Bukaresti Lapok, 1932. december (1. évfolyam, 114-137. szám)

1932-12-01 / 114. szám

2. oldal Letartóztatták Ludwig Rennt, a világ­hírű német írót Berlin, november 29. A német főváros Intellektuel köreiben nagy megdöbbenést keltett, hogy a rendőrség kommunista propagandával vádolva letartóztatta Ludroig Rennt, a világhírű írót, a „Háború“ szerzőjét. A rendőrség rajtaütött egy munkáskurzu­son, amelyen éppen fenn­tartott előadást és a gyűlés több részvevőjét, köztük a ne­ves írót is, őrizetbe vette. A kisebbségi iskolák is kapnak a biharm­egyei segélyalapból Marosvásárhely, november 29 .A megyei tanács tegnapi ülésén elha­tározták, hogy a megyei költségvetés se­gélyalapjából a kisebbségi iskolák is részesülnek. Most csak az a kérdés, hogy milyen arányban. Kémkedett a Skoda-gyár főmérnöke Prága, november 29. A cseh fővárosban óriási szenzációt kel­tett, hogy a világhírű Skoda-fegyvergyárban kémkedést fedeztek fel A kémkedési ügy főhőse Kupela Ferenc, az üzem egyik vezető mérnöke, az ágyuosztály helyettes főnöke. Kupela állítólag a szovjet javára kémkedett és fontos műszaki adatokat, ágyutervezete­­ket, modelleket és hasonló üzemi titkokat árult el. A nyomozást a legnagyobb erél­­­lyel folytatják. Még mindig nem került elő Dávid nagyváradi városi tanácsos Nagyvárad, november 29 Beszámolt arról a B. L., hogy a szat­mári sziguranca néhány héttel ezelőtt több ezer kommunista röpcédulát kobo­zott el néhány ifjúmunkástól. A nyomo­zás során Dávid Ferenc nagyváradi vas­munkást vádolták azzal, hogy a röpcé­dulákat Szatmárra szállította. Dávid, aki­­ egyébként, az állandó választmány tag­ja, a rendőrségtől való félelmében el­tűnt Nagyváradról s sem a tanácsülése­ken sem jelenhetett meg. A városi taná­csot igen közelről érinti Dávid eltűné­se, mert amennyiben három ülésen nem jelenik meg, megszűnik tagja lenni a városi tanácsnak. A három gyűlés már el­múlt «r a keddi tanács dönt majd arról, hogy Dávid tanácsossága továbbra is ér­vényben marad-e. A tanácsosok nagyré­ve Dávid ellen foglal állást., A magyar képviselőház felfüggesztette Dréhr állam­titkár mentelmi jogát Budapest, november 29 Dréhr Imre volt népjóléti államtitkár ismeretes panama-ügyében újabb fordu­lat állott be. A Ház hivatali sikkasztás és kétrendbeli hűtlen kezelés címén fel­függesztette Dréhr mentelmi jogát és nem szabad folyást engedett az ellene megindított eljárásnak. Rossz szellemeket vásárolt 3 ezer tejért Nagyvárad, november 29 Onk­a Jusztináé csőkés parasztasszony hosszabb idő óta haragban élt vejével. A naiv falusi asszonyság, hogy bosszút álljon az emberen, elment Nyéki Flóra kuruzslóasszonyhoz és kérte, hogy ad­jon neki két rossz szellemet, akik vejét kiteszik láb alól. A kuruzsló asszony há­rom­ezer lej ellenében átadott Ouieáné­­nak egy gyufás skatulyát, amelyben az állítólagos rossz szellemek voltak. A drá­ga pénzen vásárolt szellemek azonban nem engedelmeskedtek és nem tették el láb alól az asszony vejét. Éppen ezért Orb­áné feljelentést tett Nyéki Flóra el­len. Most tárgyalta az ügyet a nagyvá­radi törvényszék, s miután nem látott bűncselekményt fennforogni, elejtette a vádat a kuruzslóasszony ellen. m. e« Épül a világ legnagyobb léghajója Háromemeletes kabint visz magával a legújabb Zeppelin Friedrichshafen, november 29 A Zeppelin-műveknél már építés alatt áll az ismert német alapossággal és technikai tökéletességgel, a világ leg­nagyobb léghajója, amely a jövő évben m­ár útra is indul. Az itt kormányozható légióriás, a világ legnagyobb, leggyor­sabb és legkényelmesebb légi közlekedő­eszköze lesz. Kétszázötven méter hosszú, negyven méter széles, és valósággal te­­rü­lő házat hord, amennyiben a léggömb háromemeletes kabinépít­­ményt cipel magával. A motorok aluminiumból és durralurai­­niumból készülnek. A repülőóriás 210 tonna terhet vihet magával, míg a jelen­­legi Graf Zepelin csak 121 tonnát. LÁZADÁS A HOLLAID GYARMATOKON A bennszülöttek nem bírják az elviselhetetlen adót Lisszabon, november 29. A holland gyarmatokon lázadó ésszerű­ jelen­ségek mutatkoznak a túlzott adók és az erő­szakos adóbehajtás miatt. Úgy látszik az egész világ egy város és az állapotok minde­nütt egyformák. Egyik portugál gyarmaton, nevezetesen Guineán, Engin városban a bennszülöttek megtámadtak egy káplárt és hat katonát, akiket a gyar­mat kormányzósága adóbehajtás és árverés végett vezényelt ki. A kiszipolyozott és végletekig elkeseredett bennszülöttek legyilkolták az őrjárat négy tagját, a többit pedig életveszélyes sebekkel hagyták a helyszínen. Hasonló jelenségeket adnak hírül Jejinko községből, ahol a lakos­ság lázong és megtagadja az adófizetést. A gyarmatkormányzó nem szállítja le az adókat, ellenben csapatokat szervez a lázon­gók megbüntetésére. Zsidóellenes zavargások lembergDen Lemberg, november 29. Az itteni egyetemen vasárnap és hétfőn is folytatódtak a zsidóellenes zavargások. A zsidó diákokat nemcsak az egyetemről kergették ki, hanem az utcán is megtá­madták és bántalmazták őket. A zavar­gások ilyenformán átterjedtek az utcára és alkalmat adtak arra, hogy a munka­­nélküliek is belekeveredjenek. Általános, most már többféle célú tüntetések és za­vargások kezdődtek, amelyeket a rendőr­ség csak kíméletlen erőszakkal tudott el­nyomni. A rendőrségi attak után 11 sebesült maradt a helyszínen és 33 embert tartóz­tattak le. A zsidó lakosság a hivatalos je­lentéssel szemben azt állítja, hogy a se­besültek száma 100-ra rúg. A lembergi főiskolákat bezárták. SCOT LiS VI/MOU: A szerbiaihoz hasonló rém­uralmat még nem láttam... Prága, november 29. Scotus Viator, a nemzetiségi ügyekben folytatott sajtókampányairól híres pub­licista ismét hallat magáról. Scotus Viator főleg a volt osztrák-magyar monarchia nemzetiségi bajainak szellőztetésével tett szert hírnevére. Úgy látszik, a nemzetisé­gek előharcosa kezdi belátni, hogy a vi­lágháború után a helyzet csak változott, de nem javult, mert páratlanul éles cikk­ben támadja a jugoszláv állapotokat. Scotus Viator mostanában alaposan ta­nulmányozta a szerbiai viszonyokat és egy prágai lapban megjelent cikkében borzalmas színekkel festi le élményeit. Annak idején — írja — én támadtam a leghevesebben Berchtoldot, Tiszát és a többieket, de be kell vallanom, hogy a szerbiaihoz hasonló diktatúrát, rém­uralmat és rendőrkormányzást még nem láttam. Ezek után csodálkozom, hogy Jugoszlávia még külföldi kölcsönt mer igényelni. An­glia a népek szabadságáért küzdötte vé­gig a világháborút, nem pedig azért, hogy ilyen alakulatok, mint a mostani J­ugoszlávia, létrejöhessenek. Ecrv l­élsőpöreseit asszony: Árverés közben véresre verte a végre­lenntfőd Nagyvárad, november 29. Bordás Flórián bihardiószegi adóvégrehaj­tó, Janka István és Szűcs János kíséretében árverezni indult a községbe. Dél tájban Módi Vilmos lakására került a sor. Bementek a házba, azonban ott csak az asszonyt találták, aki, amikor tudtára adták, hogy árverezni akarnak, dühösen rájuk ordított, hogy ha hozzá mernek nyúlni valamihez, mindhár­man halál fiai. A végrehajtó ennek ellenére elkezdte az árverést, mire Mádiné baltáért rohant, mikor pedig azt nem találta meg, felkapott egy husáng fát és azzal véresre verte a végrehajtót. Bordás Flórián eszméletlenül esett össze, két társa pedig értesítette a csendőrséget. Mádi­­rét azonnal letartóztatták és beszállították a nagyváradi ügyészségre, ahol kihallgatása után ideiglenesen szabadlábra helyezték. Az eljárás azonban megindult ellene. 1932. december 1 Ezredes, mint moziigazgató Temesvár, november 29 A temesvári törvényszék Feiler-Micu tanácsa előtt mára vol­­t ítűzve a bras­sói Matador filmköli­ vállalat tiszve. M­­ixit ismeretes, a Matador 300 ezer lejes kártérítési pert indított a temesvári vá­­­rosi mozi ellen, mert Pop Amos ezredes, a mozi ar igazgatója, az elődje által kö­tött és aláirt szerződést nem tartotta be s a Matador egyik úgynevezett ,,sláger“ film­jét visszav ínsí­totta. A tárgyalás megkezdődött, ítéletr­e azonban még nem került sor. Az alinspekktor jó kenyérbe futott Lippán . v . , Temesvár, november 29 A bánsági Lippa községben tegnap egy inspektor jelent meg, aki meglátogatta az összes pékeket s azoktól a barna ke­­n­ye­re­ket azzal az indokolással, hoszy azokon csak 50 banis bélyeg van —­ el­kobozta. A pékek kétségbeesését az inspektor úgy akarta kihasználni, hogy felajánlot­ta nekik, miszerint kilónként nyolc lej értékű kenyereket, öt lejért visszaadja nekik. Az ajánlatot több pék el is fogad­ta, saját kenyerüket ismét megvették ki­lónként öt lejért. Az eset általános felháborodást okozott a községben s a pékek egyöntetű határo­zatra megfelebbezték az inspektor eljá­rását Azt hiszik, hogy álinspektor működött Lippán. Cincinat Pavelescu 35 éves jubileuma Brassó, november 29 A Brassói Astra egyesület szombaton ünnepelte Cincinat Pavelescu hírneves román költő munkásságának 35 éves ju­bileumát. Ez alkalomból az Astra ter­mében Galiman Valéria asszony, Focse­­neanu újságíró és Mugur G. D. a köz­oktatásügyi minisztérium s a bukaresti román írók egyesületének kiküldöttje, üdvözölték a jubiláns költőt, majd Bo­­bescu karmester dirigálásával"' hegedű­­koncert volt. Utána a Transilvania étte­remben bankett következett, amelyen ismét több szónoklat hangzott el Cinpi­­nat Pavelescu, aki egyébként a brassói tábla ügyésze, meleg beszédben köszön­te meg az ünneplést. „Meghalunk az éhségtől!“ A jasi hadirokkantak tüntetése Jasi, november 29 ._ Tegnap reggel a Tasi hadirokkantak és hadiözvegyek tüntető felvonulást rendeztek a pénzügyigazgatóság előtt. A világháború közel ezer áldozata vonult fel, a menet élén nagy plakátokat hord­va ilyenfajta felírásokkal^ — Meghalunk az éhségtől! Követeljük a negyedévi nyugdíjak kifizetését! A rokkantak és özvegyek állítólag naponta megismétlik a tüntetést, mind­addig, míg pénzükhöz nem jutnak. A Csók- és Vaszary-ügy Budapest, november 29 Csók és Vaszary festőakadémiai tanárok vert akarnak indítani a közigazgatási bíróságnál és meg akarták támadni az igazságügyminiszternek azt az intézke­dését, amely őket állásuktól megfosztot­ta. A két művész-tanár azt hozza fel indokul, hogy elmozdításuk jogtalan volt, mert a miniszternek nem áll jogá­­ban az ő művészi felfogásukat kritika tárgyává tenni és különösen nem jogo­sult arra, hogy ezen a címen őket állá­sukból elmozdítsa. Hóman Bálint kul­tuszminiszter most intézkedett, hogy a­ két elbocsátott tanár legalább nyugdíját kapja meg és azt remélik, hogy amen­­­nyiben nyugdíjukat rendesen folyósít­­ják, a két művész eláll attól, hogy a köz­­igazgatási bíróság előtt a minisztérium ellen pert indítson. iforum raoxgNh Kexkíuanatra ! Szerdán november 30-án flA kongresszus táncolt LILIAN HARVEY WILLI FRITSCH és CONRAD VEIDT ragyogó vígjátéka Ma móljára ! PAUL WEGENER monstredrámája „Rémlátomások“ # POE EDGAR öngyilkosok klubja c. novellája nyomán h

Next