Az Est, 1919. május (10. évfolyam, 102-112. szám)

1919-05-01 / 102. szám

Budapest, 1919 * Csütörtök * május­­. ❖ Előfizetési árak : t&zz.:z rizizzi Politikai napilap Félévre ......... 30.— korona n. Bréc­s énre ........G0.­~ korona­­ * Egyes szám ára MEGJELENIK DÉLUTÁNN 20 fillér. Holnap május elsejének reggelén vörös folyamok, hosszú vörös díszes tömegek indulnak el Budapest széleiről és egyesülni fognak egy vörös­­ emberrengetegben, egy vörös óceánban. Tegnap a vörös szín a düh­nek, a boszúnak, a fájdalomnak, a küzdelemnek a vörös színe volt. A tegnapi, a tavalyi, ta­valyelőtti május elsejének vörös zászlói a munkásvilág vérző szívének vörös színét hurcolták. A harc véráldozatának hús ígé­retét vitték magukon a vörös zászlók a májusi világos édes kék égbolt alatt. Holnap, hol­nap, reggel diadalt visznek a vö­rös zászlók. Holnap reggel a vi­lágok nagy jövendőjének vörös­­ virradatát terjesztik a vörös­­ zászlók. Tegnap, az elmúlt májusok­ban a reménységet, az ígéretet jelképezték a vörös színek a­­munkásvilág vörös zászlóin és vörös díszítésein. A reménység­nek, a hitnek a színe vörös volt azok számára, kiknek a földön jólét és igazság nem adatott, a kiknek igazságot, jólétet dühös vörös viaskodással kellett elér­ni. Holnap reggel a beteljesü­lést, az uralkodást, az életet fog­ják a bíbor lobogások hirnököl­­ni széjjel a határtalanba, előre az örökkévalóságba! Holnap reggel még egyszer látni fogja a fényes égi nap a nyomorultakat vonulni, a­kik­nek egyetlen földi élete szegény­séggel, keserűséggel, küzdelem­mel telt el. Megmutatják még egyszer tört arcukat, esett vál­­lukat, fáradt homlokukat. De szemükben a győzedelem büszke csillaga ragyog már, de velük vonulnak az ifjak, a gyermekek, az új nép, a­mely boldog dallal, erős friss inakkal tipor előre a szabad élet gyönyörű pázsit­ján.­­ Az embereknek majdan, majd nem lesznek vörös lobogóik, nem lesznek vörös háborúsá­gaik, nem lesznek győzelmeik és nem lesznek legyőzöttjeik, n­em lesznek osztályaik és gyű­löleteik és irigységeik, nem lesz-­ nek jeleik és jelszavaik egymást ellen, az emberek majdan a ter­mészet virágaival ünnepelnek e földön, május elsején és min­den szép napon, mikor már­megértették egymást és testvé­riesen elosztották, jegymás. Kp.gt. a földnek boldogságát. Hivatalos jelentés a Vörös Hadsereg helyzetéről Jl Magyar Távirati I­r­o­da jelenti április 26-án. Jl románok­ Szentest megközelítették, Kunszent­­mártont és Mezőtúrt megszállották. Kisújszállás­­nál álló csapataink visszavonultak. Jl Tiszafüredtől északkeletre levő területen a Tiszántúlt kiürítettük. Jl csehek e hó 29-én Csap és Sátoraljaújhely felé, továbbá a Hernád, Soldva és Felsősajó völgyében erős oszlopokkal á­lt­a­l­á­n­o­s támadásba mentek át. Jl Csap környékén álló erők Sátoraljaújhely környék­­ére vonattak, Legénye als­ómihályi táján álló erőin­­ket a csehek Sátoraljaújhely felé visszaszorították. Mi Hernád völgyében a csehek Szikszót, a Sajó- Soldva völgyében Sajószentpétert közelítették meg, tové­bb nyugatra pedig Putnokot, Bánrévét és Pima­sz­t­cset érték el. Csapataink egy része még mindig fegyelmezetlen, másik része azonban már nagyobb fegyelmezettséget mutat, A a többi arcvonalon a helyzet változatlan. é Wilson győzelme a békekonferencián ! Var is, április 30 (A Magyar Távirati Iroda szikratávirata a budapesti rádióállomás útján) A Matin szerint a békeértekezlet hétfő délutáni ülése szürke és színtelen volt. Négy migyf­ontosságú kérdés merült fel: a japánok faj­egyenlősége," a népszövetség székhelye, Franciaország katonai biztonsága és a Monroe-elv. Az első háromban a szövetségesek az Egyesült­­ Államok állásfoglalása előtt kapituláltak, a negyedikben Amerika harc nélküli győzelmet aratott. Röviden kife­jezve, Wilson az egész vonalon győzött. A Petit Parisien azt írja, hogy a hétfői nap a nagy remények napja volt. Lehet, írja a lap, hogy a népszövetség elfogadásával a Francia­­ország ellen emelt fegyverek összetörnek és az ellene szerzett ágyuk elpusztulnak. Lehet, hogy így lesz, de ennél többet, sajnos, nem lehet jelenleg tudni. Az Echo de Paris helyteleníti azt, hogy a szövetségesek olyan engedékenyen behódolnak Amerikának. A Homime Libre ez­t írja: A fontos nézeteltérések ellenére a békeértekezlet ötödik teljes ülésén semmiféle zavaró inci­dens nem fordult elő. A szövetségesek megmutatták, hogy min­denki részére kielégítő békét akarnak kötni és nem haboznak saját előnyeiket a közérdekért feláldozni. Az olasz parlament bizalmat szavaz a kormányttat Bécs, április 30 A Neue Freie Press­ének Jelentik Luganóból. Az a bizott­ság, a­melyet szenátorokból és kép­viselőkből alakítottak, hogy a két törvényhozó testületben egyhangú sza­vazással elfogadandó határozatot meg­szövegezze, tegnap ülést­ tartott, a­molyendisőben is Trieszt, Iszt­ria és Dalmácia sívl­l­ettt­­s­é­g­e­i­t hallgatta meg, a­melyek töbü­let­üknek O­l­a­s­z­o­r­s­z­á­g­­h­oz csatolását­ kérték. A bizottság elnökéül Luzzatti Lui­­git választották meg. Délután Orlando miniszterelnök fogadta a bizottság tagjait és két óra hosszat tájékoztatta őket a párisi tárgyalások menetéről és a helyzet­ről. Azt hiszik, hogy a kamara és a szenátus csak egy ülést fog tartani és nagy többség­gel szavaz bizalmat a k­o­r­m­á­n­y­n­ak, a­melynek teljesen szabad kezet ad az olasz politika X évfolyam * 102. szám. Szerkesztőségi VII. kerület, Erzsébet körút *• Kiadóhivatal» VII., Erzsébets körút­­20.«» Fiókr kiadó hivatalok­­ V . Vilmos császár »út 12. szám és IV., Volcsi utca 12. Wien: J . Kohlmarkt 7. további vezetéséhez. A szo­­cialisták valószínűen nem vesznek részt a szavazásban. A holnapi ülés végén ismét elnapolják a parlament üléseit. ________ Délszláv támadás Német-Ausztria ellen Bécs, április 30 A Neue Freie Pressé­nek jelentik Wolfsbergből, Rosenbachtól Unter­­drauburgig az egész arcvonalon dél­szláv támadás. Erős tüzérségi tüzelés, időnkint pergőtűz. A Hainburg ellen intézett támadás visszaverése után a délszlávok valamennyien visszavonu­lóban vannak. Sok halottat, sebesültet és foglyot hagytak hátra. Két gép­puskát zsákmányoltunk. Lavamund szakaszán a támadások egy részét visszavertük. Négy halottat és sebe­sültet vesztettünk. A Monroe-elv a békeszerződésben Pak­s, április. 30 (A Magyar Távirati Iroda szikra­­távirata a budapesti rádióállomás útján) Az angol békedelegáció i­ hivata­los jellegű kommentárt adott ki ,a népszövetség elfogadott tervezeté­ről. A kommentárnak az a­ része, a­mely a Monroe-elvvel foglalkozik, a következőket mondja: A tervezet 21. szakaszából kitűnik, hogy nem akarja érvényteleníteni, vagy meg­­gyengíteni a nehezetek között kö­tött egyéb egyezményeket,­ a­meny­nyiben a népszövetség szellemével megegyezők. Ily egyezmények cél­ja lehet az is, hogy a népszövetség tagjai továbbra is­ biztosítékokkal garantálják a maguk részére a bé­két. Ily egyezmények intézkedhet­nek a kötelező döntőbíráskodásról, sőt katonai segítségről is, a­meny­nyiben tisztán védelmi céljuk van. A Monroe-elv és hasonló meg­állapodások ugyanebbe a kategó­riába tartoznak. Ez az elv a­ törté­nelem folyamán beigazolta, hogy nem a nemzeti nagyravágyás esz­köze, hanem a békének biztosítéka. A Monroe-elv keletkezésének tör­ténete közismert. ■ 1823-ban prokla­­tizálták azért, nehogy az Egyesült­ Államok, az európai abszolutizmus intrikáinak színhelye legyen. Ere­detileg tehát az amerikai külpoli­tikának elve volt, az idők folya­mán azonban nemzetközi megálla­podássá lett és az Egyesült­ Álla­mok népe jogosan kéri, hogy a ter­vezet e tényt elismerje. Lényegé­ben az elv megegyezik a népszö­vetségi szerződés szellemével és a szerződés 10."szakasza tulajdonkép­pen ezt az elvet az egész világra kitért frisgtil" ~~

Next

/
Thumbnails
Contents