Békésmegyei Hírlap, 1939. március (2. évfolyam, 25-38. szám)

1939-03-01 / 25. szám

Szerda, 1939 március 1 Ara S fillér II. évfolyam, 25. szám Békésmegyei H­írlap Szerkesztőség :„Pálffy-u. 3. Telefon: 23711 POLITIKAI, TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS SPORTNAP­I Előfizetési ár: Egy hóra helyben, ház-Kiadóhivatal: Corvin-u. 4. Telefon: 150| I Ppsprec -„t... r»r K07AMVN P11 /&' hoz hordva 90 fillér­ vidékre postai Megjelenik hetenként háromszor i reieros s/.ei Keszio . ur. jvuzarv r 1 1 ALl i szállítással 1.20 P. Hirdetések díjszabás szerda, péntek és vasárnap reggel i I Felelős kiadó: HORTI BÉLA É I szerint. Apróhirdetés 10 szóig 40 fillér Gyulai Diétát Földrengések, világnézeti viha­rok korát éljük. Ezek a viharok azonban nem maradnak meg a szellemi viták síkján; a harc el­dőlte nemcsak egyes országok és nemzetek, de az egész kontinens, sőt az egész glóbus életének át­rendezését jelenti. Megszoktuk már, hogy úgy figyeljük a világ eseményeit, hogy azokat a velünk és az összességgel való összefüg­gésben igyekszünk jelentőségük­ben felmérni. Ha ebben az óriási tülekedésben nem tájékozódunk helyesen, ha­nem rendelkezve kellő tisztánlátással vonjuk le konzekvenciáit a nemzetközi je­lenségeknek, könnyen lehet, hogy fajunk, nemzetünk sorsát pecsé­teljük meg és ezzel együtt jár természetesen az egyéni életek súlyos megrázkódtatása. A magyarságnak nagy mulasz­tása, hogy ezt a tisztánlátást nem igyekezett már akkor megszerezni, amikor még talán megvolt a lehe­tősége annak, hogy a nemzet sorsának irányítása kezünkbe kerüljön. De nem rendelkezünk a tisztánlátás feltételeként elen­gedhetetlen tudással még ma sem, illetve csak kevesen vannak abban a helyzetben, hogy a szövevénye­ken átlátva helyes irányítást is adhassanak. Tudásra, ismeretekre van tehát szüksége a legszélesebb rétegek­nek is, mert megfelelő szellemi felkészültséggel rendelkező töme­geknek nem megfelelő irányba­­való befolyásolása is nehezebb lesz. Ebben az eszmekörben élve határozta el a Gyula Vezér Baj­társi Egyesület, hogy a Nemzet­politikai Társaság támogatását kérve, megrendezi a Gyulai Diétát, azoknak a magas színvonalú elő­adásoknak a sorozatát, melyeket Gyula város közönsége oly nagy érdeklődéssel és élvezettel hall­gat immár másodízben. A Diéta előadásait hallgatva életünknek talán legszebb élményeiben van részünk. Nemcsak azért, mert az ország legkiválóbb előadói közé számítanak azok, akik nagy tudá­suk legjavát hozzák ide, hogy lelkük gazdag kincseit széthint­sék közöttünk, hanem azért, mert a társadalom különböző rétegei olyan lelkűsésről tesznek tanúsá­got, mely lelküsdnek a létezését annyian és olyan szívesen tagad­ták különösen Gyulával kapcso­latban. Áldozatos lélek kellett ahhoz, hogy a gyulai fiatalok minden anyagi eszköz hiányában, fárad­ságot nem kímélve megrendezték a Diétát, áldozatos lélek kellett ahhoz is, hogy a gyulai társadalmi és egyéb vezetőtényezők anya­giakkal biztosítsák a Diéta meg­rendezését, még nagyobb áldozat kellett ahhoz, hogy az illusztris előadói gárda teljesen önzetlenül, fáradságot és az ide-odautazás kellemetlenségeit vállalva eljöjje­nek ide és tanítsanak bennünket. De minden tiszteletet megérde­mel a Diétának a társadalom minden rétegéből összegyűlt nagy­számú hallgatósága is, amely estéről-estére megtölti zsúfolásig az Ipartestületnek erre a célra átengedett termét és figyelemmel, fegyelemmel hallgatva az előadá­sokat, szomjas lélekkel issza fel a hallottakat és azokhoz komolyan és csak tudásvágyról téve tanú­ságot szól hozzá. Van tehát Gyulán kultúrigény és tudásvágy, lehetne is itt meg­felelő kulturéletet támasztani, csak lélek és akarat kell hozzá azokban, akik mindennek meg­teremtésére és fenntartására hiva­tottak. Ez az örvendetes jelenség adja nekünk a­ hitet, a bizalmat ennek a nemzetnek és ennek a városnak a jövőjében, mert meg­fordíthatjuk Széchenyi fájdalmas felkiáltását: Nem vész el a mi népünk, mert szomjazza a tudo­mányt! Ezekkel a gondolatokkal kö­szöntjük és köszönjük meg egy­ben mindenkinek, akit illet, a Gyulai Diétát. A jövő héten előreláthatólag végez a Ház a zsidójavaslattal A képviselőház kedden délelőtt folytatta a zsidójavaslat tárgya­lását és előreláthatólag nyolc-tíz nap alatt be is fejeződik a vita. Bizonyosra vehető, hogy a javas­latot nagy többséggel szavazza meg a Ház és azon legfeljebb nagyon kis jelentőségű részlet­­módosítások történhetnek, de elvi módosításról szó sem lehet. A hét folyamán Makrai Lajos, kereszténypárti képviselő, Güttler Dénes, felvidéki képviselő Tors, Tibor és Milotay István lesznek a vita kimagasló szónokai. Tas­­nádi Nagy András igazságügy­miniszter a vita befejezte után válaszol a felszólalásokra. Való­színűnek látszik, hogy a törvény­­javaslat március közepén felmegy a Felsőházba. A Vatikán már kész a pápaválasztásra Már csak három nap választ el a pápaválasztástól és a Vatikán­ban már minden kész az új pápa megválasztására. A bíborosok már majdnem teljes számban Rómá­ban vannak, csak a délamerikai és bostoni bíborosok hiányoztak, valamint néhány olasz bíboros, akik azonban mindnyájan meg­érkeztek Rómába február 28-ára. A sixtusi kápolnát, ahol a sza­vazás folyik és amelybe a bíboro­sokon kívül nem léphet be senki sem, teljesen átalakították. A falak mentén hatvankét zölddel bevont asztalt és széket állítottak fel, amelyek fölé lila baldachin borul. A baldachinok felemelhetők és ha megtörtént a pápaválasztás, akkor valamennyi baldachint fel­hajtják, csak az újonnan meg­választott pápáé marad lehajtva. Az első szavazás csütörtökön dél­előtt lesz. A konklávé előkészületeiről va­lamennyi bíboros részvételével filmet készítenek. Gróf Ciano elutazott Bialowiczába Gróf Ciano hétfőn délelőtt a világháborúban Lengyelország­ban elesett olasz katonák teme­tőjébe ment. Négy óra 30 perc­kor gróf Ciano elutazott Varsó­ból, hogy résztvegyen a bialo­­wiczai erdőben rendezendő va­dászatokon. Virginio Gayda a Giornale d'Italia hasábjain varsói tudósí­tásában összegezi gróf Ciano olasz külügyminiszter lengyel­­országi látogatásának mérlegét. A tengelyhatalmakkal való e barátságos magatartás egyébként, bár különböző mértékben, meg­felel Magyarország, Jugoszlávia és Románia magatartásának is a tengellyel szemben. Franco tábornok is hajlandó az antikominternszövetséghez csatlakozni Hétfőn délelőtt a német, olasz , Burgosban Franco tábornoknál és a japán követ megjelentek­­ és felszólították, hogy lépjen be Spanyolország is az antikomin­­tern szövetségbe. Franco tábor­nok kijelentette, hogy hajlandó a belépésre, a belépésről szóló jegyzőkönyv aláírását arra az időre kívánja elhalasztani, ami­kor már Francia- és Angolország de facto is elismerik a spanyol nemzeti kormányt. Hire jár, hogy Franco Don Juan infánst hívja meg a spanyol trónra. Hiába a remény, még mindig nem jön az „elhajlás“ Teleki Pál gróf miniszterelnök szombat esti rádióbeszéde előtt és után remény éledt bizonyos szí­vekben és berkekben. Lihegve várták és egymást bátorítva hir­dették, hogy Teleki kormányel­nöksége feltétlenül a kormány­­politikának balra való „elhajlásá­val“ fog járni. Hiába a miniszter­elnöknek a tudós precizitásával megfogalmazott határozott kije­lentései, ők jobban tudják és hirdetik az „elhajlást“. Teleki Pálnak pedig ilyen mon­datai keltek hullámszárnyra: „Magyarrá és kereszténnyé akarjuk tenni nemcsak nevében, de gondolkodásában is ezt az or­szágot.“ Majd más helyen: „Mindazt, amit mint magyar, a magyar lelkektől kaptam, azt kell ma mind lelkemben össze­fogni és megvalósítani törekedni.“ Hát mi úgy olvassuk, úgy ért­jük, hogy mindez egyáltalában nem jelent elhajlást és csak a nemzeti, népi, szociális és keresz­tény irányzat megizmosodását jelentheti. Tehát csak várják tovább az „elhajlást“. Nem kötelesek katonai szolgálatra a cseh-szlovákiai magyarok Most közzétett rendelet szerint a német nemzetiségű cseh-szlo­vákiai állampolgárokat egyelőre felmentik katonai szolgált alól. A Podelni List jelenti, hogy ennek megfelelően a cseh-szlo­­vákiai magyarokat és lengyele­ket sem fogják katonai szolgá­latra kötelezni. A Szics-gárda Volosin ellen A határon túlról érkező hírek szerint a Szics-szervezet tagjai között nagy ingerültséget keltett a Volosin kormánynak az a szi­gorú rendelete, amely utasítja a Szics-gárda tagjait, hogy a cseh karhatalmi alakulatoknak feltét­

Next

/
Thumbnails
Contents