Brassói Friss Ujság, 1934. augusztus (3. évfolyam, 211-240. szám)

1934-08-01 / 211. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: ARAD. BITL. REGINA MARIA 9. Zsilvölgyi képviselet: Hirsch Mór, Petroseni szerda, 1934 augusztus 1. Főszerkesztő: Dr. VÖRÖS LÁSZLÓ Székelyföldi szerkesztő­ség és kiadóhivatal: Oderhein, Bulev Regele Ferdinand 62. III. évfolyam, 211. szám Bm86aB®®^sesasnäBB2aHH» Vagy a nemzeti szocialistáig­ vagy a Heinzwehrek­ akartak újabb­i pu­ccsot reneiesni Bécs. A vasárnapi eseményekről a következőket jelentik: Az esti órákban futótűzként terjedt el Bécsben az a hír, hogy új puccs­­kísér­letet akarnak elkövetni. A dél­utáni órákban a főváros valameny­­nyi városrészében piros-fehér cé­dulákat terjesztettek, aminek be­avatottak szerint az volt a jelentő­sége - „Készül­j­ek el!“ Később újabb piros-fehér cédulákat oszto­gattak szét, amelyeken a követke­ző felírás volt: „Jöjjetek és hozzá­tok magatokkal a felszerelést!“ A hatóságok ezt úgy magyarázták, hogy az újabb puccskísérletre ösz­­szehívott legénységet arra utasí­tották, hogy fegyvereiket is hoz­zák magukkal. A hatóságok nem voltak tisztában azzal, hogy az újabb fegyveres felkelést kik ren­dezik. Nem látszott valószínűnek, hogy újból nemzeti szocialisták kísérelnék meg az államcsínyt. Sokak szerint a Heim­wehr akart felkelést megkísérelni azért, mert az új kormány összeállításánál, nem akarják kellő módon méltá­nyolni a Heimwehr érdemeit. Az esti órákban Bécs valameny­­nyi karhatalmi testületét mozgósí­tották. Riadó következtében az összes alakulatok kivonultak. A kancellári palotát és a kormány­­negyedet erős katonai készültség­gel látták el. A középületeket erős őrségek szállták meg. A hidakat, a vasúti állomásokat kormánycsapa­tok szállták meg. Az erős készült­ség dacára azonban az éjjel nyu­godtan telt el és hétfőn hajnalban bevonultatták a katonaságot és az összes karhatalmi alakulatokat. Meleg szavakkal üdvözölte uj kor­ Hiányát az osztrák szövetségi elnök Csak 38 éves az új miniszterelnök Bécs. Az újonnan kineve­zett Schuschnigg kormány még az éjjeli órákban megje­lent Miklas köztársasági el­­nök előtt, aki hosszabb be­szédben üdvözölte az új kor­mány tagjait. — Önök nagy örökséget vesznek át, — mondotta — a megboldogult Dollfuss kan­cellár hagyatékát. Vezessék önök az országot becsületes hittel és azzal a szellemmel, a­melyet halhatatlan kancellá­runk követett. Schuschnigg kancellár kö­ szönte meg ezután a köztár­sasági elnök bizalmát, majd hálás szavakkal emlékezett meg Starhemberg herceg­he­lyettes kancellár céltudatos és energikus magatartásáról, a veszély ideje alatt. Az új kormány tagjai, va­lamint az új államtitkárok le­tették az esküt. A bécsi sajtó megállapítja, hogy Schuschnigg kancellár mindössze harmincnyolc éves, tehát a világ legfiatalabb mi­niszterelnöke. Ispán is ki akarja építeni a légi káderejét A japán hadügyminiszter nyilatkozik a légi flotta hadgyakorlatairól Tokió­ Hajasi japán hadügymi­niszter, aki a légi flotta gyakorla­tokról tért vissza, kijelentette a sajtó munkatársai előtt, hogy a hadigyakorlatokon beigazolódott, hogy a légi flotta nem elégséges arra, hogy Japánt idegen államok támadása ellen kellőleg megvédje. Japánnak is követnie kell Anglia példáját és ki kell építenie légi flot­táját. Japán légi haderejének — mondotta Hajasi hadügyminisz­ter — legalább is olyan nagynak kell lennie, mint a szovjet flottájá­nak és meg kell haladnia az Egye­sült Államok légi haderejének az erejét. Rintelen dr. be akarta avatni terveibe Mussolinit is Az olasz plaisstegelastis azonban visszautasította a javaslatát Róma. A Lavora di Fascista írja: Rintelen dr. osztrák követ három hónappal ezelőtt felkereste Musso­linit, akit egy széleskörű terve szá­mára igyekezett megnyerni. Rin­­telen dr. kifejtette a Duce előtt, hogy a polgárháborút Ausztriában csak olyan kormány tudja meg­akadályozni, amelyben a nemzeti szocialisták is helyet foglalnak. Ki­jelentette, hogy saját maga szíve­sen vállalja a kancellári tisztet oly kabinetben, amely olyan kormány­koalícióiból áll, amelyben a nem­zeti szocialisták is helyet foglal­nak. Mussolini — írja az újság — ezt a javaslatot visszautasította és kijelentette, hogy Ausztria számá­ra a legszerencsésebb kormány­for­mának a Dollfuss-féle megoldást tarti. A LENGYEL KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK RÁDIÓFELHÍVÁSA AZ árvízkárosultak javára Varsó. Moscicky tanár, köztár­sasági elnök beszédet tartott a rá­dióban, amelyben felhívta Len­gyelország lakosságának azt a ré­szét, amely nem szenvedett az ár­vízkatasztrófától, hogy segítse azo­kat, akiknek minden vagyona el­pusztult. Egyetlen családnak sem szabad szenvednie és senki sem maradhat segítség nélkül — mon­dotta a köztársasági elnök. LETARTÓZTATTAK EGY OSZ­TRÁK BÁNYAVEZÉRIGAZGATÓT IS AZ ÁLLAMCSÍNY ÜGYÉBEN Bécs. A rendőrség hétfőn letar-, tóztatta von Ardolf dr. t, az Alpi­­­ne Montanen Gesellschaft vezér-­ igazgatóját, mert beigazolódott,­ hogy a vezérigazgató nagy össze­­­get folyósított a felkelők megszer-­­vezésére és felfegyverzésére. A­ harcot úgy Karintiában, mint Stá-­­jerországban az Alpine társasági munkásai kezdték meg, akiket hót napok óta katonailag kiképeztek..

Next