Békésmegyei Hírlap, 1938. szeptember (1. évfolyam, 1-9. szám)

1938-08-20 / Röpirat

­________________________Békés megyei Hírlap__________ augusztus 2. igazáért, a maga eszményeiért vívja küzdelmét. A mi eszményünk a krisztusi szociális igazságoknak egy boldog, igazán keresztény és igazán magyar Nagymagyarországon való teljes és kizárólagos érvényesülése. Elindulunk erre a küz­delemre. Bezörgetünk a házak ajtaján és hívunk minden magyart, legyen ennek a küzdelemnek lelkes bajnoka, támogasson minket. Szeptember 1 -ével előfizetést nyitunk a Békés megyei Hírlapra, amely a legteljesebb mértékben keresztény és magyar orgánum lesz. Egyetlen elv fogja vezérelni: ezt az eszmét minden erővel, minden tudással és folt nélkül való becsülettel szolgálni. Hisszük, hogy Gyula város és Békés vármegye mellénk áll és támogatni fog és igaz magyar testvéri bajtársiasságban összeforrva megyünk legnagyobb, legszentebb célunk felé: Nagymagyarország fel­támadása felé. A Békés megyei Hírlap előfizetési ára Gyulán egy hónapra 80 fillér, vidéken egy pengő. Előfizetni lehet a szerkesztőség és kiadóhivatalban: Gyula, Corvin­ utca 4 szám, vagy igazolt előfizetés gyűjtőinknél. ____________ BRILL divatház ELŐZETES JELENTÉS: őszi szenzációk! Sok pénzt­ takarít meg, ha kerékpár is vasárul Gyulán a 3 Schillinsert vasü­zletben vásárol. Nagy választékban férfi- és női kerékpárok, kerékpársumi és alkat­részek. Zománcozott tűzhelyek, kályhák, konyhaedények vasalások, szerszámok, villamos- és vízvezetéki cikkek. HersiSMdasilsi tépek stb. I Mielőtt vásárol okvetlen kér­jen ajánlatot! Igen kedvező fizetési fel­tételek ! I Egy darab 200 ke-os tizedes mér­leg eladó (s ug­anoz egy bejáró­nő, ki a főzést is e v'Vzj. f 'vHe'i* Sikeres István péknél, Tomcsányi u 13 szám 2 1* Alsó-Fehérkörösi Ármentesítő, Helvizszabályozó és Vízhasz­­nosító Társulat Gyula, 887—1938 szám. Fű­zvessző eladási hirdetmény Az Alsó-Fehérkörösi Ármente­­sítő Társulat a Körösök hullám­terében levő fű­zvessző termését az alant felsorolt napokon, a hely­színen, nyilvános szóbeli árveré­sen, készpénzfizetés mellett, hite­lezés nélkül el fogja adni. 1938 augusztus 29-én hétfőn reggel 8 órakor a Fehérkörös jobbpartja mentén a gyulai vas­úti hídtól Szanazugig, a balparton a gyulai közúti hídtól lefelé Sza­­nazugig. Nem! Nem! ,----------------------­N Ohíd nem megyen sem más nyomdába,ha egyszer nálunk készíttet nyomtatványt. Nyomtatványaink ízlésesek, áraink versenyk­épesek. K­é­rjen árajánlatot! „Dürer“ Nyomda és Lapkiadóvállalat Corvin-utca 4. Telefon: 150. Békésmegyei Hírlap POLITIKAI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SPORTLAP Felelős szerkesztő: dr. Korányi Pál Szerkesztő: dr. Kovács Géza Felelős kiadó: Horti Béla Szerkesztőség és kiadóhivatal: Corvin­ utca 4. Telefon­: 150 Előfizetési ár: Egy hóra helyben, házhoz hordva 80 fillér, vidékre postai szállítással 1 pengő Hirdetések díjszabás szerint. Apróhirdetés szavanként 3 fillér Nyomatott a „Dürer“ Nyomda és Lapkiadóvállalat nyomdájában Gyulán, Corvin-utca 4 Cégtulajdonos: Nagy P. István 1938 augusztus 29-én hétfőn délelőtt 11 órakor a Kettőskörös balpartján a Szanazugtól a dobozi közúti hídig, 1988 augusztus 30-án kedden reggel 8 órakor a Kettőskörös balpartja mentén a dobozi közúti hídtól Békésig, Gyula, 1938 augusztus hó 19-én. Kienitz Vilmos s. k. igazgató-főmérnök. Polgári söröző és étterem (a volt Brill-üzlethelyiségben) Modern üzlet. Pontos kiszolgálás. Kitűnő bá­­zikoszt kihordásra is. Dupla márciusi sör. Kitűnő borok. Menürendszer. Szives pártfogást kér: özv. Ub­lay Józsefné IDTQ CIKKEK LEGNAGYOBB VÁLASZTÉKBAN RÜCK Petik Ferenc női divat áru üzletében óriási választék az összes d­i­vatcikkekből. Modern, négyszobás­­ sü­rtőszoba, tallal­ és fürdő­szobával, teljes komforttal, Ar­tézi vízzel a házban, azon­nal kiadó Schillinger vaskereskedő házában, a Kos­­suth-téren. 9 hold föld parcellákban kiadó Zöldág­ utca 25. * Pejréten 2 hold föld van eladó. Értekezni lehet Petrét 22 sz. alatt. * Szeregyházán 12 hold föld sür­gősen eladó. Ért. Szilva u. 4­2-1* író g­épet, gramofont, lemezt, iskolaszert vegyen Scheiben László könyv-, papiriszletében Telefon: 1999. UD i é s I Divathoz, Gyula. ""5"'" z11"s “r“TM ““ | — ■ i oriasijcj^oj a^^ar. I «»>■' imtm g________KLáraT/v.Stb“" 11

Next

/
Thumbnails
Contents