V. D. Az entente tárgyalni fog a központi hatalmakkal Hága, február 27 (As Est kiküldött munkatársának távirata) Amerikai körökből kaptam a következő nyilatkozatot: Tévedés lenne azt hinni, hogy a központi hatalmakat csak a békeszerződés aláírására hívják meg és velük részletesebben nem is tárgyalnak. Meghívásuk azon­ban mindaddig lehetetlen, míg a­­ szövetségesek egymás között, legalább a főkérdésekben, teljes megállapodásra nem jutnak, mert különben az a veszedelem áll elő, hogy különféle intrikák még jobban késleltetik a béke művét. A mostani előzetes tárgyalások nem terem­tenek befejezett ténye­ket. Wilson, sőt Anglia sem akar olyan békét, a­melynek alapja egyedül a hatalmasok dik­táló akarata. Adorján Andor. A békekonferencia önálló rajnai köztársaságot akar Páris, február SS (A Magyar Távirati Iroda szikra­­távirata a budapesti rádióállomás útján) Az öt nagyhatalom tizes bizottsá­gának mai tanácskozásai folytán igen valószínű, az, hogy egy önálló rajnai köztársaságot fognak alkotni. A fran­ciák állandóan ellenezték azt, hogy a Rajna balpartja német terület ma­radjon. Az első javaslat az volt, hogy a Rajna balpartját Franciaország annektálja, a szövetségesek azonban rámutattak arra, hogy ezzel csupán újabb Elzász-Lotharingiát teremtené­nek. Erre azután azzal az indít­vány­nyal léptek a békeértekezlet elé, hogy ezt a vitás területet külön állammá szervezzék és helyezzék a népszövetség ellenőrzése alá. A legújabb javaslat, a­mely, úgy látszik,, általános birososlássel talál­­kozik, az, hogy rajnai köztársaság létesüljön és ez mindaddig a nép­­­szövetség védelme alatt maradjon, a­míg Németország a reá rótt kártérí­tést a szövetségeseknek meg nem fizette. Ennek az időnek az elteltére a rajnai vidék teljes önrendelkezési jogát visszanyeri, és ha Németország­hoz csatlakozni kíván, akkor akadály­talanul csatlakozhatik hozzá. Francia­­ország e megoldásba beleegyezett és en­nek folytán valószínűleg a békeértekez­let is el fogja fogadni. A rajnai határ rendezése A franciák követelik a Saar-medencét Rotterdam, február 27 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A Daily News-nak jelentik Páris­ial. A békekonterencia legközelebb. két igen súlyos kérdést tárgyal : az adriai problémát és a Rajna balpart­­jának ügyét. A franciák történelmi és gazdasági okokra alapítják igényü­ket a Saar-medencére, de nagyon két­séges, hogy a konferencia támogatja-e majd ezeket az igényeket. A szövetsé­gesek azt mindenesetre elismerik, hogy Franciaországnak vannak bizo­nyos igényei e vidék bányatermé­keire, ezért garantálni fogják a Fran­ciaországnak szükséges kőszenet. A Journal des Debats szerint abban az esetben, ha Ausztria csatlakozik Németországhoz, a rajnai tartományt el kell választani Poroszos­zágtól és a folyó balpartján önálló rajnai álla­mot kellene alakítani. A párisi Intransigeant szerint a Rajna balpartjának kérdését a kö­vetkezőképp oldják meg : katonai te­kintetben a Rajna lesz a határ és a szövetséges csapatok a Rajna-partot katonailag megszállják, legalább is egy bizonyos hosszú időre. A vidék lakossága továbbra is Németországhoz fog tartozni, de bizonyos politikai és gazdasági kötelezettségei lesznek, me­lyek megtartására népszövetség fog fel­ügyelni. V. D. A volt monarchia adósságai és az entente Rotterdam, február 27 (Az Est rendes tudósítójának távirata) A békekonferencián Crespi a szö­vet­ségközi pénzügyi bizottság nevé­ben ismertette azokat az intézkedé­seket, melyek azért szükségesek, hogy a monarchia március elsején esedékes adósságkamatjainak kifizetését biz­tosítsák. Minthogy a volt monarchia különböző államai között erre nézve nincs megegyezés, a bizottság javas­latait fogadták el V. D. A magyar erdők harmad­ részét követelik az olaszok London, február 35 Olaszország a volt osztrák és ma­gyar monarchiától hatszáz millió font sterlinget követel háborús kárai­nak megtérítése fejében, mivel azon­ban kérdéses, hogy az egykori mon­archia képes lesz-e ilyen összeget fizetni. Olaszország hajlandó bizo­nyos engedményekre olyformán, hogy az idők folyamán ki lehessen aknázni ezeknek az országoknak természeti kincseit és segédforrásait. A terv az, hogy az összeg harmadrészét építkezési fában fogja elfogadni Olaszország, úgy hogy öt év alatt 8 millió köb­méter fát kapna. A háború ki­törése előtt Olaszország körül­belül 4 millió köbméter építkezési fát importált Ausztriából és Magyar­­országból, s ez a famennyiség a föld­­rengéspusztította vidékeken jó szol­gálatokat tett az inséglakások epi- Asíolája.

Next

/
Thumbnails
Contents