Dimineaţa, septembrie 1925 (Anul 21, nr. 6749-6775)

1925-09-03 / nr. 6749

ESS­­ Cel mai bun aliment al copiilor* PHOSPHATES PALIERES Recomandat de la vârsta de 7*8 luni, In momentul Intercftiei şl In timpul creştere!. — Ajută dentiţiunel şl formura­ oaselor. — Previne sau opreşte diareea aşa de frequentă in timpul căldurilor. Folositoare tuturor stomacurilor delicate, bătrânilor, convalescenţilor, PHOSPHATINE FALIERES •sta inimitabilă. DEPOSIT GENERAL : 6. Rue da la Tacherla, PARIS fi pretutindeni. moammmmmmm2 M­obile DORMITOARE SUFRAGERII SALONASE, BIROURI, si ori­ce fei de MOBILE cu prefers cela mal coarsaable la s fl. GLUCKWM & Co. ***“ ISV4 38 fp»«c zr*l£­«m?r? Ş‘­I BĂILE GOVORA SI CÂLIJANESTI-GACIULATA Sszcmul durează până la 30 Septemim® Climatul dulce din Septembrie este poarta favorabil I pentru cură. Preţul băilor şi cernerilor la hotelele Societăţii in I Septembrie sunt redus® până la 50% laţi de preţurile I din Aapst. A se cere iafomatival direct Administraţiilor A SA­ lar.. ........ “ESTE INTERZIS PENTRU DOAMNE (cări cunosc moda) să poarte pălărie care nu e dela PUC­A“* fabrica franco-română de pălării de dame şi fetiţe, Str. Carol 79 (deasupra librării „La Boi Căpitan!) Tel. 69­ 15 1 EDA fă PAIULUI COLOAREA naturală întrebuinţând ren­u­mitul regenerator „MONOPOL" cere la Farraăc­i şi Droguerii A se I! Ii ii SE1TI IBM c u una şi doraă uşi, mici şi mari, preţuri excepţions! de eftine, la depozitar­e. BOGOI BBCBSSŞTI, Lusaci 74 — Telefon 1e|48 (Casă proprie) — Revănzători și depozitari provincie rabat POOSOREHI, ilîfSSLTMI, COMERCIANTI Viad­ aostra va fi alterat intrebniEsfâad substaoto mpevmfa® de Bognlsineatsle sanitare. SilV&$SUL produs analizat si permis de iastitutul de chimie al statului sub Bîr. S374­9§9 este Fermenticidul „OMitiA“ fiecare pachet purtând semnătura Isi­* A. BABES Satrebuifitat dia asm! It®3 m ce! mai bura siaceas de toţi vlticultorii. i ci F@rm­eB|ticid(i!l v,OM opreşte fermentaţia Trinul rămâne dulse au se strici, a» modifică gustul. Decolorează vinurile după voinţă. Fermenticidul »OSISIA“ Medalia de aur la espasiila Internaţională de Hygiena şi alimentaţie din Paris şi Seneva 1913. Pe fecare pachet de Sermenticid „OM­­NIA“ suficient pentru 1999 litri must veţi găsi modul de Întrebuinţare. Se găseşte la teamă drogusirile, far­maciile şi depozitele viticole. — Deposit general : Societatea „OMNIA“ Bucure ti | FEDOM Str. IPp-ISnl •'«». 60 Magazin iv dat .a anul mm sm di mm a sosit tits mare asor iment de B­OBEtE OKIC IÎAS.S din Paris pmm ddr.îîf­orrâ PĂLĂRII SS!?­“ PĂLĂRII £.I PĂLĂRII de piele și sport PMLH» de doliu etc. Ultimele eres punt PREŢURI rdOSB ATE lV.UV.USn NK our Io» ■ &msMsn­­^gK FKtOtEL» PINK regene­rează sângele şi torţele ner­voase, stimulează pofta de mâncare, şi funcţiunile diges­tive. Ele constitue un remediu de o puternică eficacitate con­tra afecţiunilor sau tulbură­rilor având la oază sărăcirea sângelui si slăbirea sistemului nervos, ca­­ anemia, chlorosa, neurasthenia, slăbirea generală tulburările creșterei şi a vâr­stei critice, durerile de stomac, durerile de cap, durerile in general, epuizare nervoasă. *3 Pilulele Pink sunt in vânzare la toate farmaciile, pe preţul de Lei 60 cutia* Pensli-nsa „Excelsior“ Ia Timişul lie sas Jad. Sraşov Cea mai ideală staţia de di'­­snatsrrea din ţară. Sesahîsâ aaul faiireg. Informaţiani, di­rect la peiîziuae. PQCTUSI CONVENABILI ii marco lOATTELEgiEMERi nu CAIcOL 62 CJAJ­­ MOBILS DE B3ROU Ciorapi Mănuşi TRIEOTUE de IAMA SI SPOUT mai eStisa ca o?­­na de la Fraţii Rossin — Strada Decebal So 5 -Ss vinde şi Ea detail. Marile Pepiniere it it aitrira Richard Freres IE­RS (Hard Franca) Informează pe d-nii viticultori că d-nul A. Richard sosit de cu­rând la Bucureşti Hotel Splendid stă cu plăcere la dispoziţia d-lor pentru orice informaţiuni, în scris sau Verbale. N. B. Comenzile de viţe altoite şi rădăcini direct producătoare se primesc pentru livrare promptă Februarie Martie 1926 şi 1927. Furnizăm prompt cu preţuri şi condil­iuni de piaţă avantajoase, având linii de garaj, servim şi provincia prompt IR 15?^5! S. A. Bucureşti N­ITUV Str. Paris 2 Telefon 19­0 şi 78)52 Cititi adevarat Literar Congresul primarilor din ţară CHIŞINĂU. 30. _ După cum se ştie, anul acesta congresul prima­rilor din întreaga ţară se va ţine în localitate, în zilele de 12, 13, 14 şi 15 Septembrie, adică concomi­tent cu inaugurarea oficială a ex­poziţiei. Comisia interimară a oraşului întrunită zilele trecute în şedinţă extraordinară a luat o serie de măsuri în vederea primirii prima­rilor şi a întocmit următorul pro­gram : La 12 Septembrie : Sosirea con­­gresiştilor şi cartiruirea lor. Seara vizitarea expoziţiei. La 13 Septembrie: Deschiderea congresului în sala primăriei ora­şului. Congresul va dura două zile Şedinţele se vor ţine între orele 9­1 şi 4­. La 14 Septembrie: Seara se va da un concert intim pentru con­gres­işti, în sala de festivităţi şi recepţii a primăriei, concertul va fi urmat de banchet. La 15 Septembrie, închiderea congresului La acest congres vor participa şi mai mulţi funcţionari superiori din direcţia administrativă a ministe­rului de interne. Alipirea cătunului Grăitara Capitală O delegaţiune a locuitorilor cătu­nului „Griviţa" s'a prezentat d-lui M Berceanu, prim vice pres er’­,­te al co­­misiunei interimare, pentru a solicita intrarea acestui cătun în raza oraşu­lui Bucureşti. Locuitorii cătunului au arătat că prin întinderea razei Capitalei, contactul cu oraşul e stabilit fără ca ei să aibă vreunul din avantajele contribuabilor Bucureştilor. D. M. Berceanu a comunicat dele­gaţiei că planul comisiunei interimare va examina cererea prezentată pentru a o soluţiona în acord cu interesele generale. M­ilitare EXAMENELE ŞCOLILOR MILI­TARE Pentru examinarea candidaţilor la şcolile marinei, s’au numit comisiile examinatoare: Pentru şcoala navală Contra­amiral Şcodrea Vasile, pre­şedinte ; comandor Bărbuneanu Pe­tre ; lofot.­comandor Georgescu î. ; doi profesori de matematici; medic­­colonel Cernică Ioan; medic-căpitan Brezeanu Gheorghe; căpitan Roman August, secretar. Pentru şcoala de mecanici şi elec­tricieni Comandor Pascelal Urban, preşe­dinte ; locot.-comandor Drăghiceanu Ferdinand ; Of. mec. cl. I Stelian Teodor ; medic lecot-colonel Proca Traian. Pentru­ şcoala copiilor şi şcoala de specialişti Locot.-comandor Dumitrescu Gh., preşedinte; căpitan Ştiubei Alexan­dru ; sublocot. Lăzărescu Gheorghe; medic-căpitan Brezeanu Gheorghe. Comisiunea de examinare a candi­daţilor pentru şcoala pregătitoare a aeronauticei se compune: Președinte : general Hentzescu Va­sile. Membri: maior Glossen H., edj. școalei pregătitoare, locot.-colonel Li­­teanu Gheorghe, maior Rădulescu Scarlat, maior Enescu Ramiro. Secretar: Locot. Ionescu Râmnic. Medici: medic locot.-colonel Anas­­tasiu Victor, medic căpitan Cris­­tescu, medicul şcoalei Ministerul de războiu a primit de­misia d-lui colonel farmacist Ciolac Dumitru de la spitalul militar „Re­gina Elisabeta“ , repartizându-l ca ofiţer sanitar la acel minister. * Veterinarii sublocotenenţi Palcu Andrei şi Marcean Pancratie au fost avansaţi la gradul de veterinar loco­tenent Două automobile s^a ciocnit lângă Cluj UNDE S’A PRODUS CIOCNIREA CLUJ. 31. — Astă- noapte două automoble (turism), unul mergând spre şi altul venind dela Cluj, în d­reptul chilometrului lo de pe şo­­seaua Apahida—Someş-sat, sau ciocnit Ciocnirea a fost extrem de vio­lentă, întrucât ambele maşini se aflau în plină viteză. Din fericire atât şoferii, cât şi pasagerii, afară de câteva leziuni uşoare, au scăpat neatinşi. In schimb cele două automobile au fost deteriorate complect. Deoarece maşinile sunt înregis­trate la poliţia chejană, parchetul a dispus ca ancheta acestui caz să fie făcută de către d. comisar L Popa, şeful diviziei de circulaţie de pe lângă prefectura poliţiei lo­cale. Ancheta este în curs. CITIŢI i­ DIMINEAȚA * 1 Otorn­ox. M. Mamant 1 SPECTACOLE TEATRUL NATIONAL. — Vlaicu- Vodă. TEATRUL CĂRĂBUŞ. — „Bonapir Bucureşti“. PARCUL OTETELEŞANU. — (O­pera comică). M-zeu­* Nitouche. GRADINA JIGNITA.­­ Revista „A Măhale” de Osy și WWanu. CINEMA FRASCATI. — Casa Mis­terului. CINEMA MARIO­AR­A VOTCULESCU. — Dansatoarea Argentina. CINEMA GLORIA.­­ Vârsta periculoasă, dramă in 7 acte. Peste câteva zile se reîntoarce în ţară misiunea română care a par­ticipat la Congresul internaţional creştin de la Stokolm. Doi dintre membrii misiunii vor pleca la Berna pentru a lua parte la congresul „bunelor creştini­“. D. dr. C. Angelescu, ministrul instrucţiunei, a plecat aseară la Si­naia pentru a participa la consiliul de miniştri ce se ţine astăzi acolo. La CĂRĂRUŞ marel® mss®« ROMSOIR BUCU­R­EŞTI Lucrările pentru ridicarea mausoleu­lui lui V. Alexandri, la Mirceşti, vor fi în curând terminate Solemnitatea transportării osemin­telor poetului în noul locaş .de odihnă se vor face în cadrul unor mari ser­bări cu caracter naţional. Aceste serbări vor avea loc, proba­bil, în cursul lunei Octombrie. Se programei pe luna Septembrie, de urează la Allar d’Ité Curios® diaesss a trsnsformarions de 1*0« lfiEpia et AL:,ambra, Paris Marla Osi'chesiie chanteuse a voia da Theatre Na­ţionale de la Oaste Ljrigae Lilsr 6aal precum şi alte noi numere de atracţie. Duminică 30 August Sft. Alexandru, s’a oficiat un tedeum la orele 11 a. m. în biserica Amzei sărbătorind patro­nul societăţii „Virtutea Militară” a ofi­ţerilor veterani care se aflau sub pa­tronajul şi preşedenta de onoare a regelui, şi un parastas penru pomeni­rea celor decedaţi în toate războaiele. Au luat parte toţi membrii societă­ţii : d-nii generali Cica, dr. Mihail, Fadele, Boteanu, coloneii­ Damian, Da­­rian, Demetriae, etc., etc. D. General Munteanu secretar ge­neral al ministerului de război, în cele d-lui ministru al armatei In câ­teva cuvinte bine simţite a arătat pri­nosul de recunoşinţă ce îi datorează tara Si armata membrilor acestei so­cietăţi care intot­deauna ii In toate împrejurările au ştiut să ajute tara în­sufleţind pe cei din jurul lor transmi­ţând şi urmaşilor acelaş curaj şi pu­tere de muncă. la şcoala „Instrucţiunea­ Goldfunb" din Bucureşti, str. Heliade­i, înscrie­rile se fac in toate zilele de la 9—12 a. m. VMRII LA BUeTOEŞTI sa vizitaţi Expozl ia de pro­duse in stil românesc din Parcul Carol 15 Mii»® ieLF.fi. Ie baza ordinara! telegrafic al direcHanei 0­ie C. 2. R. ser­viciu! comercial sub No. 724 din 22 August a. c. confirma, la boaia dlickla din 31 An rus’ mi mai este nevoie de nici un fel de certificat pentru a călă­tori cu reducere de 75 la sută la Bucureşti de la 25 August până la 30 Septembrie. Sfer^cfi la gară, cumpăra t­o­­cmănale hăleî de tren la ple­care iar Înapoierea este gra­tuită, p® îtaza vizei biletului de tren de către Expozite unde plătiţi taxa pentru viză. BILETELOR Cu vaporul Fraisinet au sosit la Constanţa ori dimineaţă rămăşiţele pământeşti ale lui Grigore Vasîliu, fost vice-preşedinte al Senatului. • La debarcader s’au dat onorurile militare, iar coşciugul a fost trans­portat într’un vagon special şi ex­pediat cu trenul la Bucureşti. SALA CINEMA MARCONI.—„Uriaşul boxeur american Reginald Demny. GRADINA MARCONI—„Molia albă“ şi trupa Sandy­ Huşi. CINEMA JUPITER.­­ „Samarul lui Moş Martin“, operă complectă şi o comedie. . . , CINEMA FACLA. — Femeia cuceri­toare dramă în 5 acte. Comedie în CINEMA ROMA (Griviţa). — Deschi­derea stagiunii de iarnă: „Fete ce nu se iau în căsătorie“. CINEMA TEATRU NOU. — Trupa Nae Tomescu, revista „Dandanaua Dracului“ şi filmul „Trecutul ei“. Ministerul cultelor a făcut cunos­cut ministerului de agricultură si­tuaţia grea în care se găsesc bise­­ricele ortodoxe romăne din Cadrila­­ter cerând ca din terenurile ce po­sedă statut să se înzestreze şi aces­te biserici cu teren de cultură. In consecinţă, s-a pus in vedere consi­lierilor agricoli din Dobrogea nouă să se ia măsuri să se facă de acum rezervele de teren in vederea satis­­facerei cu pământul necesar biseri­cilor din această parte a ţării. In general se va rezerva pentru toate bisericile din fiecare sat şi co­mună, atât pentru cele eparciale cât şi cele filiale, câte un lot de pă­mânt care să nu fie mai mare de 10 ha. Aceste rezerve se vor face cât mai aproape de sat. Se va rezerva deasemeni după tre­buinţă fi câte 50 arii terenuri nece­sare pentru construcţie de biserici şi case parohiale. Doctoral Gr Georoescu, chirazp­­rimar Sultanul Filantropia s‘a tn­tors in Capitală. Atelierul de lingerie bărbă­tească „SSIvîera" Strada ilo^dstin­el 19} nu mai are ne­voie da reclamă. Domnul doctor I. Lupu specia­list în boli interne dă consulta­­ţiuni, în str. Sf. Ion Nou 40 — de la 6—8, telefon 44—57. O delegaţie de cetăţeni ai cartie­rului Luther şi împrejurimi (dosul Cărei da Nord)) compusă din d-nii: I. Mateescu Capeţineanu; Iancu Grigorescu; Paraschiv Păunescu; D. Tăm­ăşoiu; Marin Catinescu şi Vasi­le Păunescu, s-au prescritat. Luni 31 August a. c., d-lui Temistocle Alexandrescu ajutor de primar al Capitalei, cerându-i accelerarea lu­crărilor pentru facerea pieţei Cre­­ţeanu D-l Alexandrescu a dat ordine in consecinţă. Pentru Joi seara orale f p­m­ toţi cetăţenii cartierului Luther şi împrejurimi Sunt invitaţi în sala D. Tănăsoiu (Burghiu), str. Belizar Luther 28, unde se va ţine o cons­fătuire cetăţenească cu privire la nevoile urgente ale cartierului Ivi­te cu prilejul modificărilor aduse Gărei de Nord şi facerea pieţei Creţeanu. I. IANCU („Mas. Regine’*) anumtă onor clientelă că, a redeschis atelierul de croito­rie de la­­ Seju­­ sub o nouă conducere. Primeşte comenzi şi cu materialul clientului. Calea Vic­oriei 59 înscrierile pentru şcolile practice comerciale ale Camerei de Comerţ şi Industrie din Bucureşti se fac la secretariatul respectiv al şcoalei numai până la 7 Septembrie 1925, în fiecare zi de lucru de la orele 4—6 d. a. Pentru băeţi şi fete la şcoala No. 1 şi No. 2 din str. Argeş, No 7 Moşilor. Pentru băeţi la şcoala No. 3 lo­calul şcoalei primare „P- Poenaru“ No. 29 din str. Ing. Zabloschi (noua şcoală). Formularele de înscrieri precum şi orice alte informaţiuni se pot lua de la secretariatul şcoalei. Elevii din anul II şi II vor cere reînscrierea pentru anul şcolar 1925-1926. _ Da na Margareta Breţcatt a fost numită maestră cu titlul provizoriu, specialitatea rufăriei, la şcoala nor­m­ală de fete din P.­Neamţ. D-na Lucreţia Petre, institutoa­re, fost numită directoare a şcoa­lei primare No. 9 de fete din Plo­­ eşti. _______ Domnişoara Alexandrina Dobres­­cu a fost numită institutoare pen­tru clasa IV-a la şcoala primară de fete „Ştirbey-Dominha“ din Bu­cureşti. Farmaciile de serviciu Niculescu Maria, Calea Griviţei 247; V. Manolescu, Piaţa Victoriei; A. Komornichi (Bruss), Calea Victo­riei 46 ; Al. Angial (Volansclxi), Str. Popa-Tatu 8; Rena Fröhlich, Str. Vânători 1 bis; A. Cepleanu, Calea­ Moșilor 406; I. Năstase, Str. Labi­rint 100; M. Constantinescu, Calea Rahovei 88; Gh. Olăvinariu, Str. Ca­rol 92; S. Tipei, B-dul Carol 27; C. Herzenberg, Calea Văcărești 61; S. Papinian, str. Cuza-Vodă 63. Direcţia presei din ministerul de interne ne-a trimes următorul comu­nicat : Examenul de capacitate, pentru ocuparea primului post în funcţiune (subcomisari de poliţie şi siguranţă, copişti impiegaţi, etc.) pentru cei cari doresc a se destina in special poliţiei şi siguranţei ce urma să aibă loc la 1 Septembrie s’a amânat pentru ziua de 1 Octombrie. Orice informaţiuni cum şi cererile pentru înscriere se vor adresa birou­lui personalului din Direcţiunea si­guranţei Generale, până în ziua de 30 Septembrie 1625, şi vor fi însoţite de actul de naştere, dovada cetăţe­niei române, certificatul de bună­­purtare şi certificatul de studiile ce posedă, iar bărbaţii şi actul de si­tuaţia militală, înştiinţare Cosiliul inspectorilor generali d­­­pe lângă ministerul istrucţiunei, a început de eri să lucreze la trans­ferările ce urmează să se facă în învăţământul secundar. La şcoala de menaj „Gh. şi M. Filipescu“ din Capitală, calea Vic­toriei 149, sunt vacante pentru că l­a 25 de burse şi 10 salve. înscrierile se fac până la 10­ Sep­tembrie la direcţiunea şcoalei. La şcoala de fete Ştirbey-Doam­na din Bucureşti, strada Justiţiei 55, vor fi şi anul acesta cursuri de limba franceză şi germană predate sub directa îngrijire a domnişoa­­rei Lydia Vernescu licenţiată în li­tere şi filozofie. La ministerul instrucţiei publice s-a întocmit tabloul cărţilor didac­tice secundare, valabile în anul şcolar 1925—1926 — tablou publi­cat în­­„Monitorul Oficial“ din 1 Septembrie. Ministerul de răsboi a decis să primească în liceele militare trei e­levi musulmani din Dobrogea. D. V. Brătianu, ministrul finanţe­lor şi-a amânat sosirea în ţară pe ti­­.1111 ziua de 15 Septembrie a. c. Sni 3 Sept. 1915 CatOilG S Stefan Rege ProtestantS Abesalon Ehraei 13 Eiui 2 Septembrie Răsăritul soarelui 5,38 Apusul soarelui 6,52 IlfOaHATSOTS S COJAME Se aduce la cunoştinţa tuturor ce­lor interesaţi că d. Aron Itosman fost coasociat al firmei „Credol" din strada Carol 49 Bucureşti, s-a retras din sus zisa firmă, rămâ­nând activul şi pasivul asupra d-lui Avram Itosman. Prin excepţie d. Aron Itosman as­tăzi proprietarul firmei „Creaţiunea" din str. Oituz 25, Bucureşti, a pre­luat de la firma „Credol" ,defu­şătoriI debitori: A. Smilovici, piatra-Neamţ, Lazăr Blimsch Bucureşti, PASilber­­man, Bucureşti, Ana Baruch, Foc­şani, D. Schnitzer Cernăuţi D. Lă­zărescu, Bucureşti, Solomon Silber­­man, Iaşi, Ilochman, Bucureşti, E­­fraim Nadler, Bucureşti, Moritz Be­­nisch, Iaşi, B. N. Bosman, Bucu­reşti, Nadler Schwartz, P.­Neamţ, Adolf Weinstein, Bucureşti. In direcţia generală a serviciul sanitar sunt vacante posturile de medic primar secţia chirurgicală de la spitalul Sighişoara, medic pri­mar al secţiei interne de la spita­lul de copii „Principele Mircea”, Arad, medic al circ. urbane Reghi­nul Săsesc, judeţul Mureş-Turda, şi medic al circumscripţiei Fa­­chert, judeţul Arad. Medicii care doresc transferarea vor înainta cererile până la 25 Septembrie direcţiei sanitare. D-NA CONSTANTINESCU reîntorcându-se de la băi redeschide atelierul de confecţiuni de damă din Calea Victoriei 6, colt strada Fi­ti­­is 4

Next

/
Thumbnails
Contents