Bukaresti Lapok, 1932. szeptember (1. évfolyam, 37-62. szám)

1932-09-01 / 37. szám

Bomba a béketáborban A háború után valami különös, nagy betegség vett erőt az emberiségen. Szinte nemzetközi betegségnek lehetne monda­ni azt a szörnyű memóriahiányt, amely, mint valami gyógyíthatat­l­an ragály ülte meg az agyakat. A négy esztendős őrü­let emlékeit, mintha valami egészen gyorsan ható szérummal semlegesítették volna Mintha millió számra járták volna a világot egy különös orvosregiment fur­csa katonái és kezükből az oltótű­vel azonnal kezelés alá vettek mindenkit, akiben az emlékezés pici mécsese pislá­kolni kezdett. Szimbolikus beszéd ez, mely azonban jelzi a valóságot. A valóság pedig az, hogy a háború gondolatának védelmére szinte máról­ holnapra megindult az a gi­gászi kampány, amelyben a régi ellen­felek azonnal és teljes megértéssel talál­koztak. Ez a szentszövetség ezen a terü­leten nem is volt haragban soha. Ez a béke soha fel nem borult. Itt nem kel­lett ellentéteket kiegyenlíteni. A töme­gek szemhályogát sem a francia, sem a német militarizmus nem akarhatta re­­operálni. Mindig együtt és mindig kö­zösen dolgoztak azon, hogy az a pici su­gár, amely a kiontott belek és a hullatö­megek nyomán átszüremlett, megkapja a maga ellenzőjét. Ezt a hályogot letépni egyértelmű lett volna az igazi békével, a kiürült kaszár­nyákkal, a leomlasztott vámfalakkal, a munkalehetőséggel és az élettel. Ők pe­dig a tömeghalál jogosultságát, mint a legmagasabb eszmei bázisát az emberi közösségnek, — akarják konzerválni. Látszólag sikerült is. Hol ravasz állami organizációkkal, hol erőszakkal. A beta­pasztott szálak és letiltott betűk világa jött. Birtokba vették a levegőt és a rá­dióüzenetek nem a boldog emberi kö­zösségről beszéltek a csöndes esti órák alatt, hanem a gyűlöletről. A muzsika közé puhító számokat ékeltek. Ez volt az első gázháború, amellyel egyelőre a lelkeket mérgezték meg. És a kezükbe vették az újságot, az övéké a film. Tré­fás mesében szervírozták a kaszárnya­­idillt, romantikába csomagolták a srap­­nellt és a lángszórót. Hol álomba ringat­tak, hol leütöttek. Nehéz küzdelem volt, de a lelkek pre­parálása a legjobb után haladt. Már csak egy szikra kell, még csak egy kicsit aktivitásba kell lökni őket, már a messzi távolból kiszüremlett az új gyűlölet-in­duló, már megállj, megállj kutya Szer­bia, már Vilmos nem egy végzetes kre­­tén, már térdszalagrend és rehabilitáció, már kész az egész. És ekkor néhány fanatikus, néhány gyújtó szóval riadót kiált az elaltatott tömegek felé. A memóriát mégsem lehe­tett teljesen kiirtani. Amszterdamban va­laki felkiált, hogy: Vigyázat, gyilkosok! És Etampesben — vérlázító! — gyerme­keket, ifjakat, a legjobb anyagot gyűj­tik össze békeünnepre. Nincs a kezükben semmi és a gyógyító ellenméreg mégis hatni kezd. A párisi hangra valaki Varsóból, vagy Bukarest­ből válaszol. Ez is rádió. A szivek és az érzelmek szintén érintkeznek egymással. Ezek is rádióüzenetek. Kis felfogó állo­mások, amelyek egyre jobban szaporod­nak. De ez a harc vérre és vérért megy. Itt SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUCURESTI, BUL SCHITU MAGUREANU 21. TELEFON 363 -64 — ERDÉLY­­RÉSZI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BRA$OV, BRASSÓ­ STR. REGELE CAROL 56-58. TELEFON 82 és 177 FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP Egyes szám­ára 5 l­$ Magyarországon 20 fillér. I. ÉVFOLYAM BUKAREST, 1932 SZEPTEMBER 1, CSÜTÖRTÖK 37. SZÁM ELŐFIZETÉSI DIJAK BELFÖLDRE­. HAVONKÉNT (HÁZ­­HOZKÜLDVE) 100 LEJ. — MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. — A TÖBBI ORSZÁGOKBA NE­GYEDÉVENKÉNT 400 LEJ. — EGYES SZÁM ÁRA 5 LEJ Berlin, augusztus 31. Ma délután három órakor ült össze a német birodalmi gyűlés. E pillanatban, mikor ennek a jelentésnek első sorait ír­juk, még nem tudunk egyebet, minthogy a gyűlés tényleg megkezdődött és azon a 2V­ nemzetiszocialista képviselő barna­­inges egyenruhájában felvonult. Azt, hogy a gyűlés miképpen zajlik le, tudósításunk még nem jelezheti. Talán lapzártáig részleteket is kaphatunk. Eddig csak a külsőségekről kaptunk je­lentést, amelyek azt bizonyítják, hogy Németország és a német nép tisztában van azzal, hogy ezen a napon végesza­kad annak a négy hónap óta tartó bi­zonytalanságnak, amely alatt a Harma­dik Birodalom vajúdott. A Harmadik Bi­rodalom ma megszületik. Ma már mind­össze az a kérdés, hogy Hitler kerül-e az élére és fasiszta színnel mázolják -e a weimari alkotmány rózsaszínjét, avagy Papén, amely esetben a reakció feketé­je fullasztja meg a feltörekvő tömegek minden akaratát, a­b­­ban kötni nem tudtak. A nemzetiszocia­listák pedig szerettek volna paktumot kötni, mert tisztában vannak azzal, hogy amennyiben a centrum támogatásával nem kapnak parlamenti többséget, Papen sokkal hamarabb és könnyebben fel tud­ja oszlatni a birodalmi gyűlést, ami újabb , legalább három hónapig tartó diktatúrát jelent. A diktatúrától a nem­­zetiszocialista párt nagyon fél, az ellen­­diktatúrától legalább is. Ennek az átmeneti és egyetlen napra szóló paktumnak azonban további baj­nincs pardon, itt nem tréfálnak Ha a börtön nem elég, egy-két előlegezett bom­ba is megteheti a szolgálatot. És bombát raknak a fiatalok alá, akik a béketábor­ban nem lövészárkot ásnak, hanem a bé­kéről, a megértésről mernek beszélgetni. A felrobbantott fiatalok — egészen bi­zonyos — már nem némíthatják el a többieket. Fel kell ismerni a veszélyt és A mai birodalmi gyűlésnek szint kell vallani. A tömegek teljes bizonytalanságban vannak. Tegnap már-már úgy látszott, hogy mégis Hitler­ és pártja kerekedik felül és létrehozza a centrummal a koalíciót. Ez a koalíció ma délig nem sikerült. Mindössze abban állapodtak meg, hogy a parlament formalitásai alatt passzíve viselkednek. Ez az első nemzetiszocialista—centrum paktum, amely azonban csak egyetlen napra szól. Ezen az első napon a nem­zetiszocialisták — így ígérték ma a cen­trumnak — nem obstruálnak az ellen, hogy a híres kommunista írónő Zetkin Klára foglalja el a korelnöki széket és vezesse le a megnyitó ülést, úgyszintén nem obstruálnak az alatt a néhány óra alatt sem, amig a parlament igazolja a mandátumokat, ami a német alkotmány szerint abban áll, hogy az elnök felolvas­sa a megválasztott képviselők neveit, a­kik az elnöki felolvasásra jelentkeznek. Másai is vannak Abban is megállapodtak a nemzetiszocialista párt és centrum, hogy a parlamentben annyit elérnek, amennyit csak elérhetnek. Nem engedik tehát, hogy a tisztikar megválasztásánál a sza­vazatok szerteforgácsolódjan­ak és igy a vezető tisztségeket ne a parlament legna­gyobb pártja, a barnaingese­k nyerjék el, tehát egymás jelöltjeit kölcsönösen támogat­ni fogják. E megállapodás szerint a parlament el­nöke nemzetiszocialista lesz, míg a par­lament alelnökévé centrumpárti képvise­azt az aránylag kevés vért, ami ott kiöm­lött, át kell ömleszteni. Elszántan é­s bát­ran. Ezerszer inkább meghalni a békéért, mint a háborúban! Szent olaj is az a fiatal vér, ami az étampesi táborban kiömlött. Megvilágít­ja az elsorvasztott memóriákat. Hiába minden, a tömegek egyszer mé­gis emlékezni és látni fognak, sőt veriasztanak. Állítólag már meg is tör­tént a személyekre vonatkozólag is a megegyezés: az elnök Stoer lesz, az al­­elnök pedig Essen. Tegnap este a centrum ezt a megálla­podást még nem tudta volna megkötni, mert még tegnap este is tanácskoztak a szembenálló felek. Hitler a legteljesebb inkognitóban Berlinbe érkezett és itt báró Gayl belügyminiszter közvetíté­sével újból találkozott Papennel. Ez alkalommal a tanácskozás majdnem három óra hosszat tartott, de eredményt nem hozott. Papen és Hitler tegnap éjszaka még tanácskoztak Papén tegnap tehát, az utolsó pillanat­ban még egyszer megkísérelte, hogy a nemzetiszocialistákkal békés és parlamen­táris úton megegyezzék, de Elitler merevségén az egyezség ismét meghiúsult. Berlinben úgy tudják, hogy Hinden­­burg addig nem akarta megadni a par­lament feloszlatására az engedelmet, amíg Elitler és pártja még egy ajánla­tot nem­ kap. Más verziók szerint Papené volt az öt­let, hogy Hitlerrel ismét találkozni akar, nehogy a „történelem itélőszéke“ előtt egyedül ő legyen a felelős azért, ami most majd következik. Azt, hogy ebből a verzióból melyik az igaz, nem lehet megállapítani, de azt sem lehet megtudni, hogy Papén,Gayl és Hitler tegnap este és éjszaka miért nem tudtak megállapodásra jutni? Erről a tanácskozásról semmi nem szivárgott ki. A tanácskozásról és ered­ménytelenségéről sem hivatalos, sem ma­gán­jelentést nem adtak ki. Ma, kedden reggel, Papén, Gayl, Schlei­cher és Meissner Neudeckbe utaztak. Négyen mentek Neudeckbe a parla­ment feloszlatását engedélyező elnöki kéziratért. Négyen mentek, mert egy egyedül nem igen tudott volna eredmé­nyeket elérni. Hindenburgnak nem nagyon tetszik az az erőszakos politika, amelyhez most Papen köti magát, aki abban az esetben, Tegnap este Hitler még egyszer tárgyalt Papennel, de eredménytelenül A nemzeti-szocialista pártban nincs már egység: Hitler feleskette képviselőtársait Az első ülést Clara Zetkin vezeti A német tőkések viharos hos­­szal reagáltak a reakciós Papen-diktatúra bejelentésére Egynapos paktum a nemzeti-szocialisták és a centrum között

Next

/
Thumbnails
Contents