Dunántúli Protestáns Lap, 1908 (19. évfolyam, 1-52. szám)

TÁRGYMUTATÓ­ ­. Vezércikkek és értekezések. A betlehemi csillagok. Szabolcska Mihály. 893 A díjlevelek értékelése. Kis József. 1,­21 Adócsökkentés és községi segélyek. Bálla Endre. 336 Adventi gondolatok. Csukás Endre. 845 A VII. t.-c. végrehajtása. Bálla Endre. 181 A hivatalos egyház és az O. R. L. E. közötti szer­ves összeköttetésről. Csukás Endre. 898 A katholikus Népszövetség. K. J. 105 A Kálvin-ügy. Kis József. 589 A lelkészi fizetések. Antal Gábor. 421 A lelkészi hivatal s a lelkipásztorkodás szükséges volta. Csiky Lajos. 173 A lélek ünnepén. Fülöp József. 381 A Ne temere. Matolcsy István. 695 A pápa és a vegyes házasság. Antal Gábor. 401 A reformáció emlékünnepén. Borsos István. 761 A sajtó. Pólya Lajos. 835 A számok beszélnek! Patay Károly. 137 A vallásügyi miniszter az 1848. XX. t.-c.-ről. Kis József. 745 Az adóteher csökkentése. Somogyi György. 369 Az adóteher csökkentésére kért államsegély. Prédikátor. 109 Az adócsökkentési segély ügyének megoldása. Vörös János. 635 Az adótehercsökkentés kérdéséhez. Vargha Kálmán. 261 Az egyházi adózásról. Seregély Béla. 194 Az orsz. nyugdijintézeti dijak. Kis József. .569 Az Országos Vallásegyenlőségi Szövetség. Szent­kuty Károly. 896 Az új egyházi adóról. Nagy Lajos. 123 Az úrnak háza imádság háza. Vargha Kálmán. 241 Ádventben. Csukás Endre. 829 Becsületes segítés. Boross Kálmán. 613 Deák Ferenc beszédei. Balla Endre. 877 Egy fontos indítvány. Faragó János. 501 Egy fontos kérdés. Faragó János. 221 Egyházi intézményeink fejlesztése és létesítése. 474 Egy még idejekorán való indítvány. Sedivy László. 45 Egy §, mely a törvényből hiányzik. Patay Miklós. 164 Egy várva-várt szövetség. 701 Elnöki megnyitó. 1908 április 2. Dr. Balthazár Dezső. 245 Elnöki megnyitó. Dr. Balthazár Dezső. 689 Felekezetközi viszonyaink. Antal Gábor. 629, 649 Felekezetközi viszonyaink. Kis József. 469, 485 Felhivás. Gróf Dégenfeld József. 580 Felhivás az orsz. vallásegyenlőségi szövetségbe be­lépésre. 781 Feltámadott! . . Feltámadott! . . . Vargha Kál­mán. 257 Főgondnoki megnyitó. Dr. Darányi Ignác. 765 Főiskolai internátus. Csukás Endre. 555 Gróf Tisza István beszéde Kaposváron. 669 Helyzetek , állapotok. Somogyi. 333 Jézus él! Fülöp József. 259 Karácsony. 895 Kálvin János emléke. Borsos István. 352 Kegyelet. Fülöp József. 437 Kenessey Béla püspök. K. J. 121 Kongnia és vallástanítási fuvarpénz. Végh János. 163 Költségvetések és számadások készítése. 849, 885. 902 Legyünk egyek a Krisztusban ! 205 Lelkészi nyugdíjintézet. Patay Miklós. 609 Megnyitó beszéd a Konventen. Báró Bánffy Dezső. 863 Melyik a nagyobb, melyik a kisebb veszély? Patay Károly. 191 Még egy szó az adózási államsegély-kérvények tárgyalásához. Patay Miklós. 592 Néhány szó a személyi adóról. Bertha György. 93­­ Nehéz idők. 553 Nem lehet hallgatni, mikor a lélek is beszélni késztet. Calas Theofil. 189 Nyílt kérdések. Szűcs József. 24 Nyílt levél nagyt. Kis József esperes úrhoz. Gróf Tisza István; s válasz. K. J. 127 Nyugdíj. Pólya Lajos. 546 Országos nyugdíjintézetünk. Kis József. 56 Szabadgondolkodók. Dr. Körös Endre. 517 Szerzett jog. Mozsonyi Sándor. 147 Szerény észrevételek. Szabó János. 143 Újabb tájékoztatás az adózás ügyében. Gróf Tisza István. 57 Út és mód nyugdijintézeti terheink könnyítésére. Patay Miklós. 349 Üdvözlet. K. J. 797 Ünneprontás. Czak­ó Gyula. 900 Záró beszéd a M. P. I. Társaság közgyűlésén. Antal Gábor. 711, 729 II. Egyházi élet. A barsi egyházmegye közgyűlése. O. 489 A barsi ref. egyházmegye értekezlete határozatá­hoz. Szalay József.­­ A drégelypalánki ref. egyházmegye közgyűlése. Dávid Lajos. 478 A felvidéki reformátusok érdekében. 799 A kaposvári ünnepély. 79 A kaposvárvidéki lelkészi kör értekezlete. Pater Valentinus. 492 A kaposvárvidéki ref. lelkészi kör értekezlete. Pater Valentinus. 802 A Kálvin-szövetség. 884

Next