Festék Ujság, 1937 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-31 / 1. szám

МДчУАЙ FESTÉKKERESKEDŐK ORSZÁGOS -КУЕ501.ЕТЕ HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST. Vil­.: NÉPSZINHÁZ-U. 25. Telefon: 1-436-34. Bankszámla: Magyar-Olasz Bank fiók, József krt . Münchenből megérkezve, ahol egy szokványos udvariassági látogatáson túl­menően tolmácsolta Budapest üdvözletét a bajor fővárosnak és a bajor népnek, ismét újabb oldaláról ismerjük meg Szendy Károlyt. Ismét újabb oldaláról.. Ezzel mintegy utaltunk is arra a szinte nyugtalanító sokoldalúságra, mely Szendy Károly pályáját, munkakörét és érdek­lődését olyannyira jellemzi. A sokoldalú­ság azonban önmagában véve még nem sokat jelent, ha nem párosul kellő ala­possággal, biztos szemmértékkel és a lehetőségek határozott felismerésével. Szendy Károly nemcsak hogy rendelke­zik ezekkel a tulajdonságokkal, de tete­jébe még ezeknek­ annyi ötlet duzzad benne és olyan munkaszeretet és munka­bírás hajtja­ azt, hogy a gondolat mind­járt tetté válik tevékenysége sodrában. Nem a hosszas töprengések, meddő kí­sérletezések, tétova intézkedések embere­k,­­ hiszen gyors elhatározásairól már anekdoták járnak szájról-szájra, telive találó kezdeményezései előtt még irigyet is meghajolnak — ha vannak, — és biz­tos, határozott rendszabályait mindig egyértelmű eredm­ények igazolják. A közönség szélesebb rétegei előtt mint tanügyi tanácsnok hívta fel magára a közfigyelmet, mely minőségében új korszakot jelent működése székesfőváro­sunk közoktatásügyében, a benfentesek azonban már pályája előbbi állomásain is megtanulták méltányolni mindenbe gyorsan beletanuló szakavatottságát és ügyszeretetét. Nem állíthatták olyan őr­helyre, mely vonatkozásaival merőben idegen idegen lett volna számára. Félév múlva minden beosztásban oly otthono­опт /wir­vrmi.f wviwthn. r Rn Je. PfVU pl.pt.p.t töl­tött volna benne. De tűl a tanulás, e le­­nyűgöző gyorsaságán főleg egyedülálló pártatlansága és igazságossága az, mely a pártok egyöntetű bizalmát megszerezte számára és vitte mind feljebb és feljebb ragyogó pályáján, míg most mint Buda­pest polgármestere az ország nagy nyil­vánossága előtt mutathatja meg egy ta­nulásban és tapasztalatban gazdag élet új korszakot formáló erejét. Mert Szendy Károllyal — most már nemcsak hisszük, de látjuk is — új kor­szak kezdődik Budapest történetében. Korszak, mely már indulásában is a fe­lejthetetlenül nagyszerű Bárczy-korszakra emlékeztet. Hogyne. . . hiszen Szendy Károly is tevékeny részese volt ennek a remek két évtizednek, ha csak mint csavarja is a hatalmas Bárczy-motor­­nak, de a pelyhedző-állú ifjút nttsnthe­­tetlenül megfertőzte az alkotás láza. Szendy Károlyban ma természetesen új idők új módszereivel támad fel ez a nagy korszak. Bárczy nagy műve most kezd kiteljesedni. Szendy most ott foly­tatja, ahol Bárczy abbahagyta. S ugyan­azzal az ezer színben játszó sokoldalú­sággal, mint Bárczy. A kulturális és szociális feladatoknak ugyanazzal a mély átérzésével és gyors megoldásával, mint nagy elődje. S abban is egyivású lélek Bárczy Ist­vánnal, hogy mindketten egyazon meg­szállottsággal csüngenek egy szép, szebb Budapest gondolatán. Csak a beavatot­tak tudják, hogy túltéve magát rideg pénzügyi szempontokon is érvényesíti Szép-Budapestre vonatkozó elgondolásait. És a szép fogalma itt azonos a jó, a szo­ciális fogalmával. Mert amikor a buda­pesti nyomortanyák megindult lebontá­sával, a tatarozási hadjárat kiszélesíté­sével és a kislakásos építkezési adómen­tesség propagálásával, Szép-Budapest gondolatának tör utat, ugyanakkor a kisemberek szociálisabb lakásviszonyai­nak is úttörője. S mit jelent még Szép- Budapestt? Jelent hatelmas­­közm­unká­­kat, jelenti egy egészséges gazdasági folyamat megindulását. S jelenteni fogja idegenforgalmunk további kibontakozását, megcsodált fővárosunk fokozódó idegen­­forgalmát, melynek Szendy Károly máris nagykövetévé szegődött, amikor prog­­rammjába vette, hogy Wien, Varsó és München hitein másutt is leadja Budapest névjegyét és tolmácsolja fővárosunk és­­­ magyar nép­híró vend­égszer­etét, vendég­látását. Szendy Károly intézkedéseitől az egész magyar gazdasági élet újjászületését várja. Rejtő Vilmos SZENDY KÁROLY Szép-Budapest polgármestere Főszerkesztő: Dr. SZÉKELY EDE Megjelenik havonként- A MFOE tagjainak tagdijuk fejében jár. Nem tagok részére az évi előfizetési dij 24 pengő. A szakértő zománca Krayer E. és Tia Budapest, V., Váci­ út 34 Telefon: 2-905-73

Next

/
Thumbnails
Contents