Brassói Friss Ujság, 1936. március (5. évfolyam, 61-91. szám)

1936-03-01 / 61. szám

Megakadályozták a zsidókat a Tá­rsadalom­biztosító Pénz­tár szolgálati helyéért való vizsgák letételében Elbarrikádozták a hatósági orvosi intézet bejáratát a jobboldali diákok Bucuresti. A társadalombiztosító pénztár külső szolgálati helyeiért folytatott vizsgák tegnap kezdődtek meg. Reggel a különböző fakultások nagyszámú diákja elbarrikádozta a hatósági orvosi intézet bejáratát és megakadályozták a zsidó jelölteket, hogy bejuthassanak az épületbe. Verekedés el­kerülése végett csendőrosztagot vezényeltek ki, amely a sokaságot szétszóra. A versenypályázatban megakadályozott diákok emlékiratot juttattak el a vizsgabizottsághoz. IKONIZ GYÓGYSZERTÁR-ODOR Vili. EDWARD VASÁRNAP. RÁDIÓN BESZÉL A BIRODALMI NÉPHEZ Budm­egf. Vill. Edward angol járós­i vasárnap intézi rádiószáza­­sát au angol birodalom népeihez. A beszédet a mi időszámításunk sze­rint délután 6 órakor a legtöbb nem­zet rádiója és így a magyar stúdió is közvetíteni fogja. — Háromnyelvű brilliáns dizőz műsor az Olimpia Clubban. Az utóbbi időben dizőzkultusz hódí­totta meg úgyszólván az egész vi­lágot. Minden nagyobb kultur­­centrumban diadallal vonult be ez a művészi műfaj, amely március harmadikán tartja bevonulóját az Olimpia Clubba. Tehát már­cius harmadikán, negyedikén és ötödikén, három napon keresztül nyújtja az Olimpia Club vezetősé­ge tagjainak Nelly Alperera nagy­szerű hírnévnek örvendő dizözt, a­ki román, magyar és német mű­sorral fogja elszórakoztatni az Olimpia Club tagjait. Nelly Alpe­rera minden egyes műsorszáma brilliáns és olyan ötletes, hogy bármely nyelven szól közönségé­hez, mindenki élvezni tuda. Ismét értékes művészi élményt nyújt ez­zel a háromnapos műsorral tag­jainak az Olimpia Club vezetősé­ge, amely a múltban már sokszor beigazolta áldozatkészségét. — Ma este van Banktisztvise­lők táneestélye a Palace kávéház földszinti és emeleti helyiségeiben Tiz év óta nem volt a banktiszvi­­selőknek sem báljuk, sem lánces­télyük s igy érthető érdeklődés nyilvánul meg a ma esti tánces­tély iránt, árui előreláthatólag nagyszerűen fog sikerülni. Az es­élyen jelen lesznek az összes bank­igazgatók, valamint az aradi ka­tonai előkelőségek és polgári no­­tabilitások. Az aradi banktisztvi­selő gárdán kívül bejelentették megjelenésüket a timisoarai és az oradeai Kink tisztviselők is, akik nagy,7,­­gyan lesznek ,at estéiben k­épviselvast. Megnyílt az út Dessie félé Az olasz csapatok elfoglalák RÓMA. A HIVATALOS JELENTÉS KÖZLI, HOGY AZ OLASZ CSAPATOK AZ ERITREAI ARCVONALON TEGNAP HAJ­NAL ÓT ISMÉT MEGKEZDTÉK ELŐNYOMULÁSUKAT. A SZOMÁLIAI HARCTÉRRŐL NINCSEN SEMMI JELENTENI VALÓ. RÓMA: BADOGLIO TÁBORNAGY TÁVIRATOZZA, HOGY AZ ELSŐ HADTEST CSAPATAI MA ELFOGLALTÁK AMBA ALAGIT. EZ A MAGASLATI VÁROS A DESSZEI FŐHADISZÁLLÁS FELÉ VEZETŐ ÚT KULCSA. Ellentétes jelentések a negus egészségi állapotáról Róma­ (Radar). A Stefani ügynök­ség jelentése szerint a Dessieből ér­kezett legújabb hírek arról számol­nak be, hogy a négus nem beteg, hanem súlyosan megsebesült. Dr. Hanney svéd orvost sürgősen Des­­siebe hívták, ahova repülőgépen utazott el és ugyanekkor érkezett oda Asfausen trónörökös és Makó­­nen herceg is. Addis Abeba. (Rador). Az ebesz­­szirt kormány hivatalos közleménye szerint a négus tökéletesen egész­séges és csak a fantázia szüleménye az a hír, hogy megsebesült. Gyanús alakok bántalmazni akarták lupu dr.-t Bucuresti. Tegnap éjjel a képvi­selőházi ülés után dr. Lupu több barátja társaságában a Splendid ét­teremben vacsorázott. Később az étterembe érkezett, Gh. Cuza is kí­séretével és amidőn Lupu ér, a he­lyiséget el akarta hagyni aisz­ava is us alak nyomult be és a képvise­lőt szultálni akarták. A vendégek és a pincérek védelmezték meg Lu­put mindaddig, amíg a rendőrség emberei a helyszínre érkeztek. Vizs­gálat indult meg annak kiderítésé­re, hogy kik voltak a támadók. NEDVES FAL Telefon 11 24. FENOLAKKAL azonnal szá­raz lesz. Használati utasítás díjmentes. GROZIT S.P.A. Ti­misoara, II. Str. S. Micu No. 9 % I Lapterjesztőket ! Bucuresti részére fix és százalék javadalma­zással fel­veszünk. Bucuresti Cea Victoria 50 (Subset) Beszélgetés (Conversatie) La barbier — A borbélynál Mit fog, unde-i aici In apropiere un barbier? — Kérem, hol van itt a közelben egy borbély? A patra casa la stanga — A ne­gyedik ház balra. Vreau sä mä bárbierese — Meg akárok borotválkozni. Poftiti ocupafi boc, imediat ve­­ni­i la rfvnd — Tessék foglaljon­­ helyet, rögtön sorra jön (kerül). Amn pl ele subfire si bár bä asprä — Vékony «érzéke.Ilv» bőröm van és ei óv v­e ;ik j:irn Brich» l vít ti- hiné aseujit — \ beretva lei; -; jó éles. Sápuncazá-ma bine — Szappa­nozzon be jól. Pudreazá-má pujin — Puderez­­zen be egy kicsit. Si pärui sä-i tündém? — A ha­jat is nyírjuk? Mai scurt sau mai Umg läuft?­ s (30) hosszabbra —• Rövidebbre vagy hosszabbra hagyva? Gu cárare sau peste cap? — El­választva vagy hátrafelé? Mustafa scurtatä? — A bajusz nyírva? Fä-mi mustäfile — Igazítsa meg a bajuszomat. Ce am de plátit. Ge datorez? — Mit fizetek. Mivel tartozom? Gát costs abcinamentul lunar? —­ Menyibe kerül egy havi bérlet? HUMOR Garianul catre spurgátor: — Mai mai rr­ock­. sá ne a rá Lim: — Daca­­ tirefu­l m­ergeti ina­inte, eu viu In unná . A fogházőr a t­eiör"V»*: —' Gyerünk g­­­un, sies­sünk ! — Ha magának sürgős, menjen előre, én jövök utána (maga után) !Fobrt. kflgfl — Időjárás. Déli, délnyugati szél további esők, a szélvédett helyeken köd várható A hőmérséklet való­színűleg kissé emelkedik és a ma­gasabb hegyekben is olvadni fog a hó. — Angina peetorisnál, a roha­mokban fellépő nyomasztó szív­­táji fájdalmaknál reggelenként is, esetleg a pohár természetes „Ferenc József” keserűviz is ele­gendő ahhoz, hogy a belek műkö­dését elrendezze s kielégítő emész­tést biztosítson. Az orvosok ajánl­ják. UTAZÁSI ÉS VÍZUM KEDVEZ­MÉNYEK A BUDAPESTI MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁSRA Budapest. Tekintettel arra a nagy érdeklődésre, amely az Országos Magyar Gazdasági Egyesület által folyó évv március 20— 25. napjain Budapesten rendezendő 45-ik orszá­gos mezőgazdasági kiállítás és te­­nyészállatvásár iránt a külföld ré­széről megnyilvánult, a rendezőbi­zottság minden lehetőt megtett az irányb­an, hogy a kiállítás külföldi látogatói minél könnyebben és ké­nyelmesebben, valamint minél ki­sebb költséggel utazhassanak a ki­állítás megtekintésére. Ennek érde­kében 9 állam (Csehszlovákia, Ju­goszlávia, Románia, Ausztria, Bul­gária, Görögország, Lengyelország Olaszország stb.) területén külön­féle 25—50 százalékig terjedő uta­zási és hazai vízumkedvezménye­­ket eszközölt ki a rendezőség, ame­lyeket a kiállítási igazolványok alapján bárki igénybe vehet. A kiállítás alkalmából március 14-től 25-ig a kiállítási igazolvány és útlevél felmutatása mellett, ví­zum nélkül lehet Budapestre utaz­ni. A vízumot utólag 2.50 P. keze­lési költség lefizetése mellett kell megszerezni a kiállítást megelőző­en a külföldieket ellenőrző orszá­gos központi hatóságnál (Budapest IV. Fővámpalota), a kiállítási na­pokon pedig a kiállítás területén működő útlevélkirendeltségnél. Az összes magyar vasutakon és hajókon március 14-től március 25-ig Budapestre a határtól félóra mentjeggyel lehet utazni és ugyan csak féláru menetjeggyel lehet Bu­dapestről vissza, vagy bármely más irányban és határállomáson át el­utazni március hó 20-tól március 31-ig. E kedvezmény bármely vo­naton és kocsiosztály használatá­nál élvezhető. Az utazási idejével valamint visszamenet egy-egy ízben meg lehet szakítani. A kedvezmények igénybevételé­re jogosító kiállítási igazolványo­kat a magyar külképviseleteknél, és konzulátusoknál, a külföldi me­netjegy- és utazási irodákban, a Wagons Lits képviseleteinél és a kiállítás egyéb képviseleteinél, Ro­­mániában az Erdélyi Gazdasági Egyletnél lehet beszerezni. Az iga­zolvány díjtalan kiállítási l­elépője­gyeket is tartalmaz. Mind e tekin­tetben, mind más kérdésekben kész­séggel nyújt felvilágosítást a ren­dezőség . Budapest IX. Köztelek u. Vjfc.

Next