Brassói Friss Ujság, 1934. július (3. évfolyam, 180-210. szám)

1934-07-01 / 180. szám

a Dr. Niclea Szever tragikus halála Nyegyvenkilenc éves korában szívbaj ölte meg Aradváros volt képviselőjét. — Vasárnap délután temetik el a közélet és a politikai élet kitűnőségét Arad. Súlyos csapás érte Arad társadalmi, politikai és közéletét. Mic­ea Szever dr., Aradváros volt képviselője a Nemzeti Agrárpárt ügyvezető alelnöke, az aradi sport­kerület és a Gloria CFR sportegye­sület elnöke hosszas szenvedés után péntek délben 12 órakor meg­halt. Tragikus halálának híre úgy­szólván percek alatt terjedt el a városban és mindenütt mély rész­vétet keltett. Dr. Miclea Szever évtizedek óta szervi szívbajban szenvedett amely különösen az utolsó évben hatal­masodott el. Az elmúlt télen egy­másután két rohama volt és ami­kor a második rohamból annyira amennyire kilábalt, orvosai taná­csára Balatonfüredre utazott amely­nek szénszavas fürdőit évek óta sikerrel használta. Az első hetek­ben az idén is mutatkozott javu­lás de május vége felé visszaesés következett be úgy, hogy az ottani kezelőorvosok tanácsára két hét­tel meghosszabította üdülését. Jú­nius közepén Budapestre utazott és felkereste Hasenfeld professzort a szívbajok specialistáját, hogy őt konzultálja. Hasenfeld tanár ala­posabb megfigyelést tartott szük­ségesnek. Utasítására dr. Miclea befeküdt a Fasor Szanatóriumba, ahol dr. Hetényi és dr. Schuszter Gyula főorvosok kezelték az egye­temi tanár rendelkezései szerint. Néhány nap múlva az orvosok lát­ták, hogy a nagy­beteg ügyvéden nem lehet segíteni. Az elektrokardiografikus vizs­gálat tisztán megmutatta, hogy szívizmai teljesen össze van­nak roncsolódva és csak nanok kérdése, hogy felmondják a szolgálatot. Az orvosok azt javasolták, hogy utazzon haza, mert a miliőváltozás kedvezően fogja befolyásolni álla­potát. Hétfőre virradó éjszaka­­a budapesti szanatóriumban újabb rohamot kapott dr. Miclea, akit ez a roham annyira legyengített, hogy nem is volt képes lábára áll­ni Hordágyon mentők vitték ki a pályaudvarra, ott beemelték egy el­sőosztályú bérelt szakaszba és egyik barátja és egy szanatóriumi orvos kíséretében tette meg az utol­só utat Aradra. Az aradi állomáson ugyancsak mentők várták és laká­sára vitték, ahol kezelő orvosa dr. Moga Cornelia kezelés alá vette. A kitűnő orvosnő a legnagyobb önfeláldozással követett el min­dent dr. Miclea Szever megme­n­­tésére, sajnos ez nem sikerült és tegnap délben néhány perccel 12 óra előtt dr. Miclea Szever kilehel­te lelkét. Temetése vasárnap délután 2 órakor lesz a Bus. Carol 55. számú gyászházból nagy katonai gyász­pompával. Dr. Miclea Szever több magas kitüntetésnek volt a birto­kosa többek között a Román Ko­ronarend és a Ferdinand-rend lo­vagi keresztje is birtokában volt. Ezt az utóbbi magas kitünte­tést maga Károly király sze­mélyesen nyújtotta át Miclea dr.-nak két év előtti aradi tar­tózkodása alkalmával. Dr. Miclea Szeveren kívül mind­össze négy aradi előkelőséget tüntetett ki az uralkodó a Fer­dinand renddel. Dr. Miclea Szever jelentős szere­pet játszott a politikai életben is. Régebben a nemzeti pártnak volt egyik vezetője és az Imperium vál­tozás után Arad városát képvisel­te a kamarában. Amikor Goldis László és csoportja kivált a nemze­ti pártból, Miclea dr. Goldist kö­vette, aki Averescu marsallhoz csatlakozott. A párt arad megyei és aradvárosi csoportjának ügyvezető alelnöke volt d­r. Miclea és most is ugyanezt a tisztséget töltötte be Goga Oktavian nemzeti agrárpárt­jában. A sportéletben ugyancsak kimagasló szerepet töltött be és el­nöke volt az aradi sportkerületnek és a Gloria CFR-nek, amely fejlő­dését és felvirágzását főként Mic­lea úr tevékenységének és lelkese­désének köszönheti. Alelnöke volt az elhunyt sportember az Aradi Hajós Egyesületnek, amelynek ala­pító tagja is volt. Nem volt olyan közrdekű mozgalom, amelyben a minden szépért és nemesért rajon­gó férfiú ne vett volna részt. A há­rom év előtti szomorú emlékezetű árvíz alkalmával három napon ke­resztül dolgozott éjjel nappal fá­radhatatlanul sportemberekből ala­kított mentőcsapata élén. A művé­szeteknek és az irodalomnak is lel­kes mecénása volt és lakásának falait szebbnél-szebb festmények díszítik. Lelkes és izzó hazafisága dacá­ra megértő és belátó volt a kisebb­ségek iránt, távol állt tőle minden ilyen irányú elfogultság vagy ellen­szenv. Ez a magyarázata annak, hogy az aradi kisebbségek sorá­ban rengeteg tisztelője és barátja van, akik szomorú szívvel veszik tudomásul fiatalon történt gyá­szos elhunytat. A tragikus módon elhunyt ügy­véd-politikust nővére, özv. dr. Ghi­lezan Liviuszné, szül. Miclea Hor­­tense és két fia, Ghilezan Emil clu­ji ügyvéd és Ghilezan Livius, az aradi pénzügyigazgatóság tisztvi­selője, továbbá kiterjedt előkelő ro­konság gyászolja. ­ Huszonöt százalékkal emelte a CFR a zsulvölgyi szénkvótát Petrosani. Bucuresti jelentés sze­rint a CFR megállapította a szén­bányáktól átveendő szénmennyisé­gek elosztását és az idén a Zsilvöl­gyére jóval nagyobb százalék jut, mint tavaly. A múltévi elosztásnál az ural­mon levő nemzeti parasztpárt a ki­sebb — nemzeti parasztpárti érde­keltségek kezében levő — bányák­nak kedvezett. A kisebb bányák­nak juttatott nagyobb szállítási szá­zalék a liberális bányák rovására történt.­­A „kedvezési és elhanya­­golási“ politikának az lett az ered­ménye, hogy a kisebb bányák nem tudtak eleget tenni a rendelésnek. Állítólag a CFR idei elosztásában a zsilvölgyi szénbányák 25 száza­lékkal nagyobb kvótával szerepel­nek, mint az elmúlt évben. Ennek következménye természetesen az, hogy a Zsilvölgyében 25 százalék­kal emelik a termelést. Festetics Sándor gróf élelmezi a letar­tóztatott nyilaskereszteseit Budapest. Beszámoltunk arról a nagyszabású verekedésről, amely kedden este a nyilaskeresztesek molnáruccai helyiségében játszó­dott le. A Meskó-párti és Festetics párti fiatalemberek összevereked­tek, az utóbbiak voltak túlsúlyban És így „sikerült“ összerom­bolniuk a helyiséget. A rendőrségen csütörtökön ál­lították elő a verekedőket és köü­­lük 11-et magánlaksértés és idegen vagyon rombolása címén letartóz­tattak. A rendőrség megállapítása szerint a Festetics-párti 11 fiatal­ember 18 ablakot vert be, hat író­asztalt, egy iratszekrényt és egy írógépet tört össze, a falom lógó képeket pedig felhasították. A letartóztatott fiatalemberek azzal védekezek kihallgatásuk al­kalmával, hogy a helyiségben lévő holmik tulajdonképen Festetics Sándor gróf tulajdonai és ők a hol­mikat el akarták vinni. A Meskő­­pártiak ezt megakadályozták és igy kezdődött a verekedés. A fia­talemberek azt is elmondották, hogy a helyiség Festetics egyik rokonának házában van és miután eddig Festetics fizette a házbért, a helyiség is az övé, tehát ők joggal hatoltak be. A letartóztatások hírére Barcsay nyilaskeresztes vezér telefonált a Dégen tartózkodó Festetics Sándor grófnak, aki sietve Budapestre uta­zott. Festetics gróf megjelent a rendőrségen és intézkedett, hogy az ügyészségre átszállított 11 fiatal ember az ő számlájára kapjon élelmezést. A letartóztatott fiatal­emberek különben egytől-egyig 20 —24 éves napszámosok és munka nélküli fiatalemberek. 2 SCHICHT SOAP, A JÖ SZAPPAN A KÖZBIRTOKOSSÁGI VAGYO­NOK UTÁN, AZ EGYHÁZKÖZ­SÉGI VAGYONOKRA IS SOR KERÜLT Mercurea Ciuc. Csak a napok­ban adtunk hírt azokról a birtok­­foglalásokról, amelyeket Ciuc me­­gye északi részében a közbirtokos­­sági vagyonok terhére elkövetnek. Most vesszük a hírt, hogy a meg-, torolatlanul hagyott rossz példát most már tovább követik más köz­ségek is. A bicazi, tughesi és bor­seci esetek után most a hódosai lakosok használtak erőszakot a Ditrau katolikus egyházközség tu­lajdonát képező negyven hold te­rületű erdős-legelőn és önkényesen birtokba vették azt. ­ Vér-, bőr- és idegbajosok igyanak hetenként többször, reg­gel felkeléskor egy pohár termé­szetes „Ferenc József“ keserűvi­­zet, mert ez mindig alaposan ki­tisztítja és méregteleniti a gyo­­morbélcsatornát s ezenkívül az emésztést és az anyagcserét is jó­tékonyan befolyásolja. A NÉMET KIVÁNDORLÓK CSAK 2000 MÁRKÁT VIHETNEK MAGUKKAL AZ ORSZÁGBÓL Berlin. A német birodalmi bank és a kormány között megegyezés terthét, amelynek alapján az eddi­gi 10.000 márka helyett a jövőben csak 2000 márkát vihetnek ki ma­gukkal az országból a német ki­vándorlók. Ez a határozat nem vo­natkozik azokra a zsidókra, akik véglegesen elhagyják az országit és Palesztinába akarnak letelepedni. LITVÁN REPÜLŐRAJ LÁTO­GATJA MEG AZ EURÓPAI FŐ­VÁROSOKAT A kaunasi repülőtérről három lit­ván repülőgép szállt fel európai körrepülésre. A litván repülőrajt Gustaitis Antanas ezredes, litván légügyi főmérnök vezeti és rajta kívül öt kiváló repülőtiszt vesz részt a körrepülésben, amelynek első állomása Stockholm volt. A litván repülőket a svédek nagy ün­nepséggel fogadták, útjük során a következő városokat látogatják meg: Kopenhága, Amsterdam, Brüsszel, London, Paris Marseille, Róma, Bécs Budapest, Bucarest, és visszafelé Kaunas.

Next