Magyar Vaskereskedő, 1906. július-dcember (6. évfolyam, 27-52. szám)

1906-07-08 / 27. szám

MAGYAR VASKERESKEDŐ 1906. július 8. 6. oldal. Méltóságos Uram ! Mélyen tisztelt Uraim ! Midőn a magyar vaskereskedők országos egyesülete elhatározta, hogy a pangásban leledző magyar ipart és kereskedelmet — legalább a hatáskörébe tartozó vas- és fémipart illető­leg — egy országos kiállítás rendezése által új életre éb­reszti, némi aggodalommal tekintettünk vállalkozásunk elé, mert nem tudhattuk, meg lesz-e az az óhajtott ered­mény, lesz-e gyümölcs a fán ? Szép hazánkban ez lévén az első ilynemű országos szakkiállítás tapasztalatok nem állottak rendelkezésünkre, de buzdítva lettünk azon tudat által, hogy hazafias vállalkozásunkkal alkalmat nyújtunk részben megvalósíthatni azon szép jelszót: pártoljuk a magyar ipart. Alkotásunk befejeztével a becsületes munka teljesítésének érzete megnyugvásunkra szolgált, az elért fényes siker pedig hálára és köszönetre késztet mind­azok iránt, kik az erkölcsi eredmény elérhetését lehe­tővé tették. T. Uraim! Nagyobb feladatra még magyar kormány alig vállalkozhatott, mint a jelenlegi s többet a magyar nemzet egytől sem várt. Kormányunk tagjainak hazafi­­sága egy egy tündöklő fáklya, melynek világítása kivezette nemzetünket az alkotmánynélküliség sötét útvesztőjéből. Bölcseségüknek már ezáltal is fényes jelét adták. Mi, e kiállítást hangyaszorgalommal, önfeláldozó fáradozással, önzetlen hazafiságból rendeztük és az abban résztvevők nagy örömet érezünk a felett, hogy a nagy kormány tagjai között kereskedelmi miniszterünknek, az első ipar­­fejlesztőnek és iparvédőnek, nemzetünk atyjának, Kos­suth Lajosnak nagy fiát, Kossuth Ferenczet tisztelhetjük, (Hosszan tartó éljenzés.)­ki úgy is mint kiállításunk véd­nöke és országos ipartanács tagja, kiállításunkat támo­gatni, azt magas látogatásával megtisztelni és bennünket hazafias, lelkes, szép szavaival további kitartásra buz­dítani kegyes volt. (Éljenzés) Hálával és tisztelettel tar­tozunk azért iránta. T. Uraim ! A magyar iparnak és kereskedelemnek szerencséje azon a napon, midőn Önagyméltósága Kos­suth Ferencz miniszterünk lett, csak fokozódott, mert születni megszületett az már akkor, midőn ügyeinek közvetlen vezetése kiállításunk helyettes védnökének, Szterényi József államtitkár ur őméltóságának kezeibe jutott (Éljenzés.) A hazafiságnak, a szakképzettségnek, az önzetlen, becsületes munkának, az önfeláldozó ernye­­detlen kitartásnak, az új iparágak meghonosításának, az arra érdemes szegényebb sorsú gyárosok és iparosok fölsegélyezésének, vagy megmentésének, az ipari és kereskedelmi foglalkozás tiszteltté tevésének, a kivitel fejlesztésének és a közhasznú intézmények egész soro­zatának létesítése mindmegannyi értékes szem méltó­ságod gazdag érdemei lánczolatában. (Igaz ! ügy van ! Éljenzés.) Lelkes buzdítása, támogatása és tanácsai nél­kül e kiállítás nem létesülhetett volna s ezért méltó­ságodnak hálánkat és köszünetünket fejezzük ki, kérve, hogy a magyar iparnak és kereskedelemnek továbbra is oly nagy helyet tartson fenn nemes szivében, mint eddig. De emeljünk kalapot uraim a hazafias magyar sajtó előtt is. Amily előkelő szerep jutott részére alkotmányunk megmentésében, épp oly magasan áll egyéb feladatainak teljesítésében is. (ügy van !) Az eszme buzgó apostolai, a sajtó fenkölt gondolkodású munkásai fogadják tőlünk szívesen a legtöbbet, amit köszönetünk és hálánk jeléül adhatunk: tiszteletünket és nagyrabecsülésünket. Legyen még szabad a magyar vaskereskedők orszá­gos egyesülete nevében, az összes kiállítóknak, a kiseb­beknek épp úgy, mint a nagyobbaknak, áldozatkész, önzetlen közreműködésükért őszinte köszönetet mondani. Lássák magukat megjutalmazva azon tudat által, hogy a magyar vas- és fémiparnak ők szerezték meg az ország­szerte megnyilatkozott nagy elismerést s hogy szemmel láthatólag, kézzel foghatólag hozzájárultak a magyar ipar és kereskedelem fejlesztéséhez s ezzel szeretett hazánknak anyagi téren való önállósításához és függet­­lenitéséhez, mivel elsőrangú hazafias cselekedetet vittek véghez. Méltóságos védnökünk ! Meghatottan veszünk búcsút szép kiállításunktól. Végszavunk Méltóságodhoz szól, midőn megköszönjük, hogy nagybecsű megjelenésével kegyes nekünk alkalmat nyújtani nemcsak hálánk ki­­fejezhetésére, hanem annak megmondhatására is, hogy úgy, mint Kossuth Ferencz kereskedelmi miniszterünk­nek a neve az ország minden lakójának a szívébe be van vésve, úgy zárja a magyar iparral és kereskede­lemmel foglalkozók millióinak apraja és nagyja igaz, őszinte tisztelettel és szeretettel Méltóságodat szívébe. A jó Isten áldja meg. Kérjük Méltóságodat, kegyeskedjék kiállításunkat bezárni. Szterényi József államtitkár a következő beszéddel válaszolt: Nagyságos elnök ur! Igen­­, uraim ! Azon meleg szavak, melyeket a vas- és fémipari kiállítás érdemes elnöke úgy a közönséghez, mint a kiállítókhoz, a sajtó­hoz és a kormányhoz intézett, visszhangot keltenek ki- I Sí'Haííikr IpariS Magyarorszag legelső gőzerőre isCIUllua JUI10 berendezett szerszámgyára Felső-vaspálya-utcza 7. szám. Budapest, X., Franczia kulcsokat Érczfűrész kereteket Fúrókerepeket Ólombélyegzőket Aczélvágókat Telefon 58—05. Párhuzamos satukat Csősatukat Csölev­ágókat Egyetemes csőfolyókat Borító-fogókat Telefon 58—05. Heveder-feszítőket Szijfeszítőket Körfűrész-tengelyeket Szivó-kosarakat Sü­lyesztve kovácsolt tárgyakat Telefon 55—08.

Next

/
Thumbnails
Contents