Bukaresti Lapok, 1932. november (1. évfolyam, 90-113. szám)

1932-11-02 / 90. szám

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUCURE$TI, II., BDUL. ELISABITA 57. TELEFON 363-64 — ERDÉLY­­RÉSZI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BRA$OV, BRASSÓ STR. REGELE CAROL 56-58. TELEFON 82 és 177 I. ÉVFOLYAM Egyes szám­ára 5 lej Magyarországon 20 fillér eLŐFIZETÉSI DÍJAK BELFÖLDRE [UNK]. HAVONKÉNT (HÁZ­­HOZ KÜLDVE) 100 LEJ.­­ MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. — A TÖBBI ORSZÁGOKBA NE­GYEDÉVENKÉNT 400 LEJ. — EGYES SZÁM ÁRA 5 LEJ 90. SZÁM BUKAREST, 1932 NOVEMBER 2, SZERDA FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP TITULESCU SÚLYOS KÜLPOLITIKAI KUDARCA Lengyelország nem követi Romániát az orosz szerződés ügyében A külügyminiszter udvarias jegyzékére a lengyel kormány kategórikus választ küldött Bukarest, november 1 A belpolitikai életben újabb fordulat következett be, amely elég jelentős ah­hoz, hogy egyelőre elterelje a figyelmet a legutóbbi napok még mindig nem eléggé tisztázódott eseményeiről. Annyi kétség­telen, hogy a szinajai bizalmas tárgya­lások Erena hercegnő ügyével kapcso­latosak. A hercegnő váratlanul érkezett haza és családi vonatkozásai újabb ren­dezését kérte. Kérései között szerepelt egy olyan is, amely kapcsolatos az ál­lamháztartás ügyével , ez tette indokolttá azt, hogy az ügyről Maniu és Titulescu is hosszas tanácskozásokat folytassanak az uralkodóval. Maniunak egyébként is régi óhaja Elena hercegnő ügyének végleges és megnyugtató rendezése s így lett az egyébként családi természetű kérdésből Akkor, amikor történt, nem tudott­ ró­la a külügyminisztérium beavatott méltó­ságain kívül senki. Most azonban nyil­vánosságra került. Titulescu, mihelyt le­tette a külügyminiszteri esküt, nyomban munkához kezdett, hogy az orosz kérdést a maga elképzelései szerint ren­dezze. Barátságos hangú diplomáciai átiratot intézett a­ lengyel kormányhoz. Annak a reményének adott kifejezést, hogy Lengyelország az oroszokkal folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban tovább is támogatja Romániát. A támogatás ab­ban nyilvánulhatna meg, hogy a­ már megkötött lengyel-orosz szerződést nem ratifikálhat­ja a lengyel kormány addig, amíg Románia hasonló ügye el­­ államü­gy, amely napokon keresztül fog­­ír :* ’zlatui a miniszterelnököt és a kül­ügyminisztert. A kormány egyébként bizalmasan óhajtotta kezelni ezt a kérdést s azért nem adtak ki hivatalos jelentéseket a sajtónak. Különben is, Romániának egy olyan belső kérdése ez, amelynek külföl­di vonatkozásai nincsenek s így megold­va, vagy megoldatlanul lekerülhet a napirendről akkor, amikor sokkal fontosabb, Románia kü­l- és belpolitikáját egyaránt súlyosan érintő olyan kérdés került hirtelen az előtérbe, amely rend­kívül nyugtalanítóan hat. Ez az újabb ügy röviden az, hogy Ti­tulescu, az új külügyminiszter elvesztette első külpolitikai csatáját, nem intéződik valamilyen formában. Titulescu kérő és nagyon barátságos hangú jegyzéke nagyon indokolt volt. A lengyel kormány ugyanis ígéretet tett Romániának, hogy vár a szerződés ratifi­kálásával bizonyos ideig. Ez a bizonyos idő addig tart, amíg a lengyel özejm ös­­­szeül. Amikor ezt az ígéretet a lengyel kormány tette, akkor ez az ígéret tel­jesen kielégítő is volt, mert Romániának lett volna még elég ideje rendezni az ügyet. Közben azonban komplikációk állottak be, elsősorban Titulescu miatt. Titulescu­­nak kellett tehát vállalnia, hogy a lengyel kormánnyal az ígéretet megnyithatja, il­letve a várakozási időt kinyújtania. Meg is kísérelte. Csakhogy nem sike­rült. A lengyel válasz Titulescu átiratára vasárnap érkezett meg a válasz. Szabályos diplomáciai jegy­­zék volt, tárgyilagos és hideg hangú. Há­rom pontban foglalja össze Lengyelor­szág álláspontját a kérdéssel kapcsolat­ban: 1. A lengyel kormány kötelezte­ m­a­­gát arra, hogy a Szovjetszövetséggel kötött megállapodás szövegét a sz­­emm­­ék bemutassa. A lengyel kormány eleget is kíván tenni ennek a kötele­zettségének. A szejm nemsokára összeül és határozni fog a szerződés fölött, a­melynek ratifikálása nem is kétséges. 2. Lengyelország eddig minden tá­mogatást megadott a vele hasonló ér­telemben tárgyaló feleknek. Legyelor­­ország Franciaországgal együtt vele egyetértésben, egyengette a megegyezés útját. Hibáján kívül történt, hogy Ro­mániának még mindig nem sikerült a hasonló szerződés megkötése. 3. Románia a megnemtámadási szerző­dés tárgyalása során külön feltételeket szabott azzal, hogy a Kellog-Briand­­paktum­ interpretálásával hozza kap­csolatba a szerződés megszövegezését és olyan pontokat is erőszakolt, amelyek nem alkothatják a szóbanforgó szerző­­dés tárgyát. Lengyelország erre való tekintettel nem avatkozhatik bele a to­vábbi tárgyalások menetébe. A lengyel jegyzék nemcsak tartalmá­val, hanem hangjával is nagy és kínos meglepetést keltett Bukarestben, mert azt jelenti, hogy most már telje­sen szakítani kíván ebben a kérdésben Romániával és a maga részéről végle­gessé teszi a lengyel-orosz megnemtá­madási szerződést. Még a közvetítés lehetőségét is eleve el­­­hárítja. Titulescu rosszul sikerült jegyzéke Lengyelországhoz A Dernata „győzelme“ írta: KACSÓ SÁNDOR Nincs szándékunkban fölöslegesen túlzott jelentőséget tulajdonítani annak a szomorú csatározásnak, ami a kolozsvári Dermata-mű­­vek igazgatósága és a gyár munkássága kö­zött már hetek óta folyik. Végső elemzésben igazat kell adnunk annak a kérgesszívü, de józan ítélkezésű külföldi szakértőnek, aki mindenkori kormányunk és a külföldi hitele­zők megnyugtatására s a romániai közvéle­mény jogosan felhorkanó megbotránkozására szende szemtelenséggel állapította meg, hogy „Romániában, kérem, még nincs is olyan nagy baj. Itt nem halnak éhen az emberek, mert kimehetnek enni a falusi rokonokhoz, ha történetesen nincs elég élelem a városok­ban...!“ Akkor felhorkantunk. Volt még annyi ön­érzet bennünk, hogy felhorkantunk. A vége azonban mégis csak az, hogy megfondjuk a nagyszerű tanácsot. Egyelőre még nincsenek statisztikai adataink arról, hogy a városiak közül hányan teszik tiszteletüket falusi ro­konaiknál, hogy ingyen harapnivalóhoz jus­sanak. A dolog azonban már megkezdődött és egyelőre kielégítően is megy. Föltétlenül így állhat a dolog, mert másképpen érthetet­len volna, hogy ebben a sorvasztó városi nyo­morúságban még mindig csend van, rend is van, szikkadt nyugalom is van. Az árak föl­felé mennek minden vonalon. A kenyér, a mindennapi kenyér maholnap újra megfizet­hetetlen lesz. A városi jövedelmek pedig, min­denféle alkalmazottaknál, egyre szállanak, zsugorodnak. Ilyen körülmények között iga­zán rém nagy dolog, hogy ezer munkás sztrájkba lépett a kolozsvári dermatánál. Az a csodálatos, hogy egész Román­iában ez a kolozsvári sztrájk most a „legelőkelőbb“ mun­kásmozgalom. Ez az, amivel a legtöbbet fog­lalkozik a sajtó, ez az, amire a munkásság figyel és ez az, amit próbacsatározásnak te­kintenek az elkövetkezendő téli harcokra a hazai nagytőke irányító képviselői. Mit jelent ez a kis sztrájk, amikor a körülm­­ények sok­kal nagyobbakat, sokkal erőteljesebbeket, sok­kal elkeseredettebbeket — és sokkal­­ vesze­delmesebbeket is indokolttá tennének. Az is érthtő volna, ha nem egy gyárnál ezer, hanem sok gyárnál millió munkás tenné le a munkaszerszámot, mert immáron alig van fizikai ereje annak forgatására, de van lelki­­ereje annak a kimondására, hogy nem szem­lélheti tétlenül gyermekei lassú elsorvadá­sát. Nyilván igaza van annak a külföldi szak­értőnek: tömegek járnak ki már a falvakra „hamburyskodni“, ahogyan Wilde Oszkár an­nak idején elkeresztelte a különféle ürügyek alatti ingyen jóllakást, magyarul: potyázást. Az akasztófahumorban mindig van triviáli­­tás. Ez magyarázza meg azt, hogy nem tud­tuk megtagadni magunktól ezt a néhány tri­viális szót, amikor a Dermata-műveknél folyó csatározást, — bár kihangsúlyoztuk, hogy az adott körülmények között igazán nem olyan jelentős, mint amilyen lehetne, — a lap első hasábjára hoztuk. Mindenki tisztában lehet azzal, hogy nem a keserű tréfáért történt ez. Valóban nem. A külföldi szakértő szavai jók arra, hogy a gúnyon keresztül elevenen tart­suk az annak idején felhorkant méltatlanko­dást. A kolozsvári sztrájkkal kapcsolatban azonban olyan jelenségek is vannak, amelyek sokkal mélyebbre mutatnak a külföldi szak­értő olcsó szellemeskedésénél. A kolozsvári sztrájknál sok a sztrájktörő. Az első napi sztrájk ezer embere már hatszázra olvadt le. A sorvadó élet nem jobb, mint az azonnali halál, mégis azt kívánjuk, ahhoz ragaszko­dunk, azért vagyunk gyávák, árulók s ezért­­ vállaljuk a megbélyegzettséget is. Óh, hiszen annyi a munkanélküli, aki nemhogy engedi, hanem egyenesen kínálja utolsó csöpp élet­erejét a kiuzsorázásra! Egy karéj fekete ke­nyér már az élet meghosszabbítását jelenti, s azért már érdemes elfelejteni mindent, osz­tályöntudatot, önbecsülést és a mások becsü­lésének nagy kívánását. Csak éppen élni! Munkásra és munkaadóra egyaránt nagyon tanulságos ez a kolozsvári sztrájk, ez a pró­ba­csatározás. Nagyon tanulságos, de egyben nagyon szomorú is. Korán és fölöslegesen ör­vendenek a­­ Dermata-művek gazdái és a sztrájk elleni harc vezérei, ha számontartva a szembenálló erőket, leszögezik azt, amit mi is megállapítottunk föntebb s nyugodt mosoly­­lyal hajtják fejüket párnájukra este, mert­ holnap ismét 100 emberrel kevesebb lesz a sztrájkolók száma,­­ és százzal szaporodnak a sztrájktörők. A sztrájktörők, akik vállalnak mindent azért s darab fekete kenyérért, ami nyomorúságos életüket meghosszabbítja. Nem győzelem ez, nem győzelem ez, mert nem harc az, amit a munkások ma vívnak. Itt nem állanak egymással szemben erők, hogy azok egészséges játékából a valóságos helyzet alakuljon ki legalább megközelítő igazságossággal. Itt csak kiszolgáltatottak ál­lanak szemben azokkal, akik ezt a kiszolgál­tatottságot is értékesíthetik a maguk javára, ha akarják. A tőke természete az, hogy min­den lehetőséget értékesít és kihasznál. Nem kételkedhetünk: a Dermata-gyár igazgatói is tisztában vannak a tőke természetével s nem is feszíthetik szét ennek a törvényszerűségnek a vaskarmait. Örülnek és öntudatosan moso­lyognak, hogy a sztrájk nem sikerült, hogy megkapták a munkásanyagot annyiért, a­mennyiért ők akarták. És annyiért, amennyiért a munkások nem akarták adni magukat. Nem akarták azért, mert nem életet kapnak hanem lassú elsor­vadást. Betörték magukat a kényszerűségnek. Leigázták azokat a lelki erőket, amelyek há­­borognak bennük, mert kell testüknek, nya­valyás testüknek a kenyér. A határvonal azonban itt is megvan. A lelki erők csak ad­dig maradnak leigazoltak, amig a testnek már minden mindegy lesz. Most még kimennek falura, hogy „potyafa­latokkal“ pótolják azt, amiből a gyár nem­­ ad eleget nekik. De ez sem megy sokáig. El­következik az idő, amikor a faluval együtt térnek vissza,­ hogy rendbehozzák az egyen­súlyi helyzetet. Mert az, amit ilyen körülmé­nyek között, ilyen eszközökkel teremtenek­ meg, nem egyensúlyi helyzet, hanem csak egy közbeeső állomás. Vagy inkább egy közben(?)­ lépés azon az uton, amelyen szembejön velünk az ilyen „győzelmektől“ is siettetett megol­dát. •i

Next

/
Thumbnails
Contents