Bukaresti Lapok, 1933. április (2. évfolyam, 75-99. szám)

1933-04-01 / 75. szám

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUCURESTI. - ERDÉLYRÉSZI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVA­TAL i BRASOV-BRASSÓ, STRADA REGELE CAROL »6-58. SZÁM. — TELEFONSZÁM: 82 ÉS 177 ...... FÜGGETLEN POLITIKAI NAPILAP [I. ÉVFOLYAM ELŐFIZETÉSI DIJAK BELFÖLDRE HAVONKÉNT­I HÁZ­HOZ KÜLDVE) 100 LEJ. — MAGYARORSZÁGON NEGYED­ÉVENKÉNT 14 PENGŐ. — A TÖBBI ORSZÁGOKBA NE­GYEDÉVENKÉNT 400 LEJ. — EGYES SZÁM ARA 4 LEJ BUKAREST, 1933 ÁPRILIS 1. S­Z­O­M­B­A­T_____________75 SZAM Egy revolvergolyó A Skoda-ügynek már van egy halálos áldozata is.­­Nem tudjuk mi szerepe volt Popescu tábornoknak, aki katonásan levonta a konzekvenciákat. Az ő elszámolása most már rendben van, lezárta egyetlen gesztussal az egész ü­gyet, bár leveleiben ártatlannak mond­ja magát. Egészen bizonyos, hogy ebben a ször­nyű ügyben sem a kitartóan hada­kozó Lupu, sem az ország közvéleménye nem okar vért és nem akar emberhalált. Popescu tábornok úr a maga szám­ára lezárhatta ezt a borzalmas ügyet, de az ország nem ilyen befejezést remél. Talán nem is azt, hogy néhány ember börtön­be kerüljön. Itt­ már megszűnt az igazságszolgál­tatás megnyugtató elintézése, itt nem momentán erkölcsi elégtételre van már szükség. Ezekbe a Skoda-ágyakba egészen új­fajta muníciót kell rakni és pergőtüzet indítani mindazokra a lehetőségekre, a­melyekből ilyesmi megszülethetik. Szét kell lőni az összes drótsövényeket, amelyek mögött a közéleti paraziták te­­nyésznek és akik miatt ma már fásult rezignációval figyeli mindenki ezt a ször­nyű pusztulást. Ez a pergőtűz még fel­rázhatja ezt a haldokló életet. Egy ilyen háborúba még szívesen bevonulna min­denki. Ez a militarizmus lenne a leg­szebb eredménye azoknak az ágyuknak, amelyeket Zaletzky úr közvetített ne­künk. Egyetlen revolvergolyóval nem oldó­dott itt meg semmi. Április 1. örök dátuma a tréfának, amikor sza­bad bolondot járatni. A becsapások és félrevezetések időpontja az, ami most is­mét ránk virvad. A dátumok jelentősége általában elsor­vadt, átalakult, elszürkült. Ez a dátum azonban örökké él. Dörzsöljük csak meg szemünket: Bismarck örökében Hitler Adolf ül, 1914 után már 1933-ban ismét fenye­get a háborús rém. A gazdasági nyomorúság legmélyebb pontján még mindig lehet Skoda-ügy. Zaletzky engedélyt kérő levele arról, hogy 25 milliós adótartozást elintézhet-e öttel. Sokatta. Magyarországon és Ausztriában lendü­letes szervezkedésbe kezdett a Habsburg­­párt. Egyesek fitymálva beszélnek a dol­lárról, ötvenmillióra taksálják azokat, akik­­n­­ek nincs betevő falatjuk. Einstein nem mehet haza Németor­szágba. Ha valakinek pénze van, akkor sem utazhatik Karlsbadba. Április elseje? Szó sincs róla. De ki tud ezeknél vakmerőbb és lehe­tetlenebb tréfákat kitalálni. Öngyilkos lett Popescu tábornok, a Skoda-üdg­e^yih £ gaiBu$Moni­a Lupu újabb viharos felszólalása a Bukarest, március 31. A Skoda-ügyben csütörtökön szenzációs fordulat történt: Sic& Popescu tábornok, a krajovai első hadtest parancsnoka, a hadügy­­mindsa.q|piBttgiftdt vezértitkár;.««*&► irodájában főbelőtte magát és rövid szen­vedés után meghalt. Popescu a múlt héten Bukarestben tartóz­kodott, ahonnan kedden tért vissza Krajová­ba. Miután nagyon rosszkedvűnek mutatko­zott, családtagjai és adjutánsa állandóan vi­gyáztak rá. Csütörtökön egy őrizetlen pilla­natban Steyer pisztolyával jobb halántékába lőtt. A golyó a bal halántékon távozott el. Az Alba-szanatóriumba szállították, ahol rö­videsen meghalt. A tábornok, akinek nevét szoros kapcsolat­ban emlegették a Skoda-üggyel, négy levelet hagyott hátra. Az első feleségének szól, aki­től a generális bocsánatot kér tettéért, amit lelki összeomlásával indokol. Azt írja, egész életében tisztességesen élt, darabka föld az 'y­ és? vagynns.. .fipielynek árából felesége ki­fizetheti adósságait. E földön kivül 20.000 lej pénzt hagy hátra. Az iroda átkutatása alkalmával a hatósá­gok még 6350 lejt találtak. Ezt az összeget Popescu az öngyilkosság előtt vételezte be, mint fizetési hátralékot. A második levelet Aldea ezredesnek, az el­ső hadtest vezérkari főnökének címezte. Eb­ben hangsúlyozza Popescu azt, hogy egész életét a hadseregnek szentelte. A harmadik levél Presan marsallnak, a ne­gyedik Condeescu tábornoknak szól. Ezekben a tábornok kijelenti, hogy ártatlan, becsülete­ hamarában sem élt, harcolt a hazáért s most szegényen hal meg. Kéri Presant és Condeescut, hogy becsülete halála után helyreállítódjék. Majd megírja Popescu, hogy a férj ragadtatta, magát kétségbeesett csele­kedetére, mert Stefanescu Amsa tábornok, volt hadügyminiszter már két év óta üldözi és ezt nem bírja tovább elviselni. Különö­sen azok után, hogy a parlamentben is oly méltatlanul hurcolták meg. A Condeescu tábornokhoz írott levelében azt is kéri, hogy kutassanak a világ összes bankjaiban és safejeiben s majd meggyőződ­nek arról, hogy sehol semmiféle pénze sem volt. Az öngyilkosság a bomba erejével hatott Bukarestben. , , , Mi A Skoda-iratok között Popescunak egy jegyzékét találták, amelyet, mint a hadügy­minisztérium vezértitkára intézet Zaletzkyhez. Ebben azt írta, hogy Zaletzky keresse fel a hadügyminisztériumot a szerződés aláírásá­nak céljából, mert „a 300 milliós jegyzés ügye elintéződött". Ebből azt következtették, hogy 300 milliós komisszióról van szó. Az igazság az, hogy Skodáék a szerződés megkötésekor kötelezettséget vállaltak arra, hogy a „Credital Agricol“-nál 300 milliót le­jegyeznek. Ennek a kötelezettségnek vonakod­tak eleget tenni, később mégis elintéződött az ügy olyképpen, hogy Mironescu és Madgearu Genfben Benesnél interveniáltak. Ú­gy látszik, a félreértés nem a legújabb ke­letű, mert Popovici akkor, amikor Stefanescu Amsa tábornok hadügyminiszter lett, már­ kénytelen volt egyszer memorandumban vé­dekezni a gyanú ellen. E memorandum máso­latát megtalálták Zaletzkynél. LUPU DOKTOR jelentette be Popescu öngyilkosságát csütör­tökön este a parlamentben. Ezzel egyidejűleg hibáztatta, hogy a Zaletzky-ügy vizsgálatát elnyújtják, két napos haladékot adtak a fo­golynak s kicserélték a vizsgálóbírót. Megem­lítette L?tov, hogy két aktív miniszter rol­or­a érdekelve volt a bukaresti Skoda-irodában , végül felolvasta Mironescu belügyminiszter egyik fiának levelét, amelyben pofonnal fe­nyegeti meg Luput. Mironescu azonnal válaszolt, azt mondván, hogy ami a vizsgálat késleltetésére vonatkozó vádat illeti, az alaptalan. Az említett m­inisz­­teri rokonok nincsenek a Skodánál. Ami pe­dig a fia levelét illeti, Lupu a beszédével ki­hívta a fiatalember felháborodását. Egyéb­ként nem tudott fia lépéséről. E beszédek nem zajlottak le vihar nélkül. Végül is Luput fegyelmi bizottság elé utasi­ volt a vád? tották. Pártja, amennyiben kizárnák Luput, szolidáris lesz vezérével és elhagyja a parla­mentet. ZALETZKY d vizsgálat megállapításai szerint 65 millió hitel károsította meg a kincstárt. A Skoda-iroda lefogott vezetőjét szerdán meg akarta látogatni az öccse. A látogatást nem engedélyezték. Zaletzky memorandumában azt írja, hogy a román politikai életbe Lázár Ilie máram­a­­rosi képviselő vezette be. A Cuventul szerint két táviratot megfejtet­tek. Üzleti ügyekről van bennük szó. A VIZSGÁLAT néhány nagyon érdekes eredményt produkált Zaletzky szereplésére vonatkozólag. Megálla­pították azt, hogy kik voltak felelősek abban, hogy Zaletzky megkapta a titkos katonai ira­tokat.­­ Csomó főrangú tisztet már fel is függesz­tettek a hadügyminisztériumban. Kézhez került Zaletzkynek néhány, a Sko­da központjához intézett jelentése is. Ilyene­ket ír: — Holnapra elrendeltem a legfőbb hadita­nács összehívását. — Amíg ők maradnak hatalmon, addig ki­zárt eset, hogy Romániában önálló hadiipar kel­etkezhessék. Neveket sosem említ, hanem „famegbízott‘­ ,,gummimegbízott“ és hasonló kifejezésekkel jelöli meg romániai embereit. Úgy látszik, kémkedést nem tudnak Za­­letzkyre rábizonyítani. De csupán azért, mert titkos iratokat tartott magánál, már 2—10 évi börtön vár rá. Ifjabb részletek a tábornok öngyilkosságáról Le Zaroiu krajovai hadbírósági ügyész csü­törtökön már Bukarestbe érkezett Popescu tábornok búcsúleveleivel. A tábornok holttes­tét is Bukarestbe fogják szállítani, ahol a te­metés szombaton lesz. Popescu öngyilkosságáról még a következő részleteket jelentik: A tábornoknak két Steyr-pisztolya volt, a­melyet a családtagok elvettek tőle és látva állandó melankóliáját, megbízták a tábornok adjutánsát, hogy pillanatra se távozzék Po­pescu mellől. A generális az öngyilkosság es­téjén néhány pillanatra eltávolította az adju­tánst s ekkor követte el az öngyilkosságot. A nyomozás megindult abban az irányban, hogy a tábornok kitől szerezte a harmadik revol­vert A generális irodájában megejtett házkuta­tás alkalmával egy memorandum másolatát találták meg. Ezt a memorandumot Popescu már két esztendővel ezelőtt nyújtotta át Ste­fanescu Amsa akkori hadügyminiszternek, el­mondván, hogy intrika folyik ellene s egyben tiltakozását fejezte ki, áthelyezése miatt. A hadügyminiszter a memorandumot még csak válaszra sem méltatta. Csütörtökön folytatták Zaletzky vallatását A Skoda-müvek bukaresti képviselője már nem olyan határozott, vallomása több helyen ellentmondó. Az éjszaka folyamán házkuta­tást tartottak Maseknél, a Skoda-müvek bu­karesti kirendeltségének főtitkáránál. Vajda az üggyel kapcsolatban kihallgatá­son jelent meg csütörtökön a királynál. A hadügyminisztérium szigorú intézkedése­ket tett arra vonatkozólag, hogy a miniszté­riumból ezentúl semmiféle tikos irat se ke­rülhessen ki.

Next