Az Est, 1919. május (10. évfolyam, 102-112. szám)

1919-05-01 / 102. szám

2. oldal Mára várják a németek a békefeltételeket Bécs, április 16 A Neues Wiener­­Tagblatt-nak jelen­tik Weimer­bál. A nemzetgyűlés tag­jainak többsége leghamarabb szerda estére várja a békefeltételek meg­érkezését. A pártok csütörtök dél­előttre ülést hívtak össze, mert azt hiszik, hogy akkorra már megérkeznek a békeföltételek. A rekviráló-bizottságok egységesítése — árí­ási tudósítójától — Ma délelőtt a Vörös Őrség fő­parancsnokságán értekezlet volt a kutatásoknál felmerült visszásságok megszüntetése ügyében. A tárgyalá­son felmerült egy javaslat, a­mely szerint az eddig kiadott rekvirálási és kutatási igazolványokat be kell vonni és az újonnan felállított, egye­sített kutató bizottságnak írt iga­zolványokat kell kiállítani. A fő szem­pont az, hogy a kutatás munkáját köz­pontosítsák, hogy egy kézből induljon ki, egy vezető legyen érte felelős és csak ennek az egy bizottságnak az al­kalmazottai teljesíthetnek kutatási szolgálatot. Egyelőre olyan renddel nem jelent meg, a­mely a magánosokat ruha- vagy fehérneműsfeleslegü­k beszolgáltatására kötelezné. Eddigelé csak az értéke­sebb ékszerek, aranypénzek, nagy­mennyiségű feldolgozatlan ruha­anyag, nagyobb összegű pénzek, fegy­verek és felhalmozott élelmiszerkész­letek elrekvirálásáról jelentek meg egyes népbiztossági rendeletek. Az állomásokon elutazókat csak abból a szempontból kell ellenőrizni, hogy nem akarnak-e magukkal élelmiszert, ékszert, vagy pénzt kicsempészni. Ah­hoz senkinek sincs joga, hogy a Budapestre élelmiszerrel érkező uta­sokat feltartóztassa és tőlük az élelmiszereket elrekvirálja. A tervezet szerint azok, a­kik a kutatást végzik, a talált árukat csak lajstromozzák, ellenben azok elvitele és állami raktárakba való szállítása más hivatali közegek teendője volna. A ter­vezet a népbiztosságokról le akarja venni az ilyen kutatási munkák ter­hét és azt egységesen akarja intézni a kerületi munkás- és katonataná­csok bevonásával, a­melyek körzetük­ben a központ embereivel végeznék a felkutatást. Ezzel a közönséget a zaklat­ásoktól megkímélnék és egyes felelőtlen ele­mek visszaéléseit meggátolnák. A rekvirálás munkája, különösen a Vö­rös Őrség szociális csoportjánál,teljes eredménynyel folyik. Voltak olyan napi felkutatási statisztikák, a­mikor ékszerben, pénzben és árukészletben egy-egy napon 2—2 millió korona értéket kutattak fel. Különösen a keres­kedők áruelrejtésénél dolgoztak hatá­sosan és rengeteg közellátási cikket találtak, a­melyeket a kereskedők nem leltároztak. K­ommunista könyvtár Bucharm N.. .4 kommunisták programja 2 K Lenin K: Állam és forradalom ............ 3 £ Buch­arin N.: Osztolyharc és forradalom Oroszországban.................................................................. * £ hupitaló *z£vr könyvkereskedésében Erzsébet-sifírfit .18-20, az összes színházban, moziban és­ minden ifjságdrusitónoil. Fényképezőgépet " filmeset,, Joerz-fek­etével, fin­om bőrömtel, necessairt vesz a Vörös katona«, cím a kiadóban. A nagy május elseje Tűznél vörösebben, vérnél pirosab­ban, a szabadságok tavaszának min­den gerjedelmével égve közelít, sőt már itt is­ van : a nagy május! A magyar szovjetközt­ársaság boldog proletárjainak dolgos keze vörös ün­neplőbe öltözteti Budapestet. A bur­zsoázia meghódított kővárain, a ha­talmas bérpalotákon csintalan szellő ráneigálja a vörös drapériát, mintha csak a házak idegenkednének a szo­katlan­ul köntös ellen. Na de kezdik megszokni s engedelmesen tűrni a vörös egyenruhát. A merre a szem lát, régest­esen végig vörös az utca s egyre inkább úrrá lesz rajta ez a minden cifra pompánál tarkaságnál különb, hatalmasabb, be­szédesebb díszítés a forradalom és a szabadság vörös ornamentikája. .A több százezer méternyi vörös szövet el­képzelhetetlen sok formában érvénye­sülve szolgálja az ünnep harmóniáját. A rendező művészek száz- és százféle és szebbnél-szebb ünnepi objektu­mokat terveztek, melyeknek művészi formáit vörös szín fogja be, hirdetve az idei proletár május örök dicsősé­gét. A vörös póznák, lobogók és dra­périák erdején haladva, minden fordulón, minden út­keresztezésen egy újabb meglepetés vár. A földből elővarázsolt vörös díszemelvények, diadalívek és egyéb a forradalom és a munka dicsőítésére emelt oszlopok. Az ünnepély szobrai A Tattersallban már hetek óta serényen dolgoznak a szobrászok azokon a hatalmas méretű szobro­kon, a­melyek az útvonalak épí­tészeti hatását fogják fokozni. Eze­ket a következő helyeken fogják felállítani: A Lánchíd előtti gyönyörű vörös drapériás emelvényre kerül Marx­nak öt méteres álló szobra. A par­lament előtti téren állítják fel Lenin és Liebknecht mellszobrát. A Berlini­ téren egy köralakú ki­képzés lesz, a­melynek három ol­dalán áll szoborba gyúrva Biró Mihálynak a Népszava plakátjáról ismert munkása pörölylyel a kezé­ben. A Vérmezőn a Martinovits­­- szarkofágon kívül egy óriási Lenin­­szobrot helyeztek el. A Városligeti Iparcsarnok előtt gyönyörű deko­ratív hatások lesznek; itt egy-egy monstruózus Lenin-, Engels-, Lieb­knecht- és Szabó Er­vin-szobrot he­lyeztek el A milleniumi emléket teljesen bevonták vörös drapériákkal; a középső óriási oszlopot az elst tek­tonikus kiképzéssé változtatták és az előtte lévő Árpád-szobor burko­latával kilenc méter magas hár­mas csoportot helyeztek, melynek közepén áll Marx szobra, mellette egy bányamunkás és egy vasmun­kás. A Kossuth Lajos­ utcába hat óriási mellszobor került. Budán, az Alagút előtt kétoldalt egy-egy négyméteres szobor, az egyik Biró Mihály munkásait ábrázolja, a má­sik pedig egy vörös katonát. Az Üllői-út és József-körút sarkán egy szoborba öntött hatalmas ököl emelkedik, mely kalapácsot tart. . A népünnepélyek színhelyén a szimbolikus építkezések égnek a má­jus piros színében. A milleniumi emlékoszlop helyéről 30 méteres vörös­­ obeliszk mered az égnek. A köréje einétt kő árkádok­ról a vörös szövet lávája omlik alá, el­rejtve a belül kuksolva remegő király, szobrokat. A Berlini-téren egy kolosz­­szális nagy vörös dob pereméről gigá­szi dárdák hegye fut a magasba s a dárdákra kötött seres szalagokkal ördögi táncot járat a szellő. A dob körül Biró Mihály hires vörösemberé­nek hármas gipszalakja méri pöröly­csapásait a világ három tája felé. A Deák Ferenc-téren az Áldozat­­készség soványan datált és rég le­sajnált szobra fölé monumentális vörös tribünt emeltek, melynek ra­gyogó bíbora merészen tükröződik viasza az Adria-palota csiszolt már­ványfalán. Vörös a pályaudvar, vö­rös a Lánchíd, Margit híd, Erzsébet­­híd, vörös a Liget, vörös a Vár, vörös a Vérmező,­­vörös ennek a nagy városnak minden íze, porci­­kája. A forradalom kérlelhetetlen színe minden más tónust elnyom, csak itt-ott kegyelmez némi kis zöl­det a természetnek és valami fehéret a szociális forradalom szabadság­­hősei emlékének. Marx, Engels, Lus­­sale, Lenin gigászi méretű fehér gipszszobrai t­ündökölve ragyognak ki a pompa vörös tengeréből. festőművészek S—10 méteres bejá­rati táblákat készítettek, ezenkívül köralakú táblákat, a­melyek tréfás versenyeket szimbolizáló figurákat ábrázolnak. Valamennyi szobrot és festményt a legkitűnőbb művé­szek készítették. Felhívások és tudnivalók Az­ összes kerékpárosok csütör­tökön reggel fél 9 óráig gyülekezze­nek a Gizella-téren, hogy a IV. ke­rületi főrendezők intézkedéseit be­várva, megnyissák a menetet. A városparancsnok. A székely szovjet május 1-én délután három órakor nagy ünne­pély keretében leplezi le az Or­szágház előtt­ Istók Jánosnak a Munka című szobrát. Az ünnepé­lyen számos fővárosi művésznő és művész fog közreműködni. A szocialisták nemzetközi szövetsége felhívja a német, székely, román, lengyel, oro­sz, cseh, tót, dél­szl­áv, bol­g­ár és török elv­tár­sakat, hogy május 1-én reggel fél nyolc órakor a Rózsa­­utcában a felvonuláshoz pontosan je­lenjenek meg. Az Újságkiadóhivatali Tisztviselők Szakosztálya május 1-én reggel órakor az Újságkiadók Otthonában gyülekezik. Minden tag köteles meg­jelenni. A május elsejét előkészítő bizottság kéri az elvtársakat, hogy erkélyeiket és ablakaikat vörös szőnyegekkel és dra­périákkal díszítsék május elsején. A menetben résztvevő elvtársnők a le­hetőséghez képest vörös színű ruhá­ban vagy kalapban jöjjenek. Az Országos Zeneművészeti Főiskola igazgatósága május 1-éti délelőtt 11 órakor az intézet nagytermében ifjú­sági ünnepélyt rendez. Az érdeklődők jegyeket a Zeneművészeti Főiskola portásánál (Liszt Ferenc­ tér 12.) díjta­lanul kaphatnak. Csütörtök, 1919 május 1. A Biztosítási Tisztviselők Országos Szövetségének tagjai május 1-én reggel pontban 7 órakor intézeteiknél legye­nek együtt Az intézetekből a főbizal­miak vezetésével zárt hatos sorokban felvonulnak a Vigadó-tértől a Mária Va­ria-utcán át az Eötvös-térig fel­álló menethez arccal a Szabad­ság-tér felé. Az imént jelzett főgyülekező helyről pontban 8 órakor az összes biz­tosítási tisztviselők szabályos mester­­alakulatban csatlakoznak a Szabadság­téról­ gyülekező főmenet csoporthoz. A­­ budai részen lakó biztosítási tisztvise­lők 8 órakor gyülekeznek a Batthyány­­téren. A környéken lakók illetékes pártszervezeteikben gyülekeznek. A Kereskedelmi­ Alkalmazottak Or­szágos Szövetsége közli, hogy tagjai­ május 1-én reggel 8 órakor a következő sorrendben gyülekeznek a Hunyady­­téren: Selyem, posztó, szövet, bélés, vá­szon, fehérnemű, kötött, szövött és rög­vidám szakcsoportok a Hegedűs Sán­­dor­ utcai oldalon, a férfidivat, kalap, férf!-, im­konfekció és női-, leánykon­­fekció szakcsoportok a Vör­ösm­arty­ ut­­cai oldalon, a bőr, cipő és cipőkellékek, nürrnbergi és díszműáru, vas, műsza­ki és konyhafelszerelések szakcsoport­ja az iskola oldalán, a fűszer, cseme­ge, festék, szőnyeg, linóleum, drogéria, illatszer szakcsoportok a Csen­gery­ ut­cai oldalon. A szövetség kötelezővé te­szi összes tagjainak a pontos megjele­nést A Kereskedelmi Alkalmazottak Or­szágos Szövetsége droguista szakcso­­portja, május 1-én reggel fél­­ órakor a Bank­ utca 5. számú helyiségében gyü­lekezik, a­honnan zárt sorokban vonul a Hunyady­ téri gyülekezőhelyre. A székely szovjet felhívja az összes­­székely elvtársakat, hogy a felvonulás­hoz reggel fél nyolc órakor gyülekezze­nek a Rózsa­ utcában. Az A. N. O. Sz. vezetősége, értesíti összes tagjait, hogy a­ május elsei fel­vonuláshoz gyülekezés reggel 7 órakor a szövetség helyiségei előtt. Minden tag ott legyen. A mérnöki szakosztály vezetősége elvárja az építőmérnökök­­­től, hogy nem másutt, hanem csakis az A. M. Ö. Sz. csoportjával fognak fel­von­uln­i. Az Ifjúmunkáson a­ cukor­ utcai is­kola udvarán gyülekeznek, a­honnan a Sporttelepre vonulnak. Bécs májusi ünnepe Bécs, április 30 (Az Est bécsi szerkesztőségétől) A holnapi május elsei ünnepre nagy előkészületek történtek. A kom­munista párt­ ti. kerületi gyűlést ren­dez, a­melyen méltatja az ünnep je­­­lentőségét. A fogadalmi templom előtt, a hatóság engedel­ei­vel szabad ég alatt népgyűlés tesz. Ehhez csatla­kozóan a gyűlések résztvevői a kör­úton a Woltzerléig zárt menetben vonulnak fel. A pártvezérek garanciát vállaltak a rend fent áldásáért. Május elsejét, a­melyet különben nemzeti ünnepnek deklaráltak, a köz­élet­ minden más tényezője is meg fogja ünnepelni­ .­ közúti forgalom délig szünetelni fog. Temetéseket má­jus elsején nem rendeznek, szintúgy május negyedikén, a bécsi község­­tanács és a tartománygyűlés tagjai­nak megválasztása napján sem. Amerika bérbe vette a gravazai kikötőt Bécs, április 30 A Neue Freie Presse szerint azt­ jelenti a római Stefani-ügynökség, hogy az Egyesült­ Államok kormánya bérbe vette a raguza-gravazai ki­kötőt, a Raguzából Kattaróba vivő vasutat és a vasút mentén lévő terü­letet. Olasz körökben azt hiszik, hogy Amerika támasztópontot keres a Bal­kánnal összekötő kereskedelmi út­jának. CT f. bő :’S-án li£tfön d. u. .lél Ca! V v52,£-v3 M 6 és C óra között a Dorottya­­utca sarkitól az Ostonon-térig egy 4-es villa­moson a pénztárcám, kezemn azon elvtársat, aki tárcámat megtalálta, a benne volt pénz meg­tartása mellett a reá nézve értéktelen passzust, iratokat és fényképeket lakásomra juttatni. Wainréb Fülöp építész, Vilmos császár­ utaf.

Next