Élő Sziget, 2013 (1-12. szám)

2013-01-01 / 1. szám

BLO SZICIBJ Időszakos plébániai értesítő Mozgalmas évet zártunk, Isten segítségével és kegyel­méből sok szép dolog történt „házunk táján”. Közösségbe­­ Krisztus Egyházába tartozásunk élményét sokszor átélhettük, különösen is a karácsonyi ünnepkör idején. Az előretekintés mellett vissza-visszanézünk a megtett útra, bizakodva abban, hogy­ az elmúlt év küzdelmeiből és örömeiből okulva az idén is Jézus útját járhatjuk. És mi magunk­­ a mieinkkel együtt közelebb kerülünk Hozzá! Kedves Testvérek! Minden esztendő utolsó napján hálaadó szentmisét mon­dunk az év minden kegyelméért és segítségéért. Ez a nap egyben a lelkipásztori beszámoló napja is, hiszen egy esztendő alatt sok minden történt a plébániánkon, melyet fontos meg­osztani egymással. A beszámolót három részre osztanám: 1. Szentségi beszámoló­. Mindig nagy öröm számomra, ha szentséget szolgáltatok ki. Ugyanis a szentségeken keresztül különösen is megtapasz­talhatjuk Isten kegyelmét és szeretetét. Ebben az esztendőben 39 keresztelésünk volt, ami ke­vesebb a tavalyi 41-hez képest. Nem tudom mi ennek az oka, talán kevesebb gyermek is született. Idén 69 elsőáldozónk és 21 bérmálkozónk volt. Közülük többen felnőttként vették fel a szentségeket. Ünnepélyesen ki­szolgáltattuk a betegek szentségét is szeptemberben 25 beteg és idős testvérünknek, de természetesen sok ember vette fel ezt a szentséget a kórházban és otthonában is. A házasság szentsé­gében 8 pár részesült. Ez kettővel több, mint tavaly. Érdekességként mondom, hogy kb. 20.000 áldozó volt a Kerek templomban ebben az évben. Itt említeném meg - bár nem szentség - a temetéseket is. Idén 52 testvérünket kísértük utolsó útjára. Ez a szám néggyel kevesebb, mint az elmúlt esztendőben. Sajnos azonban nagyon sokan nem részesültek szentségekben haláluk előtt. Ennek az lehet az oka, hogy még mindig sokan félnek a betegek szent­ségétől. Hálát adunk az Istennek minden szentségért, amiben részesültünk, és kérjük tőle, hogy a szentségeken keresztül még inkább egyesüljünk vele. 2. Közösségi beszámoló­. Ebben az esztendőben is fontosnak tartottuk, hogy építsük közösségünket. Ennek jegyében családi napot tartottunk. Részt vettünk az ökumenikus imahéten, szerveztünk farsangot, méltó módon ültük meg a búcsúnkat. Imaórákon, szentségimádáso­­kon is imádkoztunk közösségünkért. Augusztusban változás állt be plébániánk életében, hiszen hozzánk csatolták Kesztölcöt és káplánt is kaptunk Horváth István atya személyében. Mindez kicsit kihatott az egyházköz­ségre, de ettől függetlenül úgy gondolom, idén is sokat tettünk azért, hogy egyházközségünk lelkileg állandóan megújuljon és fejlődjön. 3. Gazdasági beszámoló­. Egyházközségünk idei zárszámadása kicsit rosszabb lett, mint az elmúlt években. Talán ez a gazdasági válsággal is ma­gyarázható. Plébániánknak négy bevételi forrása van: Egyházi adó: 1.306.600,- Perselybevétel: 3.768.330,­Stólabevétel: 1.145.400,- Adomány: 664.535,­Mind az egyházadó, mind pedig a perselypénz egy kicsi csökkenést mutat. A szólabevétel és az adomány összege a tavalyi évhez képest nem változott. Egyéb bevételeink: 5.223.792,­(kamat és terembérlet, hittanterem építésre kapott támogatások) 2012-ben az alábbi gyűjtések voltak: Katolikus iskolák: 131.910,- Péterfillér: 113.590,­Missziós gyűjtés: 112.150,- Karitász gyűjtés: 124.860,­Szentföld javára: 117.225.­Természetesen minden gyűjtésünk eredményét továbbí­tottuk a Főegyházmegye felé. Ezenkívül kétszer tartós élelmiszer-gyűjtést is tartottunk. Az egyiket nagyböjtben a másikat pedig adventben. Mindkét gyűjtés igen sikeres volt. Köszönjük szépen híveink adakozó szeretetét, így az összes bevételünk 2012-ben: 12.108.657 forint volt. 2012-ben az alábbi kiadásaink voltak: Fizetések: 3.678.870, Járulékok: 218.660,­­Iroda: 133.730,­(nyomtatványok, festékpatronok, postaköltség) Közüzem: 1.419.216,- (fűtés, világítás, szemét, telefon, riasztó) Egyéb kiadás: 8.818.268,- (liturgikus anyagok, kisebb felújí­tások, ostya, bor, gyertya, virág, étkezés, hittanterem-építés) Papi Szolidaritási Alapba: 470.000,­­Összes kiadás: 14.738.744 forint. Sajnos ez azt jelenti, hogy idén több volt a kiadás, mint a be­vétel. Azonban a 2011-es esztendőről volt még maradványunk is, így a mérleg a következőképpen alakult: Bevétel: 2011-es év maradványa: 3.928.201 forint 2012-es év bevételei: 2.108.657 forint Összesen: 16.036.858 forint Kiadás: 2012-es év kiadásai: 14.738.744 forint 2012-es év maradványa: 1.298.114 forint Végül pedig szeretnék köszönetet mondani István atyá­nak, akinek nagyon örülünk, hogy itt van nálunk. Szeretném megköszönni Radnics Zoltán atyának és Margon Gábor atyá­nak a rendszeres kisegítést. Köszönöm a képviselő-testület egész éves munkáját, különösen is az elnöknek, Nyitrai Lász­lónak és a templomgondnoknak, Erdős Péternek. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik a templomban segítenek nekem. Elsősorban a sekrestyéseknek: Kati néninek és Ilonka néninek, Izing Misinek és Reményi Lacinak az áldozatos munkáját. Köszönöm a takarító csoport tagjainak a munkáját, a szentségimádók segítségét. Köszönöm a karitász munkatársai­nak, hogy segítenek Jézus örömhírét elvinni a rászorulóknak. Köszönöm a felnőtt és a gitáros énekkar ill. a kamarakórus énekét, amellyel még szebbé tették a liturgiánkat. Köszönöm a hitoktatók munkáját, köszönöm a ministránsok egész éves segítségét. Köszönöm azoknak is a munkáját, akik az irodában segítenek nekem. Végül pedig köszönöm mindazoknak, akik bármiben is segítettek az év folyamán. Mindenki munkáját és áldozatát az Isten fizesse meg százszorosan. Kérjük Istenünket, hogy az új esztendőben is álljon mel­lettünk, segítsen minket és adjon erőt nekünk, Szent Anna pedig könyörögjön értünk. Amen­ László atya Szent Anna Plébánia Esztergom 2013.január VI/1. szám

Next