Cutezătorii, 1986 (Anul 20, nr. 1-52)

1986-01-09 / nr. 1-2

Din MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU Pentru rezultatele bune obţinute in acest an şi în întreg cincinalul 1981-1985, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat şi guvernului, precum şi al meu personal, adresez clasei muncitoare, ţără­nimii, intelectualităţii, tuturor oamenilor muncii, cele mai calde felicitări şi urări de noi victorii în înfăptuirea neabătută a Programului de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a României spre comunism. Fie ca 1986 - primul an al noului cincinal - să deschidă calea unor noi şi tot mai mari realizări în toate do­meniile de activitate, în munca şi lupta harnicului nostru popor pentru înfăptuirea hotârîrilor istorice ale Con­gresului al Xlll-lea, a Programului partidului, să asigure înaintarea neabătută a patriei pe calea făuririi socie­tăţii socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea gradului de civilizaţie şi bunăstare a întregii naţiuni, întărirea continuă a independenţei şi suveranităţii României! Fie ca anul 1986 să ducă la realizarea unor progrese reale pe calea dezarmării, a destinderii, colaborării şi păcii! Vă urez din toată inima, dragi tovarăşi şi prieteni, noi şi noi succese în muncă şi viaţă, un An Nou fericit, plin de satisfacţii şi bucurii, împlinirea tuturor dorinţelor de mai bine, multă sănătate şi fericire! La mulţi ani! Tovarăşului Nicolae Ceauşescu, V 1­7 tovarăşei Elena Ceauşescu, tradiţionala urare­­ de An Nou a tinerei generaţii Duminică, 29 decembrie, în faţa se­diului Comitetului Central al Partidului Comunist Român, mii de copii şi tineri de pe întreg cuprinsul patriei au venit să ureze din toată inima, cu căldura şi entuziasmul specifice vîrstei lor, conducătorului iubit şi respectat al partidului şi statului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu, tradiţionalul „La mulţi ani!", viaţa lungă, multă sănătate şi fericire, nesecată putere de munca, pentru progresul necontenit al patriei noastre socialiste, pentru binele şi prosperitatea întregului popor român, pentru infaptuirea aspiraţiilor sale de libertate şi pace. Marea piaţa era împodobita sărbă­toreşte. Deasupra intrării principale a sediului Comitetului Central se afla portretul tovarăşului Nicolae Ceauşescu. Pe mari pancarte erau în­scrise urări la adresa patriei, a parti­dului şi secretarului său general. Dra­pele ale ţării şi ale partidului fluturau pe clădirile vecine, marcind, astfel, importantul eveniment din viaţa poporului nostru - sărbătorirea a 28 de ani de la proclamarea Republicii Sunete de bucium, venind parcă din vremi de demult, au dat semnalul în­ceputului. Plin de vitalitate şi opti­mism, un grup de pionieri din Boto­şani au prezentat un străvechi obicei de iarnă - „Căiuţii“. Pe un fond muzical, realizat de un grup de fluieraşi din Runcu-Dimboviţa, s-au adus urări fierbinţi tovarăşului Nicolae Ceauşescu, tovarăşei Elena Ceauşescu. Tineri sosiţi din Oltenia, Dobrogea şi Banat, de pe colinele Munteniei şi plaiurile minunate ale Transilvaniei din Moldova sau din capitala ţării s-au prins în virtojul dansului popular, adresind urări de bine, de zile rodnice şi prospere (Continuare in pag. 4­5) Dragi tovarăşi şi prieteni. Dragi utecişti, pionieri şi şoimi ai patriei, Dragi tineri şi copii, Aş dori să vă mulţumesc, din inima, pentru urările adresate po­porului nostru, partidului, Comitetu­lui Central al partidului, conducerii de partid şi de stat, cu prilejul nou­lui an A devenit o tradiţie, sau mai bine zis continuăm o străveche tradiţie românească, ca, la sfîrşitul unui an şi începutul unui nou an, să facem bilanţul a ceea ce am înfăptuit în anul trecut şi să ne uram cele mai bune gînduri pentru noul an. Dintotdeauna, strămoşii noştri şi-au urat să duca o viaţa libera, şi-au urat să fie independenţi — şi partidul nostru comunist a realizat, în anii construcţiei socialiste, aceste visuri şi dorinţe de mai bine de două milenii, ale poporului nostru. (Aplauze şi urale prelungite: se scandează „Ceauşescu — P.C.R.I“) încheiem anul 1985 cu rezultate însemnate în dezvoltarea patriei noastre încheiem, în acelaşi timp, cel de-al 7-lea cincinal de dezvoltare economico-sociala, cincinalul în care Dunărea a capătat o noua ie­şire la mare, prin darea în funcţiune a Canalului Dunăre—Marea Neagră. Dacă numai aceasta realizare am fi înfaptuit-o în acest cincinal — şi tot am putea spune că, într-adevar, po­porul nostru a obţinut minunate re­alizări. Dar, în industrie, în agricul­tură, în ştiinţa, în cultura, in ridi­carea nivelului de trai material şi spiritual — deşi a trebuit sa învin­gem multe greutăţi — am obţinut realizări însemnate, care au ridicat patria noastra pe noi culmi de pro­gres şi civilizaţie, pe o nouă treapta a construcţiei socialiste (Aplauze şi urale prelungite: se scandează „Ceauşescu — tinerii!", „Ceauşescu şi poporul!“) Intrăm în anul 1986, în noul cinci­nal — al 8-lea — cu un program mi­nunat, elaborat pe baza hotârîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, care asigura intrarea României într-o nouă etapă de dezvoltare, tre­cerea de la stadiul de ţara socialistă în curs de dezvoltare la cel de ţară mediu dezvoltată, care va situa po­porul şi ţara noastră la un nivel mult mai înalt de dezvoltare, în toate do­meniile de activitate Avem tot ceea ce este necesar şi, mai presus de toate, o minunata clasă muncitoare, o minunata ţără­nime, intelectualitate, un minunat popor, care a demonstrat, în anii construcţiei socialiste, că, stăpîn pe destinele sale, ştie sa-şi faureasca o viaţa noua, libera, aşa cum o do­reşte, că este ferm hotarît să faca totul pentru a-şi asigura viitorul so­cialist şi comunist, liber şi indepen­dent, în rindul naţiunilor libere şi in­dependente ale lumii. (Aplauze şi urale puternice, prelungite, se scan­dează îndelung „Ceauşescu şi poporul!") O preocupare fundamentala a partidului şi statului nostru este aceea ca, odata cu dezvoltarea for­ţelor de producţie, a ştiinţei, culturii, învaţămîntului, cu ridicarea bunăstă­rii generale a poporului, să asigu­răm dezvoltarea viguroasă, continua a poporului, a naţiunii noastre, sa asigurăm tinereţea permanenta a naţiunii române! în acest sens sunt hotârîrile Comitetului Politic Execu­tiv şi măsurile recent publicate cu privire la marirea cu aproape 27 la sută a alocaţiilor de stat pentru co­pii, a ajutoarelor pentru mamele cu

Next