Együtt, 1997 (7. évfolyam, 63-69. szám, 8. évfolyam, 70-71. szám)

1997-06-01 / 63. szám

­ Minden akadály és gáncsoskodás ellenére Tovább együtt az értékek szövetségének útján apunk több mint ötéves tevé­kenysége során nem egy alkalom­mal szóltunk ezen a helyen köz­vetlenül olvasóinkhoz, akik figyelmükkel, bizalmukkal és hűségükkel kitüntettek bennünket. Ezúttal is kötelességünknek tartjuk olvasótáborunkat tájékoztatni „A lap újraindulása alkalmából további kitartást kívánok a szer­kesztőknek az együtt-gondolat áldozatos szolgálatában.” Dr. ÉLTHES LÁSZLÓ (Nagyvárad) kétnyelvű művelődési kiadványunk, az Együtt-impreuna helyzetéről, sorsának alakulásáról. 1997. januárjától e júniusi lapszámun­kig, négy hónapon át (február, március, április, május) kénytelenek voltunk az Együtt-impreuna megjelenését felfüg­geszteni, mivel a Kultúrminisztérium nem biztosította tovább a kiadásában megjele­nő lapok, így az Együtt-impreuna számára sem, a szerkesztőségi és nyomdai költsé­gek fedezését. Mind a mai napig (e sorok nyomdába küldéséig: 1997. május 26) nem kaptunk hivatalos, írásos értesítést lapunk finanszírozására vonatkozóan sem az Írott Kultúra Igazgatóságától, sem a kultúrmi­­nisztertől, annak ellenére, hogy sorozato­san válaszoltunk az említett igazgatóság­nak a pénzügyi támogatással kapcsolatos, szerkesztőségünknek küldött kérdéseire­­körleveleire és ez év januárjától kezdődően három, a tényeket részletesen feltáró be­advánnyal fordultunk személyesen Ion Caramitru kultúrminiszter úrhoz. (ld/501/1997. január 31; lb/914/1997. február 24; ld/1029/1997. március 3). Aki ismeri kétnyelvű lapunk ötéves tevékenységét és rendszeresen olvasta az abban megjelent művelődési, irodalmi, művészeti, történelmi, tudományos jellegű közleményeket, tudja, hogy az Együtt-im­preuna mit tett a szellemi értékek kölcsö­nös felmutatása, népszerűsítése s az új szellemi értékek létrejöttének a szorgalma­zása révén a román nép és az e hazában élő nemzeti kisebbségek közötti harmó­niáért, az etnikumok közötti feszültség csökkentéséért, a jogegyenlőségre épülő barátságunkért, egységünkért, s a népek „Nagy veszteség lett volna, ha anyagi támogatás hiánya miatt abba marad, félbeszakad az Együtt-impreuná­nak a megbé­kélés, a népek megértése és ba­ráti együttműködése érdekében kifejtett, rendkívül szép és jelen­tős, kulturális hídépítő munkája." GRIGORE VIERU (Chişinău) testvérré vállása Bartok-i-Brâncuşi-i esz­méje terjesztéséért. A jelek szerint Ion Caramitru miniszter úr egyáltalán nem ismeri lapunkat, ezért nem is becsüli, értékeli azt. Akárcsak az említett minisz­tériumi igazgatóság vezetőbizottsága, „Boldogan értesültem arról, hogy a szívemhez közel álló bukaresti lap, az Együ­tt-împreună nem szűnt meg, hanem továbbra is megmarad kétnyelvű formájában és kitart világos és jól körülha­­tárolt vezéreszméje mellett. Üd­vözlöm a lap szerkesztőségét és még sok-sok évi megjelenést kívánok!" ALAN BROWNJOHN ___________(London) amely, a kiszivárogtatott hírek szerint, egész sor művelődési lappal ellentétben, az Együtt-Impreuná-X (néhány más laptársá­val együtt) nem tartja érdemesnek arra, hogy a Kultúrminisztérium továbbra is tá­mogassa anyagilag. Az értékrendszer feje­­tetejére állítását, a dolgok ilyetén való el­torzulását látva, teljességgel felesleges minden kommentár. Az, hogy Ion Caramitru úr, mint kultúrminiszter, mivel örökíti meg nevét, még a jövő titka. De az­ már bizo­nyos, hogy azáltal, hogy a barátság és test­vériség bukaresti művelődési sajtófóru­­mától, az Együtt-impreuná-tól megvonta, se eleje, se vége procedúrával MEGVONATTA (!) az anyagi támogatást (a lehetséges húsz, negyven, ötven százalékost is), neve fenn­marad a román kultúra, a hazai sajtó törté­netében. Vigaszunk: az idő rostája kegyetlenül működik. Lesz még hazánknak, Romániának gó­lyán kultúrminisztere, aki az Együtt-im­preuná-, s a hozzá hasonló lapokat, civilszervezettségű művelődési társasá­gokat és az általuk képviselt nemes ügyet önzetlenül és vezetőhöz méltó felelősség­gel, teljes értékűen fogja támogatni, szol­gálni. És addig - és mindenkor! - őszinte tisz­telet, elismerés és köszönet azoknak a me­cénásoknak, akik a hazai irodalom, mű­vészet, tudomány és sajtó bőkezű pártfo­góiként lapunk hajójának is éltető-meg­­tartó-célbajuttató hátszelet biztosítanak... „Nagyon örvendek, hogy az­ Együtt-Impreund tovább szor­galmazhatja azt a kulturális vér­cserét, amelyről a lap meg­alakulása ötödik évfordulójára a múlt év őszén rendezett ünne­pélyen, Bukarestben, a Nemzeti Színház színpadán szólhattam. És ezzel közelíti egymáshoz a népeket, békét és szeretetet hir­det közöttük." BAJBANYI FERENC (Budapest) Ezért hát csak azért is, minden akadály és gáncsoskodás ellenére, tovább együtt az értékek szövetségének útján, az embereket, népeket „összeszerelmesíteni” képes értékek gyönyörű összefogásáért. Hajdú Győző VII. évfolyam, 2. (63.) szám, 1997. JÚNIUS 8 oldal, ára 500 lej „Az én igazi vezéreszmém: a népek testvérré­ Válásának eszméje, a testvérré­­válásé minden háborúság és minden Szerkesztőségünk a mai román irodalom kiemelke­dő személyiségét, a kortárs román próza és dráma nagy mesterét arra kérte, hogy lapunk olvasói tájékoz­tatása végett válaszoljon az alábbi három kérdésre: 1. Az utóbbi hét esztendőben mit írt, milyen al­kotások készültek el műhelyében és ezek közül melyeknek a megjelentetését, színpadravitelét vállalták a kiadók, illetve a színházak? 2. Jelenleg min, milyen kéziraton dolgozik? 3. Milyen művek - próza, dráma, esszé - meg­írását tervezi? GuZSAlvY Mit írtam az utóbbi években? Jobban mondva, mit közöltem? Tehát: 1. Isten a konyhában, regény egy kelekótyáról, Duz­­zadtról, aki arról álmodozik, mi történt és mi történik, és aki észreveszi, hogy az általa mondott igazságok senkit (Folytatása a 4. oldalon) D.R.Popescu műhelyében Baráti üzenet Budapestről » Beszélgetés TABÁK ANDRÁSSAL A Budapesten élő prózaíró, költő, lapszerkesz­tő Tabák Andrással folytatott hosszabb beszél­getésből, terjedelmi okok miatt, ezúttal csupán egy rendkívül időszerű részletet, mozzanatot ra­gadok ki, bízva abban, hogy az elkövetkezőkben alkalom nyílik az interjú teljes szövege közlésére.­­ Lapunk múlt év nyarán, Budapesten megtar­tott kerekasztal-értekezletén említetted, hogy iro­dalmi folyóiratotok, az Ezredvég meg szeretne je­lentetni egy olyan külön számot, amelyben átfogó képet nyújtanátok a mai Románia szellemi életéről, irodalomról, színházról, képzőművészetről, zené­ről. Megkezdődött-e már a lapszám előkészítése, szervezése? (Folytatása a 4. oldalon) -------------------------------------------------------------­E lapszámunk támogatója ■----■----■----■----■----■----■----■----M----■----■----M-----*—*—M—1—J—1—1— A ROMÁN KERESKEDELMI BANK

Next

/
Thumbnails
Contents