Magyar Vaskereskedő, 1909. január-július (9. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-03 / 1. szám

Előfizetési ár: / Negyedévre 4 kor. | Félévre 8 kor. | Egész évre 16 kor. E é s szám ára 40 fillér. \€%& ELLENŐRIZVE 7 1 tm r/tk­ ISSD MAGYAR VASKERESKEDŐ A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDŐK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE. MEGJELENIK MINDENI VASÁRNAP. FELELŐS SZERKESZTŐ: BÍRÓ ÁRMIN KIADJA: A­ SZERKESZTŐSÉG. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. ker., Gyár-utcza 38. szám, II. emelet. TELEFON­SZÁM: 318. IX. évfolyam. Budapest, 1909 január 3. 1. szám. Tisztelettel felkérjük olvasóinkat, hogy az 1909. évre szóló előfizetési dijat beküldeni kegyes­kedjenek. Előfizetési ár: Egész évre . 16 korona Félévre . . 8 „ Negyedévre . ” „ A „Magyar Vaskereskedő“ kiadóhivatala. Budapest, VI., Gyár-utcza 38. Az új esztendő. Az óramutató egyet billen előre s benne vagyunk az ujesztendőben. A vaskereskedésben is bizonyos for­dulópontot jelent az ujesztendő. A leltár és mérleg munkáit befejezték a vaskereskedők, már ahol befe­jezték. A téli szezon lanyhaságát egy kis pénzhullás szokta megélénkíteni január elején, mert ilyenkor fizeti, az, a­ki fizeti éves, vagy féléves számláját. Ilyenkor rendezi el a vaskereskedő számadásait, könyvelését, ilyenkor bukkan örvendetes vagy szomorú meglepeté­sekre s ilyenkor rajzolja ki terveit az ujesztendőre. Szóval az ujesztendő a vaskereskedésekben is a leszámolás s a jövőbe tekintés napja. Egyrészt meg­állapítjuk, hogy a múlt év kielégítette-e várakozásain­kat, vagy túl sok panaszszal záródott le, másrészt gon­dolkodunk afölött, hogy üzletünk hiányait hogyan lehetne pótolni, hogyan lehetne forgalmunkat növelni. Különösen ez az utolsó pont az, mely minden vaskereskedő érdeklődését fölkelti. Mert a forgalom növekedését még azok is szeretnék, akik tenni semmit sem tesznek a forgalom növelése érdekében. Pedig bizonyos agilitás nélkül az üzleti forgalmat sem lehet növelni. Igaz, hogy a forgalom emelkedé­sének megvannak a természetes alapföltételei, amelyek a piaci viszonyaiban rejlenek, de egy jó forgalmú vas­kereskedést is tönkre tehet egy ügyetlen, hanyag, vagy nem eléggé mozgékony szakember, míg egy aránylag gyönge üzletet is föl lehet virágoztatni a kellő képes­ségekkel. Ha visszapillantunk a múlt évbe, azt tapasztaljuk, hogy a vaskereskedőknek több olyan az üzleti forgal­mat megnehezítő okkal kellett megküzdeniök, ami valósággal kívül állott azokon az erőkön, melyeket a vaskereskedők önmaguktól kifejezhetnek, így az egész évet jellemezte az általános forgalom lanyhasága, mely leginkább a vaskereskedések főforgalmi czikkeiben mu­tatkozott. A múlt év forgalmának lanyhaságát olyan okok idézték elő, melyek a világpiac­ viszonyaiból eredtek. A lezajlott nagy világkonjunktúra után be­állott erős reakc­ió hatását természetesen a magyar vaspiac­ is megérezte. A magyar vaskereskedelem és a Fuchs és Schlichter Budapest, VI., Jász­ utcza 7-9. sz.­­ Gyártanak: Ónozott és horganyzott háztartási czikke­­ket. Katonasági főzőedényeket. Tejkanná­kat, tejgazdasági gépeket és eszközöket. Bétónozás. Bérhorganyzás. Árjegyzék ingyen és bérmentve.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents