Ellenzék, 1944. augusztus (65. évfolyam, 172-197. szám)

1944-08-18 / 186. szám

o kiterjesztettek a remiorsé*» Jegyi e rítus? n ii lut­i­j­o «* ›i t Ihulapesten és környéken ni n.\ri'.sr, nugiH/Uis in ivt-T'-Jii “ \"î < i\ «.>» t\ , :i m k i V rtvliüi<il -mg l't'i.rl :j jvvst i IY>1. iipit <nv -> 1 )| !m­ fi * t in I n v * -i >i 1 ! I I \ / n t l>l>i IöLK ■ >> Hull, hoţiY ;i I ('Udoi '-ép' inu kodé■m'' nők. le hiHirsob kJ»'■ ?m Nk cl köve')­­ ’kor a tort tonói tok a lakói mig­­szximM\i és vtvjrvon bifd­ iniságúra «.'»?*­­kodéi rendőrt meg^tánva 1rt;\k és élnt­­ve¡';7órvcsen nu\g obe­s: Ldték. \ roiui­­ör mg- fokozott a hi) vedelm­e és’deké­­)■ .'•n és a hál·0­ nval el­idézett perui­­kivali viszonyokr­a való tekintet­tel, a minisztérium '13110- 1944. M. K. sz. ren­d­e­let­ével további Int­erkeidesi.v a m. kir. rendőrség a budapesti főka­­p­iányánig egész illetékességi terüle­tén a re­nd­i­r'ségi fegy­v­erhais­zná­la­t­á­t kiterjesztette és úgy rendelkezőt. Ivory a rendőrség’ fegyver’használat joga n­a­k t­erjed'?" mere vona­tik­ozól­a­g a csendőrségi szolgálati utasításban foglalt rend­elkez­éseik az Irányadók azzal a kiégő sziké'■-zsel, higgy a rend­kívüli f­egy­verhaszná­lati jo­glért is al­kalmazni kell. Gépkocsi• Szólás a Hunyadi-téren KOLOZSVÁR, augusztus 11. Két forgalmi bal­eset történt csütörtökön Kolozsváron. Az egyik bale­tt áldozata Zilahi Sándor Szondi-uáca 28. szám alatt lakó 53 éves fakereskedő, aki amint a Hunyadi-téren át akart menni egyik oldalról a másikra, egy gépkocsi elgázolta. A szerencsétlenül járt embert a helyszínre kih­í­­vott mentők részesítették elsősegélyben s meg­állapították, hogy fején, arcán és karján szen­vedett súlyosabb zúzódásokat. Beszállították a sebészeti klinikára. A ma­ik baleset a csütörtök délelőtti légi­riadó alatt történt a Honvéd­ utcában. Metis Géza, Téglás­ utca 61. szám alatt lakó 63 éves munkást egy lovasszekér elütötte. Az öregember a lábán és fején szenvedett kisebb-nagyobb sérülé­sket. A mentők az első segélynyújtás­­után őt is beszállították a sebészeti klinikára. A két gázolás ügyében a rendőrség vizsgálatot indított a felelősség kérdésének tisztázására. Az ELEESZEK tábori post­áj­a SZÉKELY István honvéd az A. 758. tá­­bori postaszám­ról üzeni szüleinek, roko­nainak, egy barna kislánynak és barátai­­nak, hogy szabadságáról szerencsésen meg­érkezett állomáshényére, jól van és az igért leveleket várja. Sokszor csókol min­d­enkit. BITAY József őrvezető a P. 244. tábori postaszámról üzeni Kolozsvárra Erzsiké­nek és ismerőseinek, hogy jól van, egész­séges és leveleiket nagyon várja. FARCZÁDI Lajos őrvezető a P. 244. tá­bori pos­aszámról üzeni Kolozsvárrra is­merőseinek, hogy jól vom­, egészséges, le­veleiket várja. BULUCZ Károly honvéd a P. 244. tá­bori postaszámról üzeni hozzátartozóinak, hogy jól van, egészséges, mindenkit sze­retettel üdvözöl és leveleiket várja. GÁLFALVI Géza őrvezető a P. 244. tá­bori postaszámról üzeni Szászlekencére nagybátyjának és ismerőseinek, hogy jól vaii, mindenkit üdvözöl és leveleket vár. LÁSZLÓ Sándor honvéd a P. 244. tá­bori postaszámról üzeni Kolozsvárra szü­­leinek, testvéreimek és Ibikének, hogy jól van, egészséges, mindenkit szeretettel üd­vözöl és kéri, hogy minél többet írjanak. KOMÁROMI Jeger tizedes, OROSZ Zoltán őrvezető, BŐHM János szakaszve­­zető, GYŐRI Mihály tizedes, LENHARDT József bor­véd, NAGY Ferenc honvéd, BÓKA Pál őr­vezető, LETMÉRI Gyula honvéd, BÍRÓ Béla tizedes, ZUBOR Jó­zsef őrmester, N­­KLóSI Imre őrvezető, BÁZSA LOVÁSZ István hátvéd, VERESS Ferenc honvéd, POSTA Jenő honvéd, M­AGY­ARI József őrvezető, CZILLER Jó­­zsef honvéd, KISS László honvéd és BU­DAI József a B. 593. tábori postaszámr­ól üzenik szüleiknek, feleségeiknek, gyere­keiknek és hozzátartozóiknak, hogy jól vannak, egészségesek és sok levelet vár­nak.. BOGÁTI FERENCZY Béla honvéd az A. 178. tábori postaszámról üzeni hozzá­tartozóinak és ismerőseinek, hogy jól van, egész égés, leveleket vár. BALLÓ Ár­pád őrvezető a C. 688. tá­bori pete­pos­zámm­ól azért Magyardécsébe szüleinek, testvéreinek és menyasszonyá­nak, hárm jól van, mindnyájukat s­zere­­tetei csókolja, leveleiket várja.. FÜSTÖS Elérni honvéd az M. 415. tá­bori postaszám­ról üzeni feleségeitek és két cd­enmtekének, hogy jól van, egészséges, szeretettel mágalja mi­ndnyájukat és kéri, hogy minél többet írjanak. ELLENZÉK SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZET fídiásváriak­ a pesti Kovád* Afodby f fiuufsUi.cH^ frrvcraittoffif ndall fövAlvi fi­­­fnf 41-ál KOLOZSVÁR, augusztus 18. A­­színházi világiban ás sírfélkörökben országszerte fokozott érdeklődés várta a Nemzeti Sziniház­ évadnyitó társulati ú­tj­ét, hogy Kovách Aladár, ez itt igazítja , ismertesse azokat az­ elgondolásait, amelyeket a sz­in­ház vezetésében érvé­nyesí­tetni kivárt. A színház valamennyi tagjának, a régi és az újonnan szerződ­t­elt mit­-s­üknek, va­la­miint Mester Miklós kultusztminiesz­ért áll­amttkárnak a jelen­­téiben mondotta el Kovách Aladár a jövő évi, vagy pon­tosabban szólva, a következő externdökre szóló pro£r­amját. Nagyvonalú, h­­ásos és ki­tűnő légkör­t­teremtő beszédében­­kijelentette, hogy a Nemi­­eti Színház nem vesz rés­zt a óni­xánszón­házak versenyében, nagy örökségé­vel verseny felett áll, minőségi munká­jával értékmérő az egész magyar színházi világra. Nem lehet ká'­ érleli szín­ház, de höziha­ja a kor legforr­dalmiibb drámai mondanivalóját. Meg kell őriznie ■?. mű­vész atmoszférát, nehogy hivatalnoki ro­botként vegezzé­k munkájukat a színészek. A továbbiakban elmondotta Kovách Ala­­d­á­r, hogy újból életre hívta a dramatur­gok munkáján kívül a drámabíráló bi­ró­­ságot. Tagjai kiléte és száma titkos. Ezt a bizottságot minden évben megújít­ják. A Nemzetihez benyújtott c­rabo.-cat ez a bizottság bírál­ja el. Új és komoly megbecsülést érdemlő :erre Kor­ár h Ala­­diák­nak, hogy 7 írói alapot létesít az ab­szolút becsű, de közönség-eik erre nem számító művek jutalmazására. E­zzel re­­mlányit nyújt arra, hogy irodalmi értékű munkák is megkapják az értékükhöz mért tisz­elet­díjat, s az írók számára kijáró összeg nem függ majd egyedül attól, hogy há­ iy néző váltott jegyet az előadásra. I Ezt az irói alapot uigy akarja növelni . Ko.vách An dár, hogy T a megha­t klasszi-­­ kusok előadás­ai. u án is bizonyos száza- I léku tant'krre f. r.e­t be az­­lap céljaira. I Épp ugy a színészek jövedelmét is, amely­­ az állami színtázaknál feltűnően ala­csony, rendezni és jelentékenyen növelni akarja az új iga­zgató. A Magyar Műve­­lőd­és Házéban­­­rtott előadásokat ezen­túl külön díjazza. Végül a magyar írók­hoz szólt, kérve hogy ne vonuljanak emi­g­rációba és ne hagyják cserben a ma­gyar színházat. A társul­ati ülést Ki­s Ferenc vezette be Kovách Aladár üdvözlésével és Mester­­ Miklós álamtit­kár rövid beszé­de zárta be. Nyilvánosságra került az évadnyitó tár­sulati ülés alkalmi­ból az új tagok név­sora is. Minderre kellett ki kell emelnünk azt, hogy a pesti Nemzetihez szerződött Fülöp Ki.-­ó, aki tavaly még az évad első feleiben a kolozsvári Nemzeti Színház drámai hősnője volt, valamint tagjai közé szerződtette Kovách Aladár Török Erzsé­betet is, az országosan ismert kolozsvári e­lőa­dórművésznőt. Szakács Miklós is a pesti Ni­mzetihez ,szi /Adöt., tehát nem jön Ko­­zsvári­ra. Egyébként uj vagy visz­­sz'.S-ze­rzödött. tagj.V.i a Nemzeti Színház­­nak: Dayka Margit, Szeleczky Zita, Vaszary Piri, Turay Pola, Zala Karola, Szilassy László, Toronyi Imre, Gárdo­­y La­jos, Bámhidy László s a fiatalok közül: Pápay Klára­, Fábián Eszter, Kosztolányi Broniszláv. Két állandó vendége lesz a színháznak, mindik fő Kolozsvá­ról: Mi­­hályfi Béla és Görbe János. Ugyancsak ven­dék­ké­n­t rendez m­ajd Pesten Tom­pa Mik­lós, a kolozsvári szín­ház rendezője. Végül teljesen elhódította Kolozsvárra a pesti Ne­mz­eti Varga Mátyást, akit első díszlettervezői és szcenikai felügyelői mi­nőségben szerződtetett az új igazgató. Amint Mihályfi Béla, Görbe János és Tompa Miklós Pesten vendégszerepel, m­ajd úgy fog Varga Mátyás vendégként a kolozsvári színháznak dolgozni, vagyis ez operák és a nagy prózai bemutatók éíszletei továbbra is az ő tervei után ké­szülnek. A színház műsoraként Kovách Aladár harminc magyar és hatvannégy külföldi ma cárnét adta meg. A 94 darab nyilván, nem egy esztendő programja­, hanem csak 4—5 év alatt kerülhet bemutatásra. Az előadásra szánt miagra­- művek sorában egyrészt a sok régi klasszikus szerző: Csokonai, Vörösm­arty, Kisfaludy Károly, Eötvös, Csiky Gerrgely, Szigligeti munká­ja, másrészt a m­ai szerzők köz az er­dé­l­yek többsége kelt feltűnést. Bánf­ffy Miklósnak ..A nagyuri c­umű darabjával kezd a szí­nház, azután sor kerül Asztalos I­­vá­n, Bözödi György, Jékely Zoltán, Kós Károly, Sze­bédi László, Tamási Áron és­ Wass Albert darabjára. Az előadásra ki­tűzött külföldi művek és szerzők névsora Kovách Aladár fölénye, világirodalmi is­meret­eire és kitűnő ízlésé­e vall. A hat­­vannév darab címe a világ drámairoda - írónak javát öleli fel, nagy várakozásokat csú??zva fel a pesti Nemzeti Színház kö­vetkező évadja iránt. Munkások nyomában : „Akinek a szép és a jó iránt érzéke van, ha egyszerű munkát is kell végeznie, a tökéletességre törekszik“ Egy kőműves beszél szakmájáról, önmagáról és az életérő­ l Kolozsvár, augusztus 18. (Az Ellenzék I munkatársától.) A háború kellős közepén va­ I gyünk, itt is. Ozt is romok tornyosulnak, de­­ azért mindenütt tovább folyik az élet. Az . I cirok élniakarás, az ősi ösztön ezt, kerget... I hajszolja az embereket és a rontok helyébe I lassanként új alkotások születnek, újra meg­indul a vérkeringés, újra vidrám kacaj csen­dül. Az acélos munkáskezek keményen for­gatják a szerszámot, s ha időnként veríték ül ki a homlokra, rövid időre megpihennek, erőt gyűjteni. U­tunk egy ilyen helyen veze­tett keresztül és egy pillanatra megálltunk, hogy tekintetünkkel végigsimítsuk derék munkásbajtársaink arcát, hogy gondolatban megveregessük az izmos vállakat. 10 órás munkanap... Napbarnított arcú kőműves szakmunkás vezeti a munkálatokat. Amint észreveszi ér­deklődésünket, közelebb lép. Cigarettával kí­náljuk, de nem fogadja el Nem dohányzik pünkösd óta. Erős akarattal lemondott a do­hányzásról. Megkérjük, mondjon nekünk va­lamit szakmájáról, mesélje el, hogy miként él és hogyan h­atja maga körül az életet? — Tizenöt évig önálló vállalkozó voltam, aztán a körülmények folytán feladtam önál­lóságomat — mondja. — Jelen pillanatban igazán örvendett ennek, hiszen most éppen nem érdemes vállalkozónak lenni, az anyag­hiány és a különböző okok miatt. Heti fize­tésem 127 pengő, de ebből 15—16 pengőt min­den alkalommal levonnak betegsegélyző, stb. címeken. Családos ember vagyok, két gyermekkel, ennélfogva minden fillért be kell osztanom. — Mi idénymunkások vagyunk. A mester elvállalja a munkát és hétről-hétre alkalmaz. A hét szombatján kölcsönösen jogunkban van­ felmondani egymásnak. A mester köte­les fizetni minden megkezdett hetet s mi, is kötelesek vagyunk minden megkezdett hetet végigdolgozni. Napi 8 óra a munka­dónk, de aki akar, tovább is d­olgozhatik. A legkisebb munkabér óránként: 2 P. 20 fillér, a legma­gasabb 2 P. 80 fillér. Igaz, hogy közvetlen a bombatámadások után helyenként 3 pengőt is fizettek. Ez a bér a szakmunkásokra érten­dő. Segédmunkásaink órabére 1 pengő 50 fil­lértől 2 pengőig emelkedik. Őket­ aránylag jobban megfizetik, mert az általános szabály szerint egy szakmunkást háromszor annyi órabér illeti meg, mint a segédmunkásit. Magánélet, önmár 21 éve dolgozom ebben a szakmában. Több alkalommal tagja voltam a különböző munkás szakszervezeteknek, de aztán a sok csalódás arra tanított, hogy jobb, ha a ma­gam útján járok. Igaz, hogy kevés is az időm önmagamra, mert az asszony beteges és így a házi munkából is alaposan kiveszem a vé­­ lés, szórakozás ... szem. Megtanultam főzni, mosni­, vasalni, sőt néha a gyermekeim ruháit is megfoltozgatom Szoba-konyhás lakásomat csimosítgatom, de minden álmom az, hogy mielőtt behunynám a szemem, mindkét gyermek­em számá­ra fel­építsek egy-egy két szoba-konyhás kis családi házat, mert tudom, hogy mit jelent az em­ 19­4­4 a­u­g)­u­­s /­t­ij­s 18. hí 1­­7.útruíru 1/, hu unn­­­fry felett, honi lette és unmugan van, a/, rrund J/ övé, a u látja. Szinlv,1/h.1s/(¡kott néha járni? Szeretek v/j nházban járni,de ér/mi én Hifi;vallom.karkm mykor múlt »■gy éve hogy ui dlJ,H.I V›vham. P*'■~hg Van egy SZíJlé­. /r,m›j 1 OU\mi akr 1 ~:)gyal' nis elbeszélt­eti­k.. 11 il|n~ t egyfélével jt:.MN­,de. ívtar nem etillé )■l VZXM!. l,ngy mi volt 4/t (·1 v asm1 azonban armat tab Ix 1olv 1 ■ ` ‡k. 1 fi­legszórakoz­­­atéjjel legiiköny­vekkel, ›lo­vid V egélér arzüfénymuinka és több az időm, komolyabb tdigyu könyveket is kezembe veszek. Szeretem az új magyar író­kat, de szívesen olvasgatom a régieket is. Csak az bosszant, hogy az írásokban is minden alkalommal az asszonynépség ke­rekedik felül . . . hogy mindig az asszonnyal van baj i­tt hiszen ilyen is ez a bolond élet A férfi nép sokszor elhatározza, hogy erős lesz, de végül mégis mindig alul marad. Na de nem baj, az a roma,­ hogy hála Istennek az asszonyok között akad olyan is, aki igázán megérdemli a megbecsülést. Egy kis életbölcsesség ... — t­ulajdonképpen a szobrászathoz érez­­­tem magamban tehe­tséget fiatal koromban, de szegény voltam és nem volt alkalmam ta­nulni. Ígi­ ezt a mesterséget választottam. De vigaszai az a tudat, hogy néha alkalmam van ebben a szakmában is kiemelkedni. Épü­letes széket faragok kőből, gipszből és sok síremléket is építettem. Egyáltalában nem bánt, hogy csak kőműves lettem, mert bár egyszerű a mesterségem, ebben is lehet töké­letes munkát végezni, ha az embernek érzéke van a szép és jó iránt. Erre tanítom a fiaimat­­; és az emberbecsülésre, mert rájöttem arra, hogy nincsen olyan csúnya, vagy buta em­ber, akitől ne lehetne tanulni valamit. Ha alaposabban utánanézünk, mindenkinek van valami kiváltsága. Egy alkalommal, amint dolgozgattam, valahonnan csodaszép ének­hang lopózott a fülembe. Amikor a hang irányát­ kutattam, akkor láttam meg, hogy egy kis púpos, szemüveges, csúnya varró leányka volt a hang gazdája. Ez is bizonyí­­téka annak amit mondottam. Ezeket mondotta nekünk B. I., az egysze­rű kőműves, aki azok közé a becsülettel dol­gozó és magyarul gondolkodó munkások kö­zé tartozik, akik i­gazán megérdemlik, hogy fejüket saját házuk védelme alatt hajtsák pi­henőre és rászolgálnak ara, hogy érdemük szerint értékelje őket az egyetemes magyar társadalom. (Nőri) a tízes szervezet közleményei (1944 augusztus 18., péntek.) TIZEDT AD­ÁLKOZOK: I. MA, 18-ÁN: Király-utca 10. sz. alatt este 7 órakor a Ki­rály-utcai tized Egyetem-utcától a Minorita­­utcáig. Központi kiküldött Benczédy Pál unit teológiai tanár, kerületvezető főtizedes. Magyar-utca 4. sz. alatt d. u. 6 órakor a Ma­­gyar-u. III. tized. Központi megbízott Kiss Ist­ván mérnök, szervező főtizedes. Komjáti­ u. 10. alatt d. u. 6 órakor a Komjáti­­u. II. tized. Központi megbízott Nemes Ká­roly szervező főtizedes. Unió­ u. 6. sz. alatt (a Tizedesotthonbani d. u. 6 órakor a Bariba Miklós- és Petelei-utcai tizedek. Központi megbízott dr. Barha Sándor róm. kat. gim­n. tanár, szervező főtizedes. Erdő-u. 24. sz. alatt d. u. 6 órakor a Cser­mely utcai tized. Központi megbízott Szombat­­falvi Péter negyedvezető főtizedes. Görögtemplom-u. 25. sz. alatt d. u. 6 órakor a Görögtemplom-, Szabó Károly- és Szádeczky­­utcai tizedek. Központi megbízott Nagy Géza ref. kollégiumi tanár, főtizedes. Fütésház-telepen d. u. 5 órakor a Fütőház­­telepi tized. Központi megbízott Szász Imre városi tisztviselő, negyedvezető főtizedes. Királyhágó u. 24. sz. alatt d. u. 6 órakor a Királyhágó­ utcai tized. Központi megbízott Szász Imre városi tisztviselő, negyedvezető fő­­tizedes. Sütő­ u. 8. sz. alatt d. u. 6 órakor a Fűzfa­­utcai tized. Központi megbízott Horváth Al­bert műszaki felügyelő, negyedvezető főtizedes. II. HOLNAP, 19-ÉN: Gyarmathy-u. 11. sz. alatt este 7 órakor a Gyarmathy-utcai tized. Központi megbízott Enyedi István negyedvezető főtizedesh. Mező-u. 18. sz. alatt d. u. 6 órakor a Meze­­­ucai tized. Központi megbízott Horváth Albert mű­zaki munkafelügyelő, negyedvezető főtizedes Szent László-ut 29—30. sz. alatt d. u. 6 óra­kor a János vitéz-, Háry Béla- és Szent László­­utcai tized (Szent László-u. a vasúti hídtól a Malomárokig). Központi megbízott Szombat­falvi Péter negyedvezető főtizedes. Egyetem-u. 10. sz. alatt (Báthori—Apor sze­­­ minárium társalgójában. 38. sz. terem) este 7 órakor a Farkas-, Egyetem-, Jókai-utcai tized. Központi megbízott Benczédy Pál unit. teológiai tanár, kerületvezető főtizedes. ÉRTESZTES. ,az Egyetem-, Farkas- és Jókai­­utcák tizedeinek tagjait a folyó hó 19-én, szombaton délután az Egyetem­ utca 10. szám alatti Báthori—Apor szeminárium társalgó termében megtartandó tizedtalálkozóra kikül­dött meghívóinkban DÉLUTÁN 6 ÓR­ÁR­T HÍVTUK MEG. Közbejött akadály miatt az elnökség ESTE 7 ÓRÁRA TŰZTE KI 4 TIZED­­T­ALÁLKOZO IDEJÉT. .4 tizedek tagjai hív­ják fel egymás figyelmét is erre az időpontra h­­­ozásra.

Next

/
Thumbnails
Contents