Élet, 1939. július-december (30. évfolyam, 27-52. szám)

1939-07-02 / 27. szám

évi 18 P.­­Az előfizetési díjakban a hetenkint megküldött példányoknak már a portódíja is Az ÉLET előfizetési díja egész évre 12 P. Fizethető előzetes részletekben is. Egyes szám ára 28 fillér. Romániában évi 600 Lei, negyed évre 150 Lei. Olaszországban évi 16 P. Német­országban, Franciaországban, Svájcban, Spanyolországban évi 15 P. Angliában és Amerikában bennfoglaltatik.) A lap megjelenik minden vasárnap és kapható minden hírlap Havillonban és a Szent István- Társulat kényesboltjaiban. Felelős szerkesztő és kiadó: ERDŐSI KÁROLY, a Szent István-Társulat alelnöke. Helyettes szerkesztők: BERÉNYI LÁSZLÓ és THURZÓ GÁBOR. Szerkesztőség: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., I. em. 11. Telefon : d. e. 146-568. Erdősi Károly szerkesztő kedden d. e. 10—12-ig fogad az ÉLET szerkesztőségében. Szerkesztőségi órák: pénteken d. u. 5—6-ig. A szerkesztőség a beküldött kéziratokat nem őrzi meg és nem küldi vissza. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Szentkirályi­ utca 28., I. em. Telefon : 146-568. Kiadóhivatali órák minden hétköznap 9—2-ig. Postatakarékpénztári csekklap címe : «ÉLET* szépirodalmi heti folyóirat kiadóhivatala, Budapest, száma : 15.111. Címképünk : Margaréták (Ritzinger Dezső felvétele) ZAYMUS OYULA ТЕШУ MIHÁLY A budai Szent­háromság-szobor építőjének, Hölbling Jánosnak életéből mond el egy izgal­mas szakaszt Zaymus Gyula, a népszerű író. Zaklatott, különös kor az, melyben a nagy pest­budai építőmester élete lezajlott. Budát akkor foglalták vissza a törököktől, a várban és a vár lankáin még kialakulatlan, forrongó élet volt az úr. A nagyközönség elsőrangú, lebilincselő olvasmányt kap a «János mester» történetében, s ugyanakkor megismerkedhetik Pest-Buda Ez az időszerű, hasznos könyv nagyon helye­sen mutat rá, hogy az egész magyar ifjúság megerősítésére kell szolgálnia sportéletünknek s nem lehet célunk csupán a kiválóak ered­ményeinek fokozása, versenyképesítése. A kül­földi újításokat elismerésre méltóan vegyíti össze a felszerelésekben hiányos magyar sport­élet igényeivel. A leggyakorlatibb könyv ez, nélkülözhetetlen olvasmány és egyúttal ön­múltjával is. nevelőeszköz. Fűzve : 3.5, az Élet előfizetőinek 2.49 P. Fűzve : 3.50, az Élet előfizetőinek 2.80 P. Csekket mellékeltünk mai számunkhoz az esedékes előfizetési díjak átutalására. Akik nincsenek hátralékban, ne minősítsék a csekk mellékelését felszólításnak, hanem szíves­kedjenek a befizetési lapot a legközelebbi átutalásig megőrizni. 2

Next